Linepraatsjes

Freed de 13e

27 nov. 2015 - De 13de novimber sette de tongersdeitejnploech wer f foar harren 2/3 jierlikse biljertreis nei Skylge. Sammelje by't kafee en koppen telle; 10 man, kloppet presys! Nee oppert ien, Willem is al op it eiln by in boer oan't wurk, dus wy ha ien tefolle.
Boatkaart te min, bd te min, belje en alles wie gau regele. Rekkenjen moat jo mar oan in kroechbaas oerlitte, komt noait t.

Hondenpoepbeleid in Reduzum

26 nov. 2015 - Sinds 1 januari 2014 maakt Reduzum deel uit van de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden wil graag een schone, mooie en veilige gemeente zijn. Dat vertaalt zich ook in het hondenbeleid ; hondenpoep moet altijd en overal in de openbare ruimte worden opgeruimd.
Dus geen poep op straat, speelplekken, plantsoenen, maar ook niet in bermen, sloten, vijvers en andere watergangen.

Kadobonnen by Blauwe tinte

25 nov. 2015 - Sykje jim in kado foar de sinteklaas as wat foar nder de krystbeam. As miskien wolle jim de buorlju ris betanke dat se altiten op de blommen as de kat passe as jim fuort binne. Tink dan ris oan in kadobon fan Koffiehuis de Blauwe tent .
Hjir kinne je lekker ite. Mar ek foar in bakje kofje binne jim dr wolkom.

Qlubb Casino Night

24 nov. 2015 - Zaterdag 28 november is er in Qlubb een Casino Night! Een avond met drank, spelletjes en gezelligheid!
Met o.a draaiend rad, poker, maggie, dart en nog veel meer. De avond begint om 20.00

Haak in by de Haak Inn

23 nov. 2015 - De earste haak-inn hat west. Mei in tige goeie opkomst. Kommende woansdei 25 novimber moarns fanf healwei tsienen stean de doarren fan de Eskeblom wer iepen. Elk waard nocht hat kin inhaken op dizze moarn.
Elk is wolkom,in bydrage foar de kofje en koeke is it ienichste wat fan de dielnimmers frege wurdt.

Skram wint Murphy's quiz

22 nov. 2015 - 21 groepen giene justerjn mei-elkoar de striid oan op'e boppeseal. Fanatyk waard der skrept op allegear fraachstikken. Ek mei it aktearjen foar in film waard aardich punten makke. Al mei al wie de poedelpriis net foar 'de winnaars' mar foar de Hiemstra's.
En wie de earste priis fan Murphy's quiz foar de froulju fan Skram.

Sinteklaas is wer yn doarp

21 nov. 2015 - Wat in spektakel dit jier yn Reduzum. Sinteklaas hie wol 6 Piten meinaam nei Reduzum. Master Arnold prate it tige flot oanelkoar. Wy binne bliid dat de Goede Sint wer foet oan wl setten hat yn Reduzum.
De bern ha moai efkes mei Sinterklaas prate kinnen, spultsjes dien of in film sjoen. En no mar wachtsje oft der ek wat yne skoech komt dizze dagen.

Ik heb een potje met vet...

21 nov. 2015 - Sa'n tritich froulju hiene efkes gjin drokte mei de kalorien dy't foar harren op tafel stie. De iene nei oare panne mei fet rekke leech.
Yn in koart skoftke tiid stie de tafel fol mei 'vet' lekkere taarten.
Lit de winter mar komme.

Gespot

20 nov. 2015 - Mei al it reinwetter dat der de lste dagen falt, is it wichtich dat je yne hs droege fuotten hlde. Rients Hoekstra, meiwurker fan Electra Reduzum, is hjir dwaande mei it beklaaien fan in nij stik dak.

Stampot toernooi

19 nov. 2015 - Zondag 22 November is weer het traditionele Snerttoernooi. Ditmaal omgedoopt tot stamppot toernooi! Een middag gezellig dubbelen met zijn allen en daarna genieten van een heerlijke stamppot. Jij komt toch ook? Opgave voor vrijdag 20 november via tvstanfries@live.nl

ANBO, hoe nu verder?

19 nov. 2015 - De ontwikkelingen in de afgelopen maanden tussen ANBO hoofdbestuur, het Regioteam Noord en de afdelingsbesturen in Friesland, Groningen en Drenthe hebben ertoe geleid dat de bestuursleden van afd. Reduzum e.o. hun lidmaatschap hebben opgezegd.
Leden die naar aanleiding hiervan hun ANBO lidmaatschap willen opzeggen moeten dit schriftelijk of per mail doen vr 1 december 2015 bij landelijk bestuur Woerden.

Sinteklaas yntocht

18 nov. 2015 - Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn piten om 10.30 oan by de Redster pier.
Nei it ntfangst gean we mei-elkoar troch it doarp, sa lit de sint witte
Nei de rnrit is der feest ope boppeseal foar de pjutten en de bern t groep 1 oant en mei 5 sa lit de sint witte.
Far de gruttere bern draait der in film yn skoalle

Oud papier

17 nov. 2015 - Wilt u, als woensdag het oud papierwordt opgehaald, er om denken dat:
- de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
- Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
- Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Snelheidsremmers op Ayttawei

17 nov. 2015 - Omdat er vaak veel te snel werd gereden op Ayttawei heeft de verkeerscommissie voor de zomervakantie hierover een overleg gehad met gemeente Leeuwarden.
Middels bloembakken in de bermen een optische wegversmalling wordt de automobilist nu gedwongen om snelheid te minderen.

Tussenuur, moment van bezinning

17 nov. 2015 - Op zoek naar een moment van rust, een moment van bezinning?
Elke maand vindt er een stilte uur plaats in de kerk. Tussenuur een uur rust en stilte in de hectiek van het dagelijks leven. In de ruimte van de stilte kan iedereen die daar behoefte aan heeft op zielniveau zoeken naar rust en herorintatie. Elke derde woensdag van de maand in de kerk van Reduzum. De stiltemomenten beginnen om 19.00 uur. Inloop tot 19.00 uur.

Pipernuten ferkeap

16 nov. 2015 - Och heden hitskes, wat in noed, komt it sneon mei de yntocht wol goed?
Lokkich hat Sinteklaas foar alle bern al in kadootsje kocht, mar de rekken foar de boatreis en it iten foar it hynder, se binne net om e nocht.
Drom sille tongersdei en freed ferskate hulppiten mei pipernuten op paad.
Sa hoopje se op moai wat jild yn it laad. Foar it jild dat jim betelje,1 pdsje 2,-, 3 foar 5, hoege je it sels net op te heljen.

Ouderen gym van start

15 nov. 2015 - Na de jeugdlessen, gaat ook de ouderengym met ingang van woensdag a.s. (18 november) weer van start!
Ymkje Bouma zal deze activiteit voor haar rekening te nemen.
Deze verandering houdt ook in dat gymnastiekvereniging Stnfries de ouderengym uit het programma haalt en geheel aan Ymkje overdraagt.

Gedragsconsult voor honden

14 nov. 2015 - Trekt de hond aan de riem tijdens het wandelen. Of heeft uw hond de vreselijk vieze gewoonte om stront op te vreten.
Met hulp van deskundige Lia Wiersma kunnen baasjes tijdens Het Gedragsconsult met soms eenvoudige oplossingen dit soort probleempjes oplossen.

Gespot

13 nov. 2015 - It is wer freed, tiid foar in fiskje.
Alle freedtemoarns riidt de fiskboer syn route troch de buorren. Op de fste plakken stean de minsken al te wachtsjen foar in lekkere kibbeling, lekkerbekje as in slte hearring.

Fakature ponghlder

12 nov. 2015 - It bestjoer fan Doarpsbelang is op syk nei in nije ponghlder, dyt fanf april 2016 it bestjoer wer oanfulle wol. Dan sit de bestjoersperioade, fan 5 jier, der foar Sybe van der Schaar op.
Fragen oer de funksje of oanmeldings kin men kwyt by de bestjoersleden of troch Doarpsbelang@reduzum.com. It bestjoer fan Doarpsbelang freget no al in kandidaat omt dy dan al fst ynwurke wurde kin.
Wo. 2 december

Do. 3 december

Vr. 4 december