Wijkagent

politieNiels Nieuborg
Politie Noord Nederland
Postadres Holstmeerweg 3, 8936 AS Leeuwarden
Telefoonnummer 0900-8844

 

Niels Nieuborg: Wijkagent Grou, Warten, Wergea, Warstiens, Reduzum, Jirnsum, Idaard, Friens en Eagum.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844. Er wordt dan een afspraak gemaakt in het gebouw van het Dorpenteam aan de Oedsmawei 17 in Grou of bij u thuis.

Of in noodgevallen via het algemeen alarmnummer 112.

Heeft u een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van uw woon-, werk- of leefomgeving? Geef dit door aan de gemeente.

Meldpunt Sociaal overlast en  woon-, werk-, leefomgeving

Dorpsbelang (06-51525180) een groepsapp onder de noemer Reduzum veilig.  Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden.

 

Bewaren