Tsjerkefûns


Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via deze site. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen.

Aanvragen hiervoor moeten voor 1 maart 2019 schriftelijk ingediend zijn bij de voorzitter van de werkgroep, Siep van Lingen, Oan it Swin 1, 9008RE,Reduzum, of gemaild zijn naar pknreduzum@gmail.com.


Download hjir it oanfraachformulier 2019

Reglement Werkgroep Tsjerkefûns

Download hier het Overzicht toekenningen Tsjerkefûns december 2018 het overzicht van de  projecten/activiteiten die een financiële bijdrage uit het fonds hebben ontvangen.

Toezeggingen Tsjerkefûns