Linepraatsjes

Wurksumheden toer tydlik stillein

22 jul. 2016 - De tsjerketoer fan Idaerd stiet yn ferban mei wurksumheden yn de steigers. It skilderwurk yn de tsjerke en foechwurk fan de toer wurdt neisjoen en reparearre. It wurk leit foarearst foar in part stil om't der op 't heden in grutte koloanje wetterflearmūzen mei jongen yn de toer sit.
Ynkoarten sille se wer mei foechwurk los.

Ungetiid

21 jul. 2016 - Moai waar betsjut ek drokte foar de boeren en leanbedriuwen. Troch it oanhāldende moai simmer waar binne boeren drok dwaande op it lān. By maatskip Nijdam fan Idaerd waard juster mei help fan famylje en kunde moai wat pakjes hea binnen helle.

Swimwaar

20 jul. 2016 - Wat is it moai fakānsjewaar. Lekker boartsje, swimme as luieren oan it strān. Op it strāntsje oan it Swin en yn de Haven is it al tige drok mei bern.
Tinke jimme der wol om dat alles wat jimme mei nei't strān nimme ek wer mei nei hūs nimme. It moatte it mei syn allen al wat kreas hālde

Foar de ferhjitte geast

19 jul. 2016 - Krije jim mei dizze waarme dagen lźst fan in ferhjitte geast. Dan kinne je foar in stik ferkuolling it beste nei Friens. Hjir stiet in kuolkast mei poarsjes smaaklik iiskāld lźs foer, mei in sauske fan ferkuoljende letterkes.
De lokaasje fan dizze iiskālde saak is by Jos en Anke bergsma op de oprit, Sytzamawei 2A.
Smaaklik lźze

Herinrichting Tsienzerbuorren

18 jul. 2016 - In het laatste overleg tussen Provincie en bewoners van Tsienzerbuorren, is bepraat hoe het tracé door Tsienzerbuorren gaat lopen.
De Provincie gaat binnenkort piketpaaltjes plaatsen. Er wordt ook op enkele plaatsen belijning op de weg gespoten om alles beter inzichtelijk te maken.
Het is dus niet zo dat men al met de wegwerkzaamheden gaat beginnen.

Gesellichheid oan de Haven

17 jul. 2016 - Mei tank oan de aktiviteitenkommisje en de Sakeklub wie der juster ien en al gesellichheid oan de Haven. De śt swaai party luts in soad folk. Dat genietsje koe fan wetterspul foar de jeugd, in grut springkessen, lekker iten en drinken en dat alles mei muzyk fan Sipke de Boer (en gast sjongeres).

Seis wiken skoalle ticht

16 jul. 2016 - Hjoed is de earste offisjele fakānsjedei foar de skoalbern. Juster hawwe se it fiert mei allegearre sportive workshops rūnom skoalle en op it sportfjild. De moarn begūn mei in demonstraasje fan de Nederlānsk kampioen Rhönradturnen.
It wie in moaie ōfsluting fan it skoaljier. De skoalfakānsje duorret oant moandei 29 augustus. (mear foto's folgje)

Merke nieuws

15 jul. 2016 - Zaterdagavond wordt er op de bovenzaal van café-bar de Welp een bonte avond gehouden. Alles mag. Je kan het zo gek niet bedenken: film, zang, dans, theater of gymnastiek. Geef je op met familie, vrienden, collega`s, buren of alleen.
Stuur voor opgave of informatie een mail naar bontejun@mail.com. De winnaar wint een leuke prijs!!!

De pjutten op stap

14 jul. 2016 - It ein fan it skoaljier sit der foar de pjutten op. Om dit te fieren binne se woansdeitemoarn by Sjoerd en Nynke de Boer op de pleats west!
Foar de bern stienen der allegearre motors, trekkers, fytskes en sa mear klear. Se koenen fan de glydbaan, op de skommel, op de trampoline en yn it boartershśske. De bern fūnen it allegearre prachtich.

Firtuele bistjes fange

13 jul. 2016 - Hawwe jimme se ek al sjoen? De Pokémons?
De jongerein fermakket harren op 't heden aardich mei in spesjale App op de snoadfoon. By de tsjerke is in Gym dźr't de Pokémons aktivere wurde kinne en je mei oaren it spultsje spylje kinne. Troch it doarp rinnende komme se dan ferskate Pokémons tsjin die je mei ballen gooie fange kinne.
Gean mei yn de firtuele wrāld fan Pokémon Go.

Merkespultsjes

12 jul. 2016 - Zaterdagmiddag 3 september a.s. zijn weer de merkespultsjes voor de basisschooljeugd. Anders dan andere jaren, worden alleen de kinderen van groep 1-6 om 12.45 uur op het sportveld verwacht.
Om 13.00 uur begint het programma en eindigt om 15:00 uur. Daarna beginnen de spelletjes voor de kinderen van groep 7-8 en de volwassenen. Er wordt van uit gegaan dat alle kinderen van de drie dorpen meedoen aan de merkespultsjes.

Zomerworkshops Binnen-ste- buiten

11 jul. 2016 - In juli en augustus zijn er driedaagse zomerworkshops bij beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-buiten.
U kunt voor 1,2 of 3 dagen inschrijven. Kom je op zaterdag 16 juli of zaterdag 20 augustus met z’n tweetjes, dan heeft de 2e persoon 50% korting.
U kunt beeldhouwen met steen (van zacht tot harder), boetseren of werken met was.
Als het weer het toelaat, is het mogelijk om buiten te werken.

Ut swaai party

10 jul. 2016 - Noch in pear dagen en dan begjint foar in soad minsken de fakānsje.
Mar foar dat elk ōfreizget nei hokker fakānsje oard (as thśs bliuwt) dan ek, is der noch in gesellige Ut Swaai party. Kommende sneon is der fanōf 17.00 oere fan alles te dwaan oan de ālde haven. Alles ūnder it genot fan in hapke en drankje en fansels mei live muzyk!

Bijdrage Rabobank voor Dorpsbelang

09 jul. 2016 - Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft Dorpsbelang Reduzum een bijdrage mogen ontvangen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.
Met deze financiėle steun van €1000 wordt de aanschaf van de keuken inventaris van het Lokaal aan Ayttawei gefinancierd.

Mei de noas yn 'e boeken

08 jul. 2016 - Sitte se echt altiten mei de noas yn 'e boeken?? Nee hear. Soms giet it boek ticht en spylje de bern yn harrren muzikal de stjerren fan de himel. It begūn mei moai sinne skyn waar.....mar spitich genōch wie der en op 'e ein ek noch in reinbui.
But de show must go on! De bern hawwe tige har best dyn.
Piet Elzinga hat fan dizze jūn in moaie rige foto's makke, Genietsje mei.

Renske

07 jul. 2016 -
Samen lachen
Samen spelen
Samen alles delen

Liefs je grote broer

Alder - bern keatsen

06 jul. 2016 - Snein 10 july is der Alder-Bern keatsen.
It begjint om 13.00 oere. De sponsor is Kaphūs.
Opjaan ( welpen en pupillen) kin oant tongersdei 7 july 19.00 oere by Janna Bokma 06-12091039 of bokmajanna@gmail.com.
Komme jim allegear sjen!

Wasbaar luieren

05 jul. 2016 - Op zaterdag 9 juli organiseert De Babypraktijk in samenwerking met Groen Gezin een informatie ochtend rondom “ wasbaar luieren” bij It Sutelplak.
Zo’n 500kilo minder aan restafval, en een forse besparing op aanschafkosten.Alle informatie komt aan bod tijdens de presentatie van Groen Gezin. De Babypraktijk zal aanwezig zijn om informatie te geven over het gebruik van de luiers, als ook over de babymassage en ondersteuning op maat die Eva biedt vanuit De Babypraktijk.

Wa de bal keatst..

05 jul. 2016 - De leden fan de keatsferiening Jan Reitsma binne sunich op harren materiaal. Anne-Baukje Bloem rint der dan ek net foarwei as der in keatsbal yn sleat bedarret. Mei in waadpak stapt se de sleat yn, en fisket sa de bal op.

Winnaar Open Winddag

04 jul. 2016 - De provincie Fryslān is tegen een nieuwe grotere dorpsmūne. Hun alternatief is een zonnepanelenpark tegen de rand van dorp.
Tijdens de Open Winddag konden bezoekers op de rommelmarkt meedoen aan een prijsvraag; hoeveel zonnepanelen en M² grond dit zouden moeten zijn om de zelfde Megawatt omzet te krijgen. Van alle inzendingen zat Piet Brouwer er het dichtste bij. Hij kreeg uit handen van bestuurslid Albert Bouwstra de schaalmodel windtribune.
Wo. 27 juli

Do. 28 juli

Vr. 29 juli