terracotta potten

by Arnold
Published: 13 maart 2019 (2 weken ago)

Beste Redústers,

Binne der noch minsken dy’t foar ús skoalle “terracotta” potten ha? Wy soene se graach brûke wolle foar de foarjiersmerk.

Jimme meie se bringe op skoalle.