ROTO

rotoKontakt: Henny Tiesema
Ayttawei 18
9008 SK Reduzum
Email:hennytiesema@hotmail.com
facebook

 


Roto is oprjochte yn 1937 en telt sa’n 200 leden.
It doel fan de feriening is de bewenners fan Reduzum en omkriten tidens de jierlikse útfierings in noflike jûn te besoargjen en mei in goed toanielstik foar it ljocht te kommen. Dêrnêst wurde der ek bûten it doarp útfierings jûn, as dêr fraach nei is.
Roto is oansluten bij it S.T.A.F. (Stichting Amateur Toaniel Fryslân) .
De toanielploech bestiet út in tal fêste spilers, mar ek nij talent is wolkom! Oer it generaal nommen stiet de feriening iepen foar elk dy’t fan toanielspyljen hâldt.
Foar mear ynformaasje kinne jim kontakt opnimme mei Leo Smit.

It bestjoer:

Leo Smit Foarsitster
Henny Tiesema Skriuwster
Catrinus Bouma Pong hâldster
Marrit Jongbloed Algemien lid
Boukje Piersma Algemien lid
Dochters

Jierferslach Roto 2017-2018

STAF Toanielpriis

Jiergearkomste Toanielferiening ROTO

Wie helpt ons bij een spetterende voorstelling?