Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Ma. 24 november
- Koersbal

Wo. 26 november
- Samen eten
- Filmavond
- Froulju's Wille Friens
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
22 nov
http://t.co/nevZbd9CTG Oh, oh, wat in pech foar de bern. De stoomboat is stikken. de piten kamen mei de rubberboat....mar wr is de Sint no?
21 nov
Laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op extra geld! Kijk op: http://t.co/rhjjAVzUmz http://t.co/TnvmYzwwEB
21 nov
@cdaleeuwarden is vr de Doarpsmne @ReduzumCom. Inspanning en draagvlak net negeren!

Linepraatsjes

Formule 1 skoort mei toskeguod

23 nov. 2014 - In boppeslach foar de aktiviteitenkommisje. Mei 10 soarten Bierpriuwe, 10 smaken toskepoetsguod, fragen oer frne jier, topografyske fragen, gerjochten werkenne en wat al net mear wisten se dizze jn 23 teams mei de Murphy's Quiz fan de dyk te hlden.
It team fan de Formule 1 wist dit jier de measte fragen goed te beantwurdsjen.

Sinteklaas hat pech

22 nov. 2014 -
Wat in drokte by de Haven, de bern sjogge fol spanning oer it wetter.
Soe de sint wol optiid komme, as wurd it wat letter.
Mar och och, wat in snoad fertoan.
Gjin stoomboat, mar dr komme twa piten yn in rubberboat oan

Geef ruimte aan dorpsmolens

21 nov. 2014 - Met het ophangen van groot kleed aan de dorpsmolen probeert de werkgroep Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland vandaag om media aandacht te krijgen. Doel is politieke partijen te bewegen te kiezen voor dorpsmolens. 'Als de politiek wil dat we in een
participatiemaatschappij zelf de handen uit de mouwen moeten steken om dorp leefbaar te houden, dan zou er ook meer ruimte moeten komen voor dit burgerinitiatief'.

Efkes swetse op de brge oer de Swette

20 nov. 2014 - De nije fytsbrge oer de Swette hat fanf hjoed in namme. Mei de iepening fan it fytspaad lans de Swette waard it boerd mei 'De Swetse' ntbleate. Dizze namme is betocht troch de skoalbern t Boazum. Want: oer de Swette leit in brge en dr kin je moai op stean te swetsen.
Bekijk hier de foto's en item op omrop Frysln

Yntocht Sinteklaas

19 nov. 2014 - Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn pyten om 10.30 oan by de Redster pier.
Nei it ntfangst gean we mei-elkoar troch it doarp, sa lit de sint witte
Nei de rnrit is der feest ope boppeseal foar de bern dyt nei de pjutteklas gean en op'e basisskoalle sitte.

Fietsfeest langs de Swette

19 nov. 2014 - Donderdagmiddag 20 november om 12.15 wordt de naam van de nieuwe fietsbrug over de Swette feestelijk onthuld. Leerlingen van basisscholen uit de omgeving hebben verschillende namen bedacht voor de brug.
De gekozen naam, wordt deze dag onthuld. Ook wordt het fietspad Boazum-Scharnegoutum officieel geopend .