Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei


Foar ús jannewaris-gearkomste op 21 jannewaris 2020 om 19.45 oere yn it lokaal ha wy útnoege meiwurkers fan Club Caffemed. Club Caffemed sit oan de Legedyk yn Reduzum, yn it eardere Griene Krúsgebou, en is in ûnderdiel fan Comfortzorg.

Mear nijs yn de Nijsbrief jannewaris 2020


De froulju fan no wiene ûnderweis,
Nei Ljouwert foar in lúkse boatreis.
Mei sierlike huodsjes op’e kop,
Giene se yn Ljouwert it wetter op.

De cruise gie oer de Dokkumer Ie,
Sa’t matroas Marjolein út’e doeken die.
Sa’n fjirtich froulju byinoar, dat gie der omwei,
Se keakelen wat ôf, in hinnehok wie der neat by.

Mar as Rjimke ferskes spile op har akkordeon,
Dan song elk út folle boarst mei yn’e  salon.
Ek Baukje har feestliet lei goed yn’t gehoar,
We foarmen mei-inoar in prachtich koar.

By in cruise heart fansels ek in “high tea”,
Dy’t út alderhande lekkere hapkes bestie.
Fan hertich oan’t swiet, it koe wier net better,
De “Gaasterland” sakke hieltyd djipper yn’t wetter.

Sa koersten we op Dokkum oan, mar dêr gie it mis,
De brêge wie ticht, foar de skipper in grutte hindernis.
Hy moast efterút farre, omdat er gjin plak om te kearen wie,
No die lykwols bliken dat er syn mantsje wol stie,

Fakkundich en op oanwizingen fan syn frou,
Brocht er ús feilich werom nei de stêd fan de Aldehou.
Underweis namen we ek noch in pear ferstekkelingen mei,
Twa âlde wyfkes, dy kamen alhiel út Amearika wei,

Se fertelden ús hoe it dêr om en ta gie,
En fan beppe Berber dy’t sa ûnwennich wie.
It die bliken dat se net mei lege hannen kaam wiene,
Mar sân flachjes meinamen, dêr’t de froulju noch ferlet fan hiene

Yn Ljouwert wie ús moaie reis foarby.
De ôfsluting fan de Vrouwen fan Nu feesterij.
Mar wat ha we it op ús reiskes gesellich hân,
Sa meielkoar op paad jout in waarme bân.

No even rêst, dat is wolfertsjinne,
En dan fol moed oan in nij programma begjinne!
Froukje Popma

Besjoch de foto’s fan alle trije útstapkes


FEESTLIET 100 JIER  Vrouwen van Nu REDUZUM e.o. 

(op de wize fan:  It feintsje fan Menaam)

Dit jier dat is ús jier
de flagge kin no op de toer
wy binn’ in hechte klup
en bliuwe sterk en stoer

Hoera-ja-ha
want wy bestean al 100 jier
‘t is prachtich, earlik wier
wy feeste mei plesier.

Us fytske komt fan stâl
wy sjeze troch de hikkedaam
wy stekke fiks fan wâl
sá bliuwe wy jongfaam

Ha-ha-no -ja
want wy bestean al 100 jier
in wûnder, earlik wier
wy fytse mei plesier.

Wy gean sa graach op stap
nei  al dy jûnen yn ’t Lokaal
wy leare wer wat nijs
en komme op ferhaal

Ja –ha- no-sa
want wy bestean al 100 jier
gesellich, earlik wier
wy harkje mei plesier.

 

Us freonskip stiet foarop
wy hawwe wille mei elkoar
wy prate fleurichop
en binn’der foar de oar.

Ha-ha-ja-ja
want wy bestean al 100 jier
bysûnder, earlik wier
wy glimme fan plesier.

 

Kom allegear mar mei
hjoed is it feest, hjoed bliuwt it feest
de hiele lange dei
de ein is der foar wei.

 

Hoera-ja-ha
want wy bestean al 100 jier
Reduzum, earlik wier
wy klappe fan plesier!

Baukje Wytsma