Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Wo. 26 november
- Samen eten
- Filmavond
- Froulju's Wille Friens

Vr. 28 november
- De bijpraattafel
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
26 nov
Vandaag organiseert onze #buurtsportcoach i.s.m. studenten @CIOSHvnLwdn weer 'n #sportinstuif @ De Twine @sportingrou http://t.co/fG0VzqilBP
26 nov
T/m 10 dec wordt de Brdyk thv knp #Werpsterhoek opnieuw geasfalteerd. Weg blijft beschikbaar voor fiets en auto: http://t.co/7ukgF0ZfVF
25 nov
#Ontspanning Met dit koude weer is een #hotstonemassage een goede manier om stijve spieren soepel te maken http://t.co/YG4VcHpLGK

Linepraatsjes

Formule 1 skoort mei toskeguod

23 nov. 2014 - In boppeslach foar de aktiviteitenkommisje. Mei 10 soarten Bierpriuwe, 10 smaken toskepoetsguod, fragen oer frne jier, topografyske fragen, gerjochten werkenne en wat al net mear wisten se dizze jn 23 teams mei de Murphy's Quiz fan de dyk te hlden.
It team fan de Formule 1 wist dit jier de measte fragen goed te beantwurdsjen.

Sinteklaas hat pech

22 nov. 2014 -
Wat in drokte by de Haven, de bern sjogge fol spanning oer it wetter.
Soe de sint wol optiid komme, as wurd it wat letter.
Mar och och, wat in snoad fertoan.
Gjin stoomboat, mar dr komme twa piten yn in rubberboat oan

Geef ruimte aan dorpsmolens

21 nov. 2014 - Met het ophangen van groot kleed aan de dorpsmolen probeert de werkgroep Gemeenschappelijke Duurzame Energie Friesland vandaag om media aandacht te krijgen. Doel is politieke partijen te bewegen te kiezen voor dorpsmolens. 'Als de politiek wil dat we in een
participatiemaatschappij zelf de handen uit de mouwen moeten steken om dorp leefbaar te houden, dan zou er ook meer ruimte moeten komen voor dit burgerinitiatief'.

Efkes swetse op de brge oer de Swette

20 nov. 2014 - De nije fytsbrge oer de Swette hat fanf hjoed in namme. Mei de iepening fan it fytspaad lans de Swette waard it boerd mei 'De Swetse' ntbleate. Dizze namme is betocht troch de skoalbern t Boazum. Want: oer de Swette leit in brge en dr kin je moai op stean te swetsen.
Bekijk hier de foto's en item op omrop Frysln

Yntocht Sinteklaas

19 nov. 2014 - Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn pyten om 10.30 oan by de Redster pier.
Nei it ntfangst gean we mei-elkoar troch it doarp, sa lit de sint witte
Nei de rnrit is der feest ope boppeseal foar de bern dyt nei de pjutteklas gean en op'e basisskoalle sitte.

Fietsfeest langs de Swette

19 nov. 2014 - Donderdagmiddag 20 november om 12.15 wordt de naam van de nieuwe fietsbrug over de Swette feestelijk onthuld. Leerlingen van basisscholen uit de omgeving hebben verschillende namen bedacht voor de brug.
De gekozen naam, wordt deze dag onthuld. Ook wordt het fietspad Boazum-Scharnegoutum officieel geopend .

Pipernten ferkeap

18 nov. 2014 - Och heden hitskes, wat in noed, komt it sneon mei de yntocht wol goed?
Lokkich hat Sinteklaas foar alle bern al in kadootsje kocht,
mar de rekken foar de boatreis en it iten foar it hynder, se binne net om e nocht.
Drom sille freedtejn ferskate hulppiten mei pipernuten op paad.
Sa hoopje se op moai wat jild yn it laad.
Foar it jild dat jim betelje, 1 pdsje 1,-, 3 foar 2,50, hoege je it sels net op te heljen.

Jarno

18 nov. 2014 -
Liefde, zo mooi en fijn
Nog meer liefde om te delen
Nu we met zijn drietjes zijn

Murphy's quiz = vol

17 nov. 2014 - Wegens overgrote belangstelling is het niet meer mogelijk om je op te geven voor de Murphy's quiz van aanstaande zaterdag.

Oud papier ophalen

17 nov. 2014 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit. Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Tussenuur

16 nov. 2014 - In het afgelopen winterseizoen is er in de hervormde PKN gemeenschap begonnen met meditatie- of stiltebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden 'Tussenuur' genoemd met een knipoog naar het schoolrooster.
Woensdag 19 november is er vanaf 18.45 in de Vincentiuskerk inloop en kan men tussen 19.30 en 20.00 uur zelf bepalen hoe lang men nog wil blijven. De afsluiting vindt plaats om 20.00 uur.

Wenje yn de Smedingstrjitte

15 nov. 2014 - Alle strjitten hawwe in namme, mar wer komt dy wei? Smeding wie smid yn Reduzum. Mar dizze man hie in fin mear as in bears. Hy kaam in protte by master Hornstra ( foaroan man fan de Fryske Taal- en letterkunde) yn Friens oer de flier en Hornstra sei fan him dat
hy in geheugen as in tsiistsjettel hie.
Nijsgjirrich nei de hiele skiednis? Kom dan ris nei it Doarpsargyf.

ROTO op de winterfair

14 nov. 2014 - Wat in grutte ploech minsken is der al yn't spier foar de Winterfair fan de Sakeklub. Neist kreamkes fan bedriuwen wurdt der no ek oefene troch tonielferiening ROTO. Dit alles is te sjen op snein 30 novimber fan 15.00 oant 19.00 yn Reduzum.
In part fan dizze spilers sil dan op 'e nij op de planken stean. Wa herkent neist Germ, Wietse en Corrie de oare spilers?

Siebrecht Pietertje

13 nov. 2014 - Us suske yn'e widze, einlings is it safier
Wat bisto bysnder en wat binne wy blier
aanst sille we dy ferskes leare, en boartsje mei dy oer de flier
Earst mar efkes grutter groeie want it is noch net safier
Wy binne allegear tige wiis mei dy, foaral Seline en Jitske
want dy hawwe der in suske by!

Hoyte Murk

12 nov. 2014 - Heel dichtbij
staan wij dagen stil te turen
Strelen wij de teentjes van jou voet
De kaartjes gaan we nu blij versturen
want je maakt het goed

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

12 nov. 2014 - Maar daarvoor moeten de keeltjes wel gesmeerd worden. Sjongnocht wil de vogeltjes een beetje helpen. Vrijdagavond gaan ze langs de deuren om vetbollen te verkopen.
Hiermee helpt u de vogels aan lekkers en zit Sjongnocht in de toekomst niet op zwart zaad.

In de maneschijn.....

11 nov. 2014 - De LEVO memmen ha dit jier de optocht foar Rt Rt Reugeltsje regele. In soad bern rinne achter de muzyk oan in route troch it doarp. Werom op skoalle wie der noch in lekker broadsje knak en dan.... mar gau sels by de doarren del.
Mei moaie lampions at sa as dizze twa famkes. Dy hiene harsels ek mar fersiert.

Werk in uitvoering

10 nov. 2014 - De komende weken is de Legedyk afgesloten voor alle verkeer. Dit omdat de bestrating er uit gaat, er puinfundering in komt, en dan weer de bestrating.
De gemeente gaat er vanuit dat dit 4 weken gaat duren.

Murphy's quiz

10 nov. 2014 - Sneon 22 novimber is der jns op e boppeseal fan it kafee Murphy's quiz. 8 spannende rondes, foar jong en ld, mei muzykfragminten, fotos,fragen en
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge! Der wurdt spile mei teams fan maksimaal 6 persoanen. Yn t foar opjaan per team, mar yndividueel mei ek.

Rt reugeltsje

09 nov. 2014 - Tiisdei 11 novimber organisearret de LEVO in lampionnenoptocht foar de bern fan de TDS. De bern wurde om 17.15 op skoalle ferwachte. De route giet fant de TDS in stikje oer de Haedstrjitte, oer de Haven, it Sderom en sa werom nei skoalle.
It soe leuk wze at de minsken lns de route ljochtjes stean hawwe.