Dorpssite Reduzum / Friens
Agenda
Recent vernieuwd
Uitgelicht
Twitter
19 apr
2/2 vanaf 9.30 uur verzamelen op De Haven te Reduzum. @ReduzumCom @Idaerd #motorrijden #reduzum
19 apr
1/2 Motorweer morgen, dus rij de Reduster motortoertocht. Alleen voor inwoners @ReduzumCom , @Idaerd en Friens.
18 apr
Hy rikket hjoed salm! Buurman Alex de Jager rookte vandaag zalm. Heb het nog nooit zo lekker geproefd. #palingvisser #reduzum

Linepraatsjes

Iepening keatsseizoen

15 apr. 2014 - Sneon 19 april giet it keatsseizoen fan start. Om 16.00 kinne alle bern fanôf berte jier 2007 (kabouters) oant 2000 (skoaljongens en famkes) op it keatsfjild komme en mei in protte wille in spultsje circuit dwaan. Graach opjaan by Hans Brinksma.
Op dizze dei is der ek gelegenheid om skoun as wanten te ruilje of ferkeapje. Bern dy't KNKB keatsen geane kinne foar 1 jier een wyt KNKB-shirt en broekje hiere foar 12.50 euro per jier.

Ielfiskje mei Ale

14 apr. 2014 - By de gedachte oan in rikke ieltsje rint by guon minsken it wetter al yn de mûle.
Reitse Spanninga stapte by Ale de Jager yn de boat om te sjen hoe't de iel fongen wurdt. Yn it programma Bynt fan Omrop Fryslân kinne we ek noch sjen hoe't se tegearre de iel ambachtlik rikje.

Huodsjesparade

13 apr. 2014 - As prinsessen, sa lieten guon har trôch harren sjauffeurs foarride.
It 95 jierrich jubileum fan de Vrouwen van Nu Reduzum e.o wie foar de leden in moaie reden om mei feestlike huodden nei de seal te kommen.
Mei in soad entûsjasme hiene de froulju oan it pimpen west. It risseltaat wie in feestlike huoddenparade.

Jelke Mikolaj

12 apr. 2014 - Omdat mijn broertje nog niet kan praten en ik het kwebbelen niet kan laten.
Mag ik hierbij laten weten, hoe hij zal gaan heten.
Hoera, ik ben zo blij, want ik heb er een broertje bij.
Een vriendje voor 't leven, ik ga hem nu een tútsje geven.
Grote broer Symke

Ik VIS pas als ik de VISpas heb

11 apr. 2014 - Iedereen die gaat vissen heeft een visvergunning nodig. Ben je onder de 14 en vis je onder begeleiding van een volwassene die een VISpas heeft, dan heb je zelf niets nodig. Ga je in je eentje of met vriendjes vissen dan heb je een visvergunning nodig.
Ben je onder de 14 jaar, dan is er de jeugdvisvergunning.
De jeugdvisvergunning is gratis af te halen bij Gerard van Marrum, Buorren 4

Op de camping

10 apr. 2014 - De merkekommisje is alweer druk bezig voor de merke van 2014. Vorig jaar was de culinaire markt op de vrijdagavond een groot succes. Daarom willen we dit tijdens de komende merke een vervolg geven. Het thema dit jaar is: OP DE CAMPING.
Iedereen kan zich nu opgeven om dorpsgenoten te laten meegenieten van de kookkunsten op het gebied van CAMPINGFOOD.

Aanrijding Idaerd

09 apr. 2014 - Britta Wynia is vorige week dinsdag, toen zij op weg was naar gitaarles, aangereden in de haakse bocht op de Friesmawei.
Omdat tot op heden niet bekend is wie de bestuurder was, doen de ouders nu een oproep. Ze willen graag van de chauffeur zijn kant van het verhaal horen.

Dean

09 apr. 2014 -
Een nieuw mensje in de wereld,
dat maakt ons heel erg blij
Een nieuw mensje in de wereld,
en dat mensje dat ben jij.

Jiergearkomste Doarpsbelang

08 apr. 2014 - Wat binne de lêste ûntwikkelingen rûnom de Greidhof en oare wenningbou yn it doarp. En hoe komt it mei it keunstgersfjild? As miskien binne der saken yn jim omjouwing dy't omtinken fan doarpsbelang nedich ha.
Kom dan tongersdei 10 april nei de jiergearkomste fan doarpsbelang.

Glêsiel útsette

07 apr. 2014 - Hjoed kamen fjirtjin Fryske beropsielfiskers nei Reduzum om harren part fan de glêsiel op te heljen. Troch it útsetten fan mear as 2,5 miljoen glêsieltsjes wurd de ielstân de kommende jierren foarútholpen.
Omrop Fryslân makke opnames foar radio en tillevyzje

Oud papier

07 apr. 2014 - Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Verkiezings Europees Parlement.

06 apr. 2014 - De voorbereiding voor de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement op 22 mei zijn in volle gang. De gemeentewerkers hebben het verkiezingsbord al geplaatst. Verder is er een zoektocht gestart naar nieuwe stembureauleden.
Belangstellenden voor één van deze functies kunnen zich opgeven tot en met vrijdag 11 april.

Sjongend earbetoan foar Hessel, Geert, Jehannes en Durk

06 apr. 2014 - Op 'e wize fan "wat bist do leaflik" waarden dizze mannen tasongen mei in liet foar Durk, Geert, Hessel en Jehannes, om harren te betankje foar de ynset foar tsjerke:
70+mânlju kinne noch hiel wat oan,
wrotte en wrame 't is hiel gewoan
't nije gêrs siedsje en slepe mei grêfstiennen
70+mânlju kinne wat oan........

Mei de fyts der op út

05 apr. 2014 - Dit jier is it al wer 25 jier lyn dat de Vrouwen van Nu foar it earst mei-elkoar út fytsen giene. Oankommende moandei kinne de fytsen wer út ‘e wintersliep.
Eltse earste moandei fan de moannen april, maaie, juny, july en septimber gesellich mei elkoar út fytsen.

AED cursus voor beginners

04 apr. 2014 - De Wolwêzen kommisje is van plan binnenkort een AED cursus voor beginners te organiseren. De cursus zal op één avond op een nader te bepalen locatie te Reduzum worden gegeven. Aanvangstijd 18.30 uur, einde 22.30 uur.
Bij minimaal 6 personen is de cardiologie van ziekenhuis Antonius te Sneek bereid deze cursus te verzorgen. De kosten bedragen € 40 per persoon.

Jeu de Boules

03 apr. 2014 - Het voorjaar komt er aan. Daarom gaat volgende week het Jeu de Boules weer van start. Op maandagochtend 7 april om 9.30 uur en op donderdagavond 10 april om 19.00 op het sportveld.
Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken, misschien krijgt u de smaak te pakken. Er is nog plaats voor enkele nieuwe spelers.

Kado voor nieuwe dorpen

02 apr. 2014 - Zaterdag 5 en zondag 6 april is het museumweekend. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) doet mee. In het HCL zijn dan verschillende nieuwe exposities en presentaties te zien. Een belangrijk onderdeel van het programma is de seizoensopening van de
Oldehove. Inwoners van ‘nieuwe’ dorpen van Noord- Boarnsterhim, zoals Wergea, Grou en Reduzum hebben gratis entree.

Doarpsbelang yn't spier foar NL Doet

01 apr. 2014 - It ynfoboerd by de Greidhof, dat rûn âld en Nij fernield wie, is wer hielendal repareare. Spitich dat de kosten fan dizze fernielings foar rekken fan it eigen doarp komme.
Agatha Vermeulen en Otto van der Meulen hawwe al it graffiti der fan ôf helle. Dit wie Agatha har lêste aksje foar doarpsbelang.

In skouderklopke

31 maa. 2014 - Elts fertsjinnet wolris in in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen.
It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net.

De Lekkerste bonbon van Nederland

31 maa. 2014 - Tijdens de merke konden we Frederika Bokma haar lekkere gebakjes en taarten al bewonderen en proeven. Maar ze kan ook hele lekkere bonbons maken.
In de scholieren editie van de Lekkerste bonbon van Nederland heeft ze de 2e plaats behaald.