Plaatselijk Belang

Correspondentieadres:
Beslingadyk 2
9009 XC Friens

plaatselijkbelangfriens@live.nl

 

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Sjoerd Hofstee
Secretaresse: Clazina van Balen – Jorna
Penningmeester: Els Brandsma
Lid: Jos Bergsma
Lid: Johannes v.d. Meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Happen en Stappen

Frienzer merke

Frienzer folleybal toernoai

Ferrassingsrintocht mei lunch

Mei de geit nei de kroeg

Ferrassingsfeest foar Piet en Lies

Aldjiers fjoer

Jierferslach Friens 2016/2017