Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG Reduzum


Datum:20-09-2017

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen /
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 10-07

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       – ôfspraak meitsje mei de Gemeente oer partoer

–  Pizza bus 1x p week

–  Pinautomaat ,nije lokaasje útsykje en oerliz mei bank

–  Aksje oer 5 tegels breed

–  Wat dogge we mei de replica fan’e blauwe tinte/karre

–  Besite Friso Douwstra

–  ûntwikkelingen Greidhof/

–    Haedstrjitte   /stân fan saken

–  ûnderhald skelpepaad mail D v Gorkum

–  Dialoogjûn : Ruimte voor romte  13-09

–  Oerlêst jongeren op dwinger                                                                                                                                                                                                                                                         –  parkearplak Smedingstrjitte,ferkearsgroep,Offerte D Visser

–  Barbecue organiseare foar it doarp by ôfronding haedstrjitte

– Mail D v Gorkum oer brêge asfaltearen

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep-
 • WURKgroep
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/bordklemmen ?
 • Grienadfysgroep . –
 • Wolwêzen –
 • Boarterstún  / komt der ek wer in bankje ?
 • Aktiviteiten–
 • Swin Swette
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018 / opslach yn Grou

 

 

8    Fragen oan Jitse de Vries / App buorden

9    Fragen oan  –  Hiemstra

9a  Joke Humalda   Elkien

10   Parse

11 Rûnfraach en slute