Linepraatsjes

Idaerder bern litte har opslúte

9 oktober 2019

Snein wie it bernereiske fan Idaerd. It útstapke gie nei Speelbos Joure. De âldste bern ha der ek de escaperoom dien. Spitich genôch ha se de opdrachten net binnen it oere ôf krigen. Mar se hawwe al in hiele moaie middei hân! Nei ôfrin patat en in frikadel as kroket. Klik hjir foar in lytse sfeerympresje

Tieme

8 oktober 2019

Wy binne bliid en wolle it hiel lûd roppe
want wy hawwe wer in lytse poppe
Fansels bin ik it meast op’t skik
want de gruste dat bliuw ik
Redmer

Túnklup 25 jier

7 oktober 2019

Op moandei 14 oktober fiert de Túnklup fan de Vrouwen van NU dat se 25 jier lyn oprjochte is. Se sille dizze jûn gebak meitsje foar de fûgels. Wa mei dwaan wol, moat har sa gau as kin opjaan bij Djoeke til. 058-2551417, Itteke til. 0566-601964 of Tjitske til. 0566-601819. 19.30 oere yn de Sportkantine fan Reduzum. De kosten binne €25, 00 p.p inkl. materiaal kofje mei wat lekkers. Leden fan Vrouwen van NU krije koarting

Kennismeitsjen mei Buma

6 oktober 2019

Op sneon 12 oktober komt de nije boargemaster Sybrand Buma kennismeitsjen mei alle doarpen oan de Sùdkant van Ljouwert. Dit binne de doarpen: Grou, Jirnsum, Reduzum, Idaerd, Eagum, Friens, Warten, Wergea, Warstiens, Wurdum, Swichum en Wytgaard. De doarpen binne mei elkoar om de tafel west om in programma te meitsjen foar dizze dei.

Koffiedrinken in het lokaal

5 oktober 2019

Op de tweede dinsdag van de maand, 8 oktober is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.
Neem dan contact op met  Jelly van der Zijl. tel 0566-602399

Mei ien pennestreek ferhuze

4 oktober 2019

Prachtige die loft foto’s sa ‘yn it hert’ fan de Ljouwerter krante. Mar no blykt dat de Redústers allegearre samar ferhuze binne nei Reahûs ….

Ferhalen fan in Cipier

3 oktober 2019

Hij was in de wieg gelegd voor cipier, tierelierelier. Zijn rammelaar was een sleutelbos, Hij speelde altijd diefje zonder verlos En at water en brood met plezier, tierelierelier .
Miskien binne der froulju dy’t dit ferske noch kinne. Op de gearkomste fan de Vrouwen van Nu op moandei 7 oktober om 19.45 oere yn it lokaal sille ferhalen ferteld wurde út de earste hân fan in âld oppasser. In jûn wêrop wy meinommen wurde yn de wrâld fan it finzenis libben.

Burendag broekendag

2 oktober 2019

Ofrûne wykein waard yn in oantal strjitten buorljedei fiert. Sa makken de bewenners fan de Buorren der mei inoar in fleurige boel fan. Mei de workshop ‘bloeiende’ broeken meitsjen hawwe de buorlju net allinich in gesellige middei hân mar is de buert ek opkreaze. Wa no troch de strjitte rint, sjocht rûnom broeken mei blomkes.

Lêste Versmarkt

1 oktober 2019

Kommende freed 4 oktober is der foarearst in lêste Versmarkt fan dit jier. De Versmarkt sil wêze middeis fan 14.00 oant 17.00 oere op it pleintsje foar by winkel Iel en Mear fan Ale de Jager, Oan it Swin 9.
De winkel fan Iel en Mear is alle freeds en sneons iepenen fan 10.00 oere oant 17.00 oere. Jimme kinne dêr terjochte foar rikke iel, rikke salm en rivierkreeft. Dêrneist is der yn it seizoen ek stoofiel, bakiel en snoekbearzen yn it assortiment.

Doe en no

30 september 2019

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare

Zo. 20 oktober

Di. 22 oktober

Wo. 23 oktober

Zo. 27 oktober


Uitgelicht
                                                         Iel en mear 

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie