Linepraatsjes

Ald papier ophelje

02 maa. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Liam Alexander

01 maa. 2015 -
Ten tiny fingers that always want to play,
that never stop exploring the wonder of today.
Ten tiny fingers that from the very start,
will reach out for tomorrow, yet always hold your heart...

Redaksje gearkomst Reduzum.com

28 feb. 2015 - Tiisdeitejn 3 maart hat de redaksje fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideen as moat der wat feroare wurde. Mar miskien hawwe jim ek wol fragen oer de fernijde site? Jou it troch fia redactie@reduzum.com, wy kinne der grif s foardiel mei dwaan.

In skouderklopke foar Andreas

28 feb. 2015 - Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar snder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?

Luna Alecia

27 feb. 2015 - Jou handje in de mijne..
Zo gaan we hand in hand.
Als broer en zus een ijzersterke band.
Ik ben alweer wat groter,
en jij bent nog zo klein...
maar ik hoop dat wij voor altijd,
elkaars vriendje zullen zijn!

Fakatuere en kursus foar frijwilligers 'it Lokael'

26 feb. 2015 - De beheerskommisje fan it Lokaal yn Idaerd is op syk nei yn nije frijwilliger. Dygene dy't it team fersterkje wol, soe ek meidwaan kinne oan de kursus sosjale hygine. Ek foar oare ynwenners fan Idaerd en Eagum soene dizze kursus dwaan kinne foar it Lokaal yn Idaerd.
Dizze kursus wurdt joun yn Ljouwert as Hearrenfean.
Ma. 2 maart

Di. 3 maart

Do. 5 maart

Uitgelicht