Agenda

Evenement details:

 • ROTO

  rotoSkriuwster: Hinke Richtsje Miedema
  Tsienzerbuorren 2
  9008 TT Reduzum
  Telefoon : 0566-601939
  Email: hrmiedema@gmail.com
  facebook

   


  Roto is oprjochte yn 1937 en telt sa’n 200 leden.
  It doel fan de feriening is de bewenners fan Reduzum en omkriten tidens de jierlikse útfierings in noflike jûn te besoargjen en mei in goed toanielstik foar it ljocht te kommen. Dêrnêst wurde der ek bûten it doarp útfierings jûn, as dêr fraach nei is.
  Roto is oansluten bij it S.T.A.F. (Stichting Amateur Toaniel Fryslân) .
  De toanielploech bestiet út in tal fêste spilers, mar ek nij talent is wolkom! Oer it generaal nommen stiet de feriening iepen foar elk dy’t fan toanielspyljen hâldt.
  Foar mear ynformaasje kinne jim kontakt opnimme mei Hinke Richtsje Miedema.

  It bestjoer:

  Leo Smit Foarsitster
  Hinke Richtsje Miedema Skriuwster
  Catrinus Bouma Pong hâldster
  Jitske Hofstra Algemien lid
  Boukje Piersma Algemien lid