Tsjerkefûns


Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via deze site. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen.

Aanvragen hiervoor moeten voor 1 november 2019 schriftelijk ingediend zijn bij de voorzitter van de werkgroep, Siep van Lingen, Oan it Swin 1, 9008RE,Reduzum, of gemaild zijn naar pknreduzum@gmail.com.

Download hier het aanvraagformulier november 2019

Reglement Werkgroep Tsjerkefûns

Begin dit jaar zijn er een aantal aanvragen binnengekomen waar we als Tsjerkefûns over hebben vergaderd. Het huidige overzicht van de toekenningen van 2019 ziet er als volgt uit:

100 jarig jubileum Vrouwen van Nu € 500,00
Mindervalide lift sportkantine Stichting Sportbelangen Reduzum € 5.000,00
Beweegplan Doarpsbelang Reduzum € 5.000,00
100 jarig bestaan Doarpsbelang Doarpsbelang Reduzum € 2.000,00

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het downloaden en invullen van het aanvraagformulier.

Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen. Voor 2019 is nog een bedrag van € 7.500,- beschikbaar.

Aanvragen voor de tweede ronde in 2019 moeten voor 1 november 2019 worden ingediend.

Siep van Lingen
Oan it Swin 1
9008RE  Reduzum,  pknreduzum@gmail.com.