Dochters

Besjoch hjir in weromblik fan de Ăștfiering fan Dochters


 

 

Spilers:
– Gerda de Boer
– Douwtzen Bergsma
– Hettie Smit
– Mirte Wijnstra
– Ryanna Miedema
– Janna Rinske Bokma
– Brecht Smit
– Britt Steerenberg
– Iris van Dijk

Regie
– Kyra van Wirdum

Ynstekster
– Adri Hallema

Lûd en ljocht
– Jouke Hallema
– Jan Willem Bleijswijk