Linepraatsjes

Swim 11stêdentocht

18 augustus 2018

Om fiif oere fannemoarn betiid stie it earste publyk by de Swette klear om 11 stêden swimmer Maarten van der Weijden oan te moedigje. In oantal hie sels it moarnsmiel mei en siet te iten by de picknicktafel. Mar ek it rayonhaad fan Ljouwert en meiswimmers (dy’t net meiswimme mochten yn ferbân mei minne wetterkwaliteit) stiene paraat om om Maarten sukses te winskjen. Under grut applaus passearre Maarten om 6.39 de Swetse.

Freonen fan Fier

17 augustus 2018

As stifting hat Theatergroep Fier yn de statuten de ferplichting op nommen om ien kear yn de trije jier in bisûndere foarstelling te meitsjen en op te fieren, dêr’t de trije toanielferienings út de doarpen Friens, Idaerd/Eagum en Reduzum oan meidogge. Om dit ek finansjeel mooglik te meitsjen sykje wy Freonen fan FIER. Foar mar € 15,- it jier stypje jo ús stifting en krije jo by jo earste bestelling foar de nije foarstelling yn 2021, ien tagongskaart fergees tastjoerd. Freon wurde?

Zwem 11stedentocht Maarten van der Weijden

16 augustus 2018

Komend weekend zal de Elfstedentocht opnieuw plaatsvinden. Niet op het ijs, maar in het water. Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden zal van zaterdag 18 augustus tot en met maandag 20 augustus de volledige Elfstedentocht zwemmend afleggen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Gaan jullie hem ook aanmoedigen als hij door de Zwette zwemt! Bekijk hier de route kaart en mogelijke doorkomsttijd

Vakantietijd, boeken leestijd

15 augustus 2018

Lekker in het zonnetje op het terras, of gewoon thuis op de bank. Heb je niets leuks te lezen? Kijk dan eens in de boekenruilkasten die hier en daar staan. In Reduzum staat er een drietal aan de haedstrjitte. En in Friens staat bij fam Bergsma een coole boekenkast, in Idaerd bij het Lokaal. Boordevol leuke titels, voor uren lang ontspannend leesplezier.

Doarpshûs Friens siket nije behearders

15 augustus 2018

1 oktober stopje Lies en Piet Rodenburg as behearders fan it doarpshûs fan Friens. Nei 11 jier ferlitte se Friens en gean se nei Yndyk. Pleatslik belang is no opsyk nei nije bewenners foar it doarpshûs die dan ek behearder binne. Lês it artikel fan Lies en Piet yn de LC

Belangstellenden kinne ynformaasje freegje fia de mail: plaatselijkbelangfriens@live.nl

Prikboerd

14 augustus 2018

Hawwe jo in tal winterbannen oer, as binne je op syk nei in gitaar. En wa wit hawwe jim sels noch guod dêr’t in oar grif bliid mei is.
Sneup dan ris op ús prikboerd. Faaks fine je dat wat je sykje, tichter by hûs dan je tinke.
Is je adfertinsje net mear nedich, lit it ús dan witte. Dan kinne we him der ôfhelje.

Famyljekeatsen

13 augustus 2018

Op snein 26 augustus is der in spesjale ledepartij yn Reduzum it Famyljekeatsen! Op dizze dei hast de kans om mei dyn eigen famylje in formaasje te foarmjen en sa in prachtige sportieve striid mei oare famyljes oan te gean. Dus regelje in partoer mei dyn man, frou, heit, mem, soan, dochter, pake, beppe, omke, tante, neef, nicht, skoansuster of sweager! Opjêfte oant 23 augustus 19.30 by Piet Brouwer

In feilige Snitserdyk

12 augustus 2018

De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer. Om de weg door Tsienzerbuorren te veranderen wordt nu gewerkt aan grondaankoop voor een fiets/voetpad, dat ook gebruikt mag worden door de schoolbus. Na de zomer laat de provincie alvast kabels en leidingen verleggen.

Merke

11 augustus 2018

Noch trije wiken en dan is it fjouwer dagen lang merke yn ús doarpen. Binne jim al dwaande mei de merkefersiering of jim matineekostuum? It tema is dit jier Back to the 90 ‘s

KNKB kaatsen schooljongens en -meisjes

10 augustus 2018

Zondag 12 augustus organiseert kaatsvereniging Jan Reitsma de KNKB Schooljongens en schoolmeisjes D.E.L kaatswedstrijd. Er wordt gekaatst in A en B klasse. De wedstrijden beginnen om 10.00. Anema Salaris en Adviesbureau is sponsor van deze wedstrijd.

Za. 18 augustus

Ma. 20 augustus

Wo. 22 augustus

Do. 23 augustus


Uitgelicht

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.