Linepraatsjes

De Versmarkt

10 augustus 2017

21 juli was de laatste versmarkt van dit jaar. Door de vele veranderingen bij de verkopers in de marktkramen (zwangerschap, aankoop bedrijf, verkoop bedrijf) is de bezetting van het aantal kramen zodanig gedaald dat het organiseren van een  Versmarkt niet meer mogelijk is. Komende winterperiode gaat de sakeclub met alle marktkooplui om de tafel om de mogelijkheden voor volgend jaar te bekijken. Heeft u ideeën? Mail sakeclub.rfi@gmail.com

De lêste dei fan Moarns Ier

9 augustus 2017

Nei 125 jier makket de âldste aaisikersclub fan Fryslân, ‘Moarns Ier’, har op foar de lêste dei. Der binne gjin tekens dat it aaisykjen wer tastien wurdt en dêrom wurdt  Moarns ier, yn har 125ste jier, op sneon 30 septimber, opdûkt. Yn sté fan in jubileumfiering wurdt it in dei fan betinking. In betinking yn eigen fermidden, yn eigen gea, mids fûgels en natoer. En rekkenje mar dat it in moai betinken wurde sil, alhiel passend yn de tradysje fan ‘Moarns Ier’.

Trainen voor de Freule

8 augustus 2017

Hessel de Ree, Jesper Tolsma en Bauke Andries Boersma zijn nog druk aan het trainen voor de Freule. Onder leiding van trainer/coach Peter Tolsma worden de laatste zaken besproken en doorgenomen.
We wensen de jongens heel veel succes.

 

Verkeerssituatie Haven en Buorren

7 augustus 2017

De Haedstrjitte is weer open voor verkeer. Dit houdt in dat de verkeerssituatie in de omliggende straten weer als vanouds is. Met het terug plaatsen van een paaltje op de Haven wordt dit weer een doodlopende weg en geldt in de Buorren zoals altijd eenrichtingverkeer.

Groeten fan Costa Rica

6 augustus 2017

Sa fier fuort, mar dochs tichtby. Werner Vermeulen sit op’t heden foar fakânsje hielendal op Costa Rica. Mar it Redúster nijs kin en wol der net misse. Dêrom gie de Linepraat mei yn de koffer hat er no alle tiid om dy efkes te lêzen.

Hidde

5 augustus 2017

Twa bliere eachjes
in mûltsje dat ropt
hantsjes dy’t gripe
in fuotsje dat skopt

Tax free shoppen by Kaphûs

5 augustus 2017

It is fakânsje. En as ‘toerist’ yn eigen doarp wolle je dan fansels dan ek wol efkes tax free shoppen.
Dat kin oant 11 augustus by Kaphûs.  Je krije hjir 21% koarting op alle Keune produkten!! De aksje is jildich oant en mei 11 augustus. Ynslaan dus!!

Ynformaasjeboerd by de Swette

4 augustus 2017

Fan 1995 oant 2017 is der op it mêd fan ruilferkaveling en lânynrjochting in soad dien. It gebiet is wurker makke foar boeren, bettere ontslúting foar ynwenners en mear kansen foar de natoer, As ôfsluting fan dit traject is der lêstedeis in ynformaasjeboerd pleatst by de Swette. Hjirop stiet in soad ynformaasje op oer it ûnstean fan de Swette, en it gebiet hjir rûnom. ek is der in moai picknickbankje byset.

Expositie miniatuur auto’s

4 augustus 2017

Al in zijn vroegste jeugd is Jan Velstra geïnteresseerd in alles wat auto’s is. Zijn vader, Tamme kreeg zijn eerste auto in bezit toen Jan een jaar of drie was. Het was een Ford model T uit 1927. De auto deed dienst als taxi. De Ford werd al snel vervangen door een Chevrolet, uit 1928. De taxidienst van Velstra verzorgde naast het openbaar busvervoer, het vervoer van personen van en naar Reduzum. Jan hoopt dat tijdens  Tsjerkepaad veel mensen van zijn collectie zullen genieten.

De dream fan Alle Jan Annema

3 augustus 2017

Nei  in spannende finale is juster âld Redúster Alle Jan Annema mei syn maten Bauke Triemstra en Hendrik Kootstra (kening) winner wurden fan de 164 ste PC. Alle Jan hat dit jier foar de 10e kear meidien oan de PC yn Frentsjer. Yn de Ljouwerter krante fan tiisdei fertelde hy dat er stikem fan dreamde om de PC te winne.

Ma. 21 augustus

Wo. 23 augustus

Do. 24 augustus

Vr. 25 augustus