Vrouwen van Nu nijs

vrouwen-van-nu-logoContactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei

 


 

It binne gjin stilsitters die Vrouwen van Nu. Winterdeis binne sy dwaande mei nifeljen, workshops of gesellige jûnen yn it Lokaal en simmerdeis pakke sy bygelyks de fyts of besjogge sy de prachtichste tunen yn Fryslân. Njoggenennjoggentich jier bestean sy dit jier al al yn Reduzum en still going strong!

Sa draaiden de froulju harren hân der net foar om tidens in besyk oan ‘t Waddencenter oan de Ofslútdyk om mei de snoadfoan de QR koades yn te skannen foar mear eftergrûnynformaasje. En mei in virtual bril makken sy in spektakulêre flecht boppe de fiskmigraasjerivier.

Nei in tige lekkere lunch letter op de dei yn Makkum, giene se foar in fartocht mei elkoar de boat yn. Wat in paradyske is it bûtengebiet dêr by Makkum. Nêsten mei merkels, swannen en eintsjes en spannende lege brechjes om ûnder troch te farren. Der wie in soad wille oan board en der waard omraak songen mei de sjarmante skipper oan board.

Werom yn Makkum wachte Durkje ús op. Dizze kapster en huoddemakster wie klaaid yn prachtige klean mei in yndrukwekkende hoed. De froulju gongen mei har op kuiertocht. Yn in ferskaat oan steechjes fertelde Durkje op entûsjaste wize oer bedriuwkes en hûshâldings dy’t hjir eartiids en no noch wenje yn Makkum. Ja, Makkum brûst witte wy no, lyk as de Vrouwen van Nu út Reduzum.

Noflike simmer allegear!!

 


Nijsbrief april 2018

 

Mei de fyts derop út:
9 april, 1e kear start 13.00 oere by v.Dyk.
7 maaie, start 13.00 oere by v. Dyk.
4 juny, start 13.00 oere by v. Dyk.
13 juni, Provinsjale fytsdei, org. ôfd. Leeuwarden, nijer berjocht komt noch.
4 july, de hiele dei der op út, start 9.30 oere by v. Dyk.
6 augustus, start 13.00 oere by v. Dyk.
10 septimber, start 13.00 oere by v. Dyk,


Túnklubdatums:

26 april, Nei de tropyske túnen fan de ” Orchideeënhoeve” yn Luttelgeest.13.00oere
22 maaie,  Nei  de natoertún fan it” Hummelhûs” yn Aldhoarne.9.00 oere
25 juny , Nei de tún” ûnder de Moerbei” fan túnûntwerpster Cindy Houben Jobbegea. 13.30 oere
27 july, Nei de tún fan Frouke v.d. Zee yn Easterbierrum. 13.30 oere
6 septimber, Nei de tún en kwekerij fan ” De kleine prairie” yn’e Tynje mei Amerikaanske planten.   13.30 oere

 

 


PRESINTAASJE HAAKTE TEKKENS HAAK Inn

Yn septimber 2015 is tidens de ynfomiddei fan de Vrouwen van Nu úteinset mei in Haak Inn. It doel wie oan te heakjen by it projekt ‘Grootste gehaakte deken’. Op de ynfomiddei binne in soad froulju entûsjast begûn mei it haken fan de saneamde ‘beppe’s blokjes’. Utsein de leden fan de Vrouwen van NU, diene der ek in soad doarpsgenoaten út Reduzum en omkriten oan mei. In ploechje froulju komt sûnt dy tiid ien kear yn de moanne yn húskeamerferbân by elkoar oer de flier om te haken, breidzjen, mekoar te ynspirearje en fansels jout dat ek in soad gesellichheid.
Fan de oanlevere blokjes, lytse en grutte haakwurkstikken en jern binne seis tekkens makke…..
Der is ek úteinset mei twa ‘toverbal’ tekkens. Dizze haakwurkstikken wurde hieltyd trochjûn oan oare doarpsgenoaten mei it fersyk om der inkele toeren oan fierder te haken. Ien tekken is al klear en de twadde hast. Yn totaal komt dat dus op hast acht tekkens!
Woansdei 14 maart komt Monique van der Hoek ( ien fan de organisatoaren fan dit lanlik inisjatyf) ’s moarns om 10.00 oere yn it Lokaal yn Reduzum om de tekkens op te heljen.
Heakje jim ek oan?
Haakst oan? Ommers haken is ferbinen!.

 

LOL is los!

De Damestaart