Linepraatsjes

Skriuwst mei!

11 oktober 2017

Net mei de pinne op it papier, mar mei de hannen yn it hier! Sa stie de skriuwgroep der foar by de start fan it nije programmajier fan de Vrouwen van Nu. Lokkich wie Afke Toren út Grou ree om les te jaan. Sy feroare de froede froulju samar yn moardners, meunsters en minnaressen en libje se troch elkoars ferhalen even yn in oare wrâld. En dat is spannend en ûntspannend tagelyk, want der wurd tidens sa’n les hiel wat ôflake. Meidwaan?? Dat kin.

Overname Kuindersma Bedrijfskleding

10 oktober 2017

Begin dit jaar is Coos Kuindersma in verband gezondheidsredenen gestopt met zijn bedrijf Kuindersma Bedrijfskleding.  Bliksem! See the difference uit Akkrum/Heerenveen heeft alle bedrijfsactiviteiten overgenomen. Bliksem! heeft net als Kuindersma bedrijfskleding de kwaliteit en persoonlijke service hoog in het vaandel staan.

Afsluiting Snitserdyk voor belijning

9 oktober 2017

Voor de afrondende werkzaamheden op het nieuwe asfalt wordt de N354 gestremd in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 oktober en de nacht erna, van vrijdag 13 op zaterdag 14 oktober. De weg is dan dicht van 19.00 uur tot 6.00 uur ’s ochtends.

In dei fuort

9 oktober 2017

In tsiental bern giene ôfrûne snein mei it bernereiske fan Idaerd nei pretpark Drouwenerzand. De bern soene 17 oere wer thús wêze, mar se hienen it sa moai, dat de âlders berjocht krigen dat it wol 18 oere wurde soe. De bern ha harren tige goed fermakke, lekker iten en dronken (ite safolle as je wolle, fergees) en it waar koe net better!

Reduzum veilig met Whatsapp buurtpreventie

8 oktober 2017

Jeroen van Dijk (06-51525180) heeft in opdracht van Dorpsbelang een groepsapp geopend onder de noemer Reduzum veilig. Als iemand dat wil dan kan men zich daar bij aansluiten. Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden. De aanleiding hiervoor is ,dat er recentelijk al een paar keer ingebroken is in het dorp.

Oktoberfest

7 oktober 2017

Op zaterdag 14 oktober 2017 zal wederom het Oktoberfest neerstrijken in Café bar de Welp! Bier en worst zal in overvloed aanwezig zijn! De avond zal worden voorzien van een spetterend optreden door niemand minder dan DJ Heinrich von Sprudelwasser, die er een geweldig feest van gaat maken! Kortom, trek je lederhosen uit de kast en komt allen op zaterdag 14 oktober naar Café bar de Welp te Reduzum! Het wordt een onvergetelijke avond, ben jij er ook bij? Aanvang: 22.00 Entree: 5 euro

40 jier skutjassen yn Idaerd

6 oktober 2017

Hjoed begint der wer in nij seizoen skutjassen yn Idaerd. Foarige wike hawwe de leden in gesellige feest hân om it 40 jierrich jubileum te fieren. Mei in lekker buffet en in optreden fan Teake van der Mear wie it in tige slagge feestjûn.

De blaas de baas

6 oktober 2017

11 oktober ha de Vrouwen van Nu in middeisgearkomste mei de bekkenbodemspesjalist Adrie Abbing út Easterwierrum. As fysioterapeute yn de praktyk fan Jelle Sybesma yn Mantgum jout sy in lezing oer bekkenbodem-problematiek en incontinentie. Nei de útliz sil Adrie oan de hân fan oefeningen fertelle wat we sels dwaan kinne. Elk dy’t ynteressearre is, is om 13.30 wolkom yn it Lokaal om dizze bysûndere en learsume middei oer in soms dochs wol prekêr ûnderwerp by te wenjen.

Koffiedrinken, 2e dinsdag van de maand

5 oktober 2017

Niet op de eerste maar op de tweede dinsdag van de maand is er voortaan koffiedrinken in het lokaal achter de kerk.
Op 10 oktober vanaf 10.00 uur bent u weer welkom. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen.

Rap ynternet, ek yn Friens

4 oktober 2017

Yn trije jier tiid sil it bedriuw Kabelnoord yn de bûtengebieden glêsfesel oanlize sadat der ek foar bewenners fan û.ô Friens rap ynternet is. No duorret is minuten lang foar dat de mails dy’t Age Tjalma ferstjoerd oankomme. Yn de takomst moat dit rapper gean. Besjoch it lêste nijs hjiroer Omrop Fryslân

 

 

 

Zo. 22 oktober

Ma. 23 oktober

Wo. 25 oktober

Vr. 27 oktober


Uitgelicht
Bewaren