Linepraatsjes

Djurre

26 augustus 2019

Ik bin alwer wat grutter,
en do bist noch sa lyts.
do bist myn leave broerke,
in freontsje foar altyd!

Plaatselijk Belang Friens 85 jier

25 augustus 2019

Sneon 24 augustus ha se yn Friens it jubileum fiert fan Plaatselijk Belang wat 85 jier bestiet. Rûn 17.30 binne se útein setten mei in BBQ foar jong en âld. Dêr nei kaam it sportive diel, it folleybaltoernoai wêr’t 5 teams tsjin elkoar striden ha. It wie in prachtige jûn, wêr’t mei troch it prachtige waar elkenien noch lang nei genietsje koe!

Jorrit Bouwstra 3e NK Fierljeppen

25 augustus 2019

De bern fan Bouwstra witte hoe’t se droech oer de sleat komme, mei fierljeppen. Juster diene Jorrit en Sanne mei oan NK fierljeppen yn it Heidenskip. Yn de Jeugdkategory jongens oant en mei 10 jier ljepte Jorrit nei it 3e plak. Suske Sanne rekke der spitigernôch krekt foar de prizen ôf.

Touwtrekwedstrijd

24 augustus 2019

Woensdag 28 augustus is er touwtrekken bij Café- bar de Welp.
Je kan je per team opgeven. Min. 6 max. 8 personen.
De start is om om 19 uur. Maximaal 12 teams.
Geef je nu op!!!!! Deelname is gratis

Merke spultsjes foar de skoalbern

23 augustus 2019

Nije wike sneontemiddei 31 augustus binne middeis om 13.00 oere de merke spultsjes foar de bern fan de basisskoalle. Om’t net alle bern yn dy leeftiid op de TDS sitte, hjir by de oprop foar wa mei dwaan wol jou jim bern sa gau as mooglik op fia de mail hilly.tjalma@gmail.com Fermeld der ek efkes by yn hokker groep jim bern sit. De spultsjes binne op de Terp, efter by de kroech.

Jouke

22 augustus 2019

Berte,
it makket waarm,
it makket kâld,
it rekket jong,
it rekket âld,
it bliuwt in wûnder
yn’e wrâld.

Met de koop van een lot, steunt u de jeugdpot!

21 augustus 2019

Ook dit jaar komt kaatsvereniging Jan Reitsma, een week voor de merkeparty, met loten bij u aan de deur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen; oa. ballonvaart, fietspomp, tegoedbon van Kaphus, vleespakket, cadeaubon van Frederika’s taarten, dinerbon van Eetcafe T Goede en een gereedschapsset van Electra Reduzum. En dat voor de prijs van: 1 lot voor 1 euro, 6 loten voor 5 euro en 13 loten voor 10 euro. Bent u niet thuis, niet getreurd, op het veld zijn er vast nog loten te koop!

Eier gooi-vang wedstrijd

20 augustus 2019

Vrijdag 23 augustus is er weer de jaarlijkse eier gooi-vang wedstrijd. Opgeven kan bij Jeroen of Lutske van Café-bar de Welp
Aanvang 18.30 uur. Er wordt gestreden in verschillende klassen
Kind – kind, Volwassene-Kind, Volwassene-volwassene.
Deelname is gratis.

Oud papier ophalen

19 augustus 2019

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Kopy Linepraat

18 augustus 2019

Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli. Hebben jullie nog nieuws van jullie vereniging, of ander nieuws wat de dorpsbewoners moeten weten, laat dat dan voor woensdag 21 augustus aan de redactie weten! De nieuwe linepraat verschijnt donderdag 29 augustus.

Wo. 28 augustus

Vr. 30 augustus

Za. 31 augustus


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie