Nieuws van dorpsbelang


 

November 2017

Doarpsbelang heeft contact gehad met de verkeerskundige dienst ,over het te snel rijden in de Haedstrjitte. Het blijkt dat hier veel te snel wordt gereden en dat zijn toch meestal de eigen inwoners die dat doen. Dit is veel te gevaarlijk! Dit moet stoppen,dus nu komen er snelheidscontroles. De gemeente gaat het nu ook in de gaten houden en zal met oplossingen komen om de snelheid er uit te halen.

Er is ook contact geweest met de beheerder van het kerkhof, over het plaatsen van het hekwerk en het metselwerk. Het is niet netjes gemaakt en het metselwerk is scheef, daardoor is de ophanging van het hek ook scheef. We gaan nu met de gemeente en de aannemer bekijken wat de beste oplossing is.

De jaarlijkse oliebollenactie wordt weer door Qlubb georganiseerd, Dus Qlubb komt in December weer langs om oliebollen te verkopen.

We hebben contact gehad met de Trombosedienst, over de priklocatie in het Groene kruis gebouw. Ze hadden in het begin van dit jaar aan ons toegezegd dat deze locatie blijft bestaan, maar nu is ons verteld dat de locatie per 01-01-2018 wordt gesloten. De kosten zijn te hoog en er zijn te weinig klanten om dit open te houden in Reduzum. Bovendien kan men in Wytgaart en Grou ook terecht om geprikt te worden. Mensen die daar niet kunnen komen kunnen contact opnemen met de trombosedienst en die worden dan thuis geprikt. Deze ontwikkeling vinden wij jammer, zo verdwijnt er weer een voorziening uit het dorp.

Verder kwam ons ter ore dat, de energiemaatschappij EON ,contracten verkocht in collectief met Doarpsbelang Reduzum. Dit is absoluut niet aan de orde! Doarpsbelang zal nooit zijn medewerking verlenen aan dit soort verkopen. Wij hebben hier direct actie op ondernomen en EON heeft toegezegd dat mensen, die dit contract nu niet meer willen hebben, direct gaat annuleren. Men kan dit melden op tel nr 0900-0601.

De activiteitencommissie organiseert dit jaar weer de sinterklaas intocht en de Murphy’s Quiz. Dit wordt vast weer een succes.

Er staan verscheidene dode bomen in het dorp, die door inwoners aan Doarpsbelang zijn gemeld. In overleg met de gemeente gaat de groenadviesgroep in het voorjaar alle bomen langs om te inventariseren om welke bomen het gaat. Daarna gaat de gemeente de betreffende bomen vervangen.  Verder heeft de groenadviesgroep een mooi beplantingsplan opgesteld ,voor de herinrichting van de Trije Romers. De gemeente bekijkt nu of dit plan ook ingepast kan worden in hun eigen Groenplan. Doarpsbelang heeft een rondje door het dorp gelopen, om te bekijken waar er begroeiing over de trottoirs aanwezig is ,in welke vorm dan ook. De betreffende bewoners krijgen een briefje in de bus, met het verzoek om hier wat aan te doen.


In april 2018 zit de bestuursperiode van voorzitter Otto van der Meulen erop. Doarpsbelang zoekt nu alvast een nieuwe voorzitter, zodat hij/zij goed ingewerkt kan worden. Heeft u zin om de taken van Otto over te nemen of wilt u eerst meer informatie over het voorzitterschap van Doarpsbelang, neem dan contact op via doarpsbelang@reduzum.com.

De Groenadviesgroep heeft een mooi plan opgesteld voor de herinrichting van het groen op de Trije Romers, waarin wordt gewerkt met vaste planten. Dit zorgt voor een fraai entree van het dorp, is onderhoudsarm en trekt insecten en vogels aan. De gemeente gaat bekijken of ze dit plan in haar eigen groenplan in kan passen.

In het dorp staan diverse dode bomen. In overleg met de gemeente is afgesproken dat de Grienadvysgroep van Reduzum in het voorjaar een rondje door het dorp gaat om te inventariseren welke bomen ziek of dood zijn. Dit is nl. beter zichtbaar wanneer de bomen in blad staan. Vervolgens onderneemt de gemeente stappen ter vervanging van de bomen.


MEDEDELING  VAN DOARPSBELANG !!

Er is enkele weken geleden een groep jongeren bij de deuren langs geweest om een energie contract te verkopen van de EON. Het blijkt dat zij contracten hebben verkocht met de mededeling dat dit in collectieve samenwerking met Doarpsbelang zou gaan . DIT IS ABSOLUUT NIET AAN DE ORDE ! Doarpsbelang heeft hier nooit toestemming voor gegeven! Deze contracten zijn onder valse voorwendsels  verkocht! Doarpsbelang heeft contact gehad met de EON en hun medegedeeld dat dit niet  kan en mag ! Zij hebben toegezegd dat de mensen ,die een contract hebben gesloten, zich kunnen melden bij de EON en indien gewenst wordt hun contract geannuleerd. Men kan bellen met hun klantenservice onder nummer 0900-0601.  Zegt het voort !


Bloedprikken  in Reduzum.
Doarpsbelang heeft in het begin van dit jaar afgesproken met de trombosedienst dat de priklocatie in Reduzum open blijft. Echter nu kregen wij bericht dat de locatie per 01-01-2018 gesloten wordt. Doarpsbelang heeft gevraagd wat de reden is en men vertelde dat er te weinig mensen komen om hun bloed te laten prikken. De kosten zijn te hoog voor het aantal te prikken personen. En men vindt dat de uitwijkmogelijkheden naar Grou en Wytgaard voldoende zijn voor deze regio. We hebben toen gevraagd hoe om te gaan met mensen die daar niet zelfstandig kunnen komen. Men vertelde dat deze mensen zich kunnen melden bij de trombosedienst, dan komen zij thuis prikken.
Wij vinden dit jammer want er gaat weer een voorziening verdwijnen uit Reduzum.
Het bestuur.


OKTOBER  2017
De speeltuin in de Smedingstraat is bijna klaar,er wordt nog een bankje geplaatst en de tennistafel wordt vernieuwd. De laatste werkzaamheden op de Trije Romers worden nu ook uitgevoerd en er komt nog een nieuw bushokje met een verhoogd perron,zodat het in-en uitstappen makkelijker gaat.
Op 30 Oktober is er een voorlichtingsavond voor de vrijwilligers van OEDS FAN FIERWEI. Je kunt je er ook nog opgeven als vrijwilliger. Het is in Cafe Bar de Welp op de bovenzaal.
Dorpsbelang heeft een gesprek gehad met Henk de Boer van de Rabobank,over de pinautomaat. De drie grote banken zijn bezig met een landelijk project  van gezamenlijke geldautomaten,de zg “Witte pinautomaten “ . Wij hebben ons hiervoor aangemeld. We hebben duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat Reduzum weer een pinautomaat krijgt,omdat er niet overal met pin betaald kan worden. Dat is niet altijd mogelijk ivm de kosten. Het is nog niet zeker of Reduzum weer een pinautomaat krijgt,maar we zijn in ieder geval aangemeld. Dhr de Boer komt op de jaarvergadering om uitleg te geven ,over de stand van zaken omtrent  de pinautomaat.
Het blijkt dat er nog mensen zijn die nog niet lid zijn van Dorpsbelang. Het kost niet het meeste,3 euro voor een alleenstaande en 5 euro per gezin,per jaar. We kunnen als vereniging veel betekenen als iedereen lid is. Men kan zich aanmelden op Doarpsbelang@reduzum.com  . De contactpersonen kunnen de informatiemap, voor nieuwe inwoners, vanaf nu ophalen bij Titia Tilma op de Ayttawei 22.
In November gaat Doarpsbelang door het Dorp om te inventariseren hoe de trottoirs er bij liggen. Dit ivm de actie “5 tegels breed “.  We gaan dan bekijken waar er begroeiing over de trottoirs heen groeit. We vragen dan om de begroeiing te snoeien,zodat men er weer fatsoenlijk langs kan lopen.
Dorpsbelang gaat in November naar twee dorpen toe om over de organisatie van DB Reduzum te vertellen. We gaan ook naar een congres van  buurtverenigingen ,uit het hele land,om een presentatie van Reduzum te verzorgen. We houden twee presentaties van een uur. Reclame voor Reduzum is nooit verkeerd.
We gaan ook naar de slotavond “Ruimte voor Romte” in Grou. De nieuwe wethouder Friso Douwstra komt binnenkort op visite,om kennis te maken met Reduzum.
De werkzaamheden in de Gorterstraat starten pas in het begin van 2018. Het blijkt dat de ondergrond,waar de riolering op komt te liggen, uit veen bestaat. Er moet nu eerst  gesondeerd worden ,om te bepalen hoe er gefundeerd moet worden. Ondertussen gaan de nutsbedrijven nu eerst  leidingen vernieuwen. Als dit allemaal gereed is,wordt het werk aanbesteedt. Deze procedures zijn pas in December afgerond. Men kan beter eerst goede voorbereidingen treffen,om vertragingen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
Dorpsbelang zoekt een nieuwe voorzitter,de periode van Otto zit er in April 2018 op. Elk jaar gaat er een bestuurslid uit het bestuur van Dorpsbelang en nu is het de beurt aan Otto. We zoeken nu al vast een voorzitter,dan kan die ingewerkt worden. Gegadigden kunnen zich opgeven bij : dorpsbelang@reduzum.com .
Tot zover,
Het bestuur.


September 2017
Het dorpsfeest  is weer geweest  en we hebben het prachtig getroffen met het weer.

De Haedstrjitte is nu bijna klaar ,maar we constateren dat er veel te snel wordt gereden,het nodigt misschien wel uit maar DIT KAN BESLIST NIET !  Er ontstaan gevaarlijke situaties en dat kan nooit de bedoeling zijn! We hebben hierover contact gehad met de gemeente en die gaat met verkeerskundigen bekijken wat voor maatregelen er getroffen kunnen worden.

De gemeente is nu ook bezig om het toegangshek en de zuilen ,van het kerkhof, te restaureren. We hadden hier al vaker om gevraagd ,maar nu is het zover. De ingang knapt er vast van op.

De waterleiding op de Trije Romers is nu omgelegd en nu kan het laatste stuk riool en de overstort aangelegd worden. Dan wordt de beplanting in november geplant en is het hele project mooi klaar voor 2018.

Doarpsbelang heeft een voorstel van de Rabobank gekregen, inzake de pinautomaat. De bank biedt ons aan om mee te gaan doen in een pilotproject “witte pinautomaten”. Dit zijn pinautomaten die eigendom zijn van 3 grote banken en die gezamenlijk geëxploiteerd worden. Mocht dit al doorgaan dan komt hij pas in augustus 2018 in het dorp te staan. Het is dus nog niet zeker dat Reduzum er een toegewezen krijgt,maar het is wel zo ,dat als we niet meedoen we buiten de boot vallen. Het bestuur gaat binnenkort met de bank in gesprek wat we gaan doen.

We hebben nu een prijsopgave gekregen over de kosten, van een te realiseren parkeerplek, in de Smedingstraat. We gaan nu met de gemeente in overleg hoe we dit kunnen realiseren. De speeltuin in de Smedingstraat is bijna klaar. Er wordt nu nog een kabelbaan aangelegd en er  zijn diverse speeltoestellen vernieuwd dus het wordt een mooie speeltuin.

Als dit verhaal in de linepraat staat  is de feestelijke openingsavond van “OEDS FAN FIERWEI” al geweest. Er was veel belangstelling voor en er hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld die wat willen doen. Dit spektakel wordt,met behulp van vele vrijwilligers ,vast een groot sukses.

We hebben ook visite gehad van Harry vd Molen (oud wethouder) en nu 2e kamerlid. Hij was benieuwd waar Reduzum op dit moment mee bezig was. Hij kan misschien wel iets gaan betekenen voor Reduzum,je weet het maar nooit. We hebben ook de huidige stand van zaken over de windmolen besproken en hij weet nu wat Reduzum graag wil.

We hebben bericht gekregen van de woongroep die plannen had met de Greidhof.  Het slaagt deze groep niet om hun plan te realiseren. Het loopt met name vast op de aankoopprijs van de Greidhof. Wij vinden dit erg jammer. Het bestuur gaat zich beraden wat voor stappen we gaan ondernemen om Alliade te bewegen om de verkoopprijs naar onderen te krijgen.

De havenstichting heeft nu de nieuwe haven op De Terp van steigers laten voorzien en het is een mooi geheel geworden. Nu moet de oude haven nog aangepakt worden maar dat komt vast in orde.

Tot zover,

Het bestuur.


Augustus 2017

De vakanties zijn bijna voorbij  en de meeste inwoners zijn terug en wij hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad. Voor de vakantie hebben we de uitzwaaiparty weer gehad op de haven en het was weer een groot succes . De schoolmusical was ook weer prachtig en de tribune werd nu ook in gebruik genomen. Maar het was niet de tribune die het dorp heeft aangeschaft. De leverancier moet de juiste tribune nog leveren.

De haedstrjitte is, volgens schema ,op tijd opengesteld voor het verkeer. Na de bouwvak worden er hier en daar nog wat zaken afgerond,maar daar ondervindt  het verkeer geen hinder van. In november worden de bomen geplant.  Dorpsbelang heeft nog wel gevraagd om een paar markeringspalen te plaatsen bij de uitgang van het voetgangerspad ,vanaf de Boersstrjitte. De uitstulpingen waren slecht te zien en dus gevaarlijk. De gemeente heeft hier direct 2 palen geplaatst,dit is wel tijdelijk,het wordt anders opgelost. Dorpsbelang heeft altijd goed contact gehad ,met de gemeente, tijdens de werkzaamheden. En er werd altijd een oplossing gezocht. Er was wat onrust  ontstaan ,dat de opening niet op tijd plaats zou vinden. Maar als men de site had gevolgd,dan stond daar steeds de informatie over de stand van zaken. Dus de onrust was een storm in een glas water. Het is de bedoeling dat de Gorterstrjitte eind  september aangepakt zal worden. Dit zal ook wat overlast veroorzaken ,maar het wordt een mooi geheel.

Het bushokje op de Trije Romers is stuk,dus nu even buiten gebruik. We zijn bezig om hier een oplossing voor te zoeken. De informatieborden bij de tunnel zijn ook vernield. Dit is jammer, nu draait Dorpsbelang voor de kosten op,die we graag anders zouden besteden.

Er is binnenkort een evaluatieronde over de bijeenkomsten van “ruimte voor romte” ,hier gaan 2 bestuursleden naar toe. We hebben nu ook de resultaten binnen van Partoer,over de bijeenkomsten van de oudere inwoners,hoe verder te gaan met aanpassingen aan hun huis. We gaan na de vakantieperiode in overleg met de Gemeente en Elkien,wat we verder gaan doen.

Als er klachten zijn dan kan men dit melden bij het meldpunt : meldpunt@reduzum.com . Ineke is op dit moment even uit de running, maar Doety en Titia nemen het nu tijdelijk even over van Ineke. Wij wensen Ineke goede beterschap toe.

Tot zover,

Het bestuur


JUNI  2017

Er is in de laatste tijd veel gebeurd in Reduzum. De geldautomaat is weggehaald ivm de veiligheid. De bewoners slapen boven de automaat en mocht er al wat gebeuren,dan zijn de gevolgen niet te overzien. Het betuur is al met de Rabobank in overleg ,om een nieuwe geldautomaat in het dorp te krijgen. Een betonnen gebouwtje is de mooiste oplossing,je ziet ze wel meer in Friesland staan. Die zou dan in de prinsentuin kunnen,dan kan de geldauto er ook makkelijk bij. Op deze plaats is genoeg toezicht en daarom is de kans klein dat daar wat gebeurd. Verder is de AED nu ook verplaatst ,naast de ingang van het sportlokaal. (Master Gorterstraat).

Er is overleg  geweest met de Provincie over de situatie op Tsienzerbuorren. Het ontwerp wordt wat aangepast omdat bleek dat landbouwverkeer moeilijk kon manouvreren, in de eerste ontworpen situatie. De weg wordt nu iets minder naar het Zuiden verlegd.Dat houdt wel in dat er voor de huizen aan de Noordkant nu een fietspad komt. Er blijft echter voor deze bewoners nog genoeg ruimte over om met de auto op en van het erf te komen. Het schoolbusje gaat straks via een weggetje,vanaf de carpool naar de huizen toe,dan kunnen de kinderen veilig gehaald en gebracht worden.

De speeltuinen worden nu ook aangepakt door de Gemeente,ze worden geëgaliseerd en de kapotte toestellen worden vervangen voor nieuwe toestellen. Dit werk wordt in fases uitgevoerd ,anders zouden alle speeltuinen tegelijk gesloten zijn en dat kan niet. De Smedingstraat wordt eerst aangepakt.

De gemeente heeft op het kerkhof nu ook een nieuwe drainage aangelegd. Dit kwam wat ongelukkig uit  ivm de omleiding van het verkeer. Maar door er met elkaar wat rekening mee te houden is dit allemaal in orde gekomen. Het bestuur wil daarom de inwoners van Reduzum een compliment geven om de manier waarmee er met de tijdelijke situatie wordt omgegaan. Reduzum is hier ook weer een voorbeeld ,hoe het ook kan.

Op de site staat steeds een update van de planning,die ons door de Gemeente wordt verstrekt. Het bestuur had hier om gevraagd ,om wat meer duidelijkheid te krijgen. Er is ondertussen ook een voorlichtingsavond over de Master Gorterstraat geweest. Hier heeft de Gemeente uitgelegd hoe het nu komt en het wordt nu een mooi geheel..

De gesprekken met de oudere inwoners,over hun woonsituatie,zijn nu geweest en dit is positief ontvangen. Partoer  inventariseert  deze gesprekken  en presenteert dit aan de Gemeente , Elkien  en Doarpsbelang. Deze drie partijen gaan dan proberen oplossingen te zoeken en uit te voeren.

Het bestuur is er in geslaagd om voor Ronald zijn plaats, in het bestuur,een vervanger te vinden. Het is Marga Hafma en ze woont op de Terp 20. Het bestuur is zeer ingenomen met deze invulling. Marga heeft bestuurlijke ervaring en daarom een goede aanvulling in het betuur. Ineke is nu definitief uit het bestuur en de werkgroepen gegaan. Zij had tijdelijk Ronald zijn plaats ingevuld. Ineke blijft wel het meldpunt beheren en is dan bereikbaar onder :  meldpunt@reduzum.com

Het betuur wenst iedereen een fijne vakantie toe!

Tot zover,  Het bestuur.


Nieuws van Doarpsbelang april 2017

De Algemene Leden Vergadering is al weer geweest en er waren 81 belangstellenden in de zaal, dus de zaal was mooi bezet. We hadden 4 gastsprekers uitgenodigd; Oars Wenjen ,die een verhaal hielden over hun plannen met de Greidhof. Durkje Zijlstra , die een verhaal vertelde over het jeugdwerk in Jorwert. Peter Sybenga die een tipje van de sluier oplichtte over het spektakelstuk dat Reduzum met Idaerd en Friens en Eagum op gaat voeren in 2018. Henk Vellinga die de stand van zaken, omtrent de windmolen toegelicht heeft.

De plannen voor de Greidhof vielen goed in de smaak bij de aanwezigen en we hopen dat dit mag slagen. Doarpsbelang wil hier zijn medewerking wel aan verlenen,dan gebeurd er eindelijk iets met de Greidhof. Durkje had goeie tips over het jeugdwerk,misschien kan Qlubb hier ook wat mee. Het Qlubb bestuur zoekt jonge mensen ,die als vrijwilliger Qlubb willen helpen, om hier weer wat gang in te brengen. Het moet niet zo zijn dat Qlubb moet stoppen omdat er geen vrijwilligers meer zijn. Dat zou jammer zijn en moet dus ook niet gebeuren.  Peter zijn verhaal over OEDS FAN FIERWEI was duidelijk en de aanwezigen hadden er al zin in,maar er moet nog wel veel gebeuren met vrijwilligers. Maar Reduzum kennende,komt dit vast voor elkaar. Henk zijn verhaal kwam hier op neer ,dat er politieke beslissingen genomen moeten worden,bij de provincie.

We hebben overleg gehad met de nieuwe eigenaren van het Groene Kruisgebouw,om kennis te maken en om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De trombosedienst blijft op deze locatie het bloedprikken verzorgen ,maar tijdens de verbouwing zal dit misschien even wat overlast bezorgen.

De eerste weken van de renovatie van de hoofdstraat zijn nu voorbij en het gaat wel goed. Maar er zal toch nog wel hinder worden ondervonden. We vragen daarom met klem om NIET te snel te rijden,dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en dat moet niet! Er zijn al een paar katten doodgereden en dat was misschien anders ook wel gebeurd,maar het kwam nu wel door het drukkere verkeer in de omleidingroute. Als we er met elkaar wat om denken,dan gaat het vast goed.

Het bestuur zoekt nog een vervanger voor Ronald in het bestuur, die Ronald zijn 3 jaren nog af wil maken. Men kan zich aanmelden bij het bestuur of op Doarpsbelang@reduzum.com


Nieuws van Doarpsbelang Reduzum  Maart 2017

Als dit verhaal in de Linepraat staat dan zijn ze al begonnen met de Haedstrjitte, om nieuwe riolering aan te leggen. Dit geeft het komende half jaar wel  overlast ,maar het wordt straks een hele verbetering en de Haedstrjitte komt er prachtig uit te zien. Men gaat eerst het stuk aanpakken wat begint bij de Gorterstrjitte en de Kruising met de Boersstrjitte. Dit gedeelte wordt dan afgesloten voor alle verkeer en de route, die de achterliggende wijkbewoners, kunnen nemen is om via de Buorren de wijk in te rijden en de wijk te verlaten via de Haven. De paal op de Haven gaat er tijdelijk uit,zodat men er langs kan. De Haedstrjitte is dan ook afgesloten en men kan via de Bangmastrjitte en de Legedyk bij de Buorren komen. Op de site  Reduzum. com. komt de routekaart te staan. De Gemeente zou er voor zorgen dat de overlast beperkt blijft. Maar mochten er al klachten zijn dan kan men dit melden  bij ons meldpunt :  meldpunt@reduzum.com .

Jeroen van Dijk heeft een groepsapp geopend onder de noemer Reduzum. Als iemand dat wil dan kan men zich daar bij aansluiten. Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden. De aanleiding hiervoor is ,dat er recentelijk al een paar keer ingebroken is in het dorp.

Ieder jaar gaat er een bestuurslid uit het bestuur van Doarpsbelang en dit jaar is Ineke aan de beurt om uit het bestuur te gaan. We hebben ook al een opvolger voor haar gevonden ,het is Titia Tilma en we zijn blij dat ze het stokje van Ineke wil overnemen. Mochten er meer kandidaten zijn dan kan die zich aanmelden bij het bestuur . De ledenvergadering beslist dan wie het wordt. Ineke gaat wel door met het meldpunt,maar hier moet de ledenvergadering nog wel over stemmen. We willen hier dan een aparte werkgroep van maken.

Door omstandigheden gaat Ronald Hoekstra het bestuur ook verlaten en we zoeken nog een vervanger die de resterende 3 jaar van Ronald wil afmaken. Tot we een vervanger hebben gevonden blijft Ineke ons nog helpen. Het zou mooi zijn dat hier een vervanger voor komt,die in het bestuur plaats wil nemen.

De  Sakeklup  organiseert vanaf 31 Maart een wekelijkse versmarkt op vrijdagmiddag,op de Haven. De bedoeling is om meer publiek in het dorp te krijgen. Doarpsbelang verleent hieraan zijn medewerking. Er zijn op 10 Maart twee ambtenaren langs geweest om te situatie te bekijken en ze waren positief over de plannen.

Doarpsbelang gaat ook bezig om een Aktie te organiseren,waarbij het doel is om de trottoirs weer 5 tegels breed te krijgen. Er zijn steeds meer plekken in het dorp waar er begroeiing over de trottoirs heen groeit,zodat men daar niet meer fatsoenlijk langs kan lopen, Hier willen we verandering in brengen.

In deze Linepraat staan de jaar verslagen en financiële verslagen van verschillende groepen vermeldt en van Doarpsbelang. Dit komt ook op de ALV aan de orde. Peter Sybenga gaat een uitleg geven over het project Kulturele Haadstêd  Friens Idaerd  Eagum Reduzum,genaamd FIER.

Tot ziens op de jaarvergadering op 06-04-2017 om 20.00 uur in Cafe-Bar de Welp!

Het bestuur


Februari 2017

Het  werkgroepen overleg  heeft  ondertussen  plaatsgevonden. De  werkgroepen  doen  daarin  verslag ,waarmee men bezig  is .

De  nieuwe  parkeerplek  op  de  Buorren  is ondertussen  aangelegd  en  er  is  ondertussen  ook  al een Ligusterhaagje  omheen  geplant. Zodat  het  nu  een  mooi  geheel  geworden  is.  Het is de bedoeling  dat  deze  plek  voor auto’s  gebruikt  wordt  en niet  voor  karretjes  etc,etc.

In de Linepraat staat de conclusie over woningbehoefteonderzoek Reduzum. Deze conclusie  is in overleg met de Gemeente en Elkien samengesteld.  Hierin komt duidelijk naar voren dat, met name oudere inwoners, zich afvragen of men  wel  in hun  woning kan blijven wonen als  men ouder  wordt.  De Gemeente  en  Elkien  willen  daarom aan de oudere inwoners vragen wat voor problemen men denkt tegen te komen.  Zij  komen hierop terug , door een gezamenlijk onderzoek  te  laten uitvoeren en  dan  voorlichting te geven, wat voor mogelijkheden er zijn om  een woning levensloopbestendig te maken. Dit wordt dan georganiseerd door de Gemeente en Elkien. Verder is het duidelijk dat vrije kavels erg populair zijn.  Dit zal dan  gevonden  moeten  worden  in de vorm  van inbreiding  in het dorp. Als we het aantal inwoners in het dorp op peil willen houden dan moeten we als dorp  wel nieuwe woningen  er  bij  hebben.

De jaarvergadering  zal plaatsvinden  op 6 April om 20.00 uur in Cafe-Bar  de Welp.

Tot zover,

Het bestuur.


Januari 2017

Het bestuur wenst iedereen een   gelukkig en een gezond 2017 toe. Er was op oudejaarsavond weer een prachtig vuurwerk te bewonderen bij de prinsentuin en er was weer veel publiek op afgekomen. De reacties waren zeer positief en er werd ook al weer gevraagd of het volgend jaar ook weer plaats vindt.

Er is ook een vraag binnengekomen, over het opstarten van een groeps- APP in het dorp, omdat er weer een paar keer ingebroken is in het dorp. Deze APP kan dan gebruikt worden om vreemde situaties te registreren en elkaar te waarschuwen. Wij staan als bestuur achter dit initiatief en we zoeken daarom iemand die dit wil opstarten onder de naam : Reduzum Veilig .

We zouden deze maand de uitslag van het woonbehoefte onderzoek publiceren , maar alles is nog niet geinventariseerd en verwerkt , dus komt het in Februari in de Linepraat.

Het bestuur heeft uitgezocht of het realiseren van een Heechhout mogelijk is . Echter uit het oogpunt van verkeersveiligheid lijkt het ons niet verstandig om dit te realiseren. Er zitten op het korte stukje van de Iisbaan 3 uitritten en de weg is daar te smal. En het zicht is daar erg slecht . Als er dan voetgangers en fietsers langs gaan bestaat de mogelijkheid dat daar verkeersongevallen   plaats gaan   vinden. Deze verantwoording wil het bestuur niet op zich nemen en daarom gaan we hier niet mee verder. We willen geen onveilige situaties creëren. Als er iemand een alternatieve oplossing weet , horen wij het graag.   Het komt weer steeds vaker voor dat er weer buiten de bestaande parkeervakken geparkeerd wordt ,in de Bangmastraat. Doarpsbelang wijst U er met klem op dat er achter de Bangmastraat nog veel ongebruikte parkeerplekken zijn en dat   daar geparkeerd kan worden.

We vragen de werkgroepen en de verenigingen om hun financiële verslagen op tijd in te leveren   bij Jan Peter Boomsma (boomsmajp@hotmail.com)   Hij kan dan de financiële verslagen op tijd verwerken , voor de Algemene Leden Vergadering. De jaarverslagen kunnen naar Doarpsbelang@reduzum.com   opgestuurd worden, dan kan doety het jaarverslag maken.

Het werkgroepen overleg vindt plaats op 15 Februari om 20.00 uur in Cafe-Bar de Welp.

De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op 6 April om 20.00 uur in Cafe-Bar de Welp en we hopen weer op een hoge opkomst van belangstellenden.

Tot zover,       Het bestuur.


December 2016

De  enquêteformulieren  zijn  weer  opgehaald  en we zijn  bezig  om  alles te  inventariseren,  wat de uitslag  wordt.     Zoals  het  nu  lijkt kunnen  we  de uitslag in Januari  in de  Linepraat  publiceren.  Wij  willen  graag iedereen  die  de  enquête  rondgebracht  en  weer opgehaald  heeft  hartelijk  bedanken !

Er is overleg  geweest  met omwonenden , die bezwaar hadden, over  het realiseren  van het heechhout. Het was een positief gesprek  en we kunnen  nu alles op  de  rij zetten . We  gaan dit inventariseren  en  komen  dan  met  een  plan  wat  we  willen en kunnen.

Er  is ook overleg geweest  met de leiding van  Kids First (pjutteklas).  We hadden wat vragen  over enkele dingen  die niet duidelijk waren.  Het was een positieve  bijeenkomst  en we zijn  nu op de hoogte  van  het  beleid  van deze  organisatie.  En  Kids First  weet  nu wat  het  dorp van hun  verwacht.

Er  komen toch  weer klachten binnen  over het opruimen van hondenpoep.  Het blijkt  dat er toch nog steeds mensen zijn die het niet opruimen. Zoiets kan nooit de bedoeling zijn ,een ander heeft er last van.  Er  moeten blijkbaar meer controles plaatsvinden ,het kan schijnbaar niet anders,wij vinden dit jammer!

Op oudejaarsavond  komt  er weer een groot vuurwerk in de prinsentuin.  Dit begint om  12.40 uur  en  iedereen  is  welkom om dit te  aanschouwen.  Het was  vorig  jaar een groot succes ,dus daarom komt het dit jaar weer.

De  werkgroep,die  de  voorstelling  organiseert,  voor  Kulturele Haadstêd  is  druk bezig  en het  stuk is  geschreven  door  Peter Sybenga.  Het wordt  een groot spektakel  in samenwerking  met Idaerd  en Friens. Vanaf  januari  komt er iedere maand  een verhaal (geschreven door Hylke Tromp) in de linepraat. Zo leren we het, uit te voeren, stuk kennen.

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen toe  en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Tot zover,

Het bestuur.


November 2016

Het  bestuur heeft  de  vragen ,van  de  woonbehoefte  enquête, klaar  en  deze  is nu huis aan huis bezorgd. Het  is wel  belangrijk  dat de enquête  ingevuld  wordt,omdat  wij  met de uitslag naar de Gemeente  gaan, om de woonbehoefte van Reduzum kenbaar te maken. De formulieren worden in week 47 weer opgehaald door de contactpersonen.

Het bestuur  heeft overleg  gehad  met  Sietske  Poepjes ,om  de situatie  in  Tsienzerbuorren  te bespreken,om duidelijk te maken dat  er  eerst noodmaatregelen getroffen moeten worden,tot 2018. Daarna zal er worden begonnen met het aanpassen van de  Snitserdyk,bij Tsienzerbuorren. Er gebeuren daar de laatste tijd te veel ongelukken,met trieste gevolgen. Er komt een inhaalverbod,door de belijning aan te passen en dit aan te geven  met  waarschuwingsborden. Verder komen er meer snelheidscontroles. Het blijkt dat hier vaak veel te snel wordt gereden.

Er is ook overleg  geweest  met de trombosedienst,om te vragen hoe het komt ,als het Groenekruis  gebouw zou worden verkocht. Er  is ons medegedeeld  dat  het  beleid van de trombosedienst er op gericht is ,om zoveel mogelijk in de dorpen te blijven ,om te bloedprikken. En dat men ook graag in Reduzum wil blijven. Wij hebben gemeld ,dat er in Reduzum wel alternatieve locaties zijn en dat men daar dan terecht kan.

Doarpsbelang werkt dit jaar ook weer samen met de organisatoren van het oudejaars vuurwerk. Dit was vorig jaar een groot succes.

Er is ook weer overleg met school geweest om met elkaar te bespreken wat we tegenkomen in de loop van het jaar. Er komt ook nog overleg met de leiding van de peuterspeelzaal  “de earste wjukslach”.

Als deze  Linepraat verschenen is , is Sinterklaas al weer in Reduzum aangekomen en we hopen dat  iedereen  een  mooie Sinterklaas heeft.

Tot zover. Het bestuur.

Herinrichting Master Gorterstrjitte

Wurklist Doarpsbelang

Jiergearkomste Doarpsbelang

Rede van Fryslân

WhatsApp buurtpreventie

Herinrichting Haedstrjitte