Linepraatsjes

Overlast werkzaamheden A32

16 mei 2019

Rijkswaterstaat voert in de periode van vrijdagavond 17 mei tot maandagochtend 20 mei 2019 grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. Tijdens deze werkzaamheden is de snelweg A32 tussen Wirdum (16) en knooppunt Heerenveen afgesloten voor het verkeer.

Resepten yn Linepraat

15 mei 2019

Hjoeddedei binne der in soad aardige kookprogramma’s op tv. It liket de redaksje fan de Linepraat dêrom wol aardich om resepten op te dielen yn ‘ e Linepraat. Elkenien hat wol in sukses resept , in resept dêr ‘ t men altyd in soad lof op krije of in resept mei in moai ferhaal , jou dat troch ! Nei alle gedachten is der dan in nije populêre rubryk berne . Ek as men in hiel oar idee / ûnderwerp hawwe foar in nije rubryk : Meld it ús !!

Friesland beweegt: Boerderijen wandeltocht

14 mei 2019

Natuurlijk is het leuk om te weten over hoe het er aan toe gaat op een boerderij en waarom de boer boert zoals hij/zij dat doet. Stichting Friesland beweegt gaat bij een aantal boeren ten zuiden van Leeuwarden binnenkijken. Afstanden zullen zo’n 4 km voor de gezinstocht, 15 km voor de sportieve wandelaars en 30 km voor de laatste 11-Stedenwandeltocht trainingskilometers zijn.

Let the sunshine in!

14 mei 2019

The Beatles Sessions, Vinyl DJ Marcel Dijkstra, The Riff en zangers en zangeressen uit onze eigen dorpen: het wordt zaterdag een grandioos jaren 60/70 muziekspektakel in de feesttent op het sportveld. Doe bloemen in je haar, zet je zonnebril op en trek je broek met wijde pijpen aan, want verkleed komen in de stijl van de flowerpower maakt het feest compleet!

Feestwike Vrouwen van Nu

13 mei 2019

Dizze wike is it feest by de Vrouwen van Nu, mei dit 100 jierrich jubileum kin flagge yn de toer. Om dit te fieren hawwe se mei inoar wol 100 flachjes makke en binne der in tal aktiviteiten foar de leden. Op ‘e fyts, de tún yn of Fryslân besjen fanôf it wetter….mei in fleurige hoed op gean se meielkoar sjongend der op út.

Kaatsnieuws

12 mei 2019

Vanaf maandag 13 mei start weer de jaarlijkse kuiertocht ,daarom is er maandagavond geen trainen. Dinsdag gaat de competitie wel door, voorheen de Rabobank partij. Voor deze partij hebben wij een nieuwe sponsor gevonden, Klaske Fennema met Kaphûs. Voortaan heet deze partij, je raadt het vast al, de Kaphûs partij.

Ik jou de pinne troch…

11 mei 2019

In een boerderij aan de Buorren 17 Idaerd wonen Sjoerdsje en Lennard Drogendijk samen met Ruben (11) en Lycke (9). Sjoerdsje is geboren en opgegroeid in Grou en fietste altijd al door Idaerd naar school.’ Ik vond het altijd een lange straat in plaats van een dorp. En had nooit gedacht dat ik daar ooit zou gaan wonen.
Lees het hele verhaal in de Linepraat.

Thúswedstriden kuorbal

10 mei 2019

Kommend wykein (snein) binne yn Reduzum de earste twa thúswedstriden fan Mid Fryslân/Jansma Burdaard 1 en 2, beiden tsjin Wageningen.
Se binne ek tussen 17 en 18 oere te hearren yn it programma ‘de tredde helte op Omrop Fryslân radio.
Komme jim allegear sjen, MF2 begint om 13.00 en MF2 om 14.30

Jûns kuier trije daagse

10 mei 2019

Moandei start de jûns kuier trijedaagse. Fjouwer dagen rinne troch de omjouwing fan Reduzum. Oer de dyk as troch it lân. Foar eltse jûn binne der wer rûtes útset. Start, yn de kantine by it sportfjild, eltse jûn tusken 18.00 & 19.00 oere.
Tink der om: Der meie gjin hûnen mear mei rinne, om’t de kuiertochten ek troch it lân gean.

De flagge kin hast út…

10 mei 2019

Hawwe jim de Redúster doarpsflach al krigen? Doarpsbelang Reduzum is jierdei en traktearret. By alle wennings is (of is ûndeweis) dizze dagen in flagge ôflevere. Se binne spesjaal makke foar it 100 jierrich jubileum.
Nije wike sneon, de 18e, wurd dit jubileum fiert. Stekke jim de flach dan út en komme jim nei it feest yn tinte by sportfjild?

Uitgelicht


Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie