Nieuws uit de kerk


Inloopochtend bij de Dominee Liesbet.

Sinds juli 2018 ben ik als dominee in Reduzum. Maar ik en mijn gezin wonen niet in het dorp.
Wel zijn we vaak te vinden op de tuin aan het Swin. Maar als je wat wilt vragen over vertellen is het handig als je weet wanneer je me kunt treffen.

Dus hebben we deze winter de afspraak dat je mij kunt vinden op vaste tijden.

Iedere donderdag ben ik tussen kwart voor tien en elf aanwezig in ‘het Lokaal’.

En iedereen is van harte welkom daar binnen te lopen, daarvoor hoef je niets met de ‘Tjerke’ te hebben.

 

Vanaf 1 oktober inloop, iedere donderdag 9.45-11:00 in’ het Lokaal’


Startzondag, 23 september

Dit jaar vieren we voor de laatste keer het begin van het nieuwe seizoen samen met Wartengahe.
De startzondag heeft als thema: “een goed gesprek”.

Op 23 september is er een ontspannen ontmoetingsdienst in Reduzum. Samen met de PKN van Wergea. Het thema van dit jaar is een Goed Gesprek. Om half tien is er binnenkomst met koffie en thee en om 10 uur start de interaktieve dienst.
We zullen op feestelijke en speelse manieren vorm geven aan het onderwerp, met muziek, een spel en uiteraard een goed gesprek! Natuurlijk zijn er ook wat lekkere dingetjes bij om in te happen. Rond een uur of twaalf ronden we de ochtend af.

Iedereen is van harte welkom!


Vredesweek, 15-23 sept.

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Maar vaak zijn de jongeren weer voortrekkers bij nieuwe thema’s.

Op 16 september heeft de dienst in Reduzum een vredesthema.

Maar er zijn er op tal van plekken in Fryslân aktiviteiten georganiseerd waar je aan mee kunt doen, (www.pax.nl) zoals:

 

Walk of Peace Leeuwarden

 


De Gertrudiskerk in Idaerd: te mooi om zomaar voorbij te fietsen

Het artikel komt uit het FrieschDagblad van donderdag 9 augustus 2018


Tuinders opgelet TE HUUR AANGEBODEN
Percelen tuingrond op een unieke locatie aan het Swin. Zelf groente verbouwen kunt u nu ook. Op Volkstuin de Dwinger zijn enkele percelen vrijgekomen en beschikbaar voor liefhebbers van tuinieren. De kleigrond is al jaren in gebruik en goed te bewerken. De ligging en het oude huisje bieden een unieke en sfeervolle omgeving. De huidige tuinders zijn bereid u advies te geven mocht u nog niet veel ervaring hebben. Inlichtingen over de mogelijkheden kunt u krijgen bij Siep van Lingen, Oan it Swin 1, Reduzum. s.vanlingen1@upcmail.nl 0566-602410


TE HUUR AANGEBODEN
De Liespôle, Perceel grasland met rietkraag en bomen
De Liespôle is een bijzonder gelegen stukje grond aan het Swin, bijna geheel omringd door water. Bezoekers ervaren er een unieke sfeer. Het grasland is 1935 m2 groot en wordt omringd door een rietkraag en wilgen. De grond heeft een agrarische bestemming en kan gebruikt worden voor kleinschalige tuinbouw en het houden van kleinvee. Voor bijzondere initiatieven heeft de verhuurder grote belangstelling. De huurprijs bedraagt in 2017 € 85,00 per jaar en een pachtovereenkomst zal per 1 mei 2018 voor drie jaren worden aangegaan en daarna stilzwijgend verlengd met telkens drie jaren. De kerkrentmeesters zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Siep van Lingen, Oan it Swin 1 te Reduzum, tel. 0566-602410 en s.vanlingen1@upcmail.nl


 


Het is vijftig jaar geleden dat Piet Sjonger en Jannie Sjonger-Eitens gevraagd werden koster en doodgraver van de kerk in Friens te worden. Vanaf 1967 stonden ze klaar voor de kerkgangers van Idaerd-Friens, na de fusie in 1983, ook voor die uit Reduzum. Bezoekers van alle rangen en standen werden door hun gastvrij verwelkomd. Ze konden steevast rekenen op de sterke verhalen van Piet over de mystieke sfeer, de stralingen, de Van Sytzama’s en wat zich verder in en om de kerk heeft afgespeeld.

De restauratie van de kerk, eind tachtiger jaren, bracht veel over de geschiedenis van de kerk aan het licht. Piet stond er bij zo vaak hij kon, of groef mee toen de restanten van een grafkelder in de kerk aan het licht kwamen. Jannie is meestal in de kerk te vinden om alles klaar te zetten voor de kerkdiensten of de culturele evenementen. Van haar krijgen de kerkgangers dan koffie en zelf gebakken cake.

Zondag 17 september 2017 biedt het kerkbestuur dit kosters-echtpaar een receptie aan. Het Lokaeltsje in Friens blijkt te klein, maar de schuur van de Bergsma’s is wel geschikt voor de vele aanmeldingen die binnenkwamen

 


Glasscherven terug in Idaerder kerk.

Het raam van glasscherven is terug in de Gertudiskerk van Idaerd na een zwerftocht van bijna 65 jaar. De kerk is bekend van de indrukwekkend beschilderde ramen die in 1774 zijn gemaakt toen het schip opnieuw werd opgebouwd.

Even vóór 1953 is in Idaerd een van de zes kerkramen door storm vernield en in diggelen gevallen. Glazenier en kunstschilder Jentsje Popma kreeg de opdracht het glas na te schilderen. De grootste brokstukken zijn daarna in lood gezet en vormen een decoratief raamwerk. Dat het jarenlang in het Fries Scheepvaartmuseum van Sneek te zien was, komt omdat niemand minder dan de burgemeester van Sneek, Ype Staak (1717 – 1808) de ramen in 1774 heeft geschilderd. Hij was schilder, bouwmeester en had met zijn broer een glasschildersatelier.

Dit glasraam is in 1988 geschonken aan het museum “De Trije Grietenijen” in Grou. Fragmenten van het raam van de “Rekenmeesters (het Friese wapen), van dat van Van Scheltinga (een gedeelte tekst), en van dat van de schoolmeester

Klaas Douwes (een flink stuk tekst) zijn te herkennen.

Op 22 december 2016 heeft de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a. het raam als schenking van museum ‘Hert fan Fryslân’ uit handen van bestuurslid Bauke Hooghiemster in ontvangst genomen. Het heeft een bescheiden plek gekregen op de galerij, achter de organist.


Vincentiuskerk krijgt certificaat Fair Trade.

De Vincentiuskerk heeft inmiddels een predicaat als ‘groen kerk’.
Maar we willen meer en daarom zijn wij ook begonnen met het schenken van fairtrade koffie/thee in de kerk. Ook schoonmaakmiddelen zijn inmiddels fair trade.

Dat is in onze ogen een begin, want op den duur willen we in al onze kerken fairtrade producten gebruiken.  We zijn er nog niet helemaal, maar dat we op de goede weg zijn blijkt wel uit het feit dat we een Certificaat van Fair Trade gemeente hebben gekregen.
Dit certificaat is uitgereikt op 18 april.

In totaal hebben 14 ondernemers en organisaties een certificaat van Fair Trade , dan wel MVO van wethouder Friso Douwstra ontvangen.

Dit gebeurde in de Oranjezaal op het stadhuis van Leeuwarden.

Het certificaat is in ontvangst genomen door Wieke van Dellen en Siep van Lingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eddy Koopal, fotograaf van Takostu, maakt elk jaar foto’s van Palmpasenoptocht.

 


Tussenuur:

de wind ging liggen

en ’t water kwam tot rust……..

De mogelijkheid om samen de stilte in onszelf te ontdekken is elke derde woensdag van de maand. Vincentiuskerk in Reduzum 26 april en 17 mei
We beginnen om 19.00 uur, binnenkomen en kopje thee 18.45.

Einde meditatie om 19.30


Ontwikkelingen in de kerk

In onze drie dorpen staat de kerk midden in het dorp en in het Friese land kunnen we de dorpen gemakkelijk herkennen aan onze kerktorens. De kerk als gebouw heeft een duidelijke plek in het dorp.
De kerk als gemeenschap heeft een bescheidener plek. Het is een kleine schare die de vieringen op de zondagmorgen bezoekt. De groep die andere activiteiten als lezingen en filmavonden bezoekt is iets groter. Deze activiteiten worden samen met Raerd georganiseerd.
De landelijke protestantse kerk heeft een aantal jaren geleden verschillende modellen voor kerk-zijn beschreven.

Eén daarvan: “kerk voor het dorp”, past het best bij onze kerk. We willen een gastvrije gemeente zijn voor alle mensen uit het dorp en proberen dat te zijn op de volgende manieren:

Iedereen is welkom in vieringen, bij lezingen, films en momenten van meditatie.

Als we één keer per jaar de overledenen herdenken doen we dat voor alle dorpelingen die in het afgelopen jaar overleden zijn, en de bloemen uit de wekelijkse vieringen gaan na afloop naar dorpsbewoners die een bloemetje als steuntje kunnen gebruiken.

De diaconie probeert dorpsbewoners die in armoede leven te helpen en wie er behoefte aan heeft kan bezoek krijgen voor een goed gesprek.

Sinds een aantal jaren hebben we een tsjerkefûns dat een financiële bijdrage kan leveren aan projecten in de dorpen die de sociale gemeenschap versterken.

Het lokaal van de kerk wordt door allerlei verenigingen en voor allerlei activiteiten gebruikt.

We doen dus al dingen die open staan voor alle bewoners. Maar we weten lang niet altijd hoe de kerk in het dorp ervaren wordt.

Daarom hebben we in de afgelopen maanden in samenwerking met de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestond uit een aantal interviews en twee focusgroep gesprekken. Voor zowel de interviews als de focusgroep gesprekken werden mensen vanbinnen en buiten de kerk uit de drie dorpen uitgenodigd. In deze gesprekken hebben we het gehad over hoe de dorpen en de kerk ervaren worden. Het werden levendige gesprekken. We verwachten binnenkort een verslag van dit onderzoek en hopen het te kunnen gebruiken voor ons beleid. We zullen een samenvatting ervan in Linepraet plaatsen.

In juni van het vorige jaar heeft dominee Gerard Knol afscheid van onze gemeente genomen en is hij naar Noordoost Groningen vertrokken. Sinds september is dominee Sita Hofstra uit Sumar tijdelijk voor een aantal uren aan onze gemeente verbonden. Ondertussen hebben de kerkenraden van Reduzum Idaerd c.a. en Raerd en Dearsum gesprekken gevoerd om meer te gaan samenwerken. Ook zijn we van plan om samen een nieuwe predikant voor onze kerken te zoeken.

Nieuwe gastpredikanten


Dhr. Sytze Tsaed Grijpstra

Graag wil ik mij even in het kort voorstellen. Mijn naam is Cecil Tead Grijpstra. Ik ben in 1959 in Ontario Canada geboren. In het jaar 1967 is de familie weer teruggekeerd naar Friesland. Mijn roepnaam werd toen Sytze. Tegenwoordig woon ik in Sneek waar ik ook lid ben van de Doopsgezinde Gemeente.Na mijn middelbare schoolperiode heb ik dertig jaar in het assurantievak gewerkt.
Na een grote reorganisatie in 2010 ben ik begonnen om Theologie te studeren.
Vorige jaar ben ik afgestudeerd voor mijn Bachelor of Theologie.
Mevr. Foekje-Fleur Fink

Directeur Praktijk voor leerlingbegeleiding en Fink training en advies. Ik ben  10 jaar predikant van de protestantse gemeente Burdaard geweest, nu deeltijd predikant van de Protestantse gemeente Eastermar. Gespecialiseerd in mediation, contextueel pastoraat en geestelijke begeleiding.

Verder ben ik medewerker van ‘Beautiful Gate’, opvang van kinderen met AIDS, in Crossroads, Kaapstad (ZA).en vorig jaar een half jaar predikant geweest in de Igreja Evangelica Reformada te Arapoti, Brasil.

Typering: In ons leven krijgen we allemaal te maken met breuken. Breuken zijn er! Ze kunnen maken dat we in verlegenheid worden gebracht en maar moeilijk onze weg vinden. Wat mij boeit op de geestelijke weg is dat Jezus zijn aandacht vooral richt op mensen die -om welke reden dan ook- in zo’n breuk terecht zijn gekomen. Met zijn liefde wil hij voor hen de breuk overbruggen. Dat is een liefde die mij steeds opnieuw raakt en verwondert.