Doe en no

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is ien hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.
Foar ynformaasje oer de histoarje fan ús doarpen; Doarpsargyf.reduzum@gmail.com


Dit is it hûs op’e Pôle oan de Legedyk. Der wennen trije húshâldens. In grutte tragedy fûn pleats doe’t hûs ôfbrânde. In famke fan 3 jier kaam dêrby om it libben. Sy wie in dochterke fan Bauke Heida. Hy is letter emigreert nei Kanada. No stiet hjir it nije hûs fan Jan Galema.