Werkgroep Focus


Focus is een werkgroep van de Protestantse Gemeenten van Reduzum en Raerd.
Contact:
Jelle Rollema, tel. 0515-521261, email: j.rollema@planet.nl
Reduzum: www.reduzum.com/Voorzieningen1/Kerk
Raerd: www.ruimgeloven.nl


In het winterprogramma van de werkgroep Focus van Reduzum en Raerd staat dit jaar het thema Identiteit centraal.

De films zijn te zien in het Lokaal te Reduzum (de oprit rechts van de kerk, aan de rechterhand). Tijd: 19.30 uur. Toegang en consumptie gratis.

In verband met rechten worden de titels van de films niet vermeld op de website. Meer weten over welke films er worden vertoond? Mail naar: Jelle Rollema, j.rollema@planet.nl en u krijgt via de mail het complete winterprogramma met informatie over de films toegestuurd.

De lezingen worden gehouden in het dorpshuis van Raerd. Tijd: 20.00—22.00 uur. Toegang en consumptie gratis, behalve bij de Laurentiuslezing (zie bij 16 maaar/20 april).

    

Film van betekenis

Woensdagavond 6 november in het Lokaal te Reduzum (voorbij de kerk onmiddellijk linksaf de oprit op en dan aan de rechterhand).

Aanvang: 19.30 uur. Toegang: gratis.

Vanwege de rechten op het vertonen van films hebben we slechts een beperkte mogelijkheid om de te vertonen films te vermelden. Meer weten over welke films er worden vertoond? Kijk in de Focus folder of stuur een mail naar j.rollema@planet.nl en u ontvangt het complete overzicht.

Focuslezing:

Biologische Boer Jaring Brunia, een jonge boer met een missie

Maandagavond 25 november in het dorpshuis te Raerd

Aanvang: 20.00 uur. Toegang: gratis

Jaring Brunia heeft na de overname zeven jaar geleden het ouderlijk bedrijf volledig gereorganiseerd en toekomstbestendig gemaakt, juist door onconventionele keuzes te maken. Alles op de boerderij is gericht op ecologische processen. De natuur is de grootste bron van kennis, en de kracht van de natuur wordt optimaal benut. Daarom kalven alle koeien in het voorjaar, en wordt er zodra het kan maximaal beweid.

De koeien weiden in kruidenrijke graslanden; goed voor de koeien, maar ook goed voor de weidevogels. Deze kruidenrijke weiden worden geweid middels een stripgraas-systeem waarbij de dieren enkele uren dicht op elkaar weiden waarna het gras weer rust krijgt om volledig te herstellen. Volgens Jaring ontstaat er op deze manier een ideale weidevogelbiotoop in het voorjaar wat de kans dat jonge vogels overleven vergroot. Een van de eerste keuzes die gemaakt werden op het bedrijf was het realiseren van een plasdrasgebied van ongeveer 1 ha, deze plek ontwikkelt zich tot een plek waar de weidevogels graag op af komen.

Als biologisch melkveehouder doet Jaring Brunia uit Flansum dus alles anders, hij gebruikt de natuur als bron van kennis en inspiratie.

‘Als je naar de natuur kijkt, zie je dat alles klopt. En dat er verder weinig nodig is. Als ik de koeien en het grasland dus weer terugbreng in hun natuurlijke ritme, dan verandert mijn rol van boer in een soort van boswachter’, aldus Jaring Brunia.

Waarom en hoe hij dit doet, komt hij vertellen tijdens zijn lezing.

 


Woensdagavond 15 januari (Reduzum)                         

19.30 uur: Film van betekenis

         


Maandagavond 10 februari (Raerd)                     

20.00 uur: Lezing: De ontzuilde burger op zoek naar identiteit. Over de internet-bubbles als nieuwe verzuiling.

Door Edward van der Tuuk, docent filosofie en ethiek.

Waar Verlichtings-filosofen nog geloofden dat kennis en informatie de burger zouden verlichten en emanciperen, moeten we misschien vaststellen dat de internet-informatie-revolutie vooral verwarring, onzekerheid, angst, tribalisme en polarisatie teweeg heeft gebracht. ‘Vertrouwen in de toekomst’ luidt de titel dat het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt een bezwering van gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren. Deze gevoelens manifesteren zich in wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij. Hoe herstellen we de dialoog?

Woensdagavond 4 maart (Reduzum)

19.30 uur: Film van betekenis

Maandagavond 16 maart of 20 april.

Laurentiuslezing

Door burgemeester Jannewietske de Vries

Plaats: Laurentiuskerk te Raerd. Tijd: 20.00 uur.

Toegang gratis voor de inwoners van Dearsum, Reduzum/Idaerd/Friens/Raerd/Poppenwier en leden van de Protestantse Gemeente Ingwert in Jirnsum. Overige bezoekers € 6 (incl. koffie en thee).

Woensdagavond 13 mei (Reduzum)                      

19.30 uur: Film van betekenis: Heartstone