Linepraatsjes

Skoalwiken It Sutelplak

28 mei. 2015 - Alders en fersoargers fan bern hoege (at se dat wolle) nei de simmerfakânsje allinich skoalwiken ôfnimme by It Sutelplak.
Foar earst wie der allinne 49 wiken opfang, dit betreft dan 41 skoalwiken en 8 fakânsjewiken. Nei de simmerfakânsje BSO It Sutelplak fan start mei ek de mooglikheid om allinne 41 skoalwiken opfang ôf te nimmen, praktysk foar âlders dy’t selts yn it ûnderwiis wurkje as dy’t selts dan fry binne op hokker wize dan ek.

Hoe giet it mei..

27 mei. 2015 - Foar de nije rubryk 'Hoe giet it mei...' wolle we yn petear mei doarpsgenoaten om útens. Eartiids binne se foar in stúdzje, wurk as de leafde nei in oar part fan't lân, as sels nei't bútenlân ferfarre.
Wêr binne se keard, hoe giet it no mei se. Jim kinne de redaksje grif helpe om dizze doarpsgenoaten om útens te finen? Set ús op it goeie spoar en wa wit diele se ynkoarten harren ferhaal mei jim op ús digitale doarpsplein Reduzum.com

It giet foar 'e wyn

26 mei. 2015 - De huis aan huis actie van de windmolengroep voor steun aan de nieuwe molen heeft een overweldigend succes gehad.
Er zijn voor maar liefst 365.000 euro aan toezeggingen genoteerd.

Kulinêre tour yn eigen dorp

25 mei. 2015 - Foar lekker iten kinne je prima yn eigen omjouwing terjochte. Kokkin Anke Bosma hie mei help fan Inge de Bruin yn Idaerd in kulinêre tour troch it doarp klearmakke. Sa koene de froulju foar eltse gong fan it menu yn in oare keuken terjochte.

Pinata maken

25 mei. 2015 - A.s. woensdagmiddag kun je je eigen pinata maken bij Het Blote Schaap. En......er is nog plaats! Op 24 juni kom je nog een keer om je pinata een kleurtje te geven en verder af te werken.
Meedoen: opgave via Facebook of bel 06 12800768.

De koek is nog niet op...

24 mei. 2015 - Alweer vier maanden achter elkaar vielen postcode loterijdeelnemers met postcode 9008 in de prijzen. Prijzen variërend van chocolade, een douchepakket en tot drie keer toe de koekprijs. ‘Gaston’ Sipke Sixma, waar de koekprijs tot 7 juni kan worden afgehaald, heeft het er maar druk mee.
Is het een opwarmer voor een nog grotere prijs of een zoethouder. De tijd zal het leren.
Uitgelicht