Linepraatsjes

Skouderklopke

31 jul. 2015 - Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sūnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?

Winkelje Krekt op maat

30 jul. 2015 - De winkels binne ticht, mar dochs kinne je lekker op 'e strśn yn de winkel fan Krekt op Maat.
Sūnt koart hawwe se in webwinkel. Fan śt je luie stoel kinne je noflik yn de online etalaazje sjen, keapje en ōfrekkenje. Maklik dus foar as't ris in kear net safolle tiid hast.
Sille we efkes in slach troch de winkel!

Gespot!

29 jul. 2015 - De tsjerken en tuorren steane aardich yn de belangstelling as ūnderdiel fan it Fryske lānskip. Reduzum, Friens, Eagum en
Idaerd binne dźr in diel fan en wolle dat ek wol sjen litte. Mei help fan mear as 30 doarpsgenoaten binne śs tsjerken en de toer fan Eagum dźrom dizze simmer iepen op sneontemiddeis fan 13.30 oant 17.00 oere.
Ek foar eigen ynwenners in moaie gelegenheid om de quilt wurkstikken fan in tal froulju te besjen.

162 ste PC

28 jul. 2015 - Moarn is yn Frentsjer de PC, de wichtichste manlju haadklasse keatspartij.
We winskje āld Redśster Alle Jan Anema mei syn keatsmaten in soad sukses.
Ek Peter Tolsma docht mei. As coach fan partoer van der Bos (Team Puur passie) hat er hjir in wichtige rol.
Dat de bźste mar winne mei.

Oud papier

27 jul. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papierwordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Dorpenteam, centraal in het dorp

26 jul. 2015 - Het Dorpenteam is actief in de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. Het team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die
op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen. Bij het vinden van een passende oplossing werken ze actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.
Za. 1 augustus

Zo. 2 augustus

Ma. 3 augustus

Uitgelicht