Linepraatsjes

29 mei. 2016 - Mid-Frysl‚n/Jansma Burdaard 1 kampioen
Vanmiddag is tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen ZKC '19 het team van Mid-Frysl‚n/Jansma Burdaard 1 kampioen geworden.
In de rust was er nog een kampioenen parade van alle jeugd teams die kampioen zijn geworden.

Afscheid Ds. Gerard Knol

28 mei. 2016 - Ds. Gerard Knol vertrekt, na 7 jaar predikant te zijn geweest in Reduzum (en 13 jaar in Mantgum, Ingwert, Dearsum en Huns/Leons), naar een andere gemeente, de protestantse gemeente Bierum-Holwerd-Krewerd. Zijn laatste dienst in Reduzum is op 5 juni.
Zijn afscheidsdienst is 12 juni in Raerd, aanvang 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid in het dorpshuis van Raerd om persoonlijk afscheid te nemen van Gerard.

Lokaasje teater Vriendenkring Idaerd

27 mei. 2016 - 11 juny fiert toanielferiening De Vriendenkring Idaerd, Eagum en It HŰfl‚n har 150-jierich bestean. Dit jubileum sil fiert wurde mei in dei fol faasje. Sy nimme jim dan mei troch de tiid middels lokaasjeteater.
It middeisprogram begint om 12.30 op 5 lokaasjes. Mei Piter Wilkens op Ďe pream, Boerebruloft yn Ďe tsjerke fan Idaerd, yn Eagum Mindert Wijnstra, toniel mei Roto ýt Reduzum en in film yn It Lokaal. Kaarten allinnich yn foarferkeap, oant 8 juny.

26 mei. 2016 - Woensdagavond 8 juni worden ouders van kinderen van alle leeftijden uitgenodigd om ideeŽn te komen delen met de vrijwilligers van Qlubb. De avond zal om 19:30 starten met een presentatie, gegeven door de vrijwilligers, over de stand van zaken van Qlubb.
Qlubb wil ook graag de mogelijkheid bieden voor ouders om zťlf dingen te organiseren. Breien met een groepje meiden, een game toernooi organiseren voor jongens van groep 6, of wil je graag knutselen met kleuters?
Het kan allemaal!

Freonen op freed

25 mei. 2016 - Komende vrijdagmiddag zet KaphŻs de deur open voor gastonderneemster, Voeding- en Leefstijl adviseuse Jenny Meijer.
Iedereen is welkom voor een GRATIS mini-consult, advies en tips over uw leefstijl/eet patroon. Kom vrijblijvend binnen zonder afspraak, onder het genot van een gezond hapje en drankje!

Foarjierskonsert slot fan Sjongnocht

24 mei. 2016 - Moandei wie de lÍste repetysje foar it foarjierskonsert fan Sjongnocht foar oankommende snein. Dit konsert is ek it Űfskiedskonsert.
Nei 66 jier stoppet dit koar der mei. It fertrek fan de dirigint en in tal leden soarget derfoar dat it finansjeel allegearre net mear helber is om koar yn st‚n te h‚lden. Spitich foar de oarbleaune leden. FanŰf 16.00 is elts yn de tsjerke wolkom om te harkjen nei it foarjierskonsert fan Sjongnocht
Di. 31 mei

Wo. 1 juni

Za. 4 juni

Zo. 5 juni

Uitgelicht