Doe en no

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is ien hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.
Foar ynformaasje oer de histoarje fan ús doarpen; Doarpsargyf.reduzum@gmail.com


Koffiehuis de Blauwe Tent staat al meer dan 100 jaar in de verre omtrek bekend als een bijzonder gezellig en vooral gastvrij eetgelegenheid. Dominee Benjamin Boers stond in 1906 in Reduzum als predikant en hartstochtelijk strijder voor de verheffing van de arbeidersklasse en voor de geheelonthouding. Mede op zijn voorspraak werd de Blauwe Tent gesticht, een chauffeurscafé aan de Overijsselse straatweg.


De Bangmastrjitte(1970) is de grutte “nijbou”-strjitte dy’t mei in bôge fan de Haadstrjitte nei de Legedyk rint. De strjitte is neamd nei Douwe Sikke Bangma, dy’t help-karmaster fan Idaerderadiel wie. Bangma wie yn de twadde wrâldoarloch aktyf yn it ferset tsjin de Dútsers. Op 2 maart 1945 waard hy (mei party oaren) troch de Dútske plysje arresteard en fuortfierd nei it kamp Neuengamme yn Dútslân. Hy waard ta de dea feroardiele, mar it fonnis waard hieltyd útsteld. Troch bemiddeling fan it Reade Krús waard hy evakueard nei Sweden. It transport waard besketten troch de Ingelsen en allinne it skip mei Bangma kaam yn de Sweedske haven Trelleborg oan. Dêr is Douwe Sikke op 2 maaie 1945 ferstoarn oan de trochstiene eangsten en it lijen dat hy meimakke hie.


Op de Tsienzerbuorren staat een boerderij, de Ronde Schoorsteen. Waling Dykstra vertelt hier leuk verhaal over: Uit Friesland’s volksleven van vroeger en later. Maar ook in ons eigen archief staat leuk verhaal over de gekke Jonker


Idaarderadiel (oant 1984), doe Boarnsterhim en sûnt 1 jannewaris 2014 hearre we mei ús doarpen by gemeente Ljouwert. Sjoch op de film fan HCL wat der allegear feroare is yn al die jierren.


Reduzum hie njonken gewoane kafees as De Trije Romers en De Gouden Leeuw ek twa kafees sûnder alkohol. It kafee fan Bergstra (grutte hûs op de hoeke) en de Blauwe tinte oan de strjitwei. Lês hjir mear oer


Haedstrjitte 17 was al vóór 1895 een “woon-en winkelhuis, ook voor andere doeleinden zeer geschikt, speciaal voor Bakkerij, met Pakhuis, Kaaszolder….”.In april 1920 verkoopt Leendert de Vries, die toen op Ayttawei 10 een handel in veevoeder had,dit huis aan de Coöperatieve Productie en Verbruikers Vereeniging “Excelsior” gevestigd te Leeuwarden, voor de som van f 6000,-.Van april 1920 tot april 1969 is de Coöperatie “Excelsior” de eigenaar van Haedstrjitte 17. De hele historie leest u hier.


“It stasjon, mei boppe it wenhûs en ûnder de wachtromten.
Oant 1929 wie der in inkeld spoar mei spoarbeammen, dêrnei waard it spoar dûbel mar sûnder spoorbeammen.
Yn 1938 is de halte opgeven. It gebou waard om 1960 hinne ôfbrutsen.


Mear as ieu ferlyn stie der op de Haven de pastorij fan de Nederlands Hervormde gemeente. De pastorij is begin sechstiger jierren ôfbrutsen, der binne doe fjouwer huzeblokken, op’e Buorren en de Haven foar yn plak kaam.


Dit is it hûs op’e Pôle oan de Legedyk. Der wennen trije húshâldens. In grutte tragedy fûn pleats doe’t hûs ôfbrânde. In famke fan 3 jier kaam dêrby om it libben. Sy wie in dochterke fan Bauke Heida. Hy is letter emigreert nei Kanada. No stiet hjir it nije hûs fan Jan Galema.