Linepraatsjes

Jeugd visvergunnings online aanvragen

18 apr. 2015 - Met dit mooie weer wil de jeugd graag te vissen. Ben je niet ouder dan 14 jaar en vis je nooit met meer dan één hengel? Dan kun je op www.visseninfriesland.nl een gratis jeugdvergunning aanvragen.
Deze gratis jeugdvergunning is geldig voor alle wateren waarvan het visrecht ligt bij Sportvisserij Fryslân en Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.

Beleef de boerderij

17 apr. 2015 - Deze week was het de week van de kindercoaching.
Speciaal hiervoor organiseerde kindercoachpraktijk de Praatstok een "Beleef de boerderij middag". Rond het thema vertrouwen(in jezelf, in anderen)en samenwerken werden er allerlei spelletjes gedaan en activiteiten met de dieren op de boerderij.

Hoteldebotel

17 apr. 2015 - Ynsekten binne tige wichtich foar it miljeu. Se soargje foar in ekologyske kringloop yn'e tún.
De Vrouwen van Nu hawwe in jûntiid dwaande west om hotelkeamers yn te rjochtsjen foar de lytse bistjes. De ynsekten yn'e tún reitsje no hielendal hoteldebotel fan dizze nije ûnderkommens.
It hotel jout û.o de ingeltsjes, flinters en ferskate soarten (solitêre) bijen en wespen in moai nest- en rêstplak.

Doarp profitearet fan koöperaasjefûns

16 apr. 2015 - Tennisferiening Stânfries (€10000), stifting sportbelangen (€10000) doarpsbelang(€2400) en de Linepraat(€3400) hawwe stipe krigen fan it koöperaasjefûns fan de Rabobank. It jild is û.o foar it opknappen fan tennisbaan, renovaasje sportfjild, nije stinselmasine, laptop en in boaterstastel.
De cheques waarden dizze kear útrikt troch Rein Fluitman.

Iepening keatsseizoen

15 apr. 2015 - Kommende sneon is de iepening fan it nije keatsseizoen. Dit jier komt de top fan it Hearen en Dames keatsen nei it sportfjild om dêr de jeugd in keatsclinic te jaan.
Alle jeugdleden, mar ek de folwoeksenen binne wolkom om te sjen hoe't ús eigen jeugd een training kriget fan de topkeatsers fan team Puur Passie. Hoe mear minsken hoe mear wille!

Nieuwe doarpsmûne

14 apr. 2015 - Na 20 jaar dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. Vanaf deze week t/m week 19 komt het windmolen bestuur bij u aan de deur met de vraag of u wilt participeren in de nieuwe dorpsmolen.
Naast eventuele deelname wordt u de vraag gesteld over de ashoogte van de windturbine (45 of 55 meter).
Ga naar dorpsmolen-reduzum.nl voor meer informatie.
Uitgelicht