Linepraatsjes

Slagge Sutelaksje

18 september 2019

Foarige wike giene de Vrouwen van Nu yn Reduzum, Friens en Idaerd mei kroaden fol Fryske boeken by de doarren del. Der binne in protte moaie boeken ferkocht. Der waarden ek noch boeken ferkocht yn in kream op Versmarkt en har eigen ynfomerk. Mei de ynset fan in grut tal frijwilligers is de opbringst rom €3000 euro wurden

Prinsjesdei op TDS

17 september 2019

Hjoed is de tredde tiisdei fan septimber, Prinsjesdei. Tradysje op dizze dei is de huodsjeparade. It ministearje fan ûnderwiis fan de TDS pakte goed út. De ‘ministers’ kamen mei de moaiste kreaasjes foar it ljocht.

Oud papier ophalen

16 september 2019

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Lampkes oppimpe

15 september 2019

Al sûnt jierren is der foar de bern fan de basisskoalle it Jeugdwurk yn Friens. Bern fan 4 oant en mei 12 jier binne wolkom.
Mei as hichtepunt op de lêste snein yn juny de Frienzer Merke. Ofrûne sneontemiddei binne se wer útein setten mei it nije jeugdwurk programma. De bern ha mei syn allen in leuk lampke oppimt! Sjoch hjir foar in leuke sfear ympresje

Ik jou de pinne troch…

15 september 2019

Een column in de Linepraat laat je kennis maken met de inwoners van Reduzum, Eagum, Friens en Idaerd. Soms ben je wel benieuwd waar jouw medebewoner zich dagelijks mee bezig houdt, qua werk,  hobby’s en vrijwilligerswerk etc.. Antje van der Veen staat in de Linepraat van Augustus en zij geeft de pen door aan Nynke Velds.

Contactpersoon Doarpsbelang

14 september 2019

Dorpsbelang heeft in elke straat een contactpersoon, die zorgt er voor dat het contante contributiegeld wordt opgehaald. Ook wordt de lijst van bewoners bijgewerkt, zodat dorpsbelang  weet wie er in het dorp woont. Voor de Master Gorterstrjitte 1 t/m 26 zoekt dorpsbelang nog een contactpersoon. Heb je interesse, dan kan je een mail sturen naar doarpsbelang@reduzum.com.

Redaksje gearkomste Reduzum.com

13 september 2019

Moandeitejûn hat de ynternetgroep fan reduzum.com in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën foar de site, moat der wat feroare wurde as binne der oare saken dy ’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.

14 september is de dag…

12 september 2019

14 september zal  de geschiedenis in gaan als een super sportieve dag op en rond het sportcomplex van Reduzum. Naast de Frije Federaasje met ongeveer 90 kaatsers, zal er op het kunstveld twee korfbal wedstrijden plaatsvinden, aansluitend is er een hapje en een drankje voor iedereen. Met op de tennisbaan ouder – kind tennis toernooi, georganiseerd door TV Stanfries, is er genoeg te doen!  

Merke keatsen: Reünie tiid

11 september 2019

De sneins fan it merke keatsen komme der in gruttal âld Redústers nei ús doarp. Sa ek dit kear. Al jierren treffe de âld klasgenoaten fan de legere skoalle mekoar rûn it keatsfjild.
Op it bankje sitte in oantal (bijna) 80- jierrigen Lolke Wytsma, Afke van Gorkum, Hoite Spykstra en Baukje Wytsma. Hjir efter stiet Simon Okkinga

Aanvragen Iepen Mienskipsfûns

11 september 2019

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. De nieuwe subsidiepot/openstelling derde tender van it Iepen Mienskipsfûns is vanaf 16 september.

Do. 19 september

Zo. 22 september

Vr. 27 september

Ma. 30 september


Uitgelicht

                                                                Meldpunt


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie