Linepraatsjes

Waarme fuotten

29 jun. 2016 - Fokje Ploegmakers en Geeske Smorenburg hawwe sa'n 7 jier der foar soarge, út namme fan doarpsbelang, dat lytse poppen mei waarme fuotten yn 'e widze leine.
Se hawwe no besletten om te stopjen mei it breidzjen en rűnbringen fan de sokjes. Binne der minsken dy dit oernimme wolle? En dizze moaie tradysje sa yn stân hâlde? Dan kinne jimme kontakt opnimme mei de Wolwęzengroep

Andere tijden bloedprikken

28 jun. 2016 - Iedere vrijdag is er in het Groene Kruisgebouw, Legedijk 31, de gelegenheid om bloed te prikken. Dit geldt voor iedere inwoner van de dorpen, ongeacht bij welke huisarts u patiënt bent.
Het bloed prikken is voortaan om 10.30(gaat vrijdag 1 juli in) i.p.v. 9.30.

Opening sportcomplex

27 jun. 2016 - Vrijdag 1 juli wordt het vernieuwde sportccomplex geopend.
De verbetering van de sportaccommodaties is tot stand gekomen met hulp van vele sponsors, maar vooral door de onnoemelijke inzet van talloze vrijwilligers. Van afbreken en afvoeren van materiaal tot schoonmaken, catering voor alle harde werkers en ga zo maar door.
De Sportstichting en verenigingen zijn ontzettend blij met deze inzet en nodigen iedereen dan ook van harte voor de officiële opening.

Gewijzigde ophaaldag oud papier

26 jun. 2016 - In verband met de musical op woensdagavond 29 juni wordt het oud papier op dinsdagavond 28 juni om dezelfde tijd opgehaald,
Zegt het voort...

Boekenspektakel op skoalplein

26 jun. 2016 - Hjoed is de lęste hân lein oan it dekor foar de musikal. Dit barren begjint woansdei de 29ste om 18.30. Dit jier spilet alles him ôf op it plein, ek taskoggers sitte op banken op it plein. Sels in stoel meinimme kin ek.
Alle bern fan skoalle dogge mei. Op it plein kinne jim lotten keapje (6 foar €5 euro, altyd priis). Yn de pauze kinne jim wat te drinken keapje en de prizen ôfhelje.
Jim komme toch ek sjen!

Frienzer merke

25 jun. 2016 - Mei it duo men yn Black begint jűn yn it Lokaeltsje fan Friens de merke.
Sneintemoarn is der foar leden en donateurs fanôf 10.00 oere keatsen op it merkefjild fan de famylje Hijlkema. Der is in springkessen foar de bern en der wurdt mei elkoar sop en broadsjes iten. Middeis is der foar de bern en minsken dy't net keatse, âld hollânske spultsjes.
Fansels heart dęr de gesellige neisit op it merkefjild/tinte by.

Sport spel en spruitjes

24 jun. 2016 - Fannewike wie de ôfsluting fan de moderne dűnslessen yn de gymseal fan Reduzum. It wie prachtich! En op it ein stie eltsenien op de flier! Ek de pakes en beppes.
Takom jier komt der in ferfolch op de dűnslessen; Expressie les, mei dűns, teater en sang!
Alle ynfo stiet op www.sportspelenspruitjes.nl

In regisseur, immen die seurt!

23 jun. 2016 - Vriendenkring Idaerd bestiet dit jier 150 jaar. Yn it rampt hjirfan binne de jongste bern út Idaerd en omkriten ynterviewt troch Feije van der Meer.
It hat seis moaie filmkes mei leuke útspraken oplevere. Besjoch se op Idaerd TV.

Nagelstyliste by Freonen op freed

22 jun. 2016 - Kommende freed wer safier. Dan is nagelstyliste Antje Wassenaar fan Berlikum gast űndernimmer yn Kaphűs.
Se komt neils gel lakken foar €12,50. (normaal €20,00)
Kom frijbliuwend binnen. De kofje stiet klear.

Jitske

21 jun. 2016 -
Eltsenien mei it hearre
want ien ding is wis,
dat myn lytse suske
presys op har jierdei berne is!

Qlubb Nachtkeatsen

20 jun. 2016 - Freed 24 juny is der it Qlubb nachtkeatsen.
Dizze ledepartij giet om 21.00 oere los.
Opjaan graach foar woansdei 22 juny 19.00 oere bij Janna Bokma. 06-12091039 of bokmajanna@gmail.com

Copy Linepraat

20 jun. 2016 - Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli.
De copy voor de komende linepraat moet woensdag moet voor 13.30 bij de redactie zijn.

Gearwurking Roto en Qlubb

19 jun. 2016 - Wurdst do wyld fan in spannende film? Bist gek op theater? Is ljocht en lűd in hobby fan dy? Bist graach dwaande mei make-up, hier en smink? Kinst goed organisearre en dingen regelje?
Liket it dy machtich om mei in ploech enthousiaste oare jongeren in moai projekt del te setten? Dan sykje Roto en Qlubb dy.
Kom op tongersdei 23 juni 19:30 nei Qlubb en hear/sjoch mear. Foar in eltsenien fanôf de basisskoalle.

Rommelmerk

18 jun. 2016 - Foar tsien oere oere stiene de earste keapers al klear foar de twa jierlikse
rommelmerk . Dit jier wie de organisaasje yn hannen fan de TDS en it pjutteplak. Om healwei alven gie de merk los. Der wie gjin nee te keap, boartersguod, elektrysk ark, klean, blompotten it wie der allegearre.
Nei it opromjen en tellen fan jild koe in opbringst fan €3200 bytelt wurde.

NK Keatsen

17 jun. 2016 - Sneon is it NK keatsen foar jonges en famkes parturen.
De jongens,Markus Heeringa, Bauke Andries Boersma en Hessel de Ree keatse yn Menaam
De famkes,Jitsina van de Bogert, Anne-Bauke Bloem en Albertine Brinksma keatse yn Dronrijp.
We winskje harren in soad sukses.

Volle groen container

16 jun. 2016 - Gister zijn, door een fout bij Omrin, in een aantal straten de groen container niet geleegd.
De containers worden in loop van dag of morgen alsnog geleegd!

Slagge!!

16 jun. 2016 - Hjoed krije de eksamenkandidaten fan it foarset űnderwiis berjocht at se slagge binne as net.
Bisto ek slagge , en stiest noch net by ús op'e list?
Jou it dan troch oan redactie@reduzum.com

Mooi vies worden

16 jun. 2016 - Kinderen moeten lekker buiten kunnen spelen en ravotten zonder om hun kleren te hoeven denken. Daarom is Stoer en Sterk a.s. zaterdag op de rommelmarkt aanwezig met een kraam kinderoveralls.
Er zijn speciale aanbiedingen met overalls die slechts € 15,- kosten.
Van de totale opbrengst komt 10% ten goede van de school.

Rommelmerk yn Reduzum

15 jun. 2016 - Op de parkearterreinen, by it sportfjild, hâlde we op sneon 18 juny fan 10.30-13.30 oere wer de twa jierlikse rommelmerk.
Ek dit kear mei:ferkeap fan twaddehânsk guod, sa as meubels, klean, boeken, ridend ark, túnark en elektryske apparaten. Om 11.30 oere is de ferkeap by opbod, der is in draaiend ręd mei prachtige prizen , in restaurant en noch folle mear. Węs der by, jo kinne it nearne goedkeaper krije!!!!!!

Prijsvraag open Winddag

14 jun. 2016 - Zaterdag 18 is tijdens de open winddag de dorpsmolen open. Bij de molen staat een hoogwerker die zichtbaar maakt hoeveel hoger de nieuwe molen wordt en kan iedereen in de molen een kijkje nemen en vragen stellen aan de aanwezige molenaars.
Provincie Fryslân is tegen vergroting van de Redúster Doarpsműne. Voorstel van hun als alternatief is om zonnepanelen te plaatsen, tegen de rand van het dorp?! Weet u hoeveel vierkante meter grasland opgeofferd moet worden om de nieuwe molen te vervangen?
Uitgelicht