Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG Reduzum


 

Datum: 13 nov 2018                  Tiid   20.00 oere (19.30 ynrin)   Plak: TDS

WURKLIST

 1. Iepening en meidielingen
 2. Meldpuntsaken
 3. Ynkommen stikken
 4. Besluten foarige gearkomst

A  ferslach 10 oktober 2018

B  Aksjelist

 1. Punten ta besprek:
 2. Nije foarsitter
 3. Plakje foar de jeugd, ferbouwing Qlubb
 4. Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte, Legedyk en Ayttawei
 5. Wurkgroep Masterplan/strjittegesprekken ynstelle. Wa ha sich melden?
 6. Wurkgroep Wenjen (nijs fan de Kearngroep?)
 7. Lokaasje foar fergaderjen DB, mei ynrin heal oere
 8. 100 jier DB yn febrewaris
 9. Untwikkelingen Greidhof
 10. Besite delegaasje Hoogeveen
 11. Datum prikke om nei Places of Hope (Kanselarij)
 12. WMO bekender meitsje. Wannear en hoe pakke we dat op (mei de Wolwêzengroep)
 13. Utnoeging Viborg
 14. Organiseare fan in foarlichtingsjûn fan dr Bartels mei Tsjerke.(euthanasie)
 15. Oerlis mei de TDs/boppeferdjipping fan skoalle.
 16. Nij rinpaed
 17. Skelpepaad/únkroed

 

 1. Nijs út ‘e wurkgroepen en kommisjes.

–    Kearngroep
–    Wolwêzen: besteding jild Lijtewiken
–    Ferkearsgroep

–    Grienadfysgroep (TrijeRomers)

–    Boarterstún/renovaasje

–    Aktiviteiten

–    Ynternet

–    Ljocht en lûd

–    Swin Swette

 

 1. Fragen oan Jitse de Vries (gemeente), Niels Nieuborg (wykagent), Joke Humalda (Elkien)
 2. Parse
 3. Rûnfraach en slute

Datum: 10 oktober 2018

 1. Iepening en meidielingen
 2. Meldpuntsaken: ingang peuterspeelzaal
 3. Ynkommen stikken
 4. Besluten foarige gearkomst

A  ferslach 17 sept 2018

B  Aksjelist

 1. Punten ta besprek:
 2. Besite Denen en beliedsmakkers Ljouwert
 3. Gearkomste Ruimte voor Romte 18 oktober
 4. Nije foarsitter
 5. Plakje foar de jeugd
 6. Wurkgroep masterplan/strjittegesprekken
 7. Lokaasje foar fergaderjen DB, mei ynrin heal oere
 8. Taken kontaktpersoanen
 9. 100 jier DB yn febrewaris
 10. Qlubb en oliebollenaksje
 11. Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte, Legedyk en Ayttawei
 12. Omrop Leo wol filmje
 13. Bezoek delegatie Hoogeveen
 14. Untwikkelingen Greidhof: o.a. mail Spijkstra en Van Houten
 15. Skelpepaad, jierliks únderhald túch.
 16. Doarpsprogramma 2019 + begrutting 2019

 

 1. Nijs út ‘e wurkgroepen en kommisjes.

– Kearngroep
– Wolwêzen: besteding jild Lijtewiken
-Ferkearsgroep

-Grienadfysgroep (TrijeRomers)

-Boarterstún   / renovaasje

-Aktiviteiten-

-Ynternet

-Ljocht en lûd

-Swin Swette

 1. Fragen oan Jitse de Vries, Niels Nieuborg, Joke Humalda,  Elkien
 2. Parse
 3. Rûnfraach en slute

 


17 septimber

 1. Oerlêst swimplak. Jeroen van Dijk slút oan om syn ideeën hjiroer mei ús te bepraten
 2. Meidielingen en Meldpuntsaken: fisksteiger, parkeren Bangma/paadwizers sportfjild
 3. Ynkommen stikken: werkateliers ruimte voor romte/pilot omgevingsplan, nieuwsbrief Doarpswurk over afbouw subsidie voor dorpsbelangen en nb-brief met uitnodiging Rasterhoff-festival en openstelling 3e tender Iepen Mienskipsfûns
 4. Besluten foarige gearkomst

A  ferslach 18-7-2018

B  Aksjelist

Punten ta besprek:

 • Besite Denen en beliedsmakkers Ljouwert
 • Nije foarsitter sykje: welke nammen ha we noch op papier?
 • Útkomst fergadering kearngroep 11 sept: welke saken wolle sy wol oppakke?
  kommisje wenjen, glêsfezel, romte TDS, swimplak
 • Wurkgroep ynstelle foar nije masterplan/strjittegesprekken
 • Opset/fragenlist strjittegesprekken
 • Lokaasje foar fergaderjen DB, mei ynrin heal oere
 • Kontribusje, stân fan saken + taken kontaktpersoanen
 • 100 jier DB yn febrewaris
 • Qlubb
 • Gorterstrj. Is in oare ‘rijroute’ nedich?
 • Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte en Ayttawei
 • reparaasjes rioel Trije Romers/Haedstrjitte
 • ûnderhâld skelpepaad
 • Untwikkelingen Greidhof
 • Nijs fan de Havenstichting
 • Ferfolch “Lijtewike”/ Reade Krús

 

 1. Nijs út ‘e wurkgroepen en kommisjes.

– Kearngroep
– Wolwêzen
-Ferkearsgroep

-Grienadfysgroep (TrijeRomers)

-Boarterstún   / renovaasje

-Aktiviteiten-

-Ynternet

-Ljocht en lûd

-Swin Swette

 

 1. Fragen oan Jitse de Vries, Niels Nieuborg, Joke Humalda,  Elkien
 2. Parse
 3. Rûnfraach en slute

18 juli

 1. Iepening en meidielingen
 2. Meldpunt saken
 3. Ynkommen stikken: mail helpend handje d.d. 26 juni (eenzaamheid onder ouderen), mail over snoeien fruitbomen en vraag naar prullenbak bij speeltuin it Swin via Facebook
 4. Besluten foarige gearkomst.

A  ferslach 04-06-2018

B  Aksjelist

5    Punten ta besprek:

 • Stân fan saken Gorterstrj, en Buorren
 • Kaert mei aktuele informaasje ferspriede
 • Kearngroep akkoard mei de punten dy’t sy oppakke kinne? kommisje wenjen glêsfezel, romte TDS, swimplak
 • Wurkgroep ynstelle foar nije masterplan/strjittegesprekken
 • Wurkgroepen wer op folle sterkte?
 • Gesprek mei Qlubb en sportstichting 12 july
 • Untwikkelingen Greidhof
 • Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte en Ayttawei
 • Nijs fan de Havenstichting?
 • Ferfolch “Lijtewike”/ Reade Krús
 • Skea oan huzen Stânfriesstrjitte?
 • Skema fan alle kommisjes wannear dér ien út giet
 • Lokaasje foar fergaderjen DB, mei ynrin heal ure
 • Ideeën foar bestimming jild Hilverdafûns 2018
 • Kontribusje, stân fan saken

 

 1. Nijs út ‘e wurkgroepen en kommisjes.
 • Kearngroep // WURK groep/ Wolwêzen/
 • Ferkearsgroep – /Gorterstrjitte/Buorren/ Ayttawei
 • Grienadfysgroep (TrijeRomers)
 • Boarterstún  / renovaasje
 • Aktiviteiten-
 • Ynternet –
 • Ljocht en lûd
 • KRH 2018 /OEDS
 • Swin Swette

 

7          Fragen oan Jitse de Vries,  Niels Nieuborg, Joke Humalda,  Elkien

8          Parse

9          Rûnfraach en slute