Linepraatsjes

Hidde-Levi

6 november 2018

Al ons later is met jou…

Nieuw leven voor de Greidhof

5 november 2018

Al een aantal jaar staat de voormalige school – beter bekend als De Greidhof – in de Haedstrjitte te koop. Diverse plannen zijn de revue gepasseerd en elke jaarvergadering van Doarpsbelang Reduzum wordt de vraag gesteld of er eindelijk zicht is op een nieuwe bestemming voor het gebouw. Het liefst een bestemming met een maatschappelijk tintje. Rianne Glerum – van Houten hoopt met Hinkestate hierin een mooie stap kunnen maken.

In plakje foar de jeugd

4 november 2018

Doarpsbelang en Jeroen van Dijk hawwe yn gesprek west mei in oantal jeugdigen en harren âlders út it doarp. In iepen en oriënterend gesprek oer de jeugd tusken 12-18 jier binnen ús mienskip. Wa hat of wa wit in plak foar in keet of oare romte foar de jeugd fan 15 oant 18 jier. Dizze groep wol graach harren eigen romte om byelkoar te wêzen. Mail kin nei: doarpsbelang@reduzum.com

In ‘levenstestament’

3 november 2018

It liket in dreech ûnderwerp, mar dochs  is it goed om dêr wol ris wat oer te hearen. Eltsenien kin fansels beslisse as je dat dogge of net, mar dan witte wy derfan en witte wy wêr’t wy oer beslisse. De Vrouwen van Nu sjogge jim graach op 7 novimber om 19.45 oere yn it Lokaal.

Ik jou de pinne troch . . . . . .

2 november 2018

Ik wie oangenaam ferrast doe’t ik ein augustus de Linepraat yn de brievenbus oantrof. In goedfulde doarpskrante mei leuke en brûkbere nijsgjirrige dingen út de omjouwing. De Linepraat is net de ienige ferrassing, want it brûst hjir yn Friens fan de aktiviteiten en dat hie ik net ferwachte, doe’t wy (myn man Kanter Kamstra en ik, Hester Kamstra-Brouwer) yn jannewaris foar it earst troch Friens rieden op syk nei de Van Sytzamawei 12.
Jim kinne it hiele ferhaal lêze yn de Linepraat.

Marcel Fokke

1 november 2018

Sa lyts,
sa mooi,
sa bysûnder,
sa fan ús

It skouderklopke

31 oktober 2018

Elts fertsjinnet wolris in skouderklopke al is it mar mei in fingertopke. Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar sûnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris troch dizze rubryk yn it sintsje sette?

Flearmûzen yn Friens

30 oktober 2018

Yn Friens, sjoch kaart, fleane der jûns flearmuzen om motten te fangen. Oerdei binne dizze bisten min te finen. Hja sitte oerdei ûnder oaren ûnder de dakpannen, yn holle beammen en yn spoumuorren (somtiden ek wol op souders) De earsten binne no nei de winter ferbliuwplakken wêr at de termometer net ûnder de 0 graden komt. Mids oktober binne de flearmuzen yn Friens  noch sjoen en heard troch Bartle de Leeuw.

Ida

29 oktober 2018

In het Polen van 1962 staat de achttienjarige novice Anna op het punt haar geloften af te leggen bij het klooster waar ze tijdens de Tweede Wereldoorlog als jong kind is achtergelaten. Voordat het zover is, wordt ze eerst naar haar tante Wanda gestuurd om te leren over haar afkomst. Deze film , georganiseerd door werkgroep Focus, is woensdagavond te zien in het Lokaal aan Ayttawei. Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis.

Aan de bakdag

28 oktober 2018

BSO it Sutelplak yn aksje foar SOS kinderdorpen. “Aan de bak dag” stiet foar ien dei bakken, mar by it Sutelplak ha de bern de hiele wike oan it cakejes bakken west. De opbringst giet nei it kinderdorp Meru yn Kenia, om sa in leafdefol thús te jaan oan dizze bern. Dit is foar de bern hiel leuk en learsum.

Do. 15 november

Vr. 16 november

Zo. 18 november


Uitgelicht
Ouderengym 

 

 

 

 

Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.