Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG Reduzum


Datum:04-06-2018

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen / gast wijkagent /kontakt mei skoalle/swimplak
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 01-05-2018

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       –  Kaert meitsje mei aktuele informaasje

–  kearngroep fragen

–  ferdeling fan Taken/wurkgroepen

–  ferfanger foar Henk vellinga yn Kearngroep

–  gesprek mei Qlubb 07-04

–  ûntwikkelingen Greidhof

–  út iten 05-06

–  mail fan bewenners haedstrjitte oan ferkearstsjinst Ljouwert

– havenstichting/

–   wykagent 18 juni  /wa kin?

–   mobyl tel nr meldpunt regelje/introdusére                                                                                                                                                                                                                                                                                            –                                              –  wurkgroep wenjen opstarte

–  byienkomst organiseare mei bewenners fan’e Smedingstrjitte

– Berjocht fan stifting “lijtewike”/ Reade krús

– skea oan huzen Stânfriesstrjitte 4 en 6

– skema fan alle kommisjes wannear dér ien út giet

– lokaasje foar fergaderjen DB ,mei ynrin heal ûre

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep- // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/ Ayttawei
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún  / renovaasje
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018 /OEDS
 • Swin Swette

 

8    Fragen oan Jitse de Vries

9    Fragen oan  – Niels Nieuborg (wijkagent)

9a  Joke Humalda   Elkien
10   Parse
11 Rûnfraach en slute

 


Datum:01-05-2018

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen / gast wijkagent /kontakt mei skoalle
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 12 en 16  -03

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       –  Kaert meitsje mei aktuele informaasje

–  evaluaasje oer ALV/aksjes ûndernimme

–  ferdeling fan Taken/wurkgroepen

–  Doutzen Bergsma yn bestjoer

–  gesprek mei Qlubb

–  ûntwikkelingen Greidhof

–  Fraach fan Rianne van Houten

– Nije foarsitter DB  / hoe fierder? /ferdieling taken

– havenstichting/gesprek 30-april

–  romte foar romte (byienkomst gemeente)

–   mobyl tel nr meldpunt regelje/introdusére                                                                                                                                                                                                                                                                                –  wurkgroep wenjen opstarte

–  byienkomst organiseare mei bewenners fan’e Smedingstrjitte

– Trije doarpen oerliz 24 April evaluere

– lokaasje foar fergaderjen DB ,mei ynrin heal ûre

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep- // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018
 • Swin Swette

 

8    Fragen oan Jitse de Vries

9    Fragen oan  – Niels Nieuborg (wijkagent)

9a  Joke Humalda   Elkien

10   Parse

11 Rûnfraach en slute

 


Datum:12-03-18

WURKLIST.

 

 1. Iepening en meidielingen / gast wijkagent /kontakt mei skoalle
 2. Meldpunt saken
 3. Fêststellen wurklist
 4. Ynkommen stikken ,
 5. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 05-02

B  Aksje list

6    Punten ta besprek       – Rapport Partoer op’e site en yn Linepraat? Kaert meitsje

–  evaluaasje oer wurkgroepfergadering

–  mail Peter Post/ haven parkearvakken/strepen op brége Swinl.

–  ûnderwerpen ALV

–  gesprek mei Qlubb

–  situaasje Ayttawei (ferkearsoerlêst)/Haedstrjitte

– Nije foarsitter DB  /wat te dwaan by gjin kandidaat?

– ferslach fan DB lid nei de betreffende wurkgroep/út DB ferg.

–  ôfspraak meitsje mei Teake Scherjon gemeente oer bestrating

– financiën 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 – parkearde auto’s op stoepe (aksje ûndernimme)

–  byienkomst organiseare mei bewenners fan’e Smedingstrjitte

– ferslach oer besite Jitse de Vries en Simon Veen

– ferslach oer besite Irene Reitsma (grienadfysgroep)

– lokaasje foar fergaderjen DB ,mei ynrin heal ûre

7     Nijs út é wurkgroepen en kommisjes.

 • Kearngroep- // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018
 • Swin Swette

 

8    Fragen oan Jitse de Vries

9    Fragen oan  – Niels Nieuborg (wijkagent)

9a  Joke Humalda   Elkien

10   Parse

11 Rûnfraach en slute