Aldjiers fjoer

31-12-2016

Dit jier hat Piet Rodenburg der foar soarge dat Omrop Fryslân lâns west is mei in kameraploeg.
It wie live te sjen hoe’t Kees Hijlkema it ien en oar ût lein hat oer dit jierlikse âld jiersfjoer.
Mei waarme poeiermolke en glühwein koe it jier wer noflik ôfsletten wurden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren