Nijjierswinske


Ek dit jier wol de redaksje fan de Linepreat hjir wer omtinken oan jaan.
Foar de aardichste/orizjineelste winsken stelle wy in pear pryskes beskikber. De redaksje is fan dielnimmen útsletten.

Dit jier komme dr gjin skoalbern oan ‘e doar, mar kinne jimme jimme winsk mailen nei linepraat@gmail.com of troch ûndersteand briefke yn te leverjen by DSB 23.

  1. De Nijjierswinsk mei net langer as 6 rigels wêze en moat 13 desimber by de redaksje binnen wêze.

    —————————————————————————————————————————————-

Namme:                          …………………………………………………………………………………………

Adres:                            …………………………………………………………………………………………
Winsk:  …………………………………………………………………………………………