Doarpsbelang

 

dorpsbelang-reduzumSecretariaat: Doety Heeringa
De Trije Romers 2
9008 TR Reduzum
tel: 0566-602125
e-mail: doarpsbelang@reduzum.com

 

 


Doarpsbelang Reduzum bewaakt en vertegenwoordigt de belangen van het dorp in de meest ruime zin van het woord. Het gaat hierbij om de leefomgeving van de inwoners van het dorp. Doarpsbelang levert bijdragen aan de planologie, het groen en het grijs (straten en gebouwen) in het dorp, maar ook aan het sociaal-maatschappelijk leven in het dorp. Hiertoe heeft Doarpsbelang Reduzum een wijdvertakte werkgroepen-structuur, waarmee een hoog democratisch gehalte en een groot draagvlak wordt gerealiseerd. 90% van de huishoudens in Reduzum is lid van Doarpsbelang.
In het masterplan_reduzum staan de (middel-)lange termijn plannen van Doarpsbelang.


Meldpunt

Ons dorp heeft een coördinatiepunt waar u terecht kunt met meldingen, klachten en vragen over de openbare ruimte. Vanuit dit punt wordt contact opgenomen met de gemeentelijke meldingenlijn; u hoeft dat dus niet zelf te doen. Het coördinatiepunt wordt verzorgd door Ineke de Leeuw, Master Gorterstrjitte 13 Reduzum, bereikbaar via telefoonnummer  0566 601694 en/of e-mail:
meldpunt@reduzum.com

Als er een probleem is in het gemeentelijk deel van het riool moet u het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden bellen. Het telefoonnummer is 14 058  Als het probleem op uw eigen terrein zit dan bent u zelf verantwoordelijk voor de oplossing en kunt u desgewenst een reinigingsbedrijf inschakelen.

Lidmaatschap Doarpsbelang
Door de contactpersonen van Doarpsbelang worden (nieuwe) inwoners gevraagd om lid van Doarpbelang te worden. Dit lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden. Men dient dit door te geven aan het secretariaat. Reeds geïnde contributie wordt niet terug betaald.


Bestuur
Het bestuur van de vereniging Doarpsbelang Reduzum bestaat uit 5 personen met de volgende taakverdeling:

  • Otto van der Meulen (foarsitter, WURKgroep, KHR2018)
  • Doety Heeringa (sikretariaat, aktiviteitenkommisje)
  • Jan Peter Boomsma (ponghâlder, kearngroep, boarterstúnkommisje)
  • Titia Tilma (notulist, kontaktpersoanen, ynternetgroep, grienadvysgroep)
  • Marga Hafma (wolwêzen, ferkearsgroep)

 

Het bestuur is niet vertegenwoordigd in de argyfgroep, de lûdskommisje en Tusken Swin & Swette

hushaldelik-regeliment werkgroepen en commissies Doarpsbelang Reduzum.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Nieuws van dorpsbelang

ANBI

Húshâldlik reglemint

4 maai kommisje

Aktiviteitenkommisje

Boarterstúnkommisje

Doarpsargyf

Ferkearsgroep

Groenadviesgroep

Internetgroep

Kernwerkgroep

Kontaktpersoanen

Meldpunt

Lûd- en ljochtkommisje

Slachtekommisje

Wolwêzengroep

WURKgroep