Linepraatsjes

It is gjin Fries dy’t nea yn Eagum wie!

25 juni 2018

Yn it kader fan Oeds fan Fierwei is ek yn Eagum wat moais op tou set. Want de foargonger fan ús Oeds, de klassike held Odysseus, hat op it plak dêr’t no de toer fan Eagum stiet, in wachtpost boud. Skriuwer Hylke Tromp wit der alles fan en leit it út yn fjouwer koarte ferhalen.Op sneon 7 july fertelt Hylke Tromp om 15.30 oere ûnder de toer yn Eagum noch wat mear oer dit ûnbekende stikje Fryske skiednis en jowe twa Eagumers in taljochting oer de bysûndere tegel dy’t by de toer leit.

Stormruiter kaarten

24 juni 2018

Op de versmarkt van 29 juni en 6 juli krijgt u bij elke bestede €5,- een lot, waarmee u 2 kaarten voor de Stormruiter kunt winnen. De winnende lotnummers zullen op Reduzum.com bekend gemaakt worden en ook op de Facebookpagina, waar ook elke week de aanbiedingen en bijzonderheden van de markt te vinden zijn. Tot ziens op de markt!

Classy Hair arrangement

23 juni 2018

Nieuw bij Kaphûs: Een verwenmoment voor 2 personen. Ervaar de charme van Classy Hair bij Kaphûs en geniet van een heerlijke proeverij van Frederika’s Taarten! Met een hoofdhuid massage, masker of haarkuur met ‘hot towel’, Classy Hairstyling en finish, Proeverij van Frederika’s taarten&sa en koffie en thee. Te boeken tijdens openings tijden van Kaphûs.

Geen kerkdienst

23 juni 2018

De kerkdienst van a.s. zondag gaat niet door in verband met ziekte van de predikant.
Er is wel de mogelijkheid om in 9.30 naar de kerkdienst in Warten te gaan. Voorganger  aldaar is ds. Joke van Doorn

Winners poster aksje Sjen en Hearre

22 juni 2018

Witte jo it noch? Sjen en Hearre hie in moaie aksje dêr’t je fergees kaarten winne koene foar Oeds fan Fierwei.  Wêr hinget de poster fan Oeds fan Fierwei!! Set ‘m op de foto en pleats dizze op ien fan de sosjale media. En dat hat in moai resultaat op levere. In 10-tal foto’s, en in hiele soad dielt en liket fia  de sosjale media….. En dan no de priiswinners.

Wegomlegging ivm riolering Headstrjitte

22 juni 2018

Vanaf maandag wordt er gestart met riolering werkzaamheden in Haedstrjitte, ter hoogte van kerk. Voor de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld.  Het parkeren van auto’s van het publiek van Oeds fan fierwei kan op een weiland aan Legedyk. Mochten ondanks de wegomlegging mensen met de auto vanaf Idaerd komen kunnen deze parkeren op de erf van Roorda. Bewoners wordt verzocht om vanaf maandag niet meer parkeren bij kerk.

Oeds yn de parse

21 juni 2018

De parse jout rûnom oandacht oan de werom komst fan Oeds nei Fierwei Under de Toer fan Friens, Idaerd, Eagum, en Reduzum. Juster in grut artikel yn it Friesch Dagblad en hjoed fanôf 18:45 in reportaasje op Omrop Fryslân mei it bêste fan Leeuwarden-Fryslân 2018. Kommende tiisdei komt der noch in stik yn de Leeuwarder Courant en op 8 juli tusken 11:00 – 13:00 is der in live útstjoering op de radio by de omrop.

Ballonvaren vanaf Reduzum

20 juni 2018

Zaterdag 7 juli stijgt er (bij goed weer) een ballon op vanaf het sportveld.
Voor deze ballonvlucht is er nog plaats voor drie personen Wie deze unieke ervaring eens mee wil maken, kan voor alle informatie contact opnemen met de ‘vluchtleider’ Hendrik Zijlstra. Tel.  0566-602334

Kopy Linepraat

19 juni 2018

Tongersdei 28 juny ferskynt de nijste Linepraat, dit is de lêste foar de simmerskoft.
Hawwe jim nijs fan jim feriening as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan jûn noch yn de pen.
De kopy fan de Linepraat moat woansdei 21 juny wer by de redaksje wêze.

Schoolreisjes week

18 juni 2018
Deze week staan de jaarlijkse  schoolreisjes gepland!
De kinderen uit groep 1/2 gaan vandaag met zijn allen naar Sanjesfertier.
Groep 3 gaat vrijdag 22 juni naar DuineZathe in Appelscha. Groep  4/5/6 gaan woensdag 20 juni naar
Slagharen. En groep 7/8 gaat van maandag tot woensdag samen op de fiets naar  Earnewâld.
Veel plezier allemaal!

 

Ma. 25 juni

Wo. 27 juni


Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.