Linepraatsjes

It Dockumer Lokaeltsje nei station Muzuder

25 jan. 2015 - Regionale en lânlike parse wie optrommele foar de parsepresentaasje fan Muzuder Rock 2015. De befeiliging by de doar kaam dizze middei hannen te koart om it tastreamde publyk efter de linten te hâlde.
It Dockumer Lokaeltsje en SBC binne twa fan de bands dy't 14 maart op it fiifde lustrum fan Muzuder Rock optrede sille.

Winter yn it noarden

24 jan. 2015 - Justerjûn is de earste snie fan dit jier fallen. Neist it ûngemâk, jout it ek in soad wille en moaie sfearbylden. De earste sniepoppen stean al as oade oan kening winter yn de tún. Hawwe jim leuke winterfoto's makke, dan kinne jim dy maile nei redactie@reduzum.com

Ynternasjonaal útwikselingsprojekt Tenerife

23 jan. 2015 - Sido Boersma sit op Piter Jelles Ynsicht en docht dêr oplieding SDV. Dizze wike is hy mei trije learkreften en noch 4 learlingen nei Tenerife foar in ynternasjonaal útwikselingsprojekt. De bern moatte harren oanpasse oan kultuur fan it lân.
Yn maaie komt der in groepke bern út Tenerife dizze kant út, en der sil dan ek immen yn Friens útfanhûs.

Kinder haarvlecht workshop

22 jan. 2015 - Zaterdag 7 februari organiseert Kapsalon Papillot weer een kinder haarvlecht workshop. Van 14.00 tot 16.00 kunnen moeders, maar ook vaders voor €12,50 leren om leuke haarvlechten te maken bij hun dochters.
Geef je snel op, want vol=vol

Sloop duplexwennings Master Gorterstrjitte

21 jan. 2015 - Dizze wike wurdt der útein set mei de sloop fan de duplexs wennings oan de Master Gorterstrjitte. Wenningboustifting Elkien sil de de kavels ferkeapje oan partikulieren dy’t hjir in wente werom sette wolle.
Der is al ien kavel ferkocht, dêr't ek al in boufergunning foar oanfrege is.

Parsepresintaasje Muzuder Rock

20 jan. 2015 - Snein 25 jannewaris 2015 sil Muzuder Rock in parsepresintaasje hâlden, wêr de bands bekind makke wurde foar it earste
lustrum. Nei ôfrin fan dizze presintaasje sil de fryske band dEROELS een optreden fersoargje.
It barren fynt plak yn Cafe/bar De Welp om 16:16 en de tagong is fergees. Jong en âld binne fan herte wolkom by dit bjusterbaarlik barren.
“Kom út jimme stjelp en gean nei De Welp.“

Informatieavond over baggerproject it Swin

19 jan. 2015 - Binnenkort wordt er gestart met het baggeren van It Swin te Reduzum.
De werkzaamheden zijn onderdeel van het baggerplan van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Provincie Fryslân pakt de werkzaamheden nu samen met de gemeente Leeuwarden op.
Op donderdag 22 januari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond in café De Welp in Reduzum. U bent van harte welkom.

Workshop bij textielatelier Het Blote Schaap

18 jan. 2015 - Sinds enige tijd heeft Reduzum er een creatief bedrijf bij. Nicolien Wolfs is gestart met textielatelier “Het Blote Schaap”. Naast het werken met wol en vilt bij Het Blote Schaap, zijn er andere mogelijkheden voor het volgen van een creatieve workshop.
Samen met Klei Atelier de Knappe Kop organiseert ze vanaf volgende week een aantal leuke workshops.

Giest mei nei....de film

17 jan. 2015 - Hast ek wol ris sin om der efkes op út? Noflik, mei in pear oare froulju?
De vrouwen van Nu hawwe in kommisje yn it libben roppen dy’t leuke útstapkes regelje wol. Foar alle froulju út Reduzum, Friens, Idaerd en (fiere) omstreken.
Giest freed 23 jannewaris mei nei de film Gooische vrouwen yn Ljouwert!

It Sutelplak iepent de doar

16 jan. 2015 - It Sutelplak is fanôf tongersdei 15 jannewaris iepen foar de skoalgeande bern. Nei in ferbouwing fan in goede fjouwer moanne kin Myja Zijlstra-van der Meulen de doar iepen dwaan. Fuortdaliks is de webside ek fernijd fan sawol de Bernewrâld as It Sutelplak.
Op in letter momint sil der in iepen dei plak fine sadat eltsenien ris binnen de doaren sjen kin. Hâld de webside dus yn de gaten.

Tsienzerbuorren op glasvezelnetwerk

15 jan. 2015 - Vorige week zijn de eerste werkzaamheden voor aanleg van glasvezelnetwerk langs Snekerweg al begonnen. Maar vandaag heeft Sietske Poepjes in aanwezigheid van onder andere bewoners het startsein gegeven van dit project.

Dialezing 'Het vroege vogelspad'

14 jan. 2015 - In 2006 ging de lange afstandswandelroute, Het vroege vogelspad, officieel van start. 600 kilometer wandelen van het Zwin in Zeeuws Vlaanderen tot waddeneiland Schiermonnikoog. Vrijdag 16 januari om 14.00 laat Anneke Kuipers uit IJlst aan de hand van dia's wat wandelend langs de nulmeterlijn is.
Toegang voor ANBO leden is gratis.
Niet leden betalen € 2,00. Koffie /thee € 1,00 per bakje.

Oud papier ophalen

13 jan. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Fuotten fan de flier yn tsjerke

12 jan. 2015 - By de nijjiersresepsje fan Swin.Swette gong it dak der hast ôf. Yn de tjserke soargen leden fan de kopergroep T-Brass út Snits foar in spetterend optreden. Mei muzyk, sang en dûns joegen se fleur oan in stoarmige sneintemiddei.

Tonielspilers op de planken

11 jan. 2015 - De trije tonielferienings binne efter de skermen noch drok oan't repetearen mei harren nije stik. Guon spilers stean foar't earst op planken, oaren binne echte toniel 'hoppers'.
Kommend wykein sil tonielferiening Tusken Swin & Moezel út Friens de spits ôfbite mei it stik Ald boartersguod.
ROTO en Vriendenkring Idaerd hawwe yn febrewaris har útfiering.

Ruim 50 items op talentenveiling

10 jan. 2015 - Ruim 50 veilingitems zijn er beschikbaar gesteld voor de talentenveiling van korfbalvereniging Mid-Fryslân. De items die zondag 11 januari geveild worden variëren van VIP kaarten voor voetbalwedstrijd H’veen-Twente tot een schaal borrelhapjes. De
opbrengsten komen ten goede aan KV Mid-Fryslân.

Kimberly

09 jan. 2015 -
Two more little hands
Two more little feet
Now our family is complete
Where life begins, love never ends

Krystbeammen ynsammelje

08 jan. 2015 - Woansdei 7 jannewaris hawwe de bern fan groep 6, 7 en 8 mei in soad entûsiasme mear as 100 krystbeammen ynsammele. Efter de fyts, skelters, op'e kroade waarden de beammen nei it parkeerplak by sportkantine brocht.
Foar elk ynsammele beam krige skoalle € 0,45. Elts bern dy't mei dyn hat krige in sinesappel en in lotsje. Sieta posthumus hat mei it lot 08300 in kadobon fan €25 fertsjinne.

Kat fermist

07 jan. 2015 - Ut en troch stiet der in oprop op prikboerd oer katten dy’t fermist binne. Sa ek yn augustus doe’t kat Snoepy fan Ylse Zijlstra mar net thús kaam. Om’t se gjin teken fan leven krigen, kaam der nei in skoft in nije kat yn’e hûs. De ferrassing wie grut doe’t se in pear dagen
ferlyn op Facebook in oprop fan in doarpsgenoat seagen. De kat dy’t al moannen op ’e Ayttawei om swalkte, wie Snoepy. Of de muzen wiene op, as hy fûn dat it tiid wie om wer op hûs oan te gean. As de kat prate koe…Ylse is der yn elts gefal bliid mei.

Veearts Kalsbeek met pensioen

06 jan. 2015 - Na een periode van 38 jaar heeft Lolke Kalsbeek in verband met zijn pensionering de maatschap van de dierenartsenpraktijk verlaten. Kees Uil is zijn opvolger. Ook zijn vrouw Jantsje is gestopt met haar praktijkondersteunende werkzaamheden.
Lolke blijft op parttime basis nog wel betrokken bij de praktijk om diverse werkzaamheden uit te voeren op melkveebedrijven.
Uitgelicht