Linepraatsjes

Stremming Master Wybrensdyk Eagum

7 december 2017

Fan 11 desimber oant en mei 22 desimber kinne je mei de auto net fia Eagum rjochting Ljouwert. Se sille dan dwaande mei reparaasje fan de damwand en de betondyk. Omleidingsrûte wurdt mei buorden oanjûn.

Snelheidskontrôles Haedstrjitte

6 december 2017

Doarpsbelang hat kontakt mei de ferkearskundige tsjinst hân oer it te hurd riden yn ‘e Haedstrjitte. It blykt dat hjir fiersten te hurd riden wurdt en dan faaks ek noch troch eigen ynwenners. Dit moat ophâlde, dus komme der no snelheidskontrôles. It is fiersten te gefaarlik. De gemeente hâldt it no ek yn ‘e gaten en sil mei oplossingen komme om de snelheid der út te heljen.

Sinterklaas op school

5 december 2017

Vandaag werd zoals ieder jaar op 5 december het Sinterklaasfeest op de TDS en bij de peuters van de Earste Wjukslach gevierd. Na de aankomst op het schoolplein ging de Sint met zijn pieten eerst naar de peuters. Er werden pakjes in de schoorsteen gegooid, liedjes gezongen en voor iedere kind was er een pakje. Daarna was het feest op de TDS.

Freonen op freed

4 december 2017

Vrijdag is er  bij Kaphûs Freonen op Freed nieuwe stijl. In plaats van elke maand nu 4x per jaar een uitgebreider middag/avond bij Kaphûs. Vaktechnisch specialiste Trijntje Hoekstra van Keune, zal tips& tricks geven hoe je je haar tijdens de feestdagen kunt stylen! Ze is er van 14.00-20.30 (vrij inloop). En er is een wijnproeverij van Aqua Vino uit Eagum

Fiets in rek bij sportveld

4 december 2017

In toenemende mate krijgt de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. klachten over het “parkeren” van fietsen rondom het gebouwencomplex. Het is de bedoeling dat alle fietsen op de speciaal daarvoor ingerichte plek worden geplaatst. Het is dus verboden om de fietsen mee te nemen op het sportveld, naar de jeu-de-boules baan of tennisbaan. We hebben met z’n allen regels over het “parkeren” van fietsen opgesteld. Laten we ons er dan ook aan houden!

Stjerren besjen

4 december 2017

Tongersdei 7 decimber is der om 20 oere gearkomste fan iisklup Eendracht yn de Welp. Nei de gearkomste (om ûngefear 21 oere) sil Henk Nieuwenhuis in fertelling jaan oer de moanne. Henk hat sa’n 25 jier konservator west fan it ferneamde planetarium yn Frentsjer. As der tongersdei gjin bewolking is en de ljochtfersmoarging is lyts, dan is der foar belangstellenden nei ôfrin gelegenheid troch stjerrekikers nei ferskillende objekten te sjen. Jimme binne fan herte wolkom hjirby oanwêzich te wezen.

Sinteklaas nei Idaerd

3 december 2017

Dit jier kaam Sinteklaas ek wer nei Idaerd.
Mar net yn boat as op syn ‘paard’
Hy kaam mei Hoite op ‘e trekker,
it kin hast net gekker!
It feest wie yn it lokaal.
Dêr wist Sinteklaas oer elkenien in ferhaal.
De bern songen in ferske as lieten wat sjen.
Dêrnei wie der noch sûkelade molke foar de bern.
De piten hienen ek kadootsjes mei naam.
En sa wie der in ein oan it feest kaam

Midwinterbuffet in Friesmastate

3 december 2017

Op’e Sweef nodigt de 55+ uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum uit voor een overheerlijke Midwinterbuffet op vrijdag 15 december in Friesmastate, te Grou. Hier zal kok ERIK zal weer zijn uiterste best doen voor een heerlijk buffet. De kosten zijn 20,00 p.p.
Opgeven voor 5 december middels invullen strookje en envelop met gepast geld bij Siemie Dijkstra, Haedstrjitte 3A Reduzum. (minimale deelname 20 personen)

 

Krystbeammen ferkeap giet los

2 december 2017

It binne de tsjustere dagen foar kryst. Tiid om it yn hûs gesellich te meitsjen. Hovenier Taco Velstra is hjoed begûn mei de ferkeap fan krystbeammen. Der binne ferskate soarten te keap. De beammen kinne ek besoarge wurden.

Proeflessen Nijntje krijgen structureel vervolg!

1 december 2017

De afgelopen weken hebben kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar vrijblijvend kennis kunnen maken met de lessen van het Nijntje Beweegdiploma. Elke donderdagmiddag leert juf Miranda de kinderen spelenderwijs allerlei bewegingen aan. Zodat ze zich, zonder dat ze er erg in hebben, motorisch, fysiek en sociaal-emotioneel ontwikkelen. De Gymnastiekvereniging is verheugd dat dit een structureel vervolg krijgt.

Vr. 15 december

Ma. 18 december

Di. 19 december

Wo. 20 december


Uitgelicht

Bewa