Linepraatsjes

Losloopgebied voor jeugd

29 apr. 2016 - Aan de Legedyk is een mooi losloopgebied voor de honden. Het pad is weer netjes. En aan beide ingangen kunnen baasjes de poepzakjes weggooien.(zakjes verkrijgbaar op Master Gorterstrjitte 13)
Bij de bankjes worden regelmatig jongeren gesignaleerd. Dit is prima, maar fijn zou zijn als zij alles netjes achter laten. Er ligt een brandplek in het gras, lege flesjes en afval worden niet mee genomen. Paaltjes zijn beschadigd en geprobeerd om los te krijgen.
Hondenbaasjes: Durf het aan en geef namen door.

Life is beautiful

28 apr. 2016 - Na de succesvolle voorstellingen ‘De Emigrant’, ‘JAMEIMY’ (beide gespeeld in Friesland en Canada) en ‘Feteranen’ komt Pier21 met weer een veelbelovende voorstelling : LIFE IS BEAUTIFUL.
Een aangrijpende en muzikale voorstelling, die van februari tot en met mei 2016 te zien zal zijn in Friesland.
Zondag 1 mei om 15.00 uur in Oude Melkfabriek Ayttawei 73, Reduzum. Toegang € 20,00 incl koffie.

Freonen op freed

27 apr. 2016 - De lźste freed fan de moanne. Tiid foar in pop-up store by Kaphūs.
Kommende freed is Petra Pont śt Akkrum fan 13.00 oant 18.00 gast ūndernimmer. Foar €7.50 kinne je fan har in shiatsu massage krije.
In ōfspraak meitsje is net nedich, jim kinne gewoan del komme.

Donderdagmiddag ouderenmiddag

26 apr. 2016 - Elke donderdagmiddag word er in het lokaal voor ouderen iets leuks georganiseerd. De activiteiten worden aangepast aan wat de doelgroep kan. Naast een vaste kracht is er hulp van vrijwilligsters.
Zowel dames en heren zijn van harte welkom. Er kan gekaart worden of gesjoeld, timmerwerkjes maken of als ze zelf ideeėn hebben kan dat ook gedaan worden. In overleg, of als er een heer is die zich als vrijwilliger wil aanmelden, is er heel veel mogelijk.

Nifelje foar memmedei

25 apr. 2016 - Freed 29 april kinne de bern fan groep 5 oant e mei groep 8 oant it nifeljen foar mem(as in beppe, muoike, buorfrou). Fan 14.45-16.00 is der yn it Sutelplak alle romte foar aktiviteit.
Opjaan kin foar tiisdei 26 april 2016 by info@itsutelplak.nl (in bryfke troch de bus mei ek mei namme en leeftiid)
Kosten binne €3,00

Fret Friens op fuotten

24 apr. 2016 - Sneontejūn ha der yn Friens sa'n 30 minsken mei dien oan dit maaitiids barren. De rūte dy't der rūn wurde moast gong oer betonpaden, it lān en polderdiken.
Underweis koe elkenien de harsens noch efkes skrabje en genietsje fan in hapke en in drankje.
It ein fan dizze tocht wie yn it Lokaeltsje wźr't it noch lang gesellich neisitten wie.
Uitgelicht