Agenda

 • vr
  19
  apr
  2019
  19:30
  19 april (Goede Vrijdag) 19.30 Idaerd – ds. Liesbet Geijlvoet
 • zo
  21
  apr
  2019
  09:30
  21 april (Pasen) 9.30 Reduzum – ds. Liesbet Geijlvoet
 • wo
  24
  apr
  2019
  Friens

  Dizze jûn is foar leden fan froulju's Wille, hapkes en stappe troch Friens stiet der dizze jûn op it programma

 • vr
  26
  apr
  2019
  16.30-19.00uurCafe de Welp Reduzum

  DE BIJPRAATTAFEL

  gewoon voor koffie, thee of wat dan ook gezellig even bij praten

  elke laatste vrijdag van de maand

  16.30-19.00 uur in café bar de welp

 • za
  27
  apr
  2019
  10:00sportveld
  27 april 10.00 Keningskeatsen Welpen, pupillen en skoaljeugd
  27 april 13.00 Keningskeatsen Jonges/ famkes en senioaren
 • zo
  28
  apr
  2019
  09:30
  28 april 9.30 Reduzum –  mevr. Ellen  Groeneveld
 • vr
  03
  mei
  2019
  14.00-17.00oan it Swin 9 Reduzum

  Elke 1e vrijdag van maand Versmarkt op erf  van viswinklel 'Iel en mear' 


  Met o.a Natuurhuis Hummelhûs, Frederika's Taarten, Puer leven in stijl,

 • zo
  05
  mei
  2019
  11:00
  5 mei 11.00 Idaerd –  mevr . Joke v. Doorn
 • za
  11
  mei
  2019
  10
  11 maaie 10.00 Federaasje wedstriid d.e.l. Welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/ famkes
 • zo
  12
  mei
  2019
  09:30
  9.30 Reduzum –  ds. Arend  Bouman

   

   

   

 • zo
  12
  mei
  2019
 • ma
  13
  mei
  2019
  do
  16
  mei
  2019
 • ma
  13
  mei
  2019
  13:30

  Vrouwen van Nu fiert dit jier har 100 jierrich bestean .
  Mei elkoar traapje we nei moai plakje oan wetter.....

   

 • ma
  13
  mei
  2019
  19.30-20.00Lokaal achter de kerk

  Doarpsbelang Reduzum heeft vanaf deze maand een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering.

  inloop 19.30 -20.00 uur

 • di
  14
  mei
  2019
  10:00

  Op dinsdag 14 mei2019 is er weer gezamenlijk koffiedrinken.
  Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar.

  Iedereen is welkom

  Telefoonnummer Jelly v.d. Zijl: 0566 602399
  Wolwêzengroep

 • wo
  15
  mei
  2019

  Yn it ramt fan it 100 jierrich jubileum Vrouwen van Nu, reiske nei De Kruidhof, yn Bûtenpost.

 • vr
  17
  mei
  2019
  14:00

  Jubileum reiske foar leden Vrouwen van Nu ter ere fan 100 jierrich jubileum

 • za
  18
  mei
  2019

  datum 18 maaie/ feest 100 jier doarpsbelang

 • za
  18
  mei
  2019

  Dizze dei gean de leden jong en âld mei elkoar op stap, wêr't se hinne sille bliuwt geheim.
  De organiaasje fan dit jier is yn hannen fan Anke Bergsma en Marrit Jongbloed.

 • wo
  22
  mei
  2019
  20:00Cafe de Welp Reduzum
 • zo
  26
  mei
  2019
 • za
  01
  jun
  2019
 • ma
  03
  jun
  2019

  Mei de fyts der op út. We begjinne alle kearen om 13.00 oere by de Welp yn Reduzum.
  Vrouwen van NU

   

   

 • zo
  09
  jun
  2019
  10:00Cafe de Welp Reduzum
  9 juny 10.00 Strjittekeatsen Welpen, pupillen en skoaljeugd
  9 juny 13.00 Strjittekeatsen Jonges/ famkes en senioaren
 • zo
  09
  jun
  2019
  13:00Cafe de Welp Reduzum
 • di
  11
  jun
  2019
  19.30-20.00Lokaal achter de kerk

  Doarpsbelang Reduzum heeft vanaf deze maand een ‘vrije inloop’ voorafgaand aan haar bestuursvergaderingen. Zit u iets dwars of heeft u een goed idee en wilt u dit graag persoonlijk aankaarten, dan kan dat een half uur voor iedere DB-vergadering.

  inloop 19.30 -20.00 uur

 • zo
  23
  jun
  2019
  13:00

  kv Jan Reitsma

 • do
  27
  jun
  2019

  Vrouwen van Nu gean nei tún fam. de Ruiter, Hegedyk 6, Gorredyk.

 • zo
  30
  jun
  2019
  10.00 oereMerkelân by Famylje Hijlkema

  Foar leden en donateurs begjint om 10.00 oere it keatsen op it merkelân by famylje Hijlkema.

 • do
  04
  jul
  2019
  09:30

  hiele dei fytse fanút Reduzum, fuort om 9.30 oere
  Vrouwen van NU

   

   

 • vr
  05
  jul
  2019
  21:00sportveld
 • za
  06
  jul
  2019
 • di
  23
  jul
  2019

  Vrouwen van Nu gean nei tún Frouke v.d.Zee, Konkelswei 1, Easterbierrum

 • zo
  04
  aug
  2019
  13:00sportveld
 • ma
  05
  aug
  2019
  13:00

  dizze kear mei de fytsen efterop de auto's.
  Vrouwen van NU

   

   

 • vr
  23
  aug
  2019

  Vrouwen van Nu gean nei tún de Rike Ierde fan de fam. Zwanenburg, Efterwei 9 yn de Rottevalle.

 • zo
  25
  aug
  2019
  13:00
  25 aug. 13.00 Famyljekeatsen Skoaljeugd, jonges/ famkes en senioaren
 • do
  29
  aug
  2019
 • zo
  01
  sep
  2019
 • zo
  08
  sep
  2019
 • ma
  09
  sep
  2019

  Mei de fyts der op út. We begjinne alle kearen om 13.00 oere by de Welp yn Reduzum.
  Vrouwen van NU

   

   

 • za
  14
  sep
  2019
  13:00

  kv jan reitsma

 • zo
  15
  sep
  2019
  13:00
 • ma
  16
  sep
  2019
 • za
  05
  okt
  2019
  8.00 - 18.00 uurCafe de Welp = start plaats

  Al een jaren achter elkaar gaat er een groep visliefhebbers met elkaar een dag te vissen. De dag start al vroeg bij café de Welp.

  Alleen de snoekbaarzen tellen tijdens deze wedstrijd.

  Namens de viscommissie: Taco, Klaas, Rijk en Richard.

 • ma
  14
  okt
  2019

  25 jierrich jubileum Túnklup, in jûn foar alle leden fan de Vrouwen van Nu yn de Sportkantine fan Reduzum,  meitsje wy gebak û.l.f. Jeanet Wagenaar; foar bliide fûgels.

 • vr
  22
  nov
  2019
  za
  23
  nov
  2019
  Reduzum, Friens en Idaerd
 • za
  23
  nov
  2019
  10.30 uurHaven, Reduzum
 • za
  23
  nov
  2019
  20:00Cafe de Welp Reduzum
 • do
  05
  dec
  2019

  Sinteklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje

  gooi wat in mijn laarsje,

  dank u sinterklaasje

 • wo
  01
  jan
  2020