Swart is sa tryst

 

De Vriendenkring IDAERD


spilet in komeedzje fan  Mieke Lelyveld

                Swart is sa tryst

 

          Regy
Tryntsje van Bruggen

sneon 26 jannewaris 2019

                 tiisdei 29 jannewaris 2019

 

oanfang 20:00 oere
It Lokaal Idaerd

 

            Sneontejûn nei ôfrin dûnsje op de muzyk fan Berend Riemersma