Linepraatsjes

Doarp profitearet fan koöperaasjefūns

16 apr. 2015 - Tennisferiening Stānfries (€10000), stifting sportbelangen (€10000) doarpsbelang(€2400) en de Linepraat(€3400) hawwe stipe krigen fan it koöperaasjefūns fan de Rabobank. It jild is ū.o foar it opknappen fan tennisbaan, renovaasje sportfjild, nije stinselmasine, laptop en in boaterstastel.
De cheques waarden dizze kear śtrikt troch Rein Fluitman.

Iepening keatsseizoen

15 apr. 2015 - Kommende sneon is de iepening fan it nije keatsseizoen. Dit jier komt de top fan it Hearen en Dames keatsen nei it sportfjild om dźr de jeugd in keatsclinic te jaan.
Alle jeugdleden, mar ek de folwoeksenen binne wolkom om te sjen hoe't śs eigen jeugd een training kriget fan de topkeatsers fan team Puur Passie. Hoe mear minsken hoe mear wille!

Nieuwe doarpsmūne

14 apr. 2015 - Na 20 jaar dienst is de huidige dorpsmolen aan vervanging toe. Vanaf deze week t/m week 19 komt het windmolen bestuur bij u aan de deur met de vraag of u wilt participeren in de nieuwe dorpsmolen.
Naast eventuele deelname wordt u de vraag gesteld over de ashoogte van de windturbine (45 of 55 meter).
Ga naar dorpsmolen-reduzum.nl voor meer informatie.

Klusochtend speeltuin

13 apr. 2015 - Om de kinderen weer veilig te laten spelen is er op zaterdag 18 april een klus ochtend om de speeltuinen weer veilig en speelbaar te maken. Hiervoor heeft de speeltuincommissie uw hulp nodig.
U komt toch ook helpen? Graag opgeven via de mail bij Ronald Hoekstra Zo weet de speeltuincommissie welke mensen ze kunnen verwachten en kan er aangegeven worden welk gereedschap er mee genomen kan worden. Verzamelen om 8.30 uur bij de speeltuin in de Smedingstraat

Nieuwe webside Klei atelier De Knappe Kop

12 apr. 2015 - Klei atelier de Knappe Kop is gevestigd in De Greidhof. Deze locatie is van ouds her een broedplaats voor creativiteit.
In samenwerking met Textiel Atelier Het Blote Schaap wordt er 1x per maand een workshop voor volwassenen en 1x per maand een workshop voor kinderen (vanaf 6 a 7 jaar)georganiseerd. Het thema is steeds wisselend en actueel. Bekijk de nieuwe website Klei atelier de Knappe Kop

'Verwen' priis foar postkoadeloterij winners

11 apr. 2015 - Postkoadeloterij dielnimmers mei postkoade 9008 binne alwer yn de prizen fallen. Winners kinne fanōf hjoed oant sneon 25 april mei in bon in verwenpriis ōfhelje by ‘Gaston’ Sixma.
Neist dizze priis kinne jim je ek bedjerre litte by slagter Sipke Sixma troch alle lekkernijen dy't dźr te krijen binne.

Naomi Esmee

11 apr. 2015 -
Er zullen handen zijn die je dragen
En armen waar je veilig bent
En mensen die zonder vragen
Zeggen dat je welkom bent

Mei-elkoar op arbeidzje

10 apr. 2015 - Reduzum, Idaerd, Friens: it warbere hert van Fryslān.
Yn dizze doarpen binne in gruttal lytse bedriuwen, faaks bedriuwen sūnder personiel. Fjouwer Redśster ūndernimmers wurkje ynkoarten gear oan ferbou projekt oan Hoflānswei yn Idaerd. Troch gearwurking kinne je mekoar fersterke.
Kin jo bedriuw ek wol wat oandacht brūke op śs digitale doarpsplein, set him dan op de bedriuwenlist. Nim hjirfoar kontakt op mei de redaksje.

Kapsalon Papillot wurdt Kaphūs

10 apr. 2015 - Kapsalon Papillot sil ein dit jier ferhśzje nei de haedstrjitte 24. Op dit plak sil de kapsalon fierder gean ūnder de nije namme Kaphūs.
De namme feroaret, mar de service, sfear en kwaliteit bliuwt.
De namme is betocht troch Marianne Bakker.

Asfaltearjen fan dyken Idaerd

09 apr. 2015 - Freed 10 april wurd dykfak Tjaerderdyk en Friesmawei asfalteare.
De dyk rjochting Idaerd/ Eagum en Wirdum is dan ōfsluten.

Baggeren fan Swin

08 apr. 2015 - It Swin wurd op't heden baggere. Fan dit wurk hat Siep van Lingen in moai filmke makke.
Hoewol it farwetter net stremt is moatte boatsjefarders wol rekken hālde moatte mei op ūnthāld.
It baggerwurk rjochting Grou duorret oant begin maaie. Heal Juny wurdt der begūn mei baggerjen rjochting de Swette.

Laurentiuslezing met Douwe Draaisma

07 apr. 2015 - Dromen worden vaak voorgesteld als een ‘innerlijke film’. Maar als droombeelden werkelijk op filmbeelden lijken, waarom is het dan zo moeilijk te zeggen of we dromen in kleur of zwart-wit? Aan de hand van
verfilmde dromen zal Professor Douwe Draaisma in gaan op de verhouding tussen dromen, beelden en films. Belangstellende inwoners kunnen voor deze Laurentiuslezing vrijkaarten krijgen.(foto Siep van Lingen)

Fenna-Geartsje

06 apr. 2015 -
Do bist noch nij op ierde
do bist hjir noch mar krekt
en no hast fan dy ierde
al in stikje yn ’e sinne set.

Jiergearkomste Doarpsbelang Reduzum

05 apr. 2015 - As it giet om wentebou, de takomst fan De Greidhōf as de ferkearsproblematyk oan de Tsienzerbuorren, Doarpsbelang fertsjinwurdigt de belangen fan de ynwenners fan Reduzum.
Oankommende tongersdei om 20.00 kin elk op de jiergearkomste harkje nei de ferskate plannen dźr't Doarpsbelang mei dwaande is.

Moestuin te huur

04 apr. 2015 - Wil je groter moestuinieren dan met moestuintjes van AH? Bij de moestuinen op de dwinger ten zuiden van Reduzum is een perceel van ongeveer 35 vierkante meter vrijgekomen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan Hofsteenge, Haedstrjitte 49, telefoon 601449.

Happy Easter

03 apr. 2015 - It peaskewykein is goed begūn foar de bern fan TDS. Nei't de peaskehazze op skoalle aaien ferstoppe hie, koene de bern dy't it gouden aai fūn hiene efkes mei de peaskehaze op'e foto. Oant ein fan de moarn hiene se noch lekkere peaske brunch.
In lekkere start fan it peaskewykein mei tank oan de Jumbo Grou.

Peaskehaze by de pjutten

02 apr. 2015 - Fannemoarn hie de peashazze efkes by de pjutten west. De peashazze hie yn de gymseal op de banken rūn mar oh jee dźr wie der fanōf fallen.
It kuorke fleach troch de loft en alle aaikes leinen rūnom. De bern woene wol efkes helpen om al dy aaikes wer op te sykjen.
Se fūnen it iene nei it oare aai. Juf Tineke hat de aaikes ferdield oer de selsmakke bakjes en sa koe elkenien oan it ein fan dizze gesellige moarn dit lekkers mei nei hūs ta krije.

Iepening U19 KWC: Komst ek!

01 apr. 2015 - Dit wykein is de U19 Korfball World Cup yn it Ljouwert.
Oan dit toernoai dogge 16 teams śt 13 lannen mei. It team śt Kataloniė binne dizze dagen śtfanhūs yn Reduzum. Moartejūn, mei de iepening fan it U19KWC is der in spektakulźr optreden fan Adonis Sportakrobatyk en in demonstraazje kuorbal.
Komme jim se oanmoedigje?

Wegwerkzaamheden Idaerd

01 apr. 2015 - In verband met de huidige weersomstandigheden kan de kwaliteit van de asfaltverharding aan de Tjaerderdyk/Friesmawei niet gehaald kan worden en daarom is de planning aangepast.
Vanaf donderdag 2 april t/m maandag 6 april is er geen stremming. E.e.a. is afhankelijk van de weersomstandigheden

Wijziging avondspreekuren

01 apr. 2015 - De dierenartsenin Grou gaan na Pasen de open avondspreekuren uit te breiden en vervroegen.
In plaats van 18.30 - 19.00 uur kunt u vanaf 7 april terecht van 17.00 – 18.00 uur.
Tevens zal de balie vanaf dan de hele dag open zijn voor het maken van afspraken en het ophalen van medicijnen of dieetvoeding.
Uitgelicht