Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei


Jiergearkomste woansdei 23 jannewaris 2019 om 19.45 oere yn it Lokaal Wurklist:

1. Iepening

2. Ynkommen stikken en meidielings

3. Jierferslach 2018

4. Jierferslach ponghâldster

5. Ferslach kaskommisje en beneaming lid en reservelid kaskommisje

6. Weromsjen op 2018 en (foar-)útsjen nei 2019

7. Omfreegjen

8. Sluting

Nijsbrief jannewaris 2019

LOL is los!

De Damestaart