Kontaktpersoanen


Foar saken dêr’t net in wurkgroep foar yn ’t spier hoecht mar dy’t wol goed koartsluten wurde moatte, makket Doarpsbelang gebrûk fan in grut tal kontaktpersoanen. Alle strjitten fan it doarp hawwe op dizze wize in oansprekpunt. Dizze kontaktpersoanen binne:

Naam Adres Zorgt voor straat
Anneke Wijstra Ayttawei 55 Ayttawei 2 ( rest) en Ienswei
Dettie v/d Schaaf Ayttawei 25a Ayttawei 1 (tot Jan Wijnstra)
Gea Knol Buorren 6 Buorren
Alie van Essen D.S. Bangmastrjitte 49 D.S. Bangmastrjitte 1 t/m 79 oneven nrs
Theo v/d Bogert D.S. Bangmastrjitte 14 D.S. Bangmastrjitte 2 t/m 72 even nrs
Tryntsje Hemstra D.S. Bangmastrjitte 76 D.S. Bangmastrjitte 74 t/m 95
Loekie Renia D.S. Boersstrjitte 22 D.S. Boersstrjitte
Baukje Wytsma/Richy Hilverda  Haedstrjitte3 Haedstrjitte 1 t/m 20 + Legedyk
Blijke Vellinga Haedstrjitte 35 Haedstrjitte 23 t/m 50
Minke van der Haak Haedstrjitte 62 Haedstrjitte 37 t/m 90
Wiebe Minnesma De Terp 5 Swinlân
Dhr. Krans Houtstek 13 Houtstek
Anja Popma Joksewei 6 Joksewei
Anita Jaarsma Mr Gorterstrjitte 10 M. Gorterstrjitte 1 t/m 26 (voorste deel)
Janny v/d Woud M. Gorterstrjitte 34 M. Gorterstrjitte 11 t/m 44 (achterste deel)
Hinke Hofstra Overijsselsestraatweg 20 Nijlânsdyk + Overijsselsestraatweg
Henny Meulendijk Smedingstrjitte 9 Smedingstrjitte
Ineke de Leeuw Master Gorterstrjitte 13 Stânfriesstrjitte
Anneke de Boer Suderom 11 Súd
Eef Velstra Trije Romers 11 Trije Romers
Gearstje Bokma Tsienzerbuorren 12 Tsienzerbuorren
Yvonne Bartholomeus Haven 7 Haven