Recent Vernieuwd

- 19 augustus 2017: Kerkdiensten
- 19 augustus 2017: Programma merke 2017
- 19 augustus 2017: Merke
- 18 augustus 2017: Wolwêzengroep
- 7 augustus 2017: Bedrijven A-Z
- 10 augustus 2017: Bridge leren spelen?
- 10 augustus 2017: Vrijwillige klussendienst
- 10 augustus 2017: Frije federaasje
- 8 augustus 2017: De lêste dei fan Moarns Ier
- 31 juli 2017: Frienzer folleybal toernoai
- 31 juli 2017: It skouderklopke
- 30 juli 2017: Agridek Teatspartij
- 30 juli 2017: Werkzaamheden Tsienzerbuorren
- 30 juli 2017: Frienzer merke
- 30 juli 2017: Skoalreiske pjutten
- 30 juli 2017: Uitgelicht
- 24 juli 2017: Boarterstúnkommisje
- 16 juli 2017: Nieuwsbrief TDS
- 16 juli 2017: Nieuws van dorpsbelang
- 13 juli 2017: Geslaagd!
- 13 juli 2017: Vakantie middenstand
- 13 juli 2017: Zomeractiviteiten in beeldhouwwerkplaats
- 13 juli 2017: Op en om de tennisbaan
- 13 juli 2017: Merkenijs
- 13 juli 2017: Sinnepanielen
- 11 juli 2017: Fan Fier
- 11 juli 2016: Oeds fan Fierwei
- 11 juli 2017: Hawwe jim it al heard?
- 11 juli 2017: Geef ze de vijf
- 10 juli 2017: Herinrichting Haedstrjitte
- 9 juli 2017: Keatsútslaggen
- 7 juli 2017: Utswaai party
- 5 juli 2016: Wurklist Doarpsbelang
- 2 juli 2017: Simmer yn Friens
- 2 juli 2017: Versmarkt Reduzum
- 30 juni 2017: Prikken tijdens vakantieperiode
- 29 juni 2017: Oud ijzer actie
- 28 juni 2017: Flits, de musical
- 26 juni 2017: Tsjerkepaad
- 14 juni 2017: Kontaktpersoanen
- 14 juni 2017: Doarpsbelang
- 15 juni 2017: Jeu de Pelote
- 14 juni 2017: ANBI
- 14 juni 2017: Gezamenlijk eten
- 14 juni 2017: Klussendienst
- 13 juni 2017: Strada32 Motoren & Boten
- 10 juni 2017: Nifelje foar Heit
- 8 juni 2017: Fryske Foarlêswike by de pjutten
- 7 juni 2017: Mei de fyts der op út
- 30 mei 2017: Bistedokter