Moarns Ier hat de lêch út


Op 30 septimber ha de leden ôfskie naam fan harren aaisikersklub. Mar leafst 125 jier wie ‘Moarns Ier’ mear dan in begrip yn úse doarpen.

It lêste boek oer ‘Moarns Ier’ is ek út.
Foarsitter Sybren Jansma hat besocht dy 125 jier wer te jaan yn dit boek mei omtrint 100 foto’s, prachtige ferslagen en moaie, wier barde sterke stikken. It jowt wer op hokker wize ús doarpsgenoaten it aaisykjen belibben.

In protte histoarje foar mar € 30.

Koartom, in boek om te krijen en in boek om wei te jaan.  Mar de oplaach is beheind. Sinteklaas hat al in stikmannich by de ponghâlder fêst lein.

Noch gau efkes hinne.

Klaas Hijlkema op it Eksternêst, Ayttawei 24.

Rûnom de Kriistdagen noflik lêze.