Linepraatsjes

In skouderklopke foar Sjoerd en Nynke

31 mei 2016

Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?

Oud papier

30 mei 2016

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 kampioen

29 mei 2016

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 kampioen
Vanmiddag is tijdens de laatste thuiswedstrijdtegen ZKC ’19 het team van Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 kampioen geworden. Door dit kampioenschap promoveren ze van de Eerste Klasse naar de Overgangsklasse.
In de rust was er nog een kampioenen parade van alle jeugd teams die kampioen zijn geworden.

Afscheid Ds. Gerard Knol

28 mei 2016

Ds. Gerard Knol vertrekt, na 7 jaar predikant te zijn geweest in Reduzum (en 13 jaar in Mantgum, Ingwert, Dearsum en Huns/Leons), naar een andere gemeente, de protestantse gemeente Bierum-Holwerd-Krewerd. Zijn laatste dienst in Reduzum is op 5 juni.
Zijn afscheidsdienst is 12 juni in Raerd, aanvang 14.00 uur. Na afloop van de dienst is er gelegenheid in het dorpshuis van Raerd om persoonlijk afscheid te nemen van Gerard.

Lokaasje teater Vriendenkring Idaerd

27 mei 2016

11 juny fiert toanielferiening De Vriendenkring Idaerd, Eagum en It Hôflân har 150-jierich bestean. Dit jubileum sil fiert wurde mei in dei fol faasje. Sy nimme jim dan mei troch de tiid middels lokaasjeteater.
It middeisprogram begint om 12.30 op 5 lokaasjes. Mei Piter Wilkens op ‘e pream, Boerebruloft yn ‘e tsjerke fan Idaerd, yn Eagum Mindert Wijnstra, toniel mei Roto ùt Reduzum en in film yn It Lokaal. Kaarten allinnich yn foarferkeap, oant 8 juny.

Qlubb ideeënavond

26 mei 2016

Woensdagavond 8 juni worden ouders van kinderen van alle leeftijden uitgenodigd om ideeën te komen delen met de vrijwilligers van Qlubb. De avond zal om 19:30 starten met een presentatie, gegeven door de vrijwilligers, over de stand van zaken van Qlubb.
Qlubb wil ook graag de mogelijkheid bieden voor ouders om zélf dingen te organiseren. Breien met een groepje meiden, een game toernooi organiseren voor jongens van groep 6, of wil je graag knutselen met kleuters?
Het kan allemaal!

Freonen op freed

25 mei 2016

Komende vrijdagmiddag zet Kaphûs de deur open voor gastonderneemster, Voeding- en Leefstijl adviseuse Jenny Meijer.
Iedereen is welkom voor een GRATIS mini-consult, advies en tips over uw leefstijl/eet patroon. Kom vrijblijvend binnen zonder afspraak, onder het genot van een gezond hapje en drankje!

Foarjierskonsert slot fan Sjongnocht

24 mei 2016

Moandei wie de lêste repetysje foar it foarjierskonsert fan Sjongnocht foar oankommende snein. Dit konsert is ek it ôfskiedskonsert.
Nei 66 jier stoppet dit koar der mei. It fertrek fan de dirigint en in tal leden soarget derfoar dat it finansjeel allegearre net mear helber is om koar yn stân te hâlden. Spitich foar de oarbleaune leden. Fanôf 16.00 is elts yn de tsjerke wolkom om te harkjen nei it foarjierskonsert fan Sjongnocht

Ledepartij ’t Goede Eetcafe – De Buitenplaats

24 mei 2016

Snein 29 maaie is der foar de senioren de Ledepartij ’t Goede Eetcafe/De Buitenplaats. It begint om 13.00 oere op it keatsfjild.
Graach opjaan foar tongersdei 26 maaie 19.00 oere bij Janna Bokma. 06-12091039 of bokmajanna@gmail.com

Minder parkeerplaats Headstrjitte

23 mei 2016

Tussen de Master Gorterstrjitte en Trije Romers parkeerplekken zullen medio 2017 een aantal parkeerplaatsen verdwijnen.
Omdat dit ongetwijfeld vragen en reacties op zal roepen, vraagt de verkeersgroep de bewoners van dit deel van de Haedstrjitte te reageren en met mogelijke alternatieven te komen, zodat we met gegronde argumenten bij de gemeente kunnen komen.

Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie