Jiergearkomste Toanielferiening ROTO

 

Datum :woansdei 23 maaie 2018
Foar wa: Elkenien die op, efter of foar it toaniel genietsje kin.
Plak: Cafebar De Welp
Oanfang: 20:00