Linepraatsjes

Waarme fuotten

29 jun. 2016 - Fokje Ploegmakers en Geeske Smorenburg hawwe sa'n 7 jier der foar soarge, t namme fan doarpsbelang, dat lytse poppen mei waarme fuotten yn 'e widze leine.
Se hawwe no besletten om te stopjen mei it breidzjen en rnbringen fan de sokjes. Binne der minsken dy dit oernimme wolle? En dizze moaie tradysje sa yn stn hlde? Dan kinne jimme kontakt opnimme mei de Wolwzengroep

Andere tijden bloedprikken

28 jun. 2016 - Iedere vrijdag is er in het Groene Kruisgebouw, Legedijk 31, de gelegenheid om bloed te prikken. Dit geldt voor iedere inwoner van de dorpen, ongeacht bij welke huisarts u patint bent.
Het bloed prikken is voortaan om 10.30(gaat vrijdag 1 juli in) i.p.v. 9.30.

Opening sportcomplex

27 jun. 2016 - Vrijdag 1 juli wordt het vernieuwde sportccomplex geopend.
De verbetering van de sportaccommodaties is tot stand gekomen met hulp van vele sponsors, maar vooral door de onnoemelijke inzet van talloze vrijwilligers. Van afbreken en afvoeren van materiaal tot schoonmaken, catering voor alle harde werkers en ga zo maar door.
De Sportstichting en verenigingen zijn ontzettend blij met deze inzet en nodigen iedereen dan ook van harte voor de officile opening.

Gewijzigde ophaaldag oud papier

26 jun. 2016 - In verband met de musical op woensdagavond 29 juni wordt het oud papier op dinsdagavond 28 juni om dezelfde tijd opgehaald,
Zegt het voort...

Boekenspektakel op skoalplein

26 jun. 2016 - Hjoed is de lste hn lein oan it dekor foar de musikal. Dit barren begjint woansdei de 29ste om 18.30. Dit jier spilet alles him f op it plein, ek taskoggers sitte op banken op it plein. Sels in stoel meinimme kin ek.
Alle bern fan skoalle dogge mei. Op it plein kinne jim lotten keapje (6 foar 5 euro, altyd priis). Yn de pauze kinne jim wat te drinken keapje en de prizen fhelje.
Jim komme toch ek sjen!

Frienzer merke

25 jun. 2016 - Mei it duo men yn Black begint jn yn it Lokaeltsje fan Friens de merke.
Sneintemoarn is der foar leden en donateurs fanf 10.00 oere keatsen op it merkefjild fan de famylje Hijlkema. Der is in springkessen foar de bern en der wurdt mei elkoar sop en broadsjes iten. Middeis is der foar de bern en minsken dy't net keatse, ld hollnske spultsjes.
Fansels heart dr de gesellige neisit op it merkefjild/tinte by.
Uitgelicht