Nieuws uit de kerk


Iepenlofttjinst                                                        

Juni……….. volop zomer………… zwoele zomeravonden……………lang licht…………..

avondstilte  …….

Wat zou het niet mooi zijn om dan bij elkaar te komen, lekker buiten.

En dat gaan dus we doen: in plaats van de zondagochtend gaan we naar de

zaterdagavond, 29 juni!   Om 20.00 uur.

We hebben een mooie plek gevonden: achter het nieuwe kerkhof, op de brede strook berm.

Uitzicht over de weilanden.

A l pratende over de invulling van de dienst wordt duidelijk dat de natuur ons ook vaak veel vreugde geeft, ontroert en inspireert. En dat is het thema van deze dienst geworden:

                                               Inspiratie

Maar inspiratie vind je niet alleen in de natuur, ook het zien van een mooi schilderij, het lezen van een mooi gedicht, het luisteren naar bepaalde muziek kan je blij maken, vleugels geven, inspireren.

Iederéén heeft wel iets wat inspireert, waar je van in vervoering kunt raken.

En wie zou daar iets over willen/kunnen vertellen.

Margot Tubben wilde graag komen vertellen waar zij blij van wordt, wat haar inspireert.

Baukje Wytsma heeft enkele van haar gedichten uitgezocht die voor haar in dit kader belangrijk zijn en Sibbele de Vries gaat vertellen over zijn inspiratiebron.

Muziek is voor veel mensen ook een inspiratiebron en daarom gaat Elske Roorda spelen op haar klarinet en gaat Akke Blom haar euphonium laten horen en ons ook begeleiden.

De dienst wordt geleid door Catrien Bos.

We zetten er wel een aantal stoelen/bankjes neer, maar als het kan, graag zelf een stoel meenemen.  Of een kussentje.

N.B.:  als het slecht weer is gaan we naar de kerk.

Zondagochtend 30 juni is er dus geen dienst, maar de kerk is wel open.

Wie wil kan gewoon even binnenlopen, een kaarsje opsteken of even zitten en stil zijn.

Spreekuur ds. Liesbet

Voortaan is er spreekuur op de dinsdagochtend.Iedereen is welkom, maar graag even bellen of mailen.Tel. 06-20613138
Mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl


Jaarrekeningen 2018

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen ontvangen van de kerkrentmeesters (jaarrekening 2018 gemeente) en van de diakenen (jaarrekening 2018 diaconie). De kerkorde schrijft voor dat wij in de gemeente een samenvatting publiceren en dat voor de leden de gehele jaarrekeningen een week ter inzage wordt gelegd. Wilt u deze inzien, dan kunt u tot 1 juni 2019 contact opnemen met Tjitske Spijkstra (0566-601819) van onze administratie in Reduzum. Om alvast een indruk te krijgen ziet u hieronder een samenvatting van de jaarrekeningen.

ANBI pagina gemeente jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 ANBI pagina diaconie

Siep van Lingen (waarnemend scriba van de kerkenraad)


Inmiddels is het alweer twintig jaar een traditie in Reduzum; de optocht Palmpasen met de jeugdband van de muziekvereniging Takostu uit Stiens.

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen lid worden van Takostu en komen dan eerst bij de “kids”. Na en opleiding van 2 à 3 jaar kom je dan in de jeugdband en het eerste optreden van het seizoen is dan ieder jaar in Reduzum. Voor veel kinderen dus een heel spannend optreden; voor het eerst in een echt uniform op straat lopen en samen muziek maken, het begin van je showband carrière.

Want vanaf 14 jaar kunnen de kinderen doorstromen naar de “grote” band van Takostu. Eigenlijk is de jeugdband dus de kweekvijver van de Showband Takostu uit Stiens. De showband treedt op tijdens grote evenementen in binnen- en buitenland, vorig jaar stonden optredens in zes verschillende landen op het programma. En tijdens het laatst gehouden Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade werd Takostu uitgeroepen tot Kampioen Marsparade in de hoogste divisie! Al deze “wereldkampioenen” zijn hun loopbaan dus begonnen in Reduzum!

De jeugdband bestaat dit jaar uit 26 kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. De instructie van de jeugdband is grotendeels in handen van showbandleden en ex-showbandleden.

Zondag 14 april 2019 start de optocht weer om 11:30 uur bij de kerk.


Hulp gevraagd bij onderhoud kerkhof Reduzum

De kerkrentmeesters zijn op zoek naar iemand die mee kan helpen om het kerkhof rond de Vincentiuskerk van Reduzum netjes te onderhouden.

Het werk bestaat uit het onkruid vrijhouden van het schelpenpad en de bestrating, het opruimen van takken en bladeren, schoonhouden van het hekwerk en soms het aanvullen van het schelpenpad.

De vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor dit werk. De kerk is een ANBI die door uitkeringsinstanties erkend is voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

Voor inlichtingen en aanmelding kunt u terecht bij Tjits Postuma,

tel. 0566-602399 of t.postuma@kpnplanet.nl


31 maart, de Preek van de Leek,

door Hylke Tromp

Aanvang 15.00 uur, in de kerk in Reduzum

Dit zegt Hylke er zelf over:

Wy minsken binne der mar in amerij.
Planten en bisten ek.

Mar dy prakkesearje der minder oer.

Wy sjogge de wrâld yn al syn skientme.

Mar wy kinne tagelyk de eagen net slute

foar de wredens om ús hinne.

Wy balansearje tusken leafde en liderlikheid,

tusken selssucht en begrutsjen,

tusken heechmoed en nederigens.

Gauris sûnder dúdlik it ferskil te sjen.

Al ús machtleazens en twivelriedichheid wurdt bedobbe

ûnder de razende waan fan de media.

Dei út dei yn fertelle saakkundigen

yn praatpanels en krantestikjes

gnizend en selsfoldoen

hoe’t de wrâld derhinne leit.

Wat wy der sels fan fine, liket net mear fan belang.

Of ûnnoazel.

Sadwaande prate wy amper noch oer wat ús ten djipsten rekket.

Mar oankomme sneintemiddei mei ik, as leek, fertelle

hoe’t ik besykje myn paad te finen yn in wrâld

dêr’t alle dingen no ien kear binne sa’t se binne

en tagelyk ek oars.

Nimmen hat de dûbeldheid fan it bestean

sa dúdlik ûnder wurden brocht as Gerard Reve.

Goed dat myn freon Gerrit Breteler derby is

om in stikmannich yn it Frysk berime fersen

fan de Grutte Folksskriuwer silger

mei ús en foar ús te sjongen.

En Liuwe van der Meer spilet op it oargel.

It wurdt grif in moaie middei.

Wy hoopje dat jimme komme.

Gerrit Breteler

Liuwe van der Meer

Hylke Tromp


Kerk Reduzum draagt bij aan natuurlijke landbouw
Nadere toelichting bij ondertekening contracten ANLB

Wie zijn wij
De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is een kleine gemeente met kerken in de dorpen Idaerd, Friens en Reduzum. Alle drie kerken zijn een rijksmonument. De gemeente heeft gezamenlijk met de gemeente Ingwert één beroepskracht, mevrouw Ds. L. Geijlvoet. De gemeentelijke organisatie draait op een groot aantal vrijwilligers. De kerk heeft als eerste doel dienstbaar te zijn aan de bevolking van onze drie dorpen. Vanuit die gedachte wordt een aantal jaren al een financiële bijdrage verstrekt aan het zo genoemde Tsjerkefûns. Uit dit fonds worden jaarlijks aanvragen van verenigingen uit de dorpen voor activiteiten en/of materiele zaken betaald.

Wat doen wij
Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is gericht op het doelmatig onderhoud van de gebouwen. Alle gebouwen (3 kerken, een woning en een lokaal) staan er in bouwkundig opzicht goed bij. Vanuit de Groene Kerk gedachte zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan in energiezuinige verlichting en duurzaam verbruiksmateriaal.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers heeft de gemeente al geruime tijd een positief saldo op de begroting en jaarrekening. Naar aanleiding van een opmerking van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk hierover, zijn wij in het begin van het jaar 2018 gestart met een discussie over een mogelijke besteding van dit positieve saldo op onze begroting. Na meerdere discussieronden is besloten het begrotingsoverschot te willen besteden aan het ondersteunen van activiteiten voor een meer duurzame samenleving. Hiertoe is het fonds Duorsum (fries voor duurzaam) in de begroting van het jaar 2019 opgenomen.

Nadere omschrijving fonds Duorsum
De te ondersteunen projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingsgedachte van de kerk, nader omschreven als ondersteuning en versterking van de geloofsovertuiging, een duurzaam gebruik van onze aarde en hulp en ondersteuning aan onze medemens. Als aanvulling op deze basisgedachte is afgesproken dat:
1. Uitvoeringsprojecten zouden gericht moeten zijn op gericht moeten zijn op de eigen omgeving, of geïnitieerd zijn uit de eigen omgeving.
2. Uitvoeringsprojecten in milieu en duurzaamheid voorkeur krijgen.
3. Projecten een “meetbaar” resultaat dienen te hebben.
4. Projecten moeten een blijvend effect (duurzaam) hebben.
5. De financiële deelname aan projecten is tijdelijk, een afbouw binnen 5 jaar moet mogelijk zijn zonder dat het betreffende project (en de beoogde doelstelling) geheel verloren gaat.
6. Van projecten met een gering financieel rendement kan het onrendabele gedeelte uit het fonds Duorsum worden gedekt.
7. Projecten moeten voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het onderzoeken naar de mogelijkheden van:
1. Het stimuleren natuur inclusieve landbouw
2. Besparing en duurzame opwekking van energie.
3. Ondersteuning van sociale aard.

Duorsum en natuur inclusieve landbouw
Het project stimuleren natuur inclusieve landbouw kende een moeilijke start. Met name de vraag op welke wijze wij dit zouden kunnen doen leverde veel meningen op en vroeg veel tijd. Uiteindelijk is gekozen de vraag voor te leggen aan de agrarische ondernemers uit onze 4 dorpen zelf. Aan 21 ondernemingen hebben wij een uitnodiging voor overleg verstuurd, 12 daarvan hebben positief gereageerd en 10 waren aanwezig.

Ter voorbereiding hebben wij een gesprek gevoerd met een gemeentelijk en provinciaal ambtenaar. In dat overleg bleek dat er veel subsidieregelingen zijn, maar dat deze voor ons gebied slechts in beperkte mate geldig zijn. Wij hebben toen afgesproken dat wij niet vooraf zouden zeggen dat wij slechts extra steun wilden geven aan de uitvoering van subsidieregelingen. Ook aanvragen die niet geheel zouden passen in beheerpakketten wilden wij niet op voorhand uitsluiten.
In het overleg hebben wij de open vraag gesteld hoe wij, naar de mening van de ondernemers, initiatieven voor landbouw met een hogere natuurwaarde zouden kunnen ondersteunen. Bij deze vergadering was aanwezig de coördinator van gebiedscoöperatie It Lege Midden de heer Jitze Peenstra. Onze dorpen vallen binnen de grenzen van deze gebiedscoöperatie. Na een aantal persoonlijke gesprekken van de coördinator met de boeren, heeft dit geresulteerd in een concrete aanvraag van 5 ondernemingen voor de subsidiëring van een beheerpakket ANLB.

Na beoordeling van de aanvragen bleek dat een groot aantal niet paste in de gebieden die daartoe zijn aangewezen. De aanvragen die wel subsidiabel zouden zijn, konden door de gebiedscoöperatie niet gehonoreerd worden omdat het budget daarvoor ontoereikend was. Dat betekent dat wij voor de keus stonden aanvragen af te wijzen, of alle aanvragen te honoreren en de noodzakelijke bijdragen toe te zeggen. Mede door een aantal financiële meevallers hebben wij besloten alle aanvragen toe te kennen. Wel wordt contractueel afgesproken dat eind dit jaar een evaluatie plaats zal vinden en op basis van deze evaluatie en de financiële mogelijkheden besloten zal worden voor een continuering in 2020.
Met de gebiedscoöperatie is afgesproken dat zij voor ons de controle op uitvoering verzorgen. De Algemene Voorwaarden, controle en schouw protocol, het herstel- en sanctieprotocol en de Geschillenprocedure van het collectief zijn dan ook van toepassing verklaard op de contracten.
Om de effecten van de maatregelen te kunnen meten is afgesproken dat een nulmeting zal plaatsvinden.
De aanvragen komen uit verschillende beheer pakketten en betreffen totaal ca 25 hectare waar een beheerpakket van toepassing wordt. In deze 25 hectare zit ongeveer 15 kilometer randbeheer. De kosten voor de uitvoering van de contracten bedragen ca. € 27.000, –

Duorsum enerzjy
In eerste instantie hebben wij ons gericht op een gasloze verwarming voor de kerk in Reduzum. Uit onderzoek is gebleken dat de investeringen die daarvoor gedaan moeten worden maar een heel gering milieueffect zullen geven. Uiteindelijk is besloten toch maar een modern in te regelen gasgestookte cv-installatie te installeren. Voor de drie kerken komt een onderzoek naar de effecten van plafondisolatie, de kerk in Friens krijgt voorzetramen. Wij hebben een informele aanvraag ingediend bij de Commissie voor Monumentenzorg voor de beoordeling van het plaatsen van bijzondere zonnepanelen (lijkt op leien) op de kerk in Reduzum.

Duorsum sosjaal
Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met de mensen van het Doarpenteam van de gemeente Leeuwarden. Eén structurele bijdrage is inmiddels toegezegd. Verdere gesprekken met organisaties op dit gebied worden voorbereid. Het zal niet meevallen om projecten te vinden die voor 100% voldoen aan de algemeen geformuleerde uitgangspunten bij het project Duorsum.

College van kerkrentmeesters
Reduzum, 11 maart 2019


5e zondag maart : de eerste

De eerste Preek van de Leek in Reduzum wordt gehouden door Hylke Tromp.

Zondag 31 maart is de eerste 5e zondag van dit jaar. We willen op deze 5e zondagen experimenteren met andere vormen van kerkdienst. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Toen was er het Kwartettenkoor.

Deze keer  komt er wel een dienst met een preek, maar dan van een leek.

Vroeger waren dominees opiniemakers. Die rol is (deels?) overgenomen door columnisten, cabaretiers, schrijvers, journalisten en wetenschappers. Zij ontmaskeren, houden de boel bij elkaar en zeggen hoe het zit. Met deze constatering begon het project ‘De Preek van de Leek’. En met de vraag hoe het zou zijn als zulke mensen voor één keer de vorm van een kerkdienst zouden beproeven. Wat gebeurt er als zij nadenken over een kerkdienst; het zingen, lezen, bidden en collecteren?

Door welk gedeelte van de Bijbel zijn zij geïnspireerd, willen ze wat over vertellen, krijgen de verhalen een actuele betekenis, worden muziek en poëzie op een andere manier ingezet. Het leek ons mooi dat ook in Reduzum te doen.

Behalve Hylke is er muziek en zang van Gerrit Breteler en speelt Liuwe van der Meer op het orgel.

De aanvang van de dienst is 15.00 uur.

Na afloop kunnen we er nog even over praten, onder het genot van een glaasje


Kerstnachtdienst.

In de afgelopen kerstnachtdienst, met o.a. het nieuwe Réduster Krystkoar, werd door Catrien Bos een gedicht over “hoop’ voorgelezen. Velen vroegen ernaar, hierbij de tekst

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat.

                                                           Vaslav Havel

Kerststukjes.

De diaconie geeft elk jaar een kerststukje aan dorpelingen van 75 jr en ouder. De lijst wordt elk jaar door ons bijgewerkt. Wij vragen ook een aantal mensen naar de lijst te kijken. Zo proberen we de lijst compleet te houden.

En toch..en toch…..Het kan gebeuren dat iemand 75 jaar is en niet op de lijst staat. Als dat dit jaar is gebeurd, dan spijt ons dat oprecht. We zouden dan graag de naam willen weten, zodat we deze op de lijst kunnen zetten.

Wie iemand weet die 75 jr. of ouder is en die geen stukje krijgt, dan zouden wij dat graag willen weten.

Ook als iemand dit jaar 75 wordt horen wij dat graag.

Doorgeven kan bij Marijke Wassenaar, 0566-601243/06-15441095 of per mail:m.wassenaar8@chello.nl

Loop binnen bij dominee Liesbet op woensdagochtend.
Op woensdagmorgen tussen 10 en 11 ben ik meestal aanwezig in het lokaal van de kerk. Behalve in de schoolvakanties of door omstandigheden.

Iedereen die wil binnenlopen voor een vraag over de kerk, het dorp, over mij of over jezelf of de wereld is van harte welkom.

Soms is het prettig om met iemand van gedachten te wisselen. Dat kan geheel vrijblijvend een keer bij het spreekuur. Je kunt ook een afspraak maken dat ik bij je thuis op bezoek kom. Het is fijn om van tevoren even een mailtje of appje te sturen of even te bellen.

Dominee Liesbet Geijlvoet

e.geijlvoet@kpnplanet.nl

tel. 0620613138


Met afgrijzen hebben wij kennis genomen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring die in het weekend van 6 januari gepubliceerd werd.

Deze verklaring spreekt zich uit tegen de levensstijl van homo’s en transgenders en werd ondertekend door honderden mannen, veelal predikanten van verschillende kerken, waaronder ook een aantal predikanten van de Protestante Kerk in Nederland, waar ook onze kerk in Reduzum, Idaerd en Friens deel van uitmaakt.

Wij keren ons tegen deze verklaring, omdat het een eenzijdig standpunt neerzet als de ware christelijke visie en omdat het een groep mensen liefdeloos buitensluit.  Wij willen als kerk juist een open gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis voelt en haar/zijn bijdrage kan leveren. Een gemeenschap waarin we, man, vrouw, mens, homo of hetero, elkaar de ruimte bieden, inspireren en met respect bejegenen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Reduzum, Idaerd c.a.


RESTAURATIE KLOK EN UURWERK IDAERD

Idaerd; Op de zolder van de kerktoren van Idaerd is een historisch zeer waardvol torenuurwerk uit 1573 opgesteld. Dit uurwerk is daarmee een van oudste nog bestaande torenuurwerken in Friesland. Het uurwerk verdient gerestaureerd te worden. Gelet op de cultuurhistorische waarde van het uurwerk wil de eigenaar van de toren, de Monumentenstichting Boarnsterhim, graag de oorspronkelijke aandrijving, samen met een automatisch opwindsysteem, door middel van gewichten aan touwen aanbrengen.

Naast de restauratie van het torenuurwerk is een herstelplan opgesteld voor de beide luidklokken in de toren. De kleine luidklok is monumentaal ook zeer waardevol, deze dateert rond de eerste helft van de 14e eeuw. Ten gevolge van een diepe horizontale scheur in de klok is het niet meer verantwoord om deze te luiden. Al een flink aantal jaren heeft deze klok haar geluid dan ook niet meer aan de inwoners van Idaerd en omgeving kunnen laten horen. Om de klok te restaureren wordt deze uit de toren getakeld en naar een klokkengieterij getransporteerd, waar de restauratie plaats zal vinden.

De verwachting is dat in december met de werkzaamheden kan worden begonnen. Met de restauratie van de klokken en het torenuurwerk zal gedurende een aantal maanden in Idaerd geen klokgelui te horen zijn en zal de torenklok geen juiste tijd meer aan kunnen geven.

Sinds eind 2010 is de Monumentenstichting Boarnsterhim, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, eigenaar van de kerktoren van Idaerd. De afgelopen jaren heeft deze stichting veel onderhouds- en restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is inmiddels weggewerkt.


Zaterdag 1 december 2018 om twee minuten voor 12 uur luiden de klokken in Reduzum, Idaerd en Friens om een te laten weten dat de opwarming van de aarde moet verminderen.

De kerkenraad wil zo een signaal af geven aan de politici die naar de klimaatvergadering van de Verenigde Naties in Polen gaan. Maar ook voor onszelf als samenleving, voor onze buren, vrienden en familie. Het is 2 voor 12 voor het klimaat.

Op initiatief van Greenpeace geven we hiermee een gezamenlijk boodschap af, vlak voor de internationale klimaattop in Polen: Dit is het moment om vaart te maken met een omslag naar een duurzame samenleving. Honderd kerken en andere gemeenschappen door heel Nederland doen al mee. Groenekerkenactie steunt dit initiatief.

De datum 1 december is bewust gekozen. Drie jaar geleden werd op dezelfde datum in Parijs het Klimaatakkoord gesloten; het is aan de vooravond van de belangrijke voortgangsconferentie van de Verenigde Naties, die van 3 tot 14 december plaatsvindt in Katowice (Polen).


Inloopochtend bij de Dominee Liesbet.

Sinds juli 2018 ben ik als dominee in Reduzum. Maar ik en mijn gezin wonen niet in het dorp.
Wel zijn we vaak te vinden op de tuin aan het Swin. Maar als je wat wilt vragen over vertellen is het handig als je weet wanneer je me kunt treffen.

Dus hebben we deze winter de afspraak dat je mij kunt vinden op vaste tijden.

Iedere donderdag ben ik tussen kwart voor tien en elf aanwezig in ‘het Lokaal’.

En iedereen is van harte welkom daar binnen te lopen, daarvoor hoef je niets met de ‘Tjerke’ te hebben.

Vanaf 1 oktober inloop, iedere donderdag 9.45-11:00 in’ het Lokaal’


Startzondag, 23 september

Dit jaar vieren we voor de laatste keer het begin van het nieuwe seizoen samen met Wartengahe.
De startzondag heeft als thema: “een goed gesprek”.

Op 23 september is er een ontspannen ontmoetingsdienst in Reduzum. Samen met de PKN van Wergea. Het thema van dit jaar is een Goed Gesprek. Om half tien is er binnenkomst met koffie en thee en om 10 uur start de interaktieve dienst.
We zullen op feestelijke en speelse manieren vorm geven aan het onderwerp, met muziek, een spel en uiteraard een goed gesprek! Natuurlijk zijn er ook wat lekkere dingetjes bij om in te happen. Rond een uur of twaalf ronden we de ochtend af.

Iedereen is van harte welkom!


Vredesweek, 15-23 sept.

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Maar vaak zijn de jongeren weer voortrekkers bij nieuwe thema’s.

Op 16 september heeft de dienst in Reduzum een vredesthema.

Maar er zijn er op tal van plekken in Fryslân aktiviteiten georganiseerd waar je aan mee kunt doen, (www.pax.nl) zoals:

Walk of Peace Leeuwarden


De Gertrudiskerk in Idaerd: te mooi om zomaar voorbij te fietsen

Het artikel komt uit het FrieschDagblad van donderdag 9 augustus 2018


Tuinders opgelet TE HUUR AANGEBODEN
Percelen tuingrond op een unieke locatie aan het Swin. Zelf groente verbouwen kunt u nu ook. Op Volkstuin de Dwinger zijn enkele percelen vrijgekomen en beschikbaar voor liefhebbers van tuinieren. De kleigrond is al jaren in gebruik en goed te bewerken. De ligging en het oude huisje bieden een unieke en sfeervolle omgeving. De huidige tuinders zijn bereid u advies te geven mocht u nog niet veel ervaring hebben. Inlichtingen over de mogelijkheden kunt u krijgen bij Siep van Lingen, Oan it Swin 1, Reduzum. s.vanlingen1@upcmail.nl 0566-602410


TE HUUR AANGEBODEN
De Liespôle, Perceel grasland met rietkraag en bomen
De Liespôle is een bijzonder gelegen stukje grond aan het Swin, bijna geheel omringd door water. Bezoekers ervaren er een unieke sfeer. Het grasland is 1935 m2 groot en wordt omringd door een rietkraag en wilgen. De grond heeft een agrarische bestemming en kan gebruikt worden voor kleinschalige tuinbouw en het houden van kleinvee. Voor bijzondere initiatieven heeft de verhuurder grote belangstelling. De huurprijs bedraagt in 2017 € 85,00 per jaar en een pachtovereenkomst zal per 1 mei 2018 voor drie jaren worden aangegaan en daarna stilzwijgend verlengd met telkens drie jaren. De kerkrentmeesters zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Siep van Lingen, Oan it Swin 1 te Reduzum, tel. 0566-602410 en s.vanlingen1@upcmail.nlHet is vijftig jaar geleden dat Piet Sjonger en Jannie Sjonger-Eitens gevraagd werden koster en doodgraver van de kerk in Friens te worden. Vanaf 1967 stonden ze klaar voor de kerkgangers van Idaerd-Friens, na de fusie in 1983, ook voor die uit Reduzum. Bezoekers van alle rangen en standen werden door hun gastvrij verwelkomd. Ze konden steevast rekenen op de sterke verhalen van Piet over de mystieke sfeer, de stralingen, de Van Sytzama’s en wat zich verder in en om de kerk heeft afgespeeld.

De restauratie van de kerk, eind tachtiger jaren, bracht veel over de geschiedenis van de kerk aan het licht. Piet stond er bij zo vaak hij kon, of groef mee toen de restanten van een grafkelder in de kerk aan het licht kwamen. Jannie is meestal in de kerk te vinden om alles klaar te zetten voor de kerkdiensten of de culturele evenementen. Van haar krijgen de kerkgangers dan koffie en zelf gebakken cake.

Zondag 17 september 2017 biedt het kerkbestuur dit kosters-echtpaar een receptie aan. Het Lokaeltsje in Friens blijkt te klein, maar de schuur van de Bergsma’s is wel geschikt voor de vele aanmeldingen die binnenkwamen


Glasscherven terug in Idaerder kerk.

Het raam van glasscherven is terug in de Gertudiskerk van Idaerd na een zwerftocht van bijna 65 jaar. De kerk is bekend van de indrukwekkend beschilderde ramen die in 1774 zijn gemaakt toen het schip opnieuw werd opgebouwd.

Even vóór 1953 is in Idaerd een van de zes kerkramen door storm vernield en in diggelen gevallen. Glazenier en kunstschilder Jentsje Popma kreeg de opdracht het glas na te schilderen. De grootste brokstukken zijn daarna in lood gezet en vormen een decoratief raamwerk. Dat het jarenlang in het Fries Scheepvaartmuseum van Sneek te zien was, komt omdat niemand minder dan de burgemeester van Sneek, Ype Staak (1717 – 1808) de ramen in 1774 heeft geschilderd. Hij was schilder, bouwmeester en had met zijn broer een glasschildersatelier.

Dit glasraam is in 1988 geschonken aan het museum “De Trije Grietenijen” in Grou. Fragmenten van het raam van de “Rekenmeesters (het Friese wapen), van dat van Van Scheltinga (een gedeelte tekst), en van dat van de schoolmeester

Klaas Douwes (een flink stuk tekst) zijn te herkennen.

Op 22 december 2016 heeft de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a. het raam als schenking van museum ‘Hert fan Fryslân’ uit handen van bestuurslid Bauke Hooghiemster in ontvangst genomen. Het heeft een bescheiden plek gekregen op de galerij, achter de organist.


Vincentiuskerk krijgt certificaat Fair Trade.

De Vincentiuskerk heeft inmiddels een predicaat als ‘groen kerk’.
Maar we willen meer en daarom zijn wij ook begonnen met het schenken van fairtrade koffie/thee in de kerk. Ook schoonmaakmiddelen zijn inmiddels fair trade.

Dat is in onze ogen een begin, want op den duur willen we in al onze kerken fairtrade producten gebruiken.  We zijn er nog niet helemaal, maar dat we op de goede weg zijn blijkt wel uit het feit dat we een Certificaat van Fair Trade gemeente hebben gekregen.
Dit certificaat is uitgereikt op 18 april.

In totaal hebben 14 ondernemers en organisaties een certificaat van Fair Trade , dan wel MVO van wethouder Friso Douwstra ontvangen.

Dit gebeurde in de Oranjezaal op het stadhuis van Leeuwarden.

Het certificaat is in ontvangst genomen door Wieke van Dellen en Siep van Lingen.


Eddy Koopal, fotograaf van Takostu, maakt elk jaar foto’s van Palmpasenoptocht.


Tussenuur:

de wind ging liggen

en ’t water kwam tot rust……..

De mogelijkheid om samen de stilte in onszelf te ontdekken is elke derde woensdag van de maand. Vincentiuskerk in Reduzum 26 april en 17 mei
We beginnen om 19.00 uur, binnenkomen en kopje thee 18.45.

Einde meditatie om 19.30


Ontwikkelingen in de kerk

In onze drie dorpen staat de kerk midden in het dorp en in het Friese land kunnen we de dorpen gemakkelijk herkennen aan onze kerktorens. De kerk als gebouw heeft een duidelijke plek in het dorp.
De kerk als gemeenschap heeft een bescheidener plek. Het is een kleine schare die de vieringen op de zondagmorgen bezoekt. De groep die andere activiteiten als lezingen en filmavonden bezoekt is iets groter. Deze activiteiten worden samen met Raerd georganiseerd.
De landelijke protestantse kerk heeft een aantal jaren geleden verschillende modellen voor kerk-zijn beschreven.

Eén daarvan: “kerk voor het dorp”, past het best bij onze kerk. We willen een gastvrije gemeente zijn voor alle mensen uit het dorp en proberen dat te zijn op de volgende manieren:

Iedereen is welkom in vieringen, bij lezingen, films en momenten van meditatie.

Als we één keer per jaar de overledenen herdenken doen we dat voor alle dorpelingen die in het afgelopen jaar overleden zijn, en de bloemen uit de wekelijkse vieringen gaan na afloop naar dorpsbewoners die een bloemetje als steuntje kunnen gebruiken.

De diaconie probeert dorpsbewoners die in armoede leven te helpen en wie er behoefte aan heeft kan bezoek krijgen voor een goed gesprek.

Sinds een aantal jaren hebben we een tsjerkefûns dat een financiële bijdrage kan leveren aan projecten in de dorpen die de sociale gemeenschap versterken.

Het lokaal van de kerk wordt door allerlei verenigingen en voor allerlei activiteiten gebruikt.

We doen dus al dingen die open staan voor alle bewoners. Maar we weten lang niet altijd hoe de kerk in het dorp ervaren wordt.

Daarom hebben we in de afgelopen maanden in samenwerking met de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestond uit een aantal interviews en twee focusgroep gesprekken. Voor zowel de interviews als de focusgroep gesprekken werden mensen vanbinnen en buiten de kerk uit de drie dorpen uitgenodigd. In deze gesprekken hebben we het gehad over hoe de dorpen en de kerk ervaren worden. Het werden levendige gesprekken. We verwachten binnenkort een verslag van dit onderzoek en hopen het te kunnen gebruiken voor ons beleid. We zullen een samenvatting ervan in Linepraet plaatsen.

In juni van het vorige jaar heeft dominee Gerard Knol afscheid van onze gemeente genomen en is hij naar Noordoost Groningen vertrokken. Sinds september is dominee Sita Hofstra uit Sumar tijdelijk voor een aantal uren aan onze gemeente verbonden. Ondertussen hebben de kerkenraden van Reduzum Idaerd c.a. en Raerd en Dearsum gesprekken gevoerd om meer te gaan samenwerken. Ook zijn we van plan om samen een nieuwe predikant voor onze kerken te zoeken.

Nieuwe gastpredikanten


Dhr. Sytze Tsaed Grijpstra

Graag wil ik mij even in het kort voorstellen. Mijn naam is Cecil Tead Grijpstra. Ik ben in 1959 in Ontario Canada geboren. In het jaar 1967 is de familie weer teruggekeerd naar Friesland. Mijn roepnaam werd toen Sytze. Tegenwoordig woon ik in Sneek waar ik ook lid ben van de Doopsgezinde Gemeente.Na mijn middelbare schoolperiode heb ik dertig jaar in het assurantievak gewerkt.
Na een grote reorganisatie in 2010 ben ik begonnen om Theologie te studeren.
Vorige jaar ben ik afgestudeerd voor mijn Bachelor of Theologie.
Mevr. Foekje-Fleur Fink

Directeur Praktijk voor leerlingbegeleiding en Fink training en advies. Ik ben  10 jaar predikant van de protestantse gemeente Burdaard geweest, nu deeltijd predikant van de Protestantse gemeente Eastermar. Gespecialiseerd in mediation, contextueel pastoraat en geestelijke begeleiding.

Verder ben ik medewerker van ‘Beautiful Gate’, opvang van kinderen met AIDS, in Crossroads, Kaapstad (ZA).en vorig jaar een half jaar predikant geweest in de Igreja Evangelica Reformada te Arapoti, Brasil.

Typering: In ons leven krijgen we allemaal te maken met breuken. Breuken zijn er! Ze kunnen maken dat we in verlegenheid worden gebracht en maar moeilijk onze weg vinden. Wat mij boeit op de geestelijke weg is dat Jezus zijn aandacht vooral richt op mensen die -om welke reden dan ook- in zo’n breuk terecht zijn gekomen. Met zijn liefde wil hij voor hen de breuk overbruggen. Dat is een liefde die mij steeds opnieuw raakt en verwondert.