Linepraatsjes

Installatie bedrijf Rudi Fennema te Friens viert 12 –jarig jubileum.

21 april 2019

Het bedrijf Rudi Fennema Installatie en Infratechniek is van start gegaan op 6 oktober 2006. Ieder jubileum jaar sponsort Rudi een persoon, instelling of een of andere ludieke actie.Dit jaar ontstond het idee om het popkoor Leave17 te verrassen door een bedrag te sponsoren ter aanvulling op het spaarpotje van de dames voor het aanschaffen van nieuwe microfoons.

Meldpunt Reduzum

20 april 2019

Reduzum heeft een coördinatiepunt waar u terecht kunt met meldingen, klachten en vragen over de openbare ruimte( b.v.losse stoeptegels, slecht groenonderhoud). Inwoners hoeven alleen maar te bellen dit meldpunt.
Dit werkt sneller en is voor de gemeente ook duidelijker. Via dit coördinatiepunt zorgt Ineke de Leeuw dat alles bij gemeentelijke meldingenlijn komt.

Feest by de pjutten

19 april 2019

It wie hjoed feest op de pjutte-opvang! Se hawwe it sertifikaat ‘boartsjendewei in taal derby’ behelle.It belied dat der op rjochte is de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. As ferrassing kaam Riemkje Hoogland-Pitstra (ûnder oare skriuwster fan de Tomke ferhaaltsjes) lâns mei de ferteljas! De pjutten ha mei nocht lústere nei Riemkje.Se binne ek noch nei skoalle west foar in poppekastfoarstelling.Dêrnei binne de bern noch oan it aaisykjen west. It wie in tige slagge moarn!

Workshop wynpriuwe

18 april 2019

Op 26 april organisearret de Vrouwen van Nu yn gearwurking mei Hens Janssen fan Aqua Vino út Eagum in workshop Wynpriuwen.
De jûn begjint om 20.00 oere yn it lokaal by de tsjerke De kosten fan dizze workshop binne €16,- (ynkl. hapkes)
Opjaan kin by Riekje Korf Tel. 0566-601759, email: h.korf1@upcmail.nl

Storm Finn

17 april 2019

Een lachje, even strekken,
een gaapje of een hik.
We zijn verliefd
vanaf het eerste ogenblik

Geslaagde opening kaatsseizoen

16 april 2019

Het kaatsseizoen is zondag geopend door ( oud) Reduster, PC winnaar, Ale Jan Anema. Na het openingswoordje van Annie en Janneke begonnen de deelnemers aan de warming up. Elk jaar geniet het kaatsbestuur weer van de geweldige opkomst! Na de warming up begon dan echt de clinic, opslaan, uitslaan en tussenspul. Ale Jan had superleuke spelletjes bedacht voor zowel de kabouters tot de jongens.

Nije bestrating

15 april 2019

De bewenners fan Idaerd dy’t gebrûk meitsje fan de bus ha in kreas nij paad nei it fernijde bushokje. Kuierders en hurdrinners dy’t oer ‘de bult’ gean kinne hjir ek fan mei genietsje .

Foarjiersmerk

14 april 2019

Tongersdei 18 april is der in Foarjiersmerk op de Trije Doarpenskoalle. De ôfrûne wiken binne de bern druk dwaande west om moaie knutsels te  meitsjen dy’t yn en om it hûs moai delset wurde kinne. Ek kin de bern spultsjes dwaan, is de Peaskehazze op ‘ e merk en binne der moaie priiskes te winnen by it Rad fan Fortuin. De opbrengst komt ten goede oan alle bern fan de Trije Doarpenskoalle. Fan 14.00-17.00 oere is elk fan herte wolkom.

Doarpsbelang gearkomste

13 april 2019

Doarpsbelang Reduzum heeft vanaf iedere maand een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering.
Maandag 15 april, inloop 19.30 -20.00 uur

Jaarvergadering Stichting Sportbelangen

12 april 2019

Alle leden van de aansluitende verenigingen zijn bij deze van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledervergadering van de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. van maandag 15 april om 20.00 uur in de kantine van Reduzum.

Zo. 21 april

Wo. 24 april

Vr. 26 april

Za. 27 april


Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie