Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Do. 4 september
- Spreekuur Meitinker

Vr. 5 september
- Merke

Za. 6 september
- Merke

Zo. 7 september
- Merke
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
2 sep
Fjild H rint al aardich fol mei karavans. It wurd kommend wykein wer gesellich op' e kamping #reduzum http://t.co/N9PipR1EJT
1 sep
Open Monumentendag dit jaar ook in de dorpen bij Leeuwarden http://t.co/mkhHDmc5P1 #leeuwarden

Linepraatsjes

Arany

02 sep. 2014 -
Warm geluk
tevreden lig je daar
gekomen als zovelen
Uniek als geen ander.

Fjouwerkamp mei de merke!

01 sep. 2014 - Dit jier is der in fjouwerkamp op De Terp by it Swinlan. Yn de fjouwerkamp gean de teams t de strjitten de striid oan foar de ivige roem.
Wolle jo ek noch mei dwaan: opjefte fia de merkekommisje as by de coaches.
Hat jo strjiite al in team? Gewoan opjaan foar it kamping team!

Wr in lyts doarp grut yn is...

31 aug. 2014 - Yn drege tiden is it moai dat je op je neiste buorlju rekkenje kinne. Mar dat dat dan gelyk in hiel doarp is, dan kinne je allinnich mar tankber foar wze dat je dr wenje meie. Soks fertsjinnet in skouderklopke.

Mei de bus der op t

30 aug. 2014 - De bern fan bernedeiferbliuw de Bernewrld hawwe nij ferfier. As se no te 'sightseeing' gean, dan dogge se dat mei dizze moaie bus.
Wannear jim se tsjin komme en moatte jim fanselts de nije oanwinst mar efkes bewnderje !

Draagvlak onderzoek windenergie

29 aug. 2014 - TNS NIPO heeft in opdracht van stichting Frysln foar de Wyn het draagvlak voor 34 windenergie-initiatieven in de provincie Friesland gepeild.
Doel van het onderzoek is om op betrouwbare en onafhankelijke wijze een uitspraak te doen over de opinie van inwoners als het gaat om diverse initiatieven voor windenergie in Friesland. Reduzum is tegen de grote clusters langs het spoor maar wel tevreden over haar eigen molen.

Reduzum.com wol spikers mei koppen slaan

29 aug. 2014 - Moandeitejn hat de redaksje fan reduzum.com in redaksjegearkomste.
Hawwe jim ideen foar de site, moat der wat feroare wurde as binne der oare saken dy 't we beprate moatte?
Jou it troch fia redactie@reduzum.com, wy kinne der grif s foardiel mei dwaan.