Linepraatsjes

Murphy’s quiz

23 oktober 2018

Sneon 24 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy’s quiz. 8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s,fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge!  Der wurdt spile mei teams fan minimal 3 en maksimaal 6 persoanen Opjaan kin fia: sanne_bijl@hotmail.com 06-48040319 of by Jeroen van Dijk 06-51525180

Bingo!

22 oktober 2018

Sneintemoarn gie der in ballon fanôf it sportfjild de loft yn. Ien fan de reizgers wie Janne Rinske Bokma en har freon, sy hiene de ballonflecht wûn mei de bingo fan de merke. ‘Ballonfarre yn de moarntiid is wer ris wat oars….alles is folle rêstiger en jo hoege net foar donker klear te wêzen’, sa seit flechtlieder. De ballon is yn Kollum lâne.

Oktoberfest

21 oktober 2018

Op zaterdag 27 oktober zal wederom het Oktoberfest neerstrijken in Café bar de Welp! Bier en worst zal in overvloed aanwezig zijn! De avond zal worden voorzien van een spetterend optreden door niemand minder dan DJ Matello, die er een geweldig feest van gaat maken! Kortom, trek je lederhose en dirndl uit de kast en komt allen op zaterdag 27 oktober naar Café bar de Welp! Het wordt een onvergetelijke avond, ben jij er ook bij? Aanvang: 21.00 Entree: 5 euro

Aytta state

20 oktober 2018

Yn Reduzum en omkriten stean in oantal pleatsen en huzingen mei histoaryske namen. De Aytta state is ien fan dizze. Dizze pleats wie yn de 15e iuw eigendom fan it geslacht Aytta. De ferneamde politikus Viglius van Aytta (1507-1577) hie in tal gebouwen yn syn besit.

Lekker lêze yn hjerstfakânsje

19 oktober 2018

Foar de skoallebern begjint hjoed de hjerstfakânsje.  Foar it safier wie kaam  lêstendeis skriuwster Hanneke de Jong en yllustrator Linda de Haan op skoalle. Se hawwe de bern fertelt oer har boek De Bonsterkes. De beide froulju fertelden oer har wurk, it yllustrearjen  en it fak skriuwster. Ek waard de foarlêzen út it boek Heksegrytta. De bern hawwe fakânsje oant 29 oktober.  Se sille har grif net ferfele mei dizze boeken.

Tydlik behear fan it Lokaeltsje

18 oktober 2018

De behearders fan it Lokaeltsje ha yn tusken Friens ferlitten. De tillefoan sil yn ’t Lokaeltsje (tydlik) net mear beantwurde wurde. Pleatslik Belang soarget der foar dat alles safolle moogelik troch draaie kin. As jo graach efkes  kontakt oer/mei it Lokaeltsje hawwe wolle, dan kinne jo mei Clazina van Balen skilje.
Pleatslik Belang is op it stuit noch drok dwaande om nije behearders te finen.

Werk mee aan nieuw Masterplan Reduzum

17 oktober 2018

‘Dit is it, sa kin it wurde’ is de titel van het huidige Masterplan Reduzum 2010-2020. Het masterplan is voor Doarpsbelang het uitgangspunt bij het nemen van beslissingen en het maken van nieuwe, concrete plannen op het gebied van wonen & werken, grijs & groen, voorzieningen & welzijn. Wil je ook meedenken over de toekomst van ons dorp en dit met andere werkgroepleden in een nieuw masterplan 2020-2030 gieten, mail dan naar doarpsbelang@reduzum.com.

Oud papier

16 oktober 2018

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:

– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Burendag Swinlân

15 oktober 2018

Met ideaal weer hebben 22 buren van Swinlân een gezellige middag meegemaakt. Koffie, thee met lekker gebak bij de haven. In Earnewâld bezochten de intelligentsten de ontsnappingskamer en de anderen het skûtsjemuseum met Simon Bergsma als gids.

Kopy foar Linepraat

14 oktober 2018

Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan hjoed noch yn de pen.

De kopy fan de Linepraat moat woansdei 17 oktober wer by de redaksje wêze.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 25 oktober.

Di. 23 oktober

Vr. 26 oktober

Za. 27 oktober

Zo. 28 oktober


Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.