Linepraatsjes

Dertien ambachten zonder ongelukken

1 februari 2016

Sa’n 31 jier wenne Willem Bosgra yn Kenia, Zambia, Irak, Saoedi-Arabië, Polen en Ruslân. Oant 2012 hat er yn ferskate lannen yn koarte misjes foarljochting jûn en projekten begelaat. Sa troch de jierren hinne hat er moaie ûnderfinings en ferhalen opdien, dy’t er graach mei oaren diele wol.
Kom freed syn ferhaal heare op de gesellige jûn fan fûgelwacht..

Boven is het stil

31 januari 2016

Filmdrama over een boerenzoon die door de ziekte van zijn vader tot het besef komt dat hij nooit het leven heeft geleid zoals hij dat zelf zou willen.
Deze film wordt vertoond door de Ned.Hervormde gemeente in het Lokaal naast de kerk.
De film begint om 19.30, iedereen is welkom, toegang is gratis.

In skouderklopke

30 januari 2016

Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke, al is it mar mei in fingertopke.
Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?

Odysseus fan Reduzika

29 januari 2016

Yn it lytse doarpke Reduzika wol men in nije fontein ha. Dêrom moat men soargje Kulturele Haadstêd te wurden. De feestkommisje leaut it wol Mar Oeds (Odysseus) is út oar hout snien…
Mei syn helm kin er yn ‘e takomst sjen…
Hoe komt it mei Oeds, mei syn frou Penelope en syn soan Telemachos?
De Odysseus van Homerus in Reduzum/Friens/Idaerd?

Aanleg tennisbaan op schema

28 januari 2016

Dankzij het zachte weer van begin januari kon er een geweldige start gemaakt worden met de sloop van het hekwerk van de tennisbaan.
Dankzij het door Sjoerd de Boer en Albert Jan de Ruiter beschikbaar gestelde materieel en mankracht kon alles met een aantal sterke clubleden snel worden gesloopt en afgevoerd. De werkzaamheden lopen geheel volgens planning (zelfs nog beter). Als de planning van Antea ook zo voortvarend verloopt, is alles eind februari klaar (op het paviljoen na).

Geslaagde Wellness dagen

27 januari 2016

Zaterdag 16 en 23 januari werd er in Kaphus een wellness dag georganiseerd. Deze dagen werden georganiseerd door Kaphus, Schoonheidssalon Marbelle en Massagepraktijk Shanika.
Naast massage, gezichtsverzorging en coupe knippen werden de dames ook verwend met culinaire hapjes.

Fietsen voor de KWF

26 januari 2016

Sido de Schiffart gaat in juni al fietsend de Alpe d’HuZes beklimmen. Onder het motto ’opgeven is geen optie’ wil hij in één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.
Lees zijn persoonlijk motivatie en misschien is uw financiële bijdrage voor hem een figuurlijk steuntje in de rug.

Sportive talinten

25 januari 2016

Sportive doarpsgenoaten dy ‘t bûten ús doarp sporte as prizen winne, kinne harren bysûndere sportprestaasje op dit digitale doarpsplein sjen litte.
Hynsterriden, judo, dûnsje, diplomaswimme, ensfh, mail jim foto nei redactie@reduzum.com

Haak Inn

24 januari 2016

Op tiisdeitemoarn 26 jannewaris sil der wer in gesellige Haak Inn plak fine by Blijke. Dizze kear op in tiisdei te moarn om’t sa ek de froulju dy’t nei de gymnastyk geane, de gelegenhyd jaan om te kommen.
Jim binne dy moarn fan herte wolkom om 9.30 oere by Blijke Vellinga, Haedstjitte 35 (de âlde Eskeblom winkel)

Ra ra

23 januari 2016

Een simpel 60 km bord.
Maar wie kan ons vertellen waar deze precies hangt.
Mail je antwoord van de juiste locatie naar de redactie van reduzum.com.

Vr. 22 februari

Za. 23 februari

Zo. 24 februari

Za. 2 maart


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.