Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG d.d. 11 febrewaris 2019

It Lokaal, 20.30 oere (19.30 oere ynrin, 20.00-20.30 oere Swin Swette).
Marga kin der net by wêze.                   

WURKLIST

 1. Iepening, meidielingen en ynkommen stikken: mail Doarpswurk oer doarpstún
 2. Meldpuntsaken: stân fan saken ynrin 14 jannewaris, skelpepaad Houtstek
 3. Besluten foarige gearkomste

A  ferslach 14 jannewaris

B  Aksjelist

 1. Punten ta besprek/stân fan saken:
 2. Plakje foar de jeugd/Qlubb
 3. Nij Masterplan, noch 2 leden wurkgroep nedich + sjoch ferslach wurkgroep
 4. Ferkearsremmende maatregels Haedstrjitte, Legedyk en Ayttawei
 5. Wurkgroep Wenjen
 6. 100 jier DB ynkl. fondswerving
 7. Oerlis mei wethâlder Friso Douwstra
 8. Tariedingen algemiene ledenfergadering en bestjoerswikselingen
 9. Oerlis mei de Havenstichting
 10. Reklamebuorden yn it doarp (mail fan de gemeente)
 11. Utnoeging frijwilligersmarkt Dorpenteam & Amaryllis op 7 maart
 12. Finansjele bydrage oan Vrouwen van Nu
 13. Plan Norwell Outdoor Fitness
 14. Reaksjes fia Facebook
 15. Tsjerkepaad-ûnderwerp mei de tsjerke
 16. Utnoegje nije wykagint
 1. Wurkgroepen en kommisjes

–    Kearngroep
–    Wolwêzen
–    Ferkearsgroep

–    Grienadfysgroep

–    Aktiviteiten

–    Ynternet

–    Ljocht en lûd

–    Swin Swette

 1. Fragen oan Jitse de Vries (gemeente), Frank Ferwerda (wykagent), Joke Humalda (Elkien)
 2. Parse
 3. Rûnfraach en slute