Plaatselijk Belang

Correspondentieadres:
Beslingadyk 2
9009 XC Friens

plaatselijkbelangfriens@live.nl

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Jos Bergsma
Secretaresse: Clazina van Balen – Jorna
Penningmeester: Els Brandsma
Lid: Age Tjalma
Lid: Johannes v.d. Meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Jiefergadering Pl.Belang 2018

Happen en Stappen

Foarjiers aktiviteit

Frienzer merke

Frienzer folleybal toernoai

Ferrassingsrintocht mei lunch

Mei de geit nei de kroeg

Ferrassingsfeest foar Piet en Lies

Aldjiers fjoer

Jierferslach 2018