Linepraatsjes

Winkelje Krekt op maat

30 jul. 2015 - De winkels binne ticht, mar dochs kinne je lekker op 'e strún yn de winkel fan Krekt op Maat.
Sûnt koart hawwe se in webwinkel. Fan út je luie stoel kinne je noflik yn de online etalaazje sjen, keapje en ôfrekkenje. Maklik dus foar as't ris in kear net safolle tiid hast.
Sille we efkes in slach troch de winkel!

Gespot!

29 jul. 2015 - De tsjerken en tuorren steane aardich yn de belangstelling as ûnderdiel fan it Fryske lânskip. Reduzum, Friens, Eagum en
Idaerd binne dêr in diel fan en wolle dat ek wol sjen litte. Mei help fan mear as 30 doarpsgenoaten binne ús tsjerken en de toer fan Eagum dêrom dizze simmer iepen op sneontemiddeis fan 13.30 oant 17.00 oere.
Ek foar eigen ynwenners in moaie gelegenheid om de quilt wurkstikken fan in tal froulju te besjen.

162 ste PC

28 jul. 2015 - Moarn is yn Frentsjer de PC, de wichtichste manlju haadklasse keatspartij.
We winskje âld Redúster Alle Jan Anema mei syn keatsmaten in soad sukses.
Ek Peter Tolsma docht mei. As coach fan partoer van der Bos (Team Puur passie) hat er hjir in wichtige rol.
Dat de bêste mar winne mei.

Oud papier

27 jul. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papierwordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Dorpenteam, centraal in het dorp

26 jul. 2015 - Het Dorpenteam is actief in de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea en Grou. Het team biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die
op een of meerdere leefgebieden er niet meer uitkomen. Bij het vinden van een passende oplossing werken ze actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.

Simmerstoarm raast troch Haedstrjitte

25 jul. 2015 - De simmerstoarm fan hjoed hat ek yn Reduzum skea oanrjochte.
Neist in soad ôfwaaide takken, waaide der ek in beam om by de famylje Smorenburg en dy leit no yn tún fan de Andringa's

De laatste stand van zaken nieuwe windmolen

24 jul. 2015 - Voor de nieuw te bouwen dorpsmolen is nu al €384.000,-binnen gehaald en met de toezeggingen zal het bedrag vrijwel zeker over de €400.000 komen.
Het wachten is nu echter op de provincie Fryslân. In december heeft Provinciale Staten ingestemd met het toestaan van nieuwe dorpsmolens. De nieuwe ploeg, die na de verkiezingen aantrad, denkt er echter anders over.

Earrebarre hâldt de wacht

23 jul. 2015 - Dizze earrebarre siet justerjûn wol twa oeren op ien fan de nije ljochtmêsten fan it sportfjild.
Hjir koe se moai de buurt yn har opnimme, sadat se kommende tiid de lytse poppen by de júste âlders bringe kin…..

't Swin weer op diepte

22 jul. 2015 - Vanaf deze zomer kan er weer volop gevaren worden in Reduzum. Onlangs werden de baggerwerkzaamheden in Reduzum en Akkrum afgerond. Uit ’t Swin in Reduzum kwam 12.000 m3.
De bagger is er met een kraan uitgeschept en vervolgens in een weiland-depot op de kant gezet dan wel afgevoerd naar het provinciale depot De Coevorde. In Reduzum gebruiken de boeren de grond voor het uitvlakken van het land.

Ik ek fan dy

21 jul. 2015 - Fakânsjeleafde, leafde foar je bern, alle soarten fan en fases fan leafde beskriuwt Baukje Wytsma yn de gedichtenbondel 'Ik ek fan dy'. Dit docht se oan de hân fan yllustraasjes makke troch Wolf Erlbruch.

Verwarring door nieuwe borden

20 jul. 2015 - Medewerkers van de gemeente Leeuwarden zijn in de 'nieuwe' dorpen druk bezig geweest met het plaatsen van nieuwe bebouwde kom borden. Jammer is wel dat het stuk Legedyk door deze borden zijn status van fietspad is kwijtgeraakt.
Is het een autoweg geworden? En als je er fietst, denk dan om je snelheid!
Dorpsbelang heeft al contact met de gemeente gehad over deze borden. Wordt na de bouwvakvakantie opgelost.

Wolkom

19 jul. 2015 - Jim binne wolkom yn ús doarpen.
As ‘nije doarpen’ fan de gemeente Ljouwert kinne we mei dizze nije beboude kom boerden tsjin alle ynwenners en besikers sizze: Wolkom!

Te folle split soarget foar gefaarlike dyk

18 jul. 2015 - Foarige wike hat de gemeente in splitlaach oanbrocht op it stik Tsjaerderdyk by Idaerd. Om't dêr te folle split leit binne der al in oantal ûngemakken bart. Fytsers dy't ûnderút gean binne en auto's dy't skea ha. Nei oanlieding hjir fan hat de gemeente ekstra buorden pleats.

Drave foar de kamera's

18 jul. 2015 - In oantal hurdfytsers en -rinners yn Reduzum drage sportklean fan Team Reduzum. Twa fan dizze hurdrinners kamen juster moai yn byld, doe't Omrop Fryslân in item útstjoerde oer Hurdrinners. Anton Langeberg en Ronald Hoekstra draafden in oere lang foar de kamera's út foar dit filmke.

Nij boarterstastel

17 jul. 2015 - Der stiet wer in nij boarterstastel yn de boarterstún oan A.J.Smedingstrjitte.
Mei tank oan doarpsbelang en de gemeente Ljouwert foar it pleatsen kin der no wer noflik boarte wurde.

Redmer

16 jul. 2015 -
Dêr wie it dan safier
in lyts popke oer de flier.
Lytse hantsjes, lytste earkes
in lyts kopke mei in miny noas,
dêr't wy sa wiis mei binne
dat kin net oars!

Tigchelaar Tegelkachels naar Heerenveen

15 jul. 2015 - Om de presentatie van kachels én de efficiency van de productie te optimaliseren, is Tigchelkachels & Finovens verhuist naar een geheel ander pand.
Werkplaats en showroom en alles wat erbij hoort is nu in Heerenveen te bewonderen. Alles staat nog niet helemaal op zijn plaats. Maar iedereen kan vrijblijvend langskomen in de nieuwe showroom aan de Tinweg 6, 8445 PD Heerenveen

Gespot!

14 jul. 2015 - Wat ite we hjoed? Slaad, blomkoal of beantsjes en as neigesetje in lekker skaaltsje ierdbeien mei slachrjemme??
Grienteboer Bernard Abma hat de karre fol mei farske griente en fruit. Alle tiisdeis komme der in soad minsken nei syn karre. Kommende twa wiken hat er fakânsje. Fanôf 4 augustus komt er wer del mei griente.

Idaerd fan 'e kaart

13 jul. 2015 - De nijste bezienswaardigheden fan Idaerd, de grêfkelders, binne foar guon minsken dreech te finen. Reden hjirfoar is dat de nije plaknamme boarden fan de Gemeente Ljouwert der noch hieltiden net binne!
Spitich dat Tom-Tom oare minsken dan wol op it júste paad set. Sa blykt as sneontejûn 11 july de oranje brievebus bij it Lokaal hielendal fernield is.

Frienzer mannen in de boot genomen door boekhouder

12 jul. 2015 - Na twee jaar vergaderen was het Frienzer mannen uitje eindelijk een feit. Dat de communicatie tussen de tamtam en W'hats appers dan niet altijd goed gaat kon de uit eindelijk vaartocht niet tegen houden.
Vol goede moed gingen de mannen richting Leeuwarden, maar helaas kwamen ze daar in de gevangenis terecht.
Do. 6 augustus

Za. 8 augustus

Zo. 9 augustus

Uitgelicht