Linepraatsjes

Schuimparty in Qlubb

21 juli 2018

Groep 7/8 wilden heel graag een schuimparty als laatste fuif. Helaas had Qlubb onvoldoende geld om een kanon te kunnen huren. Groep 7/8 hebben zelf op eigen initiatief een inzamelactie gehouden voor het schuimkanon voor de schuimparty van vorige week  en maar liefst €150,- opgehaald. Het tekort is aangevuld door de activiteitencommissie en zo kon de schuimparty toch doorgaan. Jitske en Fenna hebben verder de avond weer top georganiseerd!

Wrafke

20 juli 2018

Myn namme is Afke. Folút ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’. Berne yn it Ljouwerter Âldlân op 1 april fan dit jier en dat is gjin grapke. Ik bin d’r ien fan seis; ik haw fiif bruorren. Wy binne lykwols net fan it Fryske ras mar Labradors fan it jachttype. Ús mem wennet by Pyt & Emmy en dy. Sy hawwe al wol faker ris wat oan fokkerij dien, mar wy wiene ús mem har earste nêst. Mem is swart as de nacht, heit haw ik nea sjoen, mar hy moat in grutte blonde âldfader weze. Lês fjierder op side fan bistedokter

Premjêre film groep 8

19 juli 2018

Justerjûn hiene de bern út groep 8 in prachtige gala- jûn op ‘e boppeseal. De reade loper lei út, en as galastjerren waarden se mei grutte auto foarriden. Der wie hearlik iten, moaie wurden en in fantastyske film! De film wie in lytse ympresje fan wat der ôfrûne skoaljier bard wie.

Nije wykagent

18 juli 2018

It bestjoer fan Doarpsbelang hat kennismakke mei de nije wykagent Dhr. Niels Nieuborg. Der binne ferskillende ûnderwerpen mei him koart trochsprutsen.
Binne der yn strjitte parkearproblemen, dan kinne dit meld wurde by de gemeente (tel.nummer 14058). De gemeente makket it parkearbeleid en moatte hjir dus ek op handhave.

Wegens vakantie gesloten

17 juli 2018

Deze zomerperiode sluit de plaatselijke middenstand tijdelijk zijn deuren om te genieten van een welverdiende vakantie.
Voor iedereen die niet voor een dichte deur wil staan, staan hier de vakantietijden van de plaatselijke middenstand.

 

Wurksumheden diken op skema

16 juli 2018

De nije rioelearring yn de Buorren en Master Gorterstrjitte is klear.Yn de Buorren binne se al drok dwaande mei it strjitwurk, dit sil noch in goed wike duorje foar dat klear is. En ek it lêste ein fan de Master Gorterstrjitte leit no moai op skema. It wurk sil foar de boufak klear wêze.

Kaphûs ledepartij

15 juli 2018

Vrijdag 20 juli wordt er om 18.30 uur een ledenpartij georganiseerd door kaatsvereniging Jan Reitsma. Kaphûs is sponsor van deze partij.  Je kan je tot woensdag 18 juli, 19:00 uur opgeven bij Piet op telefoonnummer 653679.

Nije ynformaasje boerden ûntbleate by de Blauwe Tinte

14 juli 2018

Jûsterjûn binne troch Kirkje, de keninginne fan de ûnderwrâld, de nije ynformaasje boerden by de Blauwe Tinte ûntbleate. Dy ynformaasje jouwe oer it doarp Reduzum en syn omjouwing , in oar aspekt fan de Mienskip, de Blauwe Tinte en de doarpsmûne.

Hooggeëerd publiek!!

14 juli 2018

Donderdag 19 juli is iedereen van 19.00-20.00 van harte welkom bij de spectaculaire voorstelling op het schoolplein.In de circuspiste laten de kinderen hun talenten zien in de wervelende show;”kijk eens wat ik kan”.
Dit mag en kan u niet  missen!

Pl. Belang Friens siket nije behearders.

13 juli 2018

Plaatselijk Belang Friens siket mei yngong fan 1 oktober 2018 foar it doarpshûs/wenhûs: Entûsjaste behearder(s).
Se freegje: SVH, BHV, HACCP papieren, Alder as 25 jier en ûnderfining is in pré
Ynformaasje kinne jo freegje fia de mail: plaatselijkbelangfriens@live.nl
Skriftlike sollisitaasje mei CV krije we graach foar 4 augustus 2018. De gesprekken sille plak fine op 17 en 18 augustus.

Za. 21 juli

Zo. 22 juli

Ma. 23 juli

Wo. 25 juli


Uitgelicht

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.