Linepraatsjes

Tjerkepaad - Oargelpaad

24 jul. 2016 - Stichting Organum Frisicum doet dit jaar samen met Tsjerkepaad een andere opzet van de Nationale Orgeldag.
Op 30 juli van 13.30- 14.00 uur en 20 augustus van 16.30- 17.00 uur zijn er in Reduzum orgelconcerten op het bijzondere orgel gemaakt door Albertinus van Gruisen in 1785, het eerste orgel dat hij als rooms katholiek bouwde voor een protestantse kerk.

Nije skommel foar Friens

23 jul. 2016 - De boarterstśn yn Friens hat sūnt dizze wike in nij boarterstastel.
De ālde skommel is ferfongen troch in nije nźstskommel.
De ekstra grśn dy't nedich wie is stipe troch Transportbedriuw Bakker.
Pleatslik Belang Friens hat dit foar elkoar krigen mei subsydzje fan de Gemeente Ljouwert.
Bern fan Friens en al dy oare bern dy't wol gau ris del komme, in soad wille der mei!

Wurksumheden toer tydlik stillein

22 jul. 2016 - De tsjerketoer fan Idaerd stiet yn ferban mei wurksumheden yn de steigers. It skilderwurk yn de tsjerke en foechwurk fan de toer wurdt neisjoen en reparearre. It wurk leit foarearst foar in part stil om't der op 't heden in grutte koloanje wetterflearmūzen mei jongen yn de toer sit.
Ynkoarten sille se wer mei foechwurk los.

Ungetiid

21 jul. 2016 - Moai waar betsjut ek drokte foar de boeren en leanbedriuwen. Troch it oanhāldende moai simmer waar binne boeren drok dwaande op it lān. By maatskip Nijdam fan Idaerd waard juster mei help fan famylje en kunde moai wat pakjes hea binnen helle.

Swimwaar

20 jul. 2016 - Wat is it moai fakānsjewaar. Lekker boartsje, swimme as luieren oan it strān. Op it strāntsje oan it Swin en yn de Haven is it al tige drok mei bern.
Tinke jimme der wol om dat alles wat jimme mei nei't strān nimme ek wer mei nei hūs nimme. It moatte it mei syn allen al wat kreas hālde

Foar de ferhjitte geast

19 jul. 2016 - Krije jim mei dizze waarme dagen lźst fan in ferhjitte geast. Dan kinne je foar in stik ferkuolling it beste nei Friens. Hjir stiet in kuolkast mei poarsjes smaaklik iiskāld lźs foer, mei in sauske fan ferkuoljende letterkes.
De lokaasje fan dizze iiskālde saak is by Jos en Anke bergsma op de oprit, Sytzamawei 2A.
Smaaklik lźze
Ma. 25 juli

Wo. 27 juli

Do. 28 juli