Herinrichting Haedstrjitte


Voortgang werkzaamheden Haedstrjitte Reduzum (15-6-2017)

Nutsbedrijven:
Momenteel is de fa. Hak hard aan het werk om de ondergrondse infrastructuur van de nutsbedrijven (gas- en waterleiding) om te zetten van oude leidingen naar de nieuwe leidingen. Dit vergt meer tijd dan voorzien en aangegeven.

Riolering:
Het hoofdriool in de Haedstjitte is aangebracht.
Momenteel wordt het riool langs de Trije Romers aangelegd, dit duurt ongeveer twee tot drie weken en dan zit het riool erin.

Straatwerk en inrichting.
De aannemer Nota staat in de startblokken om het straatwerk te gaan aanbrengen zodra de werkzaamheden nutsleidingen dit toelaten.

Onevenzijde Haedstrjitte
Volgende week (week 25 ) worden de trottoirbanden aan de oneven zijde (huisnummers) Haedstrjitte aangebracht en daarna het tegelpad tot ongeveer de aansluiting DS Bangmastrjitte.

Evenzijde Haedstrjitte
Aan de evenzijde moet voordat daar het straatwerk (de tegelpaden en langsparkeren)  aangebracht kan worden, de plantvakken worden gegraven en aangevuld met bomengrond en teelaarde.

Start van dit graven wordt mede bepaald door de voortgang van de nutsbedrijven aan deze kant van de straat. De verwachting is dat over ongeveer twee weken het grondwerk voor de plantvakken is opgestart.

Direct aansluitend volgt het straatwerk, eerst de trottoirbanden, langsparkeren en het tegelwerk.

Zodra de aan beide zijden van de Haedstrjitte de tegelpaden en langsparkeervakken gestraat zijn zal de rijbaan worden verhard met klinkers.
Het aanbrengen van de klinkers in de rijbaan zal machinaal worden uitgevoerd.

De planning is dat de werkzaamheden Haedstrjitte op 28 juli 2017 gereed zijn behalve de aanplant van de bomen en plantsoen. De bomen worden in november geplant. November is de meest geschikte periode om bomen en plantsoen te planten.


Volgende week (week 13) wordt gestart met de rioolwerkzaamheden in de Haedstrjitte.

De eerste fase van de rioolvervanging is het deel van de Haedstrjitte gelegen vanaf de aansluiting / kruispunt Ds. Boerstrjitte en de aansluiting / kruispunt  Ms Gorterstrjitte. Om dit werk te kunnen doen zullen de straten afgesloten moeten worden. Consequentie daarvan is dat het (auto) verkeer om moet rijden.

Gezien de bestaande wegen- en stratenstructuur in uw dorp is er geen andere mogelijkheid voor de bewoners van de achterliggende woonwijk (de woonstraten De Terp, Suderom, Alle Jans Smedingstrjitte en Ds. Bangmastrjitte) om via de Haven, het dorp te verlaten. Daarvoor wordt de afzetpaal verwijderd en wordt de Haven eenrichtingsverkeer.

Elke fasering is grofweg op te delen in de volgende periode:

Fasering Periode: Rioolaanleg Periode: aanpassingen nutsvoorzieningen Periode:

Straatwerk

Fase 1 A Wk 13 – wk 16

27 maart – 21 april

Wk 16 – wk 20

17 april – 19 mei

Wk 21 – wk 23

22 mei – 9 juni

Fase 1 B Wk 15 – wk18

10 april – 5 mei

Wk 19 – wk 24

8 mei – 16 juni

Wk24- wk 27

12 juni – 7 juli

Fase 2/3 Wk 18 – wk 21

1 mei – 26 mei

Wk 23 – wk 26

5 juni – 30 juni

Wk 27 – wk 30

3 juli – 28 juli

Fase 4 Wk 20 – wk 24

15 mei – 16 juni

Wk17 – wk 19

24 april – 12 mei

Wk 23– wk 24

5 juni  – 16 juni

Fase 1A

Gedurende werkzaamheden van fase 1A periode Rioolaanleg zal het verkeer uit de achterliggende woonwijk via de Haven het dorp kunnen verlaten.

Zodra fase 1B begint kan het verkeer uit de achterliggende wijk  via de Haedstrjitte en omleiding over de Legedyk het dorp kunnen verlaten.

Wanneer de periode straatwerk Fase 1A begint en de aansluiting Ds Boermastrjitte gestraat moet worden dan zal er wederom voor de bewoners van de achterliggende wijk de route via de Haven de enige mogelijkheid zijn om het dorp te verlaten.

Overige fases

Wel blijft, zolang de werkzaamheden duren, eenrichtingsverkeer in noordelijke richting in uw straat ingesteld. Helaas zullen de herinrichting werkzaamheden Haedstrjitte aanleiding zijn voor enige overlast. Denk daarbij ook aan de bereikbaarheid van de woonwijk voor de hulpdiensten.

Fasering- en Planningstekening

Rijroute ontsluiting Reduzum tijdens werkzaamheden Haedstrjitte

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenrichtingsverkeer geldt voor Haven en Buorren.