Linepraatsjes

Nije printer Linepraat

23 feb. 2015 - Hjoed wurdt de nijste Linepraat drukt. Dit bart alwer foar de 2e kear op de nije printer. It drukken bart hjoed de dei fol automatysk. De kopy wurdt fanōf laptop nei printer stjoerd. Hoewol der noch wol wat 'bernesyktes' binne, is no al te sjen dat de śtstrieling better is.
Tongersdei wurdt de linepraat wer hūs oan hūs besoarge.

Toekomst dorpsmolen

22 feb. 2015 - Nog steeds is de politiek er niet uit hoe ze moeten omgaan met het plaatsen van de grote clusters windmolens. Het ziet er echter steeds meer naar uit dat we wel kunnen rekenen op toestemming voor de dorpsmolen.
Vrijdag 27 februari wil de molenstichting om 20.00 uur in Cafe-Bar De Welp jullie graag hun ideeėn voorleggen .

Alaaffffff

21 feb. 2015 - Niet alleen in het zuiden wordt carnaval gevierd.
Donderdagavond was het weer beregezellig in Qlubb. De kinderen uit groep 7 en 8 van de Trije Doarpen Skoalle vierden er carnaval met o.a een polonaise.

Fergeane gloarje

20 feb. 2015 - It hat west.
De duplekswennings dy't nei de oarloch oan de Master Gorterstrjitte boud binne, wurde sloopt. Juster is it earste part tsjin de flakte gong. Foar in soad jonge minsken wie dit har earste wenning. Foar in soad āld bewenners smyt dizze sloop in soad oantinkens op.

Enkel tennis kampioenschappen

19 feb. 2015 - Enkele bikkels zijn de gehele winter door blijven tennissen. Maar voor de meeste spelers begint het seizoen pas weer in maart. Een leuke opwarmer hiervoor zijn de enkelkampioenschappen, dit jaar gehouden van 10 t/m 20 maart. Een mooie gelegenheid om het racket weer uit de kast te halen!
Wil je meedoen? Geef je dan op voor 2 maart a.s. via tvstanfries@live.nl Op vrijdag 20 maart is de finale, dus deze avond moet je zeker beschikbaar zijn. Tot snel op de tennisbaan!

Doarpsbelang gearkomsten Idaerd/Eagum en Friens

18 feb. 2015 - Oankommende freed, 20 febrewaris sille de doarpsbelangen fan Friens en Idaerd/Eagum mei harren eigen bewenners om tafel. Wat foar plannen komme der foar de takomst boppe tafel? Yn beide doarpen begint de jūn om 20.00 yn it Lokaal

Vrijdag de 13e, geen ongeluksdag maar geluksdag!

17 feb. 2015 - Vrijdag 13 februari organiseerde de ANBO Reduzum e.o. een High Tea voor haar leden. Bij het binnen komen werden de leden verrast met vrolijke muziek. Alle 30 stoelen waren bezet en de theepotten stonden op een theelicht.
Het bestuur had haar beste beentjes voorgezet niet alleen met aankleden maar ook met het maken van de gerechten.

De redens kinne śt it fet

16 feb. 2015 - De Iisklub Eendracht Reduzum wol syn leden śtnoegje om efkes de redens ūnder te bynen. Dit kin op tiisdeitemoarn 24 febrewaris fan 9.00 oere oant 11.00 oere op de keunstiisbaen yn Ljouwert. Dit is in moaie gelegenheid om ek de bern efkes ride te litten.
Elk kin mei. Wol earst efkes opjaan Foar woansdei 18 februaris opjean fia de mail by yfke@upcmail.nl

Looppad tussen buorren- haven vervalt

15 feb. 2015 - Het looppad tussen haven 13 en haven 15 komt te vervallen. Elkien heeft de grond, waarop het stuk waar het pad ligt, verkocht aan naastliggende percelen.
Binnenkort zal dit doorgangspad niet meer bestaan.

Donateursactie schoolbus

14 feb. 2015 - In 1936 is er door ouders uit de dorpen Friens en Idaerd een buskommisje opgericht die zorgt voor schoolvervoer van de kinderen uit deze dorpen naar Reduzum. Ouders en kinderen zijn heel blij met dit vervoer en met de inzet van de chauffeurs.
Door de stijgende brandstof kosten en onderhoud van de bus is er meer financiėle hulp nodig. Daarom is er volgende week een donateursactie.

Urnenmuur verplaatst

13 feb. 2015 - De urnenmuur is verplaatst naar de linker achterzijde van het kerkhof( op oude plek was er teveel overlast van roekenpoep).
Dit werk is uitgevoerd door de firma Durk Visser uit Reduzum. Schoonmaakbedrijf Langeberg heeft de muur gereinigd. De oude locatie is door Hoveniersbedrijf Taco Velstra ingericht als strooiveldje met een paadje en een heg.

Ald izer aksje kuorbalferiening

12 feb. 2015 - Kuorbalferiening Mid-Fryslān Reduzum hāldt 21 maart o.s. in āld izer aksje.
Moarns wurdt it ophelle yn de trije doarpen. De opbringsten binne foar KV Stānfries.

Winter fiets 11 stedentocht

11 feb. 2015 - Agelopen zondag hebben Bert Meersma en Richard Drost, beiden van het Houtstek, de Winter Fiets Elfstedentocht gefietst. Een fietstocht van 200 km langs de originele schaats route.
Bert Meersma heeft vanuit zijn Velomobiel een mooie sfeerreportage gemaakt.

In gearrin fan omstannichheden

10 feb. 2015 - Kommend wykein gean de spilers fan tonielferiening ROTO los mei de komeedzje 'In gearrin fan omstannichheden'.
Woansdei 11 febrewaris om 19.30 kinne de bern fan groep 6, 7 en 8 nei de generale.
Sneons is der nei ōfrin muzyk fan 'Child of the giant' ūnder yn't kafee.

Eutanasy, een segen as dilemma

09 feb. 2015 - Neffens it grutwurdboek van Dale bestjut eutanasy "het op hun eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken"
Tongersdei 12 febrewaris sil Sieger van der Zwaag by de Vrouwen van Nu prate oer Eutanasy, een segen as dilemma. De jūn begjint om 19.45 oere. Jim binne wolkom.

Oud papier ophalen

09 feb. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Filmavond: Jagten

08 feb. 2015 - Zo ben je een intieme huisvriend en zo word je verdacht van seksueel misbruik van de dochter van je vriend. Een aangrijpende film die duidelijk maakt hoe broos jouw sociale positie kan zijn en hoe verdachtmakingen mensen kapot kunnen maken.
De film draait in het Lokaal naast de kerk. Toegang én consumptie zijn gratis.

Brend

07 feb. 2015 -
Myn earmke
stiif om dy hinne,
sa moai dat wy no
broerkes binne

Gastgesinnen socht foar bśtenlānske kuorbalspilers

06 feb. 2015 - Fan tongersdei 2 oant en mei snein 5 april (peaskewykein|) sil dit jier ek wer it U19 KWC organisearre wurde, ūnder oaren troch in hiele protte talinten fan Mid-Fryslān. Wy fange yn Reduzum ek dit jier wer in būtenlānske ploech op.
As jim ek graach ūnderdak jaan wolle, graach trochjaan oan anke@kvmidfryslan.nl.

Van Nature kind

05 feb. 2015 - Door veel uiteenlopende redenen zijn er steeds meer kinderen die vastlopen in de maatschappij. Kinderen die hierdoor niet lekker in hun vel zitten, kunnen bij Van Nature Kind terecht. Als kindercoach probeert Antje van der Veen bij ieder kind zijn eigen natuurlijke krachten te ontdekken.
Ieder kind verdient het om van nature kind te kunnen zijn!
Uitgelicht