Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG Reduzum


17 septimber

 1. Oerlêst swimplak. Jeroen van Dijk slút oan om syn ideeën hjiroer mei ús te bepraten
 2. Meidielingen en Meldpuntsaken: fisksteiger, parkeren Bangma/paadwizers sportfjild
 3. Ynkommen stikken: werkateliers ruimte voor romte/pilot omgevingsplan, nieuwsbrief Doarpswurk over afbouw subsidie voor dorpsbelangen en nb-brief met uitnodiging Rasterhoff-festival en openstelling 3e tender Iepen Mienskipsfûns
 4. Besluten foarige gearkomst

A  ferslach 18-7-2018

B  Aksjelist

Punten ta besprek:

 • Besite Denen en beliedsmakkers Ljouwert
 • Nije foarsitter sykje: welke nammen ha we noch op papier?
 • Útkomst fergadering kearngroep 11 sept: welke saken wolle sy wol oppakke?
  kommisje wenjen, glêsfezel, romte TDS, swimplak
 • Wurkgroep ynstelle foar nije masterplan/strjittegesprekken
 • Opset/fragenlist strjittegesprekken
 • Lokaasje foar fergaderjen DB, mei ynrin heal oere
 • Kontribusje, stân fan saken + taken kontaktpersoanen
 • 100 jier DB yn febrewaris
 • Qlubb
 • Gorterstrj. Is in oare ‘rijroute’ nedich?
 • Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte en Ayttawei
 • reparaasjes rioel Trije Romers/Haedstrjitte
 • ûnderhâld skelpepaad
 • Untwikkelingen Greidhof
 • Nijs fan de Havenstichting
 • Ferfolch “Lijtewike”/ Reade Krús

 

 1. Nijs út ‘e wurkgroepen en kommisjes.

– Kearngroep
– Wolwêzen
-Ferkearsgroep

-Grienadfysgroep (TrijeRomers)

-Boarterstún   / renovaasje

-Aktiviteiten-

-Ynternet

-Ljocht en lûd

-Swin Swette

 

 1. Fragen oan Jitse de Vries, Niels Nieuborg, Joke Humalda,  Elkien
 2. Parse
 3. Rûnfraach en slute

18 juli

 1. Iepening en meidielingen
 2. Meldpunt saken
 3. Ynkommen stikken: mail helpend handje d.d. 26 juni (eenzaamheid onder ouderen), mail over snoeien fruitbomen en vraag naar prullenbak bij speeltuin it Swin via Facebook
 4. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 04-06-2018

B  Aksjelist

5    Punten ta besprek:

 • Stân fan saken Gorterstrj, en Buorren
 • Kaert mei aktuele informaasje ferspriede
 • Kearngroep akkoard mei de punten dy’t sy oppakke kinne? kommisje wenjen glêsfezel, romte TDS, swimplak
 • Wurkgroep ynstelle foar nije masterplan/strjittegesprekken
 • Wurkgroepen wer op folle sterkte?
 • Gesprek mei Qlubb en sportstichting 12 july
 • Untwikkelingen Greidhof
 • Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte en Ayttawei
 • Nijs fan de Havenstichting?
 • Ferfolch “Lijtewike”/ Reade Krús
 • Skea oan huzen Stânfriesstrjitte?
 • Skema fan alle kommisjes wannear dér ien út giet
 • Lokaasje foar fergaderjen DB, mei ynrin heal ure
 • Ideeën foar bestimming jild Hilverdafûns 2018
 • Kontribusje, stân fan saken

 

 1. Nijs út ‘e wurkgroepen en kommisjes.
 • Kearngroep // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/ Ayttawei
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún  / renovaasje
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018 /OEDS
 • Swin Swette

 

7          Fragen oan Jitse de Vries,  Niels Nieuborg, Joke Humalda,  Elkien

8          Parse

9          Rûnfraach en slute