Jierferslach 2018

Jierferslach Pleatslik Belang Friens 2018

Yn maart 2018 hat Jaring Jan Boersma mei syn ploech Deinum/Britsum op it wrâldkampioenskip toulûken yn Sina in sulveren medaille wûn.
Dit is fansels in top prestaasje en as kado hat hy dêrom út namme fan de Frienzers in massage bon krigen om de spierkes wer efkes lekker los te meitsjen.

Freed 6 april hiene wy yn Friens ien fan de lêste optredens fan Teake van der Meer.
Hy hie oan jún dat hy noch ien kear op allegearre lokaasjes fan eartiids optrede woe.
Foar in frijwilliche bydrage woe hy graach noch in kear yn Friens komme.
En dat wie fansels wer prachtich foar jong en âld.

De mannen ha op 21 april te karten west, se ha twa rondes kart en dernei wie der noch in spannende finale ronde foar de rapsten. Yn de kroech yn Reduzum wie in buffet fan ’t Goede en dêr ha de mannen noch in bingo dien. De lêste Frienzers binne ûnder begelieding fan de plysje troch de tunnel nei hûs ta fietst. Op de fraach of se ek drank hân hiene wie it antwurd dúdlik. Se fytsten fansels echt net foar de lol.

29 april wie it wer de heegste tiid foar in aktiviteit. Els hie mei help fan Sietske in moaie puzzeltocht útsetten. Yn groepkes moasten we op ferskillende lokaasjes yn Friens spultsjes en puzzels dwaan.
Sittend op de foarkant fan in quad en dan bekerkes wetter ferplaatse rjochting in amer, fúnen de bern prachtich en de beriders fan de quad net minder.
Nei de rintocht, sammelden wy ús wer by it lokaeltsje, wêr we mei elkoar fan in troch de Trilker leverde brunch genietsje koene.

Froulju’s wille hat fansels troch it jier hinne ek har aktiviteiten, mar it reiske yn maaie is altyd wer in ferassing. De reis gong dit jier nei  de Postwagen yn Tolbert.
Dêr waarden de froulju úntfongen mei kofje en allegearre lytse gebakjes. Doe moasten se allegearre in learen jas oan en en pothelm op en ha se te solex riden west.
We ha in protte wille hân. Nei de puzzeltocht, hiene we dêr ek noch in geweldige lunch, mei sop en broadsjes en gelyk dernei waarden we opsletten yn in escape room. Yn groepkes fan fjouwer moasten we probeare om binnen in oere de keamer út te kommen. De dei waard ôfsletten mei in barbeque yn Warten.

16 juny hie Johan wer Frienspop yn de skuorre mei de band Shure en op
23 en 24 juny wie de Frienzer merke, die sneon te jún begun mei in stikje muzyk fan de band: “So be it”.
Sneins wie it moai waar en der wie wer in moaie list oan keatsers. Tusken de middei hiene Jannie en Anke wer soarche foar de sop, broadsjes en salade en dit waard dit jier ek wer sponsore troch de Jumbo út Grou.
Foar de bern stún it sprinkessen der wer en foar de bern en de âlderen wiene der âld Hollânske spultsjes yn de pleats. Júns gong it feest noch efkes troch mei in spontaan optreden.

Omdat Ljouwert yn 2018 Culturele Haadstêd fan Europa wie brûsde Fryslân it hiele jier fan allegear theather en aktiviteiten, en kaamen der sels trije reuzen nei Ljouwert ta.
Yn juny en july wie der dêrom ek in spektakel yn de fjouwer doarpen mei de foarstelling “Oeds fan Fierwei”. Hjir waarden de besikers meinaam op in reis yn en om de fjouwer doarpen.
Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum makket mei elkoar de namme “FIER”
Rinnende troch it lânskip en ferfiert mei bussen makke men in reis fol humor, musyk en sang,
De foarstelling fertelde it ferhaal fan in oarlochsheld Oeds. 10x útferkocht! It wie in geweldich sukses.
It wie in hiele organisaasje wêr ek in protte frijwilligers by belutsen wiene.

Yn july ha Piet en Lies by Pleatslik Belang oanjún dat se stopje mei it behearen fan it doarpshûs. Dit wie earder dan dat we ferwachte hiene, want se woenen graach stopje per 1 oktober. Omdat adferteare hiel djoer is ha we earst probearre om de fakature út te setten fia facebook. Dit is massaal dielt troch eltsenien en we krigen in oantal reaksjes. We tochten dat we de geskikte kandidaten fún hiene, mar se heaken dochs noch ôf.
De Ljouwter krante wie foar in adfertinsje fjiersten te djoer, mar se ha noch wol in stikje skreaun mei it ferhaal fan Piet en Lies it stopjen en de syktocht nei nije behearders, mar ek dernei wiene der noch gjin geskikte opfolgers.
Doe ha we de adfertinsje noch útsetten op Indeed, wat lokkich wol in protte sollisitaasjes op smiet.
We ha mei in oantal yn gesprek west en Corrie en Franke rôlden der út as enthousiaste nije behearders.
Se binne foart per 1 novimber begongen mei it behear en binne ein novimber ferhûze.

Op 8 septimber hiene wy foar Piet en Lies in ferassing opsetten. Nei hast 11 jier it behear dien te hawwen hiene se wol in moai ôfskied fertsjinne.
Els en Maurits ha Piet en Lies mei út iten nommen nei Herman Serveert en probearre om 20.30 oere by ’t Lokaeltsje te wêzen. It toetje ha se oerslaan moatten, oars wiene se fjiersten te let kaam.
We hiene lytse stikjes oranjekoek mei dêrop in foto en hapkes en in drankje.
Piet en Lies harren favoriete band de Blues Busters wie der foar in moai stikje musiek.
Der wiene in protte Frienzers, donateurs en famylje en mei elkoar ha we foar in moai ôfskied soarche.
Se hiene echt neat yn de gaten, en de ferassing wie dan ek grut.

De oktober moanne ha Jos, Anke en Clazina de ynkeap it behear en de skjinmakkerij op sich naam.
De kofje en de thee efkes klear sette en wat hapkes en fjierder koe de kaartklub en it toniel harren sels wol rêde mei de betsjinning en it ôfrekkenjen. Sa binne we mei elkoar de oktober moanne goed troch kaam.

Op 10 novimber hiene we wer geselliche jún mei Frienzers en donateurs.
De organisaasje wie dit jier yn hannen fan Jehonnes, Wimmy, Joke en Johan.
Se hiene fiif escape rooms makke, wêr we mei behulp fan puzzels en blacklights probearre moasten om it slotsje op in weckpot iepen te krijen. Sûnder falsk te spyljen, mar dit wie foar guon hiel moeilyk.
We mochten noch gebrûk meitsje fan gedieltes yn it wenhûs, úndanks dat Franke en Corrie al drok mei de ferhuzing dwaande wiene. Nei de tige goed organisearre escape rooms wie der noch in optreden fan Berend Riemersma en waard der wer lang nei kletst en dúnse.

Âldjiersdei hiene we fansels wer ús brânbult, mei dit jier allinnich oanlevert hout fan Frienzers.
Op freed 4 jannewaris hiene we in trije gongen nijjiersbuffet betocht. Franke en Corrie hiene oanjún dat se dit wol graach fersoarchje woene. De opkomst wie hiel heech dêrom hiene se foar de Frienzers snert klear makke, mei foarôf stôkbole mei wat lekkers derop en ek noch in neigesetsje. Op de buurt hiene se fan in protte minsken harren grutste pannen lient.

Dit jier ha we noch twa nije gesinnen wolkom hjitten, Kanter Kamstra en Hester Brouwer binne mei de jongens Simme en Ymte yn de pleats fan Max en Bettie te wenjen kaam en Max en Bettie binne nei Poppenwier ferhúze. Douwe en Ester Snoek en hun jongens Redmer en Hedzer ha it hûs fan Jacob en Geeske Hoekstra kocht, wat derfoar noch hieltiid hiert waard troch Suzanne. Suzanne is ferhúze nei Wilhelminaoord om wer tichterby har famylje te wenjen. Chantal hat Friens ek ferlitten en blykt no ek regelmatig yn Poppenwier te wêzen. Adri en Dorien ha op 21 juny in dochter krigen mei de namme Benthe en sy ha de wen units yntusken ek ynruile en wenje no yn harren moaie nije hûs.

Toaniel spile dit jier it stik: “Op’e Hichte” mei nei ôfrin muzyk fan Crossroads.
It wie in moai stik mei in prachtich dekor. Tiidens de ferlotting kaamen we der efter dat we in ferskaad oan deselde nûmers ferkocht hiene, mar ek dat ha we wer oplosse kinnen.
Jannie en Kees ha hun jierren lang ynset foar it toaniel, mar no oanjún dat se dêr mei stopje.
We woene dêr net samar oan foarby gean en ha Piter Renia dêrom frege om in sketske te meitsjen, wat opfiert waard troch Abe en Hilly. It wie hiel herkenbaar en grappig en in moaie ôfslúting op moandei te jûn.

Yn desimber hiene we flyers en posters krigen fan Bûtengewoan berikber.
Dit wie in enquete, om út te fynen hoe de minsken oer de berikberhyd yn en om harren doarp tinkt.
Omdat we de berikberheid tige wichtig fine foar it doarp hiene we dit ferspreid fia de mail nei alle Frienzers.
Mar doet Sietie yn februari untdutste dat dêr in priis oan fêst hong en dit troch joech oan Pleatslik Belang,
ha we de minsken der noch efkes extra op attint makke. Dan blykt mar wer hoe sterk wy mei elkoar binne yn ús lytse mienskip. Wat it prachtige resultaat jout dat we de earste priis fan €1000,– wún ha.

Sa binne we oan it einde kaam fan wer in drok jier, mei in protte nije bewenners en in lytse poppe.
En Friens stiet net stil, want der binne alwer twa lytse poppen ûnderweis.