Herinrichting Haedstrjitte


6-9-2017

Voor de zomervakantie is het rioolwerk gestopt aan De Trije Romers bij huisnummer 2 – 4 . Hier bleek dat de waterleiding een andere ligging had dan bekend en dat het noodzakelijk bleek om het trace van de waterleiding hierop aangepast moet worden.

Het vervangen van de waterleiding zou na de zomervakantie opgepakt worden.

Morgen wordt er begonnen met het vervangen. Duur van de werkzaamheden twee dagen. Stremming hooguit 1 dag. De overlast zal beperkt blijft.

 

Toelichting:

De hoofd waterleiding die de Trije Romers kruist moet worden vervangen

  • de Trije Romers blijft voor verkeer gewoon toegankelijk
  • In de berm worden rijplaten gelegd om het verkeer daarover te geleiden ter hoogte van het aanpassen van de waterleiding.
  • Ter plaatse van de kruising waterleiding Trije Romers wordt het verkeer half op de weg en half op de rijplaten langs het werk geleid.
  • Verkeersbrigadiers begeleiden het verkeer.
  • Getracht wordt om de werkzaamheden buien de spitsuren te realiseren.

Als de waterleiding is vervangen kan het rioolwerk worden afgemaakt en het werkterrein afwerken en weer inzaaien.


10-7 2017
Nutsbedrijven
:

Momenteel is de fa. Hak hard aan het werk om de ondergrondse infrastructuur van de nutsbedrijven (gas- en waterleiding) om te zetten van oude leidingen naar de nieuwe leidingen. Dit vergt meer tijd dan voorzien en aangegeven.

De verlegging en vervangingswerkzaamheden nutsbedrijven in de Haedstrjitte zijn afgerond. Langs de Trije Romers wordt nog wel gewerkt aan de nutsleidingen.

Bij huisnummers 2 en 4 (de Trije Romers) kruist de nieuwe riolering een hoofdwaterleiding. Normaal gesproken levert dat geen probleem op. Echter in dit specifieke geval ligt de waterleiding dusdanig diep en ongelukkig (in de tuin van huisnummer 4) dat Vitens besloten heeft om te onderzoeken of de huidige situatie en ligging van de waterleiding  aangepast moet en kan worden. Dit vergt enige tijd. Dit betekend voor de laatste ca. 30 meter van het riool hier niet verder kan worden gewerkt totdat bekend is wat Vitens gaat doen en wat daarbij wordt gewijzigd aan de waterleiding.

Indien Vitens besluit om de waterleiding te gaan aanpassen op deze kruising met De Trije Romers zal dat enkele weken langer duren voordat de werkzaamheden kunnen worden afgerond vanaf huisnummer 4  (de laatste ca. 30 meter).

Rekening houdend met de voorbereiding en engineering van de aanpassing waterleiding en de komende zomervakantie zullen de werkzaamheden van Vitens in september worden uitgevoerd pas daarna kan de laatste 30 meter riool worden afgemaakt.

Riolering:
Het hoofdriool in de Haedstjitte is aangebracht.
Momenteel wordt het riool langs de Trije Romers aangelegd, dit duurt ongeveer twee tot drie weken en dan zit het riool erin. (laatste stuk in overleg met Vitens) zie schuingedrukte deel hierboven.

Straatwerk en inrichting.
De aannemer Nota staat in de startblokken om het straatwerk te gaan aanbrengen zodra de werkzaamheden nutsleidingen dit toelaten.

Gestart is met het straatwerk bij de aansluiting Ms Gorterstrjitte en aansluiting Ds Boerstrjitte, deze week gereed. Het langsparkeren en tegelpad evenzijde Haedstrjitte worden deze komende week aangelegd tot de aansluiting DS Bangmastrjitte.

In week 29 wordt de rijbaan Haedstrjitte gestraat tot Ds Bangmastrjitte. Afhankelijk van de voortgang van de nutsbedrijven worden de inritten en bushalte langs de Trije Romers weer teruggebracht en aangelegd tot de tuin / kavel van huisnummer 4. Daarna is in afwachting van het onderzoek van Vitens.

Week 30 de laatste week het kruispunt DS Bangmastrjitte tot de Trije Romers.

Onevenzijde Haedstrjitte
In week 25  worden de trottoirbanden aan de oneven zijde (huisnummers) Haedstrjitte aangebracht en daarna het tegelpad tot ongeveer de aansluiting DS Bangmastrjitte.

 

Evenzijde Haedstrjitte
Aan de evenzijde moet voordat daar het straatwerk (de tegelpaden en langsparkeren)  aangebracht kan worden, de plantvakken worden gegraven en aangevuld met bomengrond en teelaarde.

Start van dit graven wordt mede bepaald door de voortgang van de nutsbedrijven aan deze kant van de straat. De verwachting is dat over ongeveer twee weken het grondwerk voor de plantvakken is opgestart.

Direct aansluitend volgt het straatwerk, eerst de trottoirbanden, langsparkeren en het tegelwerk.
Zodra de aan beide zijden van de Haedstrjitte de tegelpaden en langsparkeervakken gestraat zijn zal de rijbaan worden verhard met klinkers.

Het aanbrengen van de klinkers in de rijbaan zal machinaal worden uitgevoerd.

De planning is dat de werkzaamheden Haedstrjitte op 28 juli 2017 gereed zijn behalve de aanplant van de bomen en plantsoen. De bomen worden in november geplant. November is de meest geschikte periode om bomen en plantsoen te planten.


29 juni 2017

Er zijn steeds vragen over de trottoirbreedte in de Haedstrjitte. Doarpsbelang heeft hierover al contact gehad met de gemeente en de betreffende uitvoerder heeft de volgende uitleg gegeven:

De haedstrjitte wordt 1 meter smaller,aan de zuidzijde wordt het trottoir 4 tegels breed en aan de noordzijde wordt het trottoir 5 tegels breed. Verder worden aan de noordzijde verhoogde parkeervakken aangelegd. Voetgangers en rolstoelgebruikers kunnen dan langs de noordzijde veilig wandelen.

Men moest rekening houden met de hellinghoek van de opritten bij de erven, anders beschadigen de auto’s die hier op willen rijden. De aannemer moest een compromis zoeken bij het inrichten en heeft voor deze oplossing gekozen.


Voortgang werkzaamheden Haedstrjitte Reduzum (15-6-2017)

Nutsbedrijven:
Momenteel is de fa. Hak hard aan het werk om de ondergrondse infrastructuur van de nutsbedrijven (gas- en waterleiding) om te zetten van oude leidingen naar de nieuwe leidingen. Dit vergt meer tijd dan voorzien en aangegeven.

Riolering:
Het hoofdriool in de Haedstjitte is aangebracht.
Momenteel wordt het riool langs de Trije Romers aangelegd, dit duurt ongeveer twee tot drie weken en dan zit het riool erin.

Straatwerk en inrichting.
De aannemer Nota staat in de startblokken om het straatwerk te gaan aanbrengen zodra de werkzaamheden nutsleidingen dit toelaten.

Onevenzijde Haedstrjitte
Volgende week (week 25 ) worden de trottoirbanden aan de oneven zijde (huisnummers) Haedstrjitte aangebracht en daarna het tegelpad tot ongeveer de aansluiting DS Bangmastrjitte.

Evenzijde Haedstrjitte
Aan de evenzijde moet voordat daar het straatwerk (de tegelpaden en langsparkeren)  aangebracht kan worden, de plantvakken worden gegraven en aangevuld met bomengrond en teelaarde.

Start van dit graven wordt mede bepaald door de voortgang van de nutsbedrijven aan deze kant van de straat. De verwachting is dat over ongeveer twee weken het grondwerk voor de plantvakken is opgestart.

Direct aansluitend volgt het straatwerk, eerst de trottoirbanden, langsparkeren en het tegelwerk.

Zodra de aan beide zijden van de Haedstrjitte de tegelpaden en langsparkeervakken gestraat zijn zal de rijbaan worden verhard met klinkers.
Het aanbrengen van de klinkers in de rijbaan zal machinaal worden uitgevoerd.

De planning is dat de werkzaamheden Haedstrjitte op 28 juli 2017 gereed zijn behalve de aanplant van de bomen en plantsoen. De bomen worden in november geplant. November is de meest geschikte periode om bomen en plantsoen te planten.


Volgende week (week 13) wordt gestart met de rioolwerkzaamheden in de Haedstrjitte.

De eerste fase van de rioolvervanging is het deel van de Haedstrjitte gelegen vanaf de aansluiting / kruispunt Ds. Boerstrjitte en de aansluiting / kruispunt  Ms Gorterstrjitte. Om dit werk te kunnen doen zullen de straten afgesloten moeten worden. Consequentie daarvan is dat het (auto) verkeer om moet rijden.

Gezien de bestaande wegen- en stratenstructuur in uw dorp is er geen andere mogelijkheid voor de bewoners van de achterliggende woonwijk (de woonstraten De Terp, Suderom, Alle Jans Smedingstrjitte en Ds. Bangmastrjitte) om via de Haven, het dorp te verlaten. Daarvoor wordt de afzetpaal verwijderd en wordt de Haven eenrichtingsverkeer.

Elke fasering is grofweg op te delen in de volgende periode:

Fasering Periode: Rioolaanleg Periode: aanpassingen nutsvoorzieningen Periode:

Straatwerk

Fase 1 A Wk 13 – wk 16

27 maart – 21 april

Wk 16 – wk 20

17 april – 19 mei

Wk 21 – wk 23

22 mei – 9 juni

Fase 1 B Wk 15 – wk18

10 april – 5 mei

Wk 19 – wk 24

8 mei – 16 juni

Wk24- wk 27

12 juni – 7 juli

Fase 2/3 Wk 18 – wk 21

1 mei – 26 mei

Wk 23 – wk 26

5 juni – 30 juni

Wk 27 – wk 30

3 juli – 28 juli

Fase 4 Wk 20 – wk 24

15 mei – 16 juni

Wk17 – wk 19

24 april – 12 mei

Wk 23– wk 24

5 juni  – 16 juni

Fase 1A

Gedurende werkzaamheden van fase 1A periode Rioolaanleg zal het verkeer uit de achterliggende woonwijk via de Haven het dorp kunnen verlaten.

Zodra fase 1B begint kan het verkeer uit de achterliggende wijk  via de Haedstrjitte en omleiding over de Legedyk het dorp kunnen verlaten.

Wanneer de periode straatwerk Fase 1A begint en de aansluiting Ds Boermastrjitte gestraat moet worden dan zal er wederom voor de bewoners van de achterliggende wijk de route via de Haven de enige mogelijkheid zijn om het dorp te verlaten.

Overige fases

Wel blijft, zolang de werkzaamheden duren, eenrichtingsverkeer in noordelijke richting in uw straat ingesteld. Helaas zullen de herinrichting werkzaamheden Haedstrjitte aanleiding zijn voor enige overlast. Denk daarbij ook aan de bereikbaarheid van de woonwijk voor de hulpdiensten.

Fasering- en Planningstekening

Rijroute ontsluiting Reduzum tijdens werkzaamheden Haedstrjitte

 

 

 

 

 

 

 

 

Eenrichtingsverkeer geldt voor Haven en Buorren.