Skoalreiske pjutten

Hjir noch in leuke sfear ympresje fan de pjutten op skoalreiske nei de bernebourkerij yn Snits.
No kin elkenien earst genietsje fan de simmerfekânsje. Fan ôf moandei 4 septimber gean de doarren wer iepen.