Linepraatsjes

Kleuren voor de pasen

14 maart 2018

Slager Sixma heeft voor paasdagen niet alleen lekker vlees in aanbieding, maar ook een kleurplaatwedstrijd voor de kinderen. De kleurplaten zijn verkrijgbaar in de winkel. Kleur die mooi in en lever hem voor paasdagen in. Voor de mooiste kleurplaat is er een lekkere chocolade paashaas te winnen.

Fryskpraters socht út Boarnsterhim

13 maart 2018

De Fryske Akademy ropt foar in grut ûndersyk nei sprutsen Frysk, ferskate generaasjes Frysktaligen út de eardere gemeente Boarnsterhim (de omkriten fan Grou, Jirnsum, Akkrum, Reduzum en Raerd) op om harren te melden. Sy dogge ûndersyk nei taalferoaring oer ferskate generaasjes hinne, en dêrom sykje wy trije generaasjes út ien famylje: beppe, mem en dochter, of pake, heit en soan. Lês hjir it parseberjocht

Mid Fryslân werom yn haadklasse

12 maart 2018

Nei fiif jier is de kuorbalklub Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 werom yn de haadklasse. Ofrûne wykein giene der twa bussen fol supporters nei Vriezenveen om harren team oan te moedige. Dat it fertuten dyn hat kinne jimme lêze yn it ferslach op de site fan Mid-Fryslân.

Muzuder Rock, the final edition

11 maart 2018

Dit jaar the final edition van Muzuder Rock op 17 maart 2018, met weer een verscheidenheid aan bands.
De entree is € 9,99 Aanvang: 21:21
Programma:
-FAAM
-De Voskovs
-Roadoil roadhogs
-Las Bandidas

Net stinne, der hinne!!

 

Koffie ochtend

10 maart 2018

Elke tweede dinsdag van de maand,  13 maart,  is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen. Telefoonnummer Jelly v.d. Zijl: 0566 602399

Lytse Teake yn Friens op de planken

9 maart 2018

Teake van der Meer is mei syn lêste ôfskieds toernee dwaande. En Friens en omkriten ha it gelok dat hy ek nei it Lokaeltsje ta komt!
Dit sil plak fine op freedtejûn 6 april. Der binne noch in pear kaarten beskikber. Belje of app mei Clazina van Balen as jo der ek graach by
wêze wolle. Till  nr: 06 – 22493255 OP=OP

Presentaasje haakte tekkens

8 maart 2018

Yn septimber 2015 binne de Vrouwen van Nu úteinset mei in Haak Inn. It doel wie oan te heakjen by it projekt ‘Grootste gehaakte deken’.  In soad doarpsgenoaten út Reduzum en omkriten hawwe meihaakt oan de saneamde ‘beppe’s blokjes . Hawwe jim thús noch haakte blokjes, of binne jim benijd nei it ferhaal efter dit projekt? Woansdei 14 maart komt Monique van der Hoek ( ien fan de organisatoaren fan dit lanlik inisjatyf) ’s moarns om 10.00 oere yn it Lokaal yn Reduzum om de tekkens op te heljen.

Huurwoningen in Reduzum

7 maart 2018

Er wordt regelmatig aangegeven dat een huurwoning in Reduzum wordt toegezegd aan iemand die niet uit Reduzum komt. De oorzaak is vaak omdat diegene al veel langer ingeschreven staat. Ook voor de wat oudere generatie is het belangrijk om zich in te laten schrijven bij de woningbouw. Zo kan de woningbouw woningen aan passen voor ouderen, maar ook om meer kans op een woning te maken mocht dit nodig zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven.

Fakature Ferkearskommisje

6 maart 2018

Ynkoarten komt der in posysje yn de Ferkearskommisje frij. Fynsto it leuk om kontakten tusken de minsken te lizzen, kontakten tusken de gemeente en de minsken te lizzen of saken relateert oan ferkear en parkearen út te setten / op te lossen.
We sykje ien dy: Reduzum feiliger meitsje wol, proaktyf is en in kear as 5 yn it jier fergaderje wol  yn in gesellich team.
Yntresse? Mail it troch nei Doarpsbelang@reduzum.com

Oud papier ophalen

5 maart 2018

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Za. 24 maart

Zo. 25 maart


Uitgelicht
Administratie De SerreBewaren

Bewaren