Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Wo. 26 november
- Samen eten
- Filmavond
- Froulju's Wille Friens

Vr. 28 november
- De bijpraattafel
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
26 nov
T/m 10 dec wordt de Brdyk thv knp #Werpsterhoek opnieuw geasfalteerd. Weg blijft beschikbaar voor fiets en auto: http://t.co/7ukgF0ZfVF
25 nov
#Ontspanning Met dit koude weer is een #hotstonemassage een goede manier om stijve spieren soepel te maken http://t.co/YG4VcHpLGK
25 nov
Kaatshandschoen 2015! - KNKB http://t.co/4aJ1TUcpMz

Linepraatsjes

Feest op 'e iisbaan

25 nov. 2014 - De iisbaan rint wer nder wetter. Fannemoarn wie it dr in feestmiel foar de fgels. Foar de mskes binne it mindere tiden.
Ielreagers, protters, kan, roeken, de kat fan de buren en ek in earebarre binne fan de partij.
'In prachtich gesicht, in luilekkerland', sa lit Hylkje Hettinga s fia de mail witte.

Ljochtsjesrintocht

25 nov. 2014 - Snein is der mei de Winterfair in ljochtrintocht foar alle groepen fan de basisskoalle. Hjiroan foarfgeand kinne de bern t s trije doarpen de skoech opsette yn de showroom van Tigchelaar tegelkachels. Dat jildt dus ek foar de pjutten.
Fan 16.30 16.45 kinne de bern mei harren skoech, sa nedich mei de namme der op, delkomme.

Hoorzitting windenergie bij Proviciale Staten

24 nov. 2014 - Ivm het behouden en opschalen van s mne hebben Doarpsbelang en diverse groeperingen ingesproken op hoorzittings bij de provinciale staten. Vanavond is er weer een hoorzitting, waarbij Reduzum ook weer vertegenwoordigd is.
Je kunt dit volgen op www.fryslan.nl/ps en hier de insprekers ook terugzien.
Voor Reduzum was dit P Renia op 18-11, B de Leeuw en O vd Meulen(DB)op 20-11

Formule 1 skoort mei toskeguod

23 nov. 2014 - In boppeslach foar de aktiviteitenkommisje. Mei 10 soarten Bierpriuwe, 10 smaken toskepoetsguod, fragen oer frne jier, topografyske fragen, gerjochten werkenne en wat al net mear wisten se dizze jn 23 teams mei de Murphy's Quiz fan de dyk te hlden.
It team fan de Formule 1 wist dit jier de measte fragen goed te beantwurdsjen.

Sinteklaas hat pech

22 nov. 2014 -
Wat in drokte by de Haven, de bern sjogge fol spanning oer it wetter.
Soe de sint wol optiid komme, as wurd it wat letter.
Mar och och, wat in snoad fertoan.
Gjin stoomboat, mar dr komme twa piten yn in rubberboat oan

Geef ruimte aan dorpsmolens

21 nov. 2014 - Met het ophangen van groot kleed aan de dorpsmolen probeert de werkgroep Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland vandaag om media aandacht te krijgen. Doel is politieke partijen te bewegen te kiezen voor dorpsmolens. 'Als de politiek wil dat we in een
participatiemaatschappij zelf de handen uit de mouwen moeten steken om dorp leefbaar te houden, dan zou er ook meer ruimte moeten komen voor dit burgerinitiatief'.