Linepraatsjes

Life is beautiful

28 apr. 2016 - Na de succesvolle voorstellingen ‘De Emigrant’, ‘JAMEIMY’ (beide gespeeld in Friesland en Canada) en ‘Feteranen’ komt Pier21 met weer een veelbelovende voorstelling : LIFE IS BEAUTIFUL.
Een aangrijpende en muzikale voorstelling, die van februari tot en met mei 2016 te zien zal zijn in Friesland.
Zondag 1 mei om 15.00 uur in Oude Melkfabriek Ayttawei 73, Reduzum. Toegang € 20,00 incl koffie.

Freonen op freed

27 apr. 2016 - De lźste freed fan de moanne. Tiid foar in pop-up store by Kaphūs.
Kommende freed is Petra Pont śt Akkrum fan 13.00 oant 18.00 gast ūndernimmer. Foar €7.50 kinne je fan har in shiatsu massage krije.
In ōfspraak meitsje is net nedich, jim kinne gewoan del komme.

Donderdagmiddag ouderenmiddag

26 apr. 2016 - Elke donderdagmiddag word er in het lokaal voor ouderen iets leuks georganiseerd. De activiteiten worden aangepast aan wat de doelgroep kan. Naast een vaste kracht is er hulp van vrijwilligsters.
Zowel dames en heren zijn van harte welkom. Er kan gekaart worden of gesjoeld, timmerwerkjes maken of als ze zelf ideeėn hebben kan dat ook gedaan worden. In overleg, of als er een heer is die zich als vrijwilliger wil aanmelden, is er heel veel mogelijk.

Nifelje foar memmedei

25 apr. 2016 - Freed 29 april kinne de bern fan groep 5 oant e mei groep 8 oant it nifeljen foar mem(as in beppe, muoike, buorfrou). Fan 14.45-16.00 is der yn it Sutelplak alle romte foar aktiviteit.
Opjaan kin foar tiisdei 26 april 2016 by info@itsutelplak.nl (in bryfke troch de bus mei ek mei namme en leeftiid)
Kosten binne €3,00

Fret Friens op fuotten

24 apr. 2016 - Sneontejūn ha der yn Friens sa'n 30 minsken mei dien oan dit maaitiids barren. De rūte dy't der rūn wurde moast gong oer betonpaden, it lān en polderdiken.
Underweis koe elkenien de harsens noch efkes skrabje en genietsje fan in hapke en in drankje.
It ein fan dizze tocht wie yn it Lokaeltsje wźr't it noch lang gesellich neisitten wie.

Koningsspelen op de TDS

23 apr. 2016 - Als eerste hebben de kinderen heerlijk genoten van het ontbijt,alle groepen door elkaar heen.
Daarna gingen de kinderen van de groepen 1 en 2 spelletjes op het plein doen.
De kinderen van groepen 3 t/m 8 gingen een sportdag doen met atletiekonderdelen. Er was ook een marathon door het dorp en de dag werd afgesloten met een estafette met alle groepen.
Met een mooie frisbee ging iedereen tevreden en vermoeid naar huis.

Kening Ledenpartij

23 apr. 2016 - Op woansdei 27 april is de jierlikse keningspartij
De jeugd set om 9.30 ūtein en senioren om 13.00
Opjaan foar snein 24 april 19.00 oere bij Janna Bokma till.06-12091039 of bokmajanna@gmail.com
Sponsors fan dizze keatspartij binne Broekstra Onderhoud-en Timmerbedrijf
Bernedeiferbliuw Bernewrāld/ It Sutelplak

Rommelmarkt 18 juni

22 apr. 2016 - Zaterdag 18 juni om 10.30 is het weer zo ver; rommelmarkt! De opbrengst is dit jaar voor de school. Hiervoor moet wel veel gebeuren en daarbij is er hulp nodig van alle ouders, verzorgers, leerkrachten en andere betrokken dorpsgenoten hard nodig.
Verzamelen, sorteren, verkopen, U helpt toch ook mee!

Op 'e Sweef

21 apr. 2016 - It śtstapke dat de aktiviteiten groep op 'e Sweef (foar 55+) nei it Skūtsje museum foar freed 22 april yn petto hie giet net troch.
Der binne spitich genōch te min dielnimmers.

Giest mei! nei Jorwert!?

21 apr. 2016 - Bas van Gelder hat dūmny west yn Jorwert krekt yn de oarlochsjierren ‘40-’45. Hoewol it liket dat der yn Jorwert earst net folle fan de Dśtske besetting te fernimmen is yn ferliking mei Leiden, dźr’t hy weikomt, ūntkomt ek Jorwert net oan de oarloch.
Nei oanlieding fan syn boek ‘Nachtboek van een kerkuil’ hat J&MTeaterwurk in nije toanielfoarstelling makke.
Giest mei 'Skūlje yn Jorwert'?
(Giet altiten troch)

Eintoetsen bern groep 8

20 apr. 2016 - Foar groep 8 is april in spannende moanne. Nei it Anglia exam en it ferkearseksamen is dizze wike de IEP toets ōfnaam. Mar de kar foar it fuorset ūnderwiis is al troch de bern makke.
De “Friese Plaatsingswijzer” is bepalend foar it śtstreamnivo fan de bern. Der wurd sjoen nei de resultaten fanōf groep 6. De eintoets dy’t yn april ōfnommen wurdt kin der noch taliede dat bern op in heger nivo setten wurde kin. De resultaten fan de toets binne foar de bern en foar skoalle dus wol fan belang.

Wynenerzjy yn it nijs

19 apr. 2016 - De fergunning oanfraach foar in nije hegere wynmūne bliuwt 'hot' nijs. Ferskate politieke partijen kamen al del foar in petear. En en ek de regionale, provinsjale en lanlike pers hawwe besite brocht oan Reduzum. Besjoch de śtstjoering fan Een Vandaag dy't juster makke is.

Friens wer skjin

18 apr. 2016 - Friens is wer skjin. Ofrūne wykein hawwe de bern in himmelmiddei hān.
Der lei net in soad rommel yn Friens yn de bermen en op'e dyk. Dus de opbringst fan dizze middei wie minimaal. De bern dy't dizze middei mei wienen ha goed harren bźst dien en koenen nei wat drinken en in snoepke wer op hūs hān!

Boppeslach foar keatsferiening

17 apr. 2016 - Freed, mei it grutte jeugd sponsor feest fan de Poiesz supermerken koe keatsferiening Jan Reitsma in grouwe sjek fan €901 euro yn ūntfangst nimme. De leden hiene ōfrūne wiken mear as 5000 muntsjes ophelle wat in prachtich resultaat oplevere.
In boppeslach dźr't dizze wike it keatsseizoen in moaie start mei makket.

Jiergearkomste ROTO

16 apr. 2016 - Tiisdei is der yn kafee bar de Welp de jiergearkomste foar elkenien die op, efter as foar it toaniel fan ROTO genietsje kin.
Oan de lźskommisje, de regisseur, de spilers en ynstekster, de bouploech, de technyk, de smynksters, sponsors, kroechbaas en foaral net te ferjitten alle donateurs hat de tonielferiening in fraach: ‘Hoe is it ōfrūne winterskoft belibbe, wat binne de tips en tops?

Karsten loco-kinderburgemeester

15 apr. 2016 - Karsten Hoekstra is tijdens de vergadering van de Kinderraad verkozen tot loco-kinderburgemeester.
Alle leerlingen van groep 7 van de Trije Doarpenskoalle deden hieraan mee. Naast de Trije Doarpenskoalle deden nog 5 andere scholen mee. Allemaal moesten zij een voorstel indienen dat aan een aantal voorwaarden moest voordoen.

Odysseus fan Reduzika

14 apr. 2016 - Yn it lytse doarpke Reduzika wol men in nije fontein ha. Dźrom moat men soargje Kulturele Haadstźd te wurden. De feestkommisje leaut it wol. Mar Oeds (Odysseus) is śt oar hout snien… Mei syn helm kin er yn ‘e takomst sjen…
Yn it ramt fan Ljouwert as Kulturele Haadstźd sil de wurkgroep KH18REDUZUM in teatrale foarstelling meitsje oer de betiizjende wrāld fan hjoed en dy sjen litte yn de klassike spegel fan de Odyssee.

Gezocht: Vrijwilligers

13 apr. 2016 - Jeugdsoos Qlubb is op zoek naar vrijwilligers.
Lijkt het je leuk om ons te helpen bij het organiseren van leuke activiteiten in Reduzum, achter de bar te staan of te helpen bij de fuif van groep 7&8?
Word dan vrijwilliger bij Qlubb!

Gespot!

12 apr. 2016 - Nei 20 jier is it tiid foar ūnderhāldswurk oan de oanbou fan it doarpshūs yn Idaerd.
Hjoed nimt Klaas Hylkema, fan timmer- en ūnderhāldsbedriuw K.Hylkema, de būtenkant fan it Lokaal ūnder hannen. De gevelbeklaaiing is der ōfhelle, en sil no op 'e nij betimmere wurde.

Kopy foar site

11 apr. 2016 - Hawwe jimme kopy foar de site of de doarpskrante de Linepraat, dan dit graach oanleverje as word doc.
Kopy dat we binnen krije as pdf kinne we net ferwurkje.
Ma. 2 mei

Di. 3 mei

Wo. 4 mei

Uitgelicht