Linepraatsjes

Leraren blijven bij de les

27 januari 2020

Het is u wellicht niet ontgaan dat er op 30 en 31 januari weer gestaakt wordt binnen het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Binnen het team van de TDS is de stakingsbehoefte gepeild en is tot de conclusie gekomen dat de leerkrachten dit keer geen gehoor gaan geven aan de stakingsoproep. De school is op 30 januari gewoon open. Op vrijdag 31 januari hebben de kinderen wel vrij i.v.m. een zorg dag.

Geluidsinstallatie stoelendans

26 januari 2020

De Sportstichting heeft heeft samen met doarpsbelang geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie in de sportkantine. De commissie Lûd en Ljocht houdt zich nu alleen nog bezig met dorps- en buitenevenementen. De oude geluidsinstallatie kan nog een ronde mee en is aangeboden aan de ijsclub. Café de Welp heeft de geluidsinstallatie op de bovenzaal overgenomen van Doarpsbelang. Ze nemen hiermee ook de verantwoordelijkheid over voor het bedienen van deze installatie bij evenementen op de bovenzaal.

Hatsjoe!

25 januari 2020

Vanaf begin januari zijn ze bij peuteropvang de Earste Wjukslach gestart met het thema ‘HATSJOE!’. Er zijn heel wat pleisters geplakt deze weken. Zowel op papier als op de poppen en ook de juffen werden volgeplakt! Prachtig om te zien hoe sommige kinderen veranderen in dokters en patiënten. Bekijk de fotos op instagram

Oud Redúster en PC winnaar geeft wintertraining

24 januari 2020

Vanuit de Federatie Mid Fryslan is er weer een wintertraining opgezet. Dit jaar wist de Federatie Alle Jan Anema te strikken als trainer. Toen dit bekend werd stroomden de aanmeldingen binnen. Met 35 jeugdleden zal de wintertraining 2 februari  starten in de Twine in Grou. De eerste groep met welpen en pupillen zit vol, maar in de tweede groep  voor schooljeugd en jongens/meisjes kunnen er nog een paar bij. Voor vragen, stuur een mail naar Federatiemf@gmail.com.

Rust roest

23 januari 2020

It liket in sykplaatsje, mar se sitten der echt. Yn dizze beam by ús yn doarp sitte somtiden mear as tsien hoarnûlen.
Hawwe jimme ek sa’n roestplak mei ûlen yn de omjouwing, jou dat dan troch.
Yn in artikel fan de LC stiet wêr je dat dogge.

Bertus & Brochje

22 januari 2020

Vriendenkring Idaerd, Eagum, it Hoflân spilet Bertus & Brochje. It toanielstik is yn twa bedriuwen, fan Otto Adema en yn it Frysk oersetten troch Jikkemien van der Wal-ten Heuvel. Sneon 1 febrewaris en tiisdei 4 febrewaris om 20.00 oere is it stik te sjen foar de folwoeksenen. Freed 31 jannewaris, de generale, foar de bern fan de basisskoalle yn it lokaal om 19:00 oere.
Kaarten binne te krijen oan de seal € 9.00 Op is op en fol is fol.

Tegenwind voor nieuwe windmolen

21 januari 2020

Het is stil rond de molen. Er is met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook de bestuurders van Stichting Doarpsmûne Reduzum, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden.
Maar…..

It is hast sa fier!

20 januari 2020

7, 8 en 9 febrewaris sil Toanielferiening Roto it stik ‘Frjemde buorlju’ spylje. As jo donateur binne en tastimming jûn ha, sil it bedrach yn wike 6 e/o 7 fan jo rekkening ôf skreaun wurde. Binne jo donateur en betelje jo kontant, dan komme wy yn wike 5 mei de kwitânsjes lâns. Wolle jo dan as noch fia de automatyske ynkasso betelje, kin dat ek. As jo gjin donateur binne, kinne jo ek in kaartsje by de doar helje.
Freed 7 febrewaris en sneon  8 febrewaris 20.00 oere en Snein  9 febrewaris 15.30 oere op’e boppeseal fan Café Bar De Welp

Antyk tonieldoek siert Frienzer toniel

19 januari 2020

Toanielferiening Tusken Swin en Moezel út Friens spile justerjûn it stik Klontsjes fan Jan Schokker. Foar dat it doek opgie, koe it publyk sjen nei in prachtich âld tafriel. It doek dat al hast 100 jier is, is yn de 70-tiger jierren restaurearre.
Moandei 20 jannewaris om goed 20.00 oere wurd it stik noch ris opfiert yn Friens.

Wat docht Club Caffemed

18 januari 2020

Tiisdeitejûn, nei de jiergearkomste fan de Vrouwen van Nu, sille meiwurkers fan Club Caffemed fertelle oer har wurk, it begelieden fan jonge minsken mei deminsje. Club Caffemed sit oan de Legedyk yn Reduzum, yn it eardere Griene Krúsgebou, en is in ûnderdiel fan Comfortzorg. Ferskate minsken út ús doarpen meitsje gebrûk hjirfan en oaren binne warber as frijwilliger.
De jiergearkomste is op 21 jannewaris om 19.45 oere yn it lokaal.

Wo. 29 januari

Vr. 31 januari

Za. 1 februari


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie