Linepraatsjes

Follybal efter de kroech

03 sep. 2015 - Njoggen teams draafden juster op, om it tydlike sportterrein efter de kroech mei elkoar te follyballen .
Ut en troch rekke der in bal yn de sleat, mar dat mocht de pret net drukke. Spulliedster Trudy hy de gong der yn, sadat foar de nacht ynfoel de winner bekend wie. De winners wiene de jonge hunnen fan team Simon H.

Beeldhouwwerkplaats verhuist

02 sep. 2015 - Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe Beeldhouwwerkplaats Binnen- ste-buiten van Margot Tubben aan de Fricowei 37 in orde te maken.
Eind september hoopt ze weer te kunnen starten met allerlei aktiviteiten. Beeldhouwen, boetseren, Open atelier of dag workshops. Loop gerust een keertje binnen om te kijken, of het iets voor u is.
Voor informatie of opgave: Margot Tubben 06-15446642, www.binnen-ste-buiten.nl

Wisse

01 sep. 2015 -
Leave Wisse
Kom der gau by
We wolle graach boartsje mei dy

Skiep vs keatsers

01 sep. 2015 - Efkes siet de keatsferiening mei de hannen yn’t hier. Om’t it sportterrein oer de kop wie, koene wichtige keatspartijen rűnom de merke net trochgean.
Lokkich kamen Tigchelaar en Galama as ręders oer de daam. De iene helle de skiep op it droege en de oare soarge dat it gers der ‘strak’ by lei. Wat soarge foar in prachtige keatsdei foar de doarpsgenoaten

Karaoke

31 aug. 2015 - Bewonder je dorpsgenoten en vrienden. Doe ook mee! Geef je op tijdens de karaoke show of mail naar shanika.alberda@gmail.com
De karaoke show zal afgewisseld worden met goede foute muziek. Kom gezellig zingen en dansen in foute kleding op de Proud to be fout party!
De deur van het cafe gaat open om 20.00 uur. Kom op tijd want vol = vol.

In skouderklopke foar Siep

31 aug. 2015 - Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sűnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?
Vr. 4 september

Za. 5 september

Zo. 6 september

Uitgelicht