Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG Reduzum


 

Datum:05-02-18

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen /
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 08-01

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       – Rapport Partoer op’e site en yn Linepraat? Kaert meitsje

–  mail Peter Post/ haven parkearvakken

–  Aksje oer 5 tegels breed

–  gesprek mei Qlubb en sportstichting fierder útwurkje

–  Besite Jitse de Vries/ 08-februaris -ûnderwerpen

–  ûntwikkelingen Greidhof/Wurkgroep

– Nije foarsitter DB

–  Nij lid tsjerkefûnscommissie

–  onderhâld fan AED apparaat (jierliks)

– financiën 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 –  parkearplak Smedingstrjitte,ferkearsgroep,Offerte D Visser

–  byienkomst organiseare mei bewenners fan’e Smedingstrjitte

– kontaktpersoan Gorterstrjitte sykje

– oerliz planne mei wethâlders oer Greidhof

– ûnderwerpen foar besite gemeente ambtners

– besite fan plaatselijk belang Hoogeveen,wannear?

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep- // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018
 • Swin Swette

 

8    Fragen oan Jitse de Vries

9    Fragen oan  – Niels Nieuborg (wijkagent)

9a  Joke Humalda   Elkien
10   Parse
11 Rûnfraach en slute

 


Datum:08-01-2018

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen /
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 11-12

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       – ôfspraak meitsje mei de Gemeente oer partoer/2e wike2018

–  wijk en dorpsprogramma’s 23-Januari

–  mail Peter Post/ haven parkearvakken

–  Aksje oer 5 tegels breed

–  gesprek mei Qlubb en sportstichting op 22 Januari

–  Besite Friso Douwstra/ 08-februaris -ûnderwerpen

–  ûntwikkelingen Greidhof/Wurkgroep

– Nije foarsitter DB

–  Nij lid tsjerkefûnscommissie

–   zienswijze yntsjinje oer wynmûne

– financiën 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 –  parkearplak Smedingstrjitte,ferkearsgroep,Offerte D Visser

– Yngongsrapport hûzen Haedstrjitte opfreegje

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep- // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018
 • Swin Swette

 

8    Fragen oan Jitse de Vries

9    Fragen oan  –  Hiemstra

9a  Joke Humalda   Elkien
10   Parse
11 Rûnfraach en slute