Linepraatsjes

Goedt foud

30 jan. 2015 - De merke , it duorret noch sân moannen en dan is it wer safier. Feest yn de trije doarpen.
It thema fan dit jier is 'Goedt foud'.

Siebe Fennema marathon

29 jan. 2015 - Zaterdag gaat om 8.00 's morgens de Siebe Fennema Marathon van start. 48 individuele biljarters zullen door middel van een afvalrace verdeeld over een A- en een B-pool met elkaar de strijd aangaan.
Siebe Fennema (voor de meesten bekend als pake Siebe) is mede oprichter van de biljartvereniging DWEI (deze naam is bedacht door A. Broekstra, Door Wil En Inzet).

Veranderde openingstijden kapsalon Papillot

28 jan. 2015 - Vanaf februari heeft kapsalon Papillot ruimere openingstijden.
Net als donderdagavond kan er ook op vrijdagavond tot 20.30 een afspraak worden gemaakt voor knippen en kleuren.

Gezellige avond Fűgelwacht

27 jan. 2015 - Fűgelwacht Reduzum-Friens-Idaerd organiseert vrijdag 30 januari een gezellige avond met een film, quiz en ....bingo
De avond is in café-bar de Welp en begint om 20.00.
Iedereen is welkom!

De redens kinne út it fet

26 jan. 2015 - Sa gau as it begint te friezen, is der al gau in grutte fraach/oanbod fan redens op it prikboerd. It frjemde is dat der no immen op syk is nei in pear noren mei ferskillende maten.
Is der ien mei itselde probleem? Sjoch foar dizze en oare koopjes op it prikboerd

It Dockumer Lokaeltsje nei station Muzuder

25 jan. 2015 - Regionale en lânlike parse wie optrommele foar de parsepresentaasje fan Muzuder Rock 2015. De befeiliging by de doar kaam dizze middei hannen te koart om it tastreamde publyk efter de linten te hâlde.
It Dockumer Lokaeltsje en SBC binne twa fan de bands dy't 14 maart op it fiifde lustrum fan Muzuder Rock optrede sille.
Uitgelicht