Vrouwen van Nu nijs

vrouwen-van-nu-logoContactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei

 


Nijsbrief april 2018

 

Mei de fyts derop út:
9 april, 1e kear start 13.00 oere by v.Dyk.
7 maaie, start 13.00 oere by v. Dyk.
4 juny, start 13.00 oere by v. Dyk.
13 juni, Provinsjale fytsdei, org. ôfd. Leeuwarden, nijer berjocht komt noch.
4 july, de hiele dei der op út, start 9.30 oere by v. Dyk.
6 augustus, start 13.00 oere by v. Dyk.
10 septimber, start 13.00 oere by v. Dyk,


Túnklubdatums:

26 april, Nei de tropyske túnen fan de ” Orchideeënhoeve” yn Luttelgeest.13.00oere
22 maaie,  Nei  de natoertún fan it” Hummelhûs” yn Aldhoarne.9.00 oere
25 juny , Nei de tún” ûnder de Moerbei” fan túnûntwerpster Cindy Houben Jobbegea. 13.30 oere
27 july, Nei de tún fan Frouke v.d. Zee yn Easterbierrum. 13.30 oere
6 septimber, Nei de tún en kwekerij fan ” De kleine prairie” yn’e Tynje mei Amerikaanske planten.   13.30 oere


 

 

Handwerkexpositie 2018

De Handwerkexpositie 2018 met als thema “Ontmoeting” wordt gehouden op 28 en 29 maart in Zalencentrum It Haske, Vegelingsweg 20 in Joure.

De openingstijden zijn:

​woensdag : 11.00 – 17.00 uur
donderdag: 10.00 – 16.00 uur

Entree:
leden        € 4,00
​niet leden  € 5,00


PRESINTAASJE HAAKTE TEKKENS HAAK Inn

Yn septimber 2015 is tidens de ynfomiddei fan de Vrouwen van Nu úteinset mei in Haak Inn. It doel wie oan te heakjen by it projekt ‘Grootste gehaakte deken’. Op de ynfomiddei binne in soad froulju entûsjast begûn mei it haken fan de saneamde ‘beppe’s blokjes’. Utsein de leden fan de Vrouwen van NU, diene der ek in soad doarpsgenoaten út Reduzum en omkriten oan mei. In ploechje froulju komt sûnt dy tiid ien kear yn de moanne yn húskeamerferbân by elkoar oer de flier om te haken, breidzjen, mekoar te ynspirearje en fansels jout dat ek in soad gesellichheid.
Fan de oanlevere blokjes, lytse en grutte haakwurkstikken en jern binne seis tekkens makke…..
Der is ek úteinset mei twa ‘toverbal’ tekkens. Dizze haakwurkstikken wurde hieltyd trochjûn oan oare doarpsgenoaten mei it fersyk om der inkele toeren oan fierder te haken. Ien tekken is al klear en de twadde hast. Yn totaal komt dat dus op hast acht tekkens!
Woansdei 14 maart komt Monique van der Hoek ( ien fan de organisatoaren fan dit lanlik inisjatyf) ’s moarns om 10.00 oere yn it Lokaal yn Reduzum om de tekkens op te heljen.
Heakje jim ek oan?
Haakst oan? Ommers haken is ferbinen!.

 

LOL is los!

De Damestaart