Utfiering De Trochgong

 

 

Twa tige slagge toanieljûnen mei in soad publyk.
Sneontejûns wie der nei ôfrin myzyk fan De Candy’s.