Linepraatsjes

Schoolreisjes week

18 juni 2018
Deze week staan de jaarlijkse  schoolreisjes gepland!
De kinderen uit groep 1/2 gaan vandaag met zijn allen naar Sanjesfertier.
Groep 3 gaat vrijdag 22 juni naar DuineZathe in Appelscha. Groep  4/5/6 gaan woensdag 20 juni naar
Slagharen. En groep 7/8 gaat van maandag tot woensdag samen op de fiets naar  Earnewâld.
Veel plezier allemaal!

 

Kaats challenge kaatsjeugd

17 juni 2018

Vandaag nemen de volwassenen van Wytgaard en Reduzum het tegen elkaar op, maar volgende week zondag 24 juni om 11:00 uur is de basisschool jeugd aan de beurt. ( vanaf de leeftijd die in het seizoen 6 jaar worden t/m groep 8 ) op het sportveld van Wytgaard. Wie is de sterkste in het Kaatsen, de jeugd van Reduzum of Wytgaard. De aller jongste jeugd kaatst het beginnerspel en de rest het gewone kaatsen. Geef je op voor a.s. woensdagavond 19:00 via de mail ledenpartijmenl@live.nl.

Mei de Vrouwen van Nu der op út dizze simmer

16 juni 2018

It binne gjin stilsitters die Vrouwen van Nu. Winterdeis binne sy dwaande mei nifeljen, workshops of gesellige jûnen yn it Lokaal en simmerdeis pakke sy bygelyks de fyts of besjogge sy de prachtichste tunen yn Fryslân. Njoggenennjoggentich jier bestean sy dit jier al al yn Reduzum en still going strong!

 

Oeds yn Eagum

15 juni 2018

Net allinich yn Idaerd, Friens en Reduzum is Oeds te sjen en hinget de frykse flagge, mar ek yn Eagum.
Eagum is de nâle fan de wrâld en ea stie hjir in útkykpost fan Odysseus. Om dêr omtinken oan te jaan, sil der fanôf 25 juni oant 15 juli in spesjale eksposysje del setten wurde rûnom en Under de Toer fan Eagum.
Kom derom foarôf oan de foarstellingen earst efkes yn Eagum en lit jimme ferrasse.

Kuorbal “top”sport?!

14 juni 2018

“Freegje se oan my om it kuorbaljen fan’e seleksje dit jier efkes yn in pear wurden gear te fetsjen. It earste wat yn my opkomt is de titel dy’t hjirboppe stiet. Wêrom dizze sin sille sommige minsken sizze. No, as je krekt as ik wat neier by de seleksje belutsen binne, kin je hjir wol antwurd op jaan. Myn antwurd sil wêze: kuorbalje by Mid Fryslân yn’e seleksje is topsport!” Lez it ferhaal fan Arnold Bouwmeester

Slagge!

13 juni 2018

In spannende tiid fan wachtsjen op ‘e eksamenútslach is foar de learlingen efter de rêch. Hjoed krije se te hearren oft se slagge binne of net. Reduzum.com lokwinsket elkenien dy’t slagge is foar harren examens.
Bist slagge en stiest noch net op ús list?? Mail it mar troch!

Versmarkt, vaderdagmarkt

13 juni 2018

As vrijdag is er van 14.00 tot 17.00 weer een versmarkt op de haven. Een vaderdagmarkt. Alle standhouders zijn aanwezig. Ivm familieomstandigheden staat de ‘hûningman’ niet op de markt.
Dit is de laatste kans om de tegoedbon uit de linepraat van april te verzilveren.
Komen jullie ook? Het wordt vast weer gezellig.

Kaatsers Reduzum dagen Wytgaard uit

12 juni 2018

A.s zondag 17 juni wordt er een ledenpartij georganiseerd door kaatsvereniging Jan Reitsma. Reduzum heeft Wytgaard uitgenodigd voor een challenge. Persbureau Langs de Melkweg heeft een wisselbeker beschikbaar gesteld, het dorp met de meeste eersten neemt de beker mee naar huis. Handelsonderneming Sjoerd de Boer is sponsor van deze partij. Opgeven voor deze ledekaatspartij kan tot donderdag 19:00 uur bij Piet..

Start Jeu de Pelote

11 juni 2018

Vanaf vandaag, 11 juni,  begint op It Plein in Easterlittens het 20e IFK Jeu de Pelote met 28 teams. Maandag t/m donderdag zijn de voorrondes. Vrijdag begint de eerste omloop waarbij de 4 sterkste teams van 2017 worden bijgeloot. Dinsdag en woensdag (19 en 20 juni) de 2e omloop, donderdag 21 juni om 19.00 uur de halve finales en vrijdag 22 juni om 19.30 uur de finale. Tot de halve finale’s beginnen de wedstrijdavonden om 18.30 uur.

It prikboerd

10 juni 2018

Juster wie der in tige slagge rommelmerk. Mar miskien hawwe jim thús noch wat te lizzen, wat in twadde rûne meikin of binne jimme op syk nei in spesjaal iets. Set dit dan op it prikboerd. Of stiet der guod op prikboerd dat nei de rommelmerk brocht is. Mail dit nei redactie@reduzum.com, dan kinne we de boel opskjinje.

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.