Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
21 nov
@cdaleeuwarden is vóór de Doarpsmûne @ReduzumCom. Inspanning en draagvlak níet negeren!
21 nov
'Doarpen moatte sels in wynmûne hawwe kinne' http://t.co/bnKDnYzLbu
21 nov
Soad media oandacht fannemiddei by wynmûne #reduzum. Fotograaf @lc_nl giet der plat foar http://t.co/eC7RKlQRsk

Linepraatsjes

Pipernúten ferkeap

18 nov. 2014 - Och heden hitskes, wat in noed, komt it sneon mei de yntocht wol goed?
Lokkich hat Sinteklaas foar alle bern al in kadootsje kocht,
mar de rekken foar de boatreis en it iten foar it hynder, se binne net om ‘e nocht.
Dêrom sille freedtejûn ferskate hulppiten mei pipernuten op paad.
Sa hoopje se op moai wat jild yn it laad.
Foar it jild dat jim betelje, 1 pûdsje €1,-, 3 foar €2,50, hoege je it sels net op te heljen.

Jarno

18 nov. 2014 -
Liefde, zo mooi en fijn
Nog meer liefde om te delen
Nu we met zijn drietjes zijn

Murphy's quiz = vol

17 nov. 2014 - Wegens overgrote belangstelling is het niet meer mogelijk om je op te geven voor de Murphy's quiz van aanstaande zaterdag.

Oud papier ophalen

17 nov. 2014 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit. Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Tussenuur

16 nov. 2014 - In het afgelopen winterseizoen is er in de hervormde PKN gemeenschap begonnen met meditatie- of stiltebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden 'Tussenuur' genoemd met een knipoog naar het schoolrooster.
Woensdag 19 november is er vanaf 18.45 in de Vincentiuskerk inloop en kan men tussen 19.30 en 20.00 uur zelf bepalen hoe lang men nog wil blijven. De afsluiting vindt plaats om 20.00 uur.

Wenje yn de Smedingstrjitte

15 nov. 2014 - Alle strjitten hawwe in namme, mar wer komt dy wei? Smeding wie smid yn Reduzum. Mar dizze man hie in fin mear as in bears. Hy kaam in protte by master Hornstra ( foaroan man fan de Fryske Taal- en letterkunde) yn Friens oer de flier en Hornstra sei fan him dat
hy in ‘geheugen as in tsiistsjettel’ hie.
Nijsgjirrich nei de hiele skiednis? Kom dan ris nei it Doarpsargyf.

ROTO op de winterfair

14 nov. 2014 - Wat in grutte ploech minsken is der al yn't spier foar de Winterfair fan de Sakeklub. Neist kreamkes fan bedriuwen wurdt der no ek oefene troch tonielferiening ROTO. Dit alles is te sjen op snein 30 novimber fan 15.00 oant 19.00 yn Reduzum.
In part fan dizze spilers sil dan op 'e nij op de planken stean. Wa herkent neist Germ, Wietse en Corrie de oare spilers?

Siebrecht Pietertje

13 nov. 2014 - Us suske yn'e widze, einlings is it safier
Wat bisto bysûnder en wat binne wy blier
aanst sille we dy ferskes leare, en boartsje mei dy oer de flier
Earst mar efkes grutter groeie want it is noch net safier
Wy binne allegear tige wiis mei dy, foaral Seline en Jitske
want dy hawwe der in suske by!

Hoyte Murk

12 nov. 2014 - Heel dichtbij
staan wij dagen stil te turen
Strelen wij de teentjes van jou voet
De kaartjes gaan we nu blij versturen
want je maakt het goed

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is

12 nov. 2014 - Maar daarvoor moeten de keeltjes wel gesmeerd worden. Sjongnocht wil de vogeltjes een beetje helpen. Vrijdagavond gaan ze langs de deuren om vetbollen te verkopen.
Hiermee helpt u de vogels aan lekkers en zit Sjongnocht in de toekomst niet op zwart zaad.

In de maneschijn.....

11 nov. 2014 - De LEVO memmen ha dit jier de optocht foar Rôt Rôt Reugeltsje regele. In soad bern rinne achter de muzyk oan in route troch it doarp. Werom op skoalle wie der noch in lekker broadsje knak en dan.... mar gau sels by de doarren del.
Mei moaie lampions at sa as dizze twa famkes. Dy hiene harsels ek mar fersiert.

Werk in uitvoering

10 nov. 2014 - De komende weken is de Legedyk afgesloten voor alle verkeer. Dit omdat de bestrating er uit gaat, er puinfundering in komt, en dan weer de bestrating.
De gemeente gaat er vanuit dat dit 4 weken gaat duren.

Murphy's quiz

10 nov. 2014 - Sneon 22 novimber is der jûns op ’e boppeseal fan it kafee Murphy's quiz. 8 spannende rondes, foar jong en âld, mei muzykfragminten, foto’s,fragen en…
It antwurd leit grif op it puntsje fan jim tonge! Der wurdt spile mei teams fan maksimaal 6 persoanen. Yn ’t foar opjaan per team, mar yndividueel mei ek.

Rôt reugeltsje

09 nov. 2014 - Tiisdei 11 novimber organisearret de LEVO in lampionnenoptocht foar de bern fan de TDS. De bern wurde om 17.15 op skoalle ferwachte. De route giet fanút de TDS in stikje oer de Haedstrjitte, oer de Haven, it Súderom en sa werom nei skoalle.
It soe leuk wêze at de minsken lâns de route ljochtjes stean hawwe.

Winterwille

08 nov. 2014 - Op vrijdag 14 november a.s. laten leden van gymvereniging Stânfries de inwoners van de trije doarpen zien wat ze in huis hebben. Tussen 19.00 - 20.00 uur geven 3 jeugdgroepen, Sh'bam en de ouderengym een voorstelling die in het teken van de winter staat.
Voor de kinderen van 3 tot 6 jaar is er een kleurplaatactie (zie Linepraat).
De winnaar is drie maanden gratis lid van de vereniging.

Betty Hof op Bali

07 nov. 2014 - Betty Hof is voor haar studie samen met een studiegenote naar Bali vertrokken om onderzoek te doen voor stichting Sjaki-Tari-Us. Deze stichting is opgericht om kinderen met een verstandelijke beperking te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling en deelname aan de samenleving.
Via haar web-log kunnen liefhebbers hun belevenissen op Bali volgen.

Transgender bij Vrouwen van Nu

06 nov. 2014 - Francine Bensdorp uit Drylst is geboren in het verkeerde lichaam en één van de transseksuele vrouwen in Nederland.
Maandag 10 november verteld ze openhartig over de moeilijke weg die ze moest gaan, zowel fysiek als psychisch. De avond begint om 20.00 in het dorpshuis van Raerd .

Op vleermuizen 'jacht'

05 nov. 2014 - Bartle de Leeuw is afgelopen maanden een rondje door de omgeving geweest om bij een aantal gebouwen te kijken welke vleermuizen soorten hier zouden voorkomen.
Niet alleen in de kerken werd gezocht naar uitwerpselen van vleermuizen en vleermuizen. Ook enkele woningen zijn 'vleermuizenhotels'.

Redúster kampioenschap sjoelen

04 nov. 2014 - Vrijdagmiddag 7 november wordt er gesjoeld om het kampioenschap van de ANBO afdeling Reduzum . Om 14.00 uur brandt de kampioensstrijd los in Lokaal achter de kerk.
Wilt u gezellig meedoen? Leden zijn gratis, niet-leden betalen €2,00

ROTO siket talent

03 nov. 2014 - Bist ta oan in nije útdaging? Tonielferiening ROTO is opsyk nei nije talinten op en efter it toaniel. Der is ferlet fan bestjoersleden die nocht ha oan toaniel en organisearjen.
Leaver net op it toaniel stean mar wol nocht om efter de skermen te helpen? Hjir binne se op syk nei nije smink(st)ers.Bist nijsgjirrich? Nim dan kontakt op mei Hinke Richt Miedema.