Linepraatsjes

In wite wrâld

16 december 2018

Justerjûn is der in lyts laachje snie fallen. It wie spitich genôch fan koarte duur. Mar it jout wol moaie sfearbylden. Hawwe jo foto’s, stjoer se nei redactie@reduzum.com

Desimber, oars as oars

15 december 2018


Op 13 desimber hiene de Vrouwen van Nu yn it Lokaal in hiele bysûndere desimberjûn. De opkomst wie grut, der moasten stuollen oansleept wurde. Mei al die nije leden waard der sels al praat oer ledenstop. In tige slagge jûn mei moaie ferhalen en hapkes fan Culivents oer de yt tradysjes rûn Sinteklaas, Piterbaas, de Krystman en Ald en Nij!

Bingo het jaar uit!

14 december 2018

29 december is er in Café-bar de Welp Oudejaarsbingo. De eerste negen tafels zijn al gereserveerd. Max 20 tafels. (6 personen per tafel).Vol = vol
Dus reserveer of kom op tijd. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Masterplan 2020- 2030

13 december 2018

Der binne genôch minsken dy’t harren opjûn ha om mei-elkoar de  nije wurkgroep te foarmjen. In earste oerlis oer de takomstfyzje fan Reduzum sil yn de kommende wiken plakhawwe.

Wa binne Benny en Maaike

12 december 2018

Wy wenje no in pear moannen yn Reduzum. It befalt goed. Mei alle drokte fan studearjen en lesjaan binne de measte doazen einliks útpakt en is de measte ynrjochting klear (al moatte der noch wat lampeboel en skilderijkes ophongen wurde en lit de nije keukentafel lang op him wachtsje). Wy sjogge der nei út om hjir de kommende desennia te wenjen en hielendal ‘yn te boargerjen’ yn sa’n moai en gesellich doarp. Lez it stik yn linepraat novimber

Warme Winter Wellness

11 december 2018

Vrijdag 14 dec is er weer een Freonen op Freed bij Kaphûs. Sabine Mooijweer uit Raerd gaat een gratis handmassage geven, en bij elke behandeling in de salon krijgt u een gratis haarmasker. Dit alles onder het genot van een lekker glaasje Glühwein en een pompoensoepje. Kom vrijblijvend langs, tussen 13.00-18.00, zonder afspraak! Tiny, Sjoerdtje, Ilse en Klaske staan voor je klaar!

Oud papier inzamelen

10 december 2018

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Kopy foar Linepraat

9 december 2018

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 12 desimber wer by de redaksje wêze.
Ferjitte jim net de nijjierswinsk yn te leverjen! De nije Linepraat ferskynt oare wike tongersdei.

Koffie drinken in lokaal

8 december 2018

Op de tweede dinsdag van de maand is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.
Neem dan contact op met  Jelly van der Zijl. tel 0566-602399

Vragen voor dorpsbelang

7 december 2018

Doarpsbelang Reduzum heeft vanaf deze maand een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering. Deze maand bent u van harte welkom op 10 december tussen 19.30 en 20.00 uur in  het Lokaal aan Ayttawei.

Zo. 23 december

Ma. 24 december

Vr. 28 december


Uitgelicht


 

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.