Ingezonden


Leeuwarden, 6 augustus 2018

————————————————————Persbericht———————————————–

 

H-oor slaat brug tussen de wereld van dove/slechthorende en horende mensen

 

Leeuwarden – Project H-oor presenteert een uniek community art project. Een kookworkshop en een theaterdiner voor dove/slechthorende en horende mensen. Op 14 & 15 september vinden de workshop en het diner plaats en jij kunt hieraan deelnemen. Je kunt ervoor kiezen om een ticket te kopen voor de workshop en het diner of alleen het diner. 

Wat Project H-oor uniek maakt is dat het ontstaan is met dove, horende en slechthorende vrijwilligers en spelers. Het doel is om de dove en slechthorende gemeenschap en het horende publiek op een creatieve en ook positieve manier bij elkaar te brengen. ‘2018 staat voor mij in het teken van acceptatie, beleven, integratie en vooral van het doen!’ aldus Mim Hardege intiatiefneemsters van het project H-oor.

En met ‘doen’ begint Project H-oor de theatrale reis! Een gemengde groep gaat samen de uitdaging aan om met elkaar  te koken en elkaar op die manier te leren kennen. Vervolgens wordt dat diner in een theatrale setting in Theater de Bres samen genuttigd.

Project H-oor is oorspronkelijk ontstaan vanuit de persoonlijke drive van de initiatiefnemer Mim Hardege. Ze is namelijk zelf slechthorend en probeert door middel van kunst en theater beide leefwerelden met elkaar te verbinden.  Het project is onderdeel van De Reis. De Reis wil met kunst en cultuur een maatschappelijke verandering teweegbrengen zoals hier dus duidelijk het geval is.

Voor meer informatie en tickets voor de kookworkshop en het theaterdiner kun je terecht op de website www.projecthoor.nl.

Alle informatie op een rijtje:

Datum (data): 14 (Try-Out) en 15 september

Tijden:
Workshop 17:00 – 19:00 uur

Theaterdiner 20:00 uur

Locaties:

Workshop De Slinerij, Langebuorren 28, 9051 BG Stiens

Theaterdiner De Bres, Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden

Contactpersoon: Rianne Hogeveen

Emailadres: rhogeveen@hotmail.com

Website: www.projecthoor.nl

Toegang:

Workshop en theaterdiner €42,50 (Try-out €40,-)

Theaterdiner €27,50 (Try-out €25,-)

Tickets bestellen via: www.projecthoor.nl

Project H-oor is een van de projecten van De Reis 


VRIJDAG a.s. TOTALE MAANSVERDUISTERING

Vrijdagavond, 27 juli, bij opkomende volle maan rond 21.20, vertoont de maan een vreemde roodbruine kleur. De maan trekt gedurende een paar uren door de schaduw van de aarde. Omdat onze atmosfeer het zonlicht afbuigt en filtert naar de keur rood, is de maan niet ‘wit’, maar krijgt hij een roodachtige kleur. Tijdens dit verschijnsel, staan op het parkeerterrein bij Sjoerd de Boer, buorren 19,  een aantal telescopen opgesteld. Wie wil komen kijken is daar welkom vanaf 21.30.

De maan is met het blote oog te zien, maar tegelijk kunnen de belangstellenden de drie planeten Jupiter, Mars en Saturnus gaan bekijken door verschillende telescopen. In deze telescopen vertoont Jupiter ook vier manen. (In werkelijkheid meer dan zestig. Allemaal te klein om waar te nemen.) Saturnus vertoont ook drie of vier manen én de beroemde ringen. Mars heeft ook een rode kleur, maar dat is de kleur van zijn oppervlak. Misschien zijn dan op Mars de poolkappen waar te nemen. Uiteraard, mits die avond de atmosfeer meewerkt.


Snein 8 july REDUZUM yn Buro de Vries op Omrop Fryslân radio.

Wylst wy allegearre noch yn ’e besnijing binne fan Oeds fan Fierwei (en dat duorret noch oant 15 july), komt Omrop Fryslân radio op snein 8 july op besite yn Reduzum. It radioprogramma Buro de Vries komt fan 11.00 oant 13.00 oere streekrjocht út ús doarp. Yn it simmerskoft sil Omrop Fryslân by tsien doarpen del, Reduzum is it earste doarp yn dy rige.

By Jeroen en Lutske yn Bar De Welp sit presintator René Koster. Hy praat mei ferskillende Redústers. Ferslachjouwer Aukje de Hoop strúnt troch it doarp en praat dêr mei doarpsgenoaten.

Snein tusken 11.00 en 13.00 oere op de radio.


 

3 april 2018


PARSEBERJOCHT FRYSKE AKADEMY

Fryskpraters socht út Boarnsterhim

Ljouwert, 12 maart 2018

De Fryske Akademy ropt foar in grut ûndersyk nei sprutsen Frysk, ferskate generaasjes Frysktaligen út de eardere gemeente Boarnsterhim (de omkriten fan Grou, Jirnsum, Akkrum, Reduzum en Raerd) op om harren te melden. Wy dogge ûndersyk nei taalferoaring oer ferskate generaasjes hinne, en dêrom sykje wy trije generaasjes út ien famylje: beppe, mem en dochter, of pake, heit en soan.

Boarnsterhim Korpus

Fan 1982 oant 1984 hat in ûndersyksteam fan de Vrije Universiteit út Amsterdam, ûnder lieding fan professor Tony Feitsma, yn ’e eardere gemeente Boarnsterhim 85 sprekkers befrege en opnommen. út trije opinoar folgjende generaasjes fan deselde famylje waarden trije sprekkers selektearre. Dêr is in moaie ûndersyksdatabank út ûntstien: it saneamde Boarnsterhim Korpus.

It Boarnsterhim Korpus is in databank dy’t in soad mooglikheden jout om taalferoaring yn it Frysk en yn it Nederlânsk yn Fryslân te ûndersykjen. Om’t wy lykwols ek witte wolle hoe’t dy twa talen har yn ’e ôfrûne desennia ûntjûn hawwe, sille wy it ûndersyk nochris dwaan: wer trije generaasjes fan famyljes opnimme. En as it heal kin, de sprekkers dy’t doe opnommen, binne noch in kear opnimme. Dan kinne wy nammentlik ek sjen hoe’t taal feroaret by deselde sprekkers.

Socht: trije generaasjes út ien famylje

Wy sykje foar de opnamen minsken dy’t yn ’e eardere gemeente Boarnsterhim wenje. Dat binne de plakken Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Tsienzerbuorren, Warstiens, Warten en Wergea. Wy sykje trije generaasjes út ien famylje: beppe, mem en dochter, of pake, heit en soan.

Hawwe jo der mei jo famyljeleden nocht oan om mei te dwaan oan ús ûndersyk? Nim kontakt op mei Marjoleine Sloos, projektlieder fan it ûndersyk: msloos@fryske-akademy.nl, of belje mei de Fryske Akademy: (058) 213 14 14.

Socht: Ynterviewers

Wy sykje ek om frijwilligers dy’t ús mei de ynterviews helpe kinne. Wolle jo helpe om de ynterviews út te skriuwen, om ynterviews ôf te nimmen of om se fonetysk te transkribearjen? Lit it ús witte.

Sjoch ek:

 

 

PERSBERICHT FRYSKE AKADEMY

Friestaligen gezocht uit Boarnsterhim

Leeuwarden, 12 maart 2018

De Fryske Akademy roept voor een groot onderzoek naar gesproken Fries meerdere generaties Friestaligen uit de vroegere gemeente Boarnsterhim (de omgeving van Grou, Jirnsum, Akkrum, Reduzum en Raerd) op om zich te melden. Omdat wij onderzoek doen naar taalverandering over meerdere generaties, zoeken wij drie generaties uit één familie: oma, moeder en dochter, of opa, vader en zoon.

Boarnsterhim Corpus

Tussen 1982 en 1984 heeft een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van professor Tony Feitsma, in de toenmalige gemeente Boarnsterhim 85 sprekers geïnterviewd en opgenomen. Uit drie opeenvolgende generaties van dezelfde familie werden drie sprekers geselecteerd. Daaruit is een mooie onderzoeksdatabase ontstaan: het zogenaamde Boarnsterhim Corpus.

Het Boarnsterhim Korpus is een database die veel mogelijkheden schept om taalverandering in het Fries en in het Nederlands in Fryslân te onderzoeken. Omdat we echter ook willen weten hoe deze twee talen zich in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, gaan we het onderzoek nog een keer opnieuw uitvoeren: weer drie generaties van families opnemen. En als het even kan, de sprekers die toen zijn opgenomen nog een keer opnemen. Dan kunnen we namelijk ook zien hoe taal verandert binnen dezelfde sprekers.

Gezocht: drie generaties uit één familie

Wij zoeken voor de opnames mensen die in de vroegere gemeente Boarnsterhim wonen. Dat zijn: Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Tsienzerbuorren, Warstiens, Warten en Wergea. Wij zoeken drie generaties uit één familie: oma, moeder en dochter, of opa, vader en zoon.

Heeft u met uw familieleden belangstelling om aan ons onderzoek mee te doen? Neem contact op met Marjoleine Sloos, projectleider van het onderzoek: msloos@fryske-akademy.nl, of bel met de Fryske Akademy: (058) 213 14 14.

Gezocht: interviewers

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die ons met de interviews kunnen helpen. Wilt u helpen om de interviews uit te schrijven, om interviews op te nemen of om ze fonetisch te transcriberen? Laat het ons weten.

Zie ook:


25-2-2028
Oproep !! – Smartlappen koortje

Het lijkt me leuk om een smartlappenkoortje op te zetten. Smartlappen zijn op dit moment erg in. Smartlappen zijn meestal, in en in triest, maar hebben vaak een hele mooie melodie.

Nu lijkt het me leuk om zo’n koortje op te zetten, en wel op een middag, of avond, en of hier animo voor is. Mijn bedoeling is, niet zo’n groot koor op te zetten, dan blijft het knus.

Voorbeeld van smartlappen zijn gezongen door de Zangeres zonder naam , en door Charlotte Welling, van het trio Dobbs.

Ik heb op dit moment zo’n 150 smartlappen op bladmuziek met de teksten, zoals, ( Moeder weet je wat ik droomde en Witte rozen, het broekie van Jantje, enz. enz. )

Zelf speel ik op knopaccordeon ( geen trekzak )

Heb je hier zin in, neem dan contact met mij( Wim Alder)  op per E-mail. wmalder@gmail.com


20-2-2018
Binnenkaam by Doarpsbelang:

Doarpswurk organiseert samen met o.a. de Friese Milieu Federatie de bijeenkomst over: Omgevingswet en Friese praktijken

We gaan deze middag aan de hand van bestaande casussen de mogelijkheden van de Omgevingswet verkennen.
De wet die initiatieven van onderop wil faciliteren en stimuleren, de wet die inwoners van Fryslân wil betrekken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving en alles wat daarbij hoort.
Tevens de wet die wil dat overheden gaan werken met het principe ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.
Een wet die mogelijkheden biedt voor initiatieven van inwoners en die vraagt om een andere vorm van ambtelijk en bestuurlijk optreden.
Dat dit geen toekomstmuziek is, blijkt uit de geselecteerde casussen waarmee we de mogelijkheden van deze wet gaan verkennen!
We praten met de casushouders en deskundigen over de mogelijkheden die deze aanstaande omgevingswet biedt, over democratische vernieuwing, over participatie en initiatieven van onderop en over een integrale aanpak. Ook het publiek wordt uitgenodigd om hierover mee te praten, kortom neem je ervaringen mee en lanceer je ideeën over hoe wij als inwoners van Fryslân straks onze leefomgeving gaan vormgeven.

Wanneer: donderdag 8 maart 2018
Tijd: 13.00-17.00 uur
Waar: Leeuwarden

Meer informatie (en aanmelden) kun je vinden op onze website bij Talkshow: pionieren voor de nieuwe toekomst
Heeft het onderwerp niet jouw interesse, maar ken je wel iemand, stuur deze mail dan door a.u.b.
Graag tot donderdag 8 maart!

Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groet,
Lysbeth Andela
www.doarpswurk.frl
info@doarpswurk.frl


Op zaterdag 13 januari vindt er in het Kaphûs in Reduzum een onderzoek plaats naar de beleving van de openbare ruimte in Reduzum. In groepen van verschillende leeftijden gaan we het dorp beoordelen op ruimtelijke kwaliteit. Oftewel: wat maakt Reduzum nou zo leuk om in te wonen? Wat vinden jullie het belangrijkst? En hoe verschilt of verandert die waardering tijdens het leven?

Dit onderzoek is onderdeel van mijn scriptie voor de master Sociale Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar de uitkomsten van het onderzoek hoeven niet alleen voor mij interessant te zijn, want misschien levert deze middag wel hele belangrijke inzichten op voor het Doarpsbelang, bijvoorbeeld voor het volgende masterplan van Reduzum. Dus help een mede-Reduster en geef je op via facebook, door te mailen naar lisettewoltjer@gmail.com of kom gewoon langs, de inloop met koffie en thee is om 12:00 uur ’s middags en om 12:30 gaan we van start!  Groetjes, Lisette Woltjer


BEHOUDT DE NACHT

Langzaam aan verdwijnt de nachtelijke hemel in Nederland. Door het steeds meer buitenverlichting blijft de lichtvervuiling toenemen, ook in Reduzum. (Ik kan mij nog een avond herinneren van een aantal jaren terug, tijdens een grote stroomstoring. Veel mensen in het dorp gingen toen de straat op, wandelen en spraken hun bewondering uit over de pracht van die nacht.)

De nacht kleurt tegenwoordig steeds vaker niet zwart, maar oranje. Wie in de paar heldere nachten, die ons land kent, omhoog kijkt ziet alleen nog de maan en een handjevol sterren. Alleen ver buiten het dorp valt nog een redelijke sterrenhemel te zien maar, dan nog pas na middernacht. Een oranje hemel zal zich verder over onze omgeving verspreiden, als er geen halt wordt geroepen tegen deze vervuiling. De weinige plaatsen waar nu nog sterren te zien zijn, zijn dan ook verdwenen. Liefhebbers van een maagdelijke, nachtelijke hemel storen zich hier aan. Sommige onderzoeken linken de lichtvervuiling aan gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid tot een verhoogde kans op kanker, maar deze resultaten blijven omstreden. Wat onomstreden is vastgesteld is, dat de nachtdieren ervan in de war raken en voorgoed verdwijnen.

Om lichtvervuiling een halt toe te roepen hoeven we ’s avonds niet in het donker te zitten. Veel gebouwen en ook steeds vaker particuliere tuinen baden de hele nacht in het licht van schijnwerpers, louter voor ‘sfeer’, of omdat dit de schijn van veiligheid opwekt. Veestallen worden avonds niet goed afgedekt en de verlichting op sportvelden blijft nog branden als de sporters al aan het douchen zijn. Uitstalramen en reclamepanelen blijven hun licht rondstrooien, terwijl bijna iedereen al slaapt. De meeste openbare verlichtingspalen schijnen hun licht evenveel opzij of naar boven, in plaats van alleen naar beneden. Hier zijn verkeerde keuzes gemaakt, maar verbeteringen zijn goed mogelijk, heel eenvoudig zelfs. Een  goede verlichtingkeuze is bijvoorbeeld gedaan in Reduzum Súd en op Tsienzebuorren. Hier schijnt de LED straatverlichting naar beneden.

Lichtvervuiling verdwijnt zodra we de bron uitschakelen – dat voordeel hebben veel andere milieuproblemen niet. Een ‘slim’ armatuur plaatsen kan ook veel uitmaken tussen hinder en geen. We kunnen een nachtelijke sterrenhemel weer zien door alleen te verlichten wat verlicht moet worden. Eigenaren van overbelichte gebouwen en tuinen kunnen de vervuiling stoppen door één schakelknopje om te zetten. Ook door een verbeterde armatuurkap te plaatsen verdwijnt de lichthinder voor het grootste deel.

Heel veel informatie over lichtvervuiling wereldwijd, is te vinden op internet. Een inspirerende voorbeeldfilmpje is bv. https://vimeo.com/220445835

Wie zich kan vinden in het verminderen van de lichtvervuiling in en om Reduzum, kan zich bij mij aanmelden. Dan kunnen we gaan kijken hoe samen te werken, voor het behoud van de nacht.

Reduzum,

Fetze Tigchelaar

0566602186

fetze@tigchelkachels.nl


“Als wijkverpleegkundige kan ik veel voor u betekenen als u thuis zorg nodig heeft”

Als wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land ben ik er voor alle inwoners van Wytgaard, Weidum, Wirdum, Raerd, Jirnsum, Reduzum, Tersoal, Sibrandabuorren, Idaerd en Grou die thuis zorg of hulp nodig hebben. Veel mensen kennen ons als de ‘wijkzuster’ die helpt bij het aankleden of medicijnen toedient. Dat doen wij inderdaad. Maar ik kan veel meer voor u doen. Heeft u vragen over zorg thuis? Neem gerust contact op. Ik vertel u graag wat wij voor u kunnen betekenen. Hieronder vindt u een aantal diensten die ik voor u kan regelen.

Verzorging
Thuiszorg Het Friese Land biedt verschillende soorten zorg thuis:

 • Persoonlijke verzorging of verpleging: voor als u thuis hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en het thuis nog niet alleen redt of wanneer u niet meer alles zelf kunt doen.
 • Intensieve thuiszorg: voor als u veel zorg en aandacht nodig heeft.
 • Specialistische thuiszorg: specialistische verpleegkundigen verplegen u thuis, ook als u medische behandelingen nodig heeft, waarvoor u vroeger naar het ziekenhuis moest.
 • Nachtzorg: heeft u ’s nachts zorg nodig? Ook dat biedt Thuiszorg Het Friese Land. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar. Dat is een geruststellend idee, voor u en uw naasten.

Ondersteuning
De wijkverpleegkundige biedt ook voorlichting en advies, bijvoorbeeld over hulpmiddelen of omgaan met een chronische ziekte.

Hoe bereikt u ons?
U belt Thuiszorg Het Friese Land dag en nacht op nummer 0900 8864. Het kantoor van de wijkverpleegkundige is elke dinsdag tot en met vrijdag van 08.00-16.00 uur in Friesmastate in Grou

Johanna Beugels, wijkverpleegkundige in Wytgaard, Weidum, Wirdum, Raerd, Jirnsum, Reduzum, Tersoal, Sibrandabuorren, Idaerd en Grou van Thuiszorg Het Friese Land


22-12-2017

 


22 december 2017
Beste vrienden, familie en kennissen, woonachtig in Friesland,

Momenteel ben ik bij Tryater druk bezig met de voorbereiding van het openingsweekend van de Culturele hoofdstad in Leeuwarden op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2018.

Onderdeel van het openingsweekend is het project ‘2018verhalen’. Van 19.00 – 22.00 uur worden heel Friesland de deuren op gezet en delen mensen verhalen met elkaar. Inspiratie hiervoor is de oude friese traditie van de winterjûnenocht, waarbij mensen samenkwamen om verhalen te delen. Ruim 80 Friese musea doen mee en daarnaast al honderden particulieren. Maar dat is nog niet genoeg, we willen graag heel Friesland op z’n kop zetten en op elke vierkante meter een verhalenverteller plaatsen.

Daarom deze oproep: Deel ook je verhaal!

Het hoeft absoluut niet ingewikkeld en je hoeft ook geen meester verteller te zijn. Het kan ook gewoon bij je thuis. Iedereen heeft wel een mooi persoonlijk verhaal dat de moeite waard is om verteld te worden. Om het een beetje te kaderen geven wij als richting mee: vertel je verhaal naar aanleiding van een object (bijvoorbeeld een erfstuk of een schilderij, maar ook ruimer gedacht: een huisdier of een gebouw) en zorg ervoor dat je het sowieso 3 keer kan vertellen op een avond. De ervaring leert dat een goed verhaal meestal niet langer dan 20 minuten duurt.

Zin om ook je verhaal te vertellen: dat kan door je aan te melden via www.2018verhalen.nl/meedoen

Ik heb mijn familie ook aangespoord om mee te doen en dat heeft al geleid tot twee prachtige verhalen! Check de verhalen via onderstaande links:

http://2018verhalen.nl/verhalen/een-schilderij-2/ 

http://2018verhalen.nl/verhalen/de-naam-van-mijn-zoon

Ook heb ik zelf een verhaal gedeeld:

http://2018verhalen.nl/verhalen/muurschildering/

Natuurlijk mag je je verhaal ook in het fries vertellen. Hierbij ook nog even een friese oproep:

Wy sykje ferhalefertellers! In hiel soad. Partikulieren dy’t it leuk fine om oan ‘e hân fan in foarwerp in ferhaal te fertellen. Minsken yn rijtsjeshuzen, op pleatsen, yn boaten, yn kasten fan huzen. Elkenien kin meidwaan. Do sels ek! Taheakke treffe jimme ús oprop oan. Soest ‘m trochstjoere wolle nei elkenien dêr’st fan tinkst dat hy/sy der nijsgjirrich nei wêze kin? En sjoch foaral ek even op www.2018verhalen.nl.

Alfést noflike Krystdagen en folle lok en Seine yn it Nije Jier.

Groetjes,

Janneke de Haan  06-14512750

jannekedehaan1@gmail.com

www.jannekedehaan.nl

www.haringenhummus.nl

Lopende projecten:

Tryater – Openingsweekend CH18 januari 2018

Over ’t IJ Festival – Wijkmaker in de Amsterdamse Molenwijk

Haring & Hummus – Eritreatown

Under de Toer – Oeds fan fierwei


 


4 december
Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega

Op 10 december 2017 gaat de nieuwe NS dienstregeling in en stopt de Intercitytrein niet meer in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. Rechtstreeks naar Zwolle reizen vanuit deze plaatsen kan niet meer. De reistijd naar Zwolle neemt toe met 10 minuten, de reistijd naar steden na Zwolle met 19 minuten.
Onderteken de petitie:
https://petities.nl/petitions/herstel-goede-treinverbinding-grou-jirnsum-akkrum-en-wolvega?locale=nl


29 november
Oproep aan (oud)leden van HSF de Pikmarruters!

Omdat HSF de Pikmarruters in 2018 haar vijftigjarig jubileum viert, zijn wij van de feestcommissie opzoek naar (oud)leden. Er is al een lijst met (oud)leden maar wij denken dat deze nog niet compleet is. Ken of ben jij oud lid van de Pikmarruters, stuur dan een mailtje naar pikmarruters50@gmail.com . Voeg jezelf ook toe aan de facebookgroep: (Oud)Leden HSF de Pikmarruters om op de hoogte te blijven van het komende jubileum!


Op 22 november 2017 zijn er in de gemeente Leeuwarden verkiezingen geweest voor de gemeenteraad. Dit zijn vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 met de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels).
Hieronder uitslagen stemburo Reduzum

1. PvdA 195
2. CDA  49
3. D 66  24
4. VVD  45
5. GBL  32
6. PAL  20
7. FNP  69
8. CU  10
9. FerLofts    3
10. 058    2
11. 50+  11
12. Pvd D  11
13. Klokkenluider    0
14. Blanco    0
15. ongeldig    0

 

Meielkoar                                   471 stemmen uitgebracht ( in 2013 515 stemmers)

Voorlopige uitslagen gemeente Leeuwarden.


Binnenkaam by Doarpsbelang: NL Doet 2018

Elke maatschappelijke organisatie kent het: klussen en activiteiten die belangrijk zijn maar waar de mankracht voor ontbreekt. Het opknappen van een gebouw, repareren van speelgoed, lenteklaar maken van een moestuin of een lunch organiseren voor eenzame buurtbewoners… Voor dat soort klussen organiseert het Oranje Fonds ook dit jaar weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Doet u ook (weer) mee op 9 en 10 maart?
Financiële bijdrage en gratis promotie
Het Oranje Fonds heeft in totaal € 2 miljoen beschikbaar als bijdrage voor materialen, entreebewijzen en catering. U kunt tot 30 januari maximaal € 400,= per locatie aanvragen. Doe snel een aanvraag, want op=op. Op nldoet.nl leest u de voorwaarden en vindt u het aanvraagformulier. Iedere organisatie krijgt begin maart ons NLdoet promotiepakket. In februari 2018 roepen wij heel Nederland op om tijdens NLdoet de handen uit de mouwen te steken. Zo maken we samen van NLdoet een succes!
Tips & inspiratie
In meer dan 10 jaar NLdoet hebben we heel veel fantastische klussen voorbij zien komen. We geven u graag een paar mooie voorbeelden ter inspiratie:

 • Vrijwilligers verzorgden een high tea in een verzorgingshuis. Terwijl de bewoners zaten te genieten van al het lekkers werden hun rollators door een heuse ‘rollator wasstraat’ gehaald.
 • Tijdens een grote klus op een zorgboerderij voor kwetsbare jongeren legden vrijwilligers samen met de jongeren een moestuin aan en werd er een speciaal wandelpaadje gemaakt voor verliefde stelletjes.
 • Vrijwilligers van een studentenvereniging bezorgden kinderen met een beperking een geweldige middag door samen taarten te bakken.
 • Vele handen maken licht werk. Zeeverkenners en vrijwilligers sopten samen het hele clubhuis schoon en voorzagen het ook nog van een mooie muurschildering om de boel op te vrolijken.

Het Oranje Fonds helpt u graag bij de organisatie. Voor veel voorkomende klussen hebben wij voorbeeld-draaiboeken ontwikkeld. Overweegt u mee te doen maar weet u niet precies hoe? Kijk op www.nldoet.nl voor deze handige draaiboeken en nog veel meer slimme tips!
Oranje Fonds collecte: voor en door sociale organisaties
Verenigingen en stichtingen kunnen eigenlijk altijd wel extra geld gebruiken om het hoofd boven water te houden en nieuwe activiteiten te organiseren. Het Oranje Fonds organiseert daarom van 22 t/m 26 mei 2018 een collecte voor én door sociale organisaties. U kunt zich vanaf januari 2018 hiervoor aanmelden.
Collecteert u mee?

 • De helft van de opbrengst is voor de collecterende organisatie. Het Oranje Fonds besteedt de andere helft aan sociale organisaties in de provincie waar is gecollecteerd;
 • Met een beetje inzet levert het uw organisatie een mooi bedrag op voor bijvoorbeeld extra activiteiten;
 • Het Oranje Fonds regelt en bekostigt alle logistieke zaken als een vergunning, materialen en geldverkeer.

Het Oranje Fonds, voor sociale initiatieven
Het Oranje Fonds versterkt sociale acties in Nederland en op de Caribische eilanden in het Koninkrijk. We helpen initiatieven met opstarten, groeien en zorgen voor meer impact. Dat doen we met geld, kennis én aandacht. Omdat we geloven in een betrokken samenleving waarin iedereen meedoet zoveel hij wil en kan. Wij geloven in een land waarin we elkaar versterken.

Jaarlijks steunen we als Oranje Fonds zo’n 9000 uiteenlopende initiatieven en brengen we zoveel mogelijk mensen in beweging met Burendag en de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Ook helpen we sociale initiatieven met kennis, vaardigheden en nieuwe contacten. We investeren jaarlijks 30 miljoen euro met steun van de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij en ook steeds vaker met hulp van bedrijven en vrienden.

Benieuwd wat het Oranje Fonds kan betekenen voor uw organisatie? Kijk voor meer informatie op www.oranjefonds.nl/aanvragen.
Contact
Vragen over NLdoet? Neem contact op met het NLdoet team via nldoetaanvraag@oranjefonds.nl
of bel tijdens kantooruren: 0900-4488448 (lokaal tarief).
Meer weten over de collecte? U kunt ons bereiken via collecte@oranjefonds.nl.

 


 


Bodemschatten

Dit muntje is van Lodewijk de Vrome, mogelijk geslagen te Dorestad (wijk bij Duurstede) tussen 822-840, toen die stad nog tot het Friese Rijk behoorde. Het muntje is met een metaaldetector gevonden bij het Swin, vlak bij Reduzum, toen de kade werd opgehoogd met de aarde van het Oldehoofster kerkhof uit Leeuwarden (waar nu de parkeergarage ligt). Kortom, een muntje met een verhaal. Ik heb dit muntje gedetermineerd (uitgezocht) voor de vinder. Als er in Reduzum en omstreken mensen zijn die ook een oud muntje hebben dat ze niet kunnen plaatsen (wat betreft land of tijd), kom dan gerust eens langs bij Klaas Hofstra van de Ayttawei, of stuur 2 scherpe foto’s. Het lukt mij bijna altijd, tenzij de munten te veel zijn afgesleten, om de munten te plaatsen. Als u langs komt, graag wel even van tevoren telefonisch contact opnemen (0566-602006). N.B. het uitzoeken is mijn hobby; dus gratis.


Utslach stimburo Reduzum (15 maart 2017)

Opkomst     +/- 86%

VVD                                      163
P.v.d.A                                145
PVV                                       84
SP                                           82
CDA                                      115
D66                                       102
Christen Unie                      16
GROENLINKS                       77
SGP                                            5
Partij voor de Dieren        29
50PLUS                                   23
VNL                                            4
NIEUWE WEGEN                  1
Forum voor Democratie   13
Piratenpartij                           1
Lokaal in de Kamer              2
Unjildich                                  2
-__

Meielkoar                            864  stimmen