Jaarvergadering Uitvaartvereniging


Uitnodiging: ALV Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Graag nodigen wij jullie/u uit voor de 114e Algemene Ledenvergadering
over 2018 op 11 maart 2019 in de Sportkantine te Reduzum om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen;
 2. Notulen ALV over 2017;
 3. Jaarverslag bestuur over 2018;
 4. Verslag kascommissie 2018 Fiona de Graaf en Jan Posthumus;
 5. Benoeming kascommissie 2019 Kees Hijlkema en Fiona de Vries, reserve ……………….;
 6. Financieel verslag over 2018;
 7. Voorstel contributie*) en vergoeding aan dienstengebruik continueren;
 8. Bestuursverkiezing:
  Friens: kandidaat Wimmy van der Meer;

Idaerd: Paule Schaap: aftredend en herkiesbaar;
Tegenkandidaten kunnen zich tot 1 week van te voren schriftelijk melden bij het bestuur.

 1. Bode- en dragerszaken;
 2. Rondvraag.

  *) Attentie: De contributie over 2019 zal begin maart automatisch worden geïncasseerd.

EMAIL

Graag ontvangen wij van onze leden een emailadres. U kunt dit mailen naar uitvaartver.dle@gmail.com
Het bestuur

Wilt u informatie over onze vereniging dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Jappie de Vries, voorzitter Tel. 601140
Hylkje Hettinga, secr./p.m. Tel. 602239 / uitvaartver.dle@gmail.com
Paule Schaap Tel. 624352
Pieter Terpstra Tel. 602147
Vacant