Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG Reduzum


 

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen /
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 08-11

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       – ôfspraak meitsje mei de Gemeente oer partoer/2e wike2018

–  Fjoerwurk

–  wa docht de oaljebollen aksje (Qlubb? )

–  Aksje oer 5 tegels breed

–  Nije datums prikke foar DB fergadering

–  Besite Friso Douwstra/12 decimber -ûnderwerpen

–  ûntwikkelingen Greidhof/Wurkgroep

– Nije foarsitter DB

–  Nij lid tsjerkefûnscommissie

–  collectefergunning

– financiën 2018                                                                                                                                                                                                                                                    –  parkearplak Smedingstrjitte,ferkearsgroep,Offerte D Visser

–  kosten AED foar 2018/kostenverdeling en 2016 en 2017

– Bushokje Trije Romers

– Prullebak tsjerkhof

– boek Moarns jier

– Yngongsrapport hûzen Haedstrjitte opfreegje

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep- // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018
 • Swin Swette

 

8    Fragen oan Jitse de Vries

9    Fragen oan  –  Hiemstra

9a  Joke Humalda   Elkien

10   Parse

11 Rûnfraach en slute