Linepraatsjes

Opbrengst oud ijzer actie

24 maa. 2015 - Afgelopen zaterdag werd er door K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard een oud ijzer actie georganiseerd in Reduzum en de omliggende dorpen.
De opbrengst van de actie is ruim 1500,- euro. Een groot succes dus! Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door handelsonderneming Sjoerd de Boer en niet te vergeten alle vrijwilligers die zaterdag geholpen hebben om al het ijzer in te zamelen. Bedankt!

Concert Sjongnocht

24 maa. 2015 - Op 29 maart a.s. geeft het koor Sjongnocht haar jaarlijkse uitvoering. Het koor zal een aantal liederen ten gehore brengen in verschillende talen, in het genre vrolijk tot licht klassiek. Ook zullen er één Nederlands en een paar Friese liederen gezongen worden.
Tevens hebben we een gastoptreden van pianist Rob Poiesz en zangeres Annette Vis. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Rob Poiesz.
U bent van harte welkom om 16.00 uur in de kerk van Reduzum. Entree: vrij

Grienteboer sutelt moarn net

23 maa. 2015 - Troch in lyts űngemakje kin grienteboer Bernard Abma moarn gjin griente en fruit sutelje.
Grieteboer Abma & Dijkstra út Tersoal, komt alle tiisdeis yn Reduzum en omkriten oan de doar.

3x prijs voor Stânfries

23 maa. 2015 - Op zaterdag 21 maart jl. werden weer de jaarlijkse turnwedstrijden met KDO Wirdum, KVV Weidum, nieuwkomer SSS Grou, UDI Warga en onze vereniging georganiseerd.
Bij de jongste meisjes was er een 3e prijs voor Lotte Posthumus. Bij de jongens van 7 en 8 jaar was er een 3e prijs voor Lasse Stapensea en bij de jongens van 6 jaar behaalde Finn de Schiffart een 1e prijs.

Hoe giet it mei...

22 maa. 2015 - Foar de nije rubryk 'Hoe giet it mei...' wolle we yn petear mei doarpsgenoaten om útens. Eartiids binne se foar in stúdzje, wurk as de leafde nei in oar part fan't lân, as sels nei't bútenlân ferfarre.
Węr binne se keard, hoe giet it no mei se. Jim kinne de redaksje grif helpe om dizze doarpsgenoaten om útens te finen? Set ús op it goeie spoar en wa wit diele se ynkoarten harren ferhaal mei jim op ús digitale doarpsplein Reduzum.com

Ofskied feedokter Lolke Kalsbeek

21 maa. 2015 - Mear as 41 jier hat Lolke as feearts praktyk dien, węrfan 38 jier yn Reduzum. Foarige wike wie der in ôfskiedsfeest foar him en syn frou en rjochterhân Jantsje.
Oan de ein fan'e jűn wie der in tankwurdsje fan Lolke.
Hjir liet er sjen dat er neist in tige kundige feedokter ek dochs wol in goed (it kin de opvolger fan Teake v.d.Meer wol wurde) sprekker is.

Algemene Ledenvergadering 'de Laatse Eer'

20 maa. 2015 - Woensdag 25 maart is in het Lokaal van Idaerd de 110e Algemene Ledenvergadering van uitvaartvereniging de Laatste Eer.
Na de pauze vertelt Dhr.Wouter Hoogland over zijn bedrijf Hoogland uitvaartkisten uit Bergum. Dhr. Hoogland zit al 50 jaar in het vak.
Hij vertelt over het reilen en zeilen in zijn bedrijf: Een kijkje achter de schermen.

Fan it stimburo

19 maa. 2015 - Sa'n 62% fan de stimgerjochtenden fan dit kiesdistrikt hat juster foar de Provinsjale ferkiezings in stim útbrocht yn Reduzum.
Fan moarnsier wie der drokte op it stimburo. It tellen fan de stimmen duorre oant jűns let.

Denktank Reduzum

18 maa. 2015 - Kun jij out off the box denken en kun jij ons dorp nog beter op de kaart zetten. Dan is de Denktank Reduzum opzoek naar jou!
De Denktank Reduzum, die door dorpsbelang in het leven is geroepen, is opzoek naar ideeën voor Reduzum in 2020. 1x per maand wordt er gediscussieerd over de meest uiteenlopende zaken. Aan de hand van deze gesprekken worden de beste ideeën uitgewerkt en voorgelegd aan de vele werkgroepen in het dorp.
Aanmelden en info via Ronald Hoekstra

Onderlinge turn wedstrijden

17 maa. 2015 - Op zaterdag 21 maart a.s. worden weer de jaarlijkse onderlinge turnwedstrijden met UDI Warga, KDO Wirdum, KVV Weidum, SSS Grou en GV Stânfries georganiseerd in Wergea.
Namens gymnastiekvereniging Stânfries doen er 16 jongens en meisjes mee aan de wedstrijd.
Publiek is welkom vanaf 8.30 in gymzaal aan de BK van den Bergstrjitte 3 in Wergea

Stemlokaal in gymzaal

16 maa. 2015 - De gemeente Leeuwarden heeft de gymzaal aangewezen als stemlokaal voor de de verkiezingen ten behoeve van de Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân (woensdag 18 maart a.s.)
Dit betekent dat de gymzaal vanaf dinsdag 17 maart 12.00 uur tot aan donderdag 19 maart 12.00 uur niet beschikbaar is voor de reguliere activiteiten.

Oud ijzer actie

16 maa. 2015 - Op zaterdag 21 maart zal Mid-Fryslân/Jansma Burdaard(Reduzum) een
De oud ijzer actie houden in Reduzum, Idaard en Friens.
Al het ijzer wat u niet meer gebruiken kan is welkom. Het wordt zaterdag tussen 8.30 en 12.00 uur bij u aan huis opgehaald. Wil je eerder van je ijzer af?
Neem dan contact op met Anke via stanfries.reduzum@knkv.nl.

Redúster Razers litte fan harren hearre

16 maa. 2015 - Neist Sjongnocht en Leave 17 hat Reduzum in nij koar. En wat foar koar.
De Redúster Razersjoegen sneon hun earste útfiering op it Muzuder Rock Festival.
Foar in folle tinte raasden se harren longen út it liif.

Kreatyf lokaal yn Greidhof

15 maa. 2015 - Safolle froulju, safolle ferskillende dingen binne der makke. Der wie sa'n grutte animo by de Vrouwen van Nu foar in workshop by Kleiatelier De Knappe kop, dat der wol trije jűntiden mei klaai wurke waard.
Nei't alles twa kear yn 'e oven west hat, binne alle hintsjes, katten, foederfűgels en al it oare moais nei in lekkere high tea mei nei hűs naam. Wat moai dat der noch safolle kreativiteit mooglik is yn Greidhof.

Hondenpoepbakken

15 maa. 2015 - Begin april heeft dorpsbelang een gesprek met gemeenteambtenaar over plaatsing hondenpoepbakken. Maar waar willen de van hondenbezitters de poepbakken hebben.
En kan er ook een losloopgebied worden gecreëerd? Wat voor voorzieningen (b.v schepjes en gratis biologisch zakjes) willen we voor de betaalde hondenbelasting terug zien.
Dorpsbelang hoopt dat zowel hondenbezitters als andere wandelaars voor 31 maart reageren bij Ineke de Leeuw

Open huis TDS

14 maa. 2015 - Op woensdag 18 maart is er een open dag op Trije doarpen Skoalle. Van 8.15-14.00 kunnen pakes, beppes, buren, ouders, kinderen die nog geen 4 jaar zijn, eigenlijk voor iedereen, eens in school langs komen en even mee draaien.
Op deze dag zijn ook de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. Het stemlokaal is in de gymzaal, loop dan gerust even binnen. De koffie en thee staan klaar!

Jiergearkomste Linepraat

13 maa. 2015 - Feriening “De Fjouwer Doarpen”, útjouwer fan Linepraat, noeget har leden, oansletten ferienings en ynstânsjes, út foar de jiergearkomste op moandei 16 maart 2015 om 19.30 oere yn De Trije Doarpenskoalle.
De redaksje fan de Linepraat stelt jim oanwęzigens op priis en hearre graach wat der űnder de minsken libbet, ek mei it each op de ynhâld en opmaak fan ús doarpskrante.

Multiservice Roorda

13 maa. 2015 - Nei de winter kin it houtwurk fan jo wenning grif in opfrisbeurt brűke. As binne de rúten sa smoarch dat je it moaie waar net mear sjen kinne. En leit de oprit der net al te kreas by. Nim dan kontakt op mei Pieter Roorda fan Multiservice Roorda.

Baggerproject van start

12 maa. 2015 - Met het overdragen van de baggerbeugels is vanmiddag het startsein gegeven voor het baggerplan van het Het Friese Merenproject.
Geheel volgens traditie kreeg Reduzum de baggerbeugels vanuit Grou overhandigd. Grou kreeg eind 2013 de beugels voor de start van het werk in het Pikmar.
Wethouder Diks schepte deze middag samen met havenmeester Tjitte de Haan en sportvisser Piet Elzinga de eerste bagger uit It Swin.

Boeken van onze plank

12 maa. 2015 - In het kader van de boekenweek zal Swin.Swette jullie kennis laten maken met hun eigen boekenkeuze: Ze halen een aantal boeken van eigen plank.
Ieder van de commissieleden zal voorlezen uit een boek dat hem/haar erg aanspreekt.
Wie weet maakt het u nieuwsgierig en om het zelf verder te lezen? Een middag dus met heel verschillende verhalen.
De verhalen worden afgewisseld door accordeonmuziek van Geppie Haarsma.
Uitgelicht