Swarte Piten yn Friens

Sneontemiddei 2 desimber ha der by de jeugdwurk aktiviteit twa swarte piten op besite west.
Besjoch hjir in sfeer ympresje fan dizze gesellige middei!