De Trochgong

Tusken Swin en Moezel

 

 


De trochgong

In komeedzje fan Sieger Bijsterveld

Sneon 3 & moandei 5 febrewaris 20.00

It Lokaeltsje Van Sytzamawei 4, Friens

Tagong: €5,- foar leden, €7,50 foar net leden (sneons mei live muzyk)

 

Sietske Riemersma as Sytske Jansma
Hylke Riemersma as Wob fan Froukje Doedens
Sylvia Westerhof as Janke Bratting
Age Tjalma as  Freerk Agema
Joke de Boer as Bets Bekema
Anke v/d Meulen as Carla van Duynhoven
Johan Bergsma as  Hayo Krikke
Sjoerd Hofstee as Bartele Buma

Ynstekster: Hilly Tjalma
Lûd en ljocht: Rudmer Rodenhuis
Regisseur: Arnold Bouwmeester