Linepraatsjes

Hondenpoepbeleid in Reduzum

26 nov. 2015 - Sinds 1 januari 2014 maakt Reduzum deel uit van de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden wil graag een schone, mooie en veilige gemeente zijn. Dat vertaalt zich ook in het hondenbeleid ; hondenpoep moet altijd en overal in de openbare ruimte worden opgeruimd.
Dus geen poep op straat, speelplekken, plantsoenen, maar ook niet in bermen, sloten, vijvers en andere watergangen.

Kadobonnen by Blauwe tinte

25 nov. 2015 - Sykje jim in kado foar de sinteklaas as wat foar nder de krystbeam. As miskien wolle jim de buorlju ris betanke dat se altiten op de blommen as de kat passe as jim fuort binne. Tink dan ris oan in kadobon fan Koffiehuis de Blauwe tent .
Hjir kinne je lekker ite. Mar ek foar in bakje kofje binne jim dr wolkom.

Qlubb Casino Night

24 nov. 2015 - Zaterdag 28 november is er in Qlubb een Casino Night! Een avond met drank, spelletjes en gezelligheid!
Met o.a draaiend rad, poker, maggie, dart en nog veel meer. De avond begint om 20.00

Haak in by de Haak Inn

23 nov. 2015 - De earste haak-inn hat west. Mei in tige goeie opkomst. Kommende woansdei 25 novimber moarns fanf healwei tsienen stean de doarren fan de Eskeblom wer iepen. Elk waard nocht hat kin inhaken op dizze moarn.
Elk is wolkom,in bydrage foar de kofje en koeke is it ienichste wat fan de dielnimmers frege wurdt.

Skram wint Murphy's quiz

22 nov. 2015 - 21 groepen giene justerjn mei-elkoar de striid oan op'e boppeseal. Fanatyk waard der skrept op allegear fraachstikken. Ek mei it aktearjen foar in film waard aardich punten makke. Al mei al wie de poedelpriis net foar 'de winnaars' mar foar de Hiemstra's.
En wie de earste priis fan Murphy's quiz foar de froulju fan Skram.

Sinteklaas is wer yn doarp

21 nov. 2015 - Wat in spektakel dit jier yn Reduzum. Sinteklaas hie wol 6 Piten meinaam nei Reduzum. Master Arnold prate it tige flot oanelkoar. Wy binne bliid dat de Goede Sint wer foet oan wl setten hat yn Reduzum.
De bern ha moai efkes mei Sinterklaas prate kinnen, spultsjes dien of in film sjoen. En no mar wachtsje oft der ek wat yne skoech komt dizze dagen.
Vr. 27 november

Za. 28 november

Zo. 29 november