Jaarvergadering Uitvaartvereniging


Uitnodiging voor de 113e Algemene Ledenvergadering over 2017 van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Reduzum-Eagum-Friens-Idaerd, op dinsdag 20 maart 2018 in het It Lokaal te Idaerd om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen;
 2. Notulen ALV 2016;
 3. Jaarverslag bestuur over 2017;
 4. Verslag kascommissie 2017 Jan Posthumus en Anneke de Vries;
 5. Benoeming kascommissie 2018 Fiona de Vries en Jan Posthumus, reserve……..;
 6. Financieel verslag over 2017;
 7. Voorstel contributie en vergoeding aan dienstengebruik continueren;
 8. Voorstel aanpassing procentuele vergoeding bij latere intrede dan 18 jaar;
 9. Bestuursverkiezing: aftredend na 26 jaar en niet herkiesbaar Kees Hijlkema. Kandidaten kunnen zich tot maximaal 1 week van te voren schriftelijk melden bij het bestuur.

De voorkeur gaat uit naar een inwoner van Friens;

 1. Bode- en dragerszaken;
 2. Rondvraag.

 

Na afloop ontvangt u van ons het glossy tijdschrift “Waardig afscheid” van Fryslân Markant.

 

EMAIL

Graag ontvangen wij van onze leden een emailadres. U kunt dit mailen naar uitvaartver.dle@gmail.com
Het bestuur

 

Wilt u informatie over onze vereniging dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Jappie de Vries, voorzitter Tel. 601140
Hylkje Hettinga, secr./p.m. Tel. 602239 / uitvaartver.dle@gmail.com
Paule Schaap Tel. 624352
Pieter Terpstra Tel. 602147
Kees Hijlkema Tel. 601505