Vrouwen van Nu nijs

vrouwen-van-nu-logoContactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei

 


Op 11 oktober ha de Vrouwen van NU in middeisgearkomste mei fysiotherapeute Adrie Abbing út Easterwierrum.
Adrie wurket as fysioterapeute yn de praktyk fan Jelle Sybesma yn Mantgum en is dêr de bekkenbodemspesjalist.
It ûnderwerp fan de lêzing is bekkenbodem-problematiek en incontinentie wêrby it funksjonearjen fan de bekkenbodem en de spieren sintraal steane, en de gefolgen as alles net hielendal up-to-date mear is. Nei de útliz sil Adrie sil se oan de hân fan oefeningen fertelle  wat we sels dwaan kinne.

Elk dy’t ynteresearre is, is om 13.30 wolkom op dizze bysûndere en learsume middei oer in soms dochs wol prekêr ûnderwerp
Nijsbrief oktober 2017


Net mei de pinne op it papier, mar mei de hannen yn it hier! Sa stie de skriuwgroep der foar by de start fan it nije programmajier fan de VvN.

We sieten sûnder dosinte en der hiene ek in pear skriuwsters opsein. Dêrom waard besletten foarlopich mar even te stopjen oan’t der immen kaam dy’t ûs út de need helpe koe. En dy persoan kaam der, troch tadwaan fan ús warbere Tryntsje Hemstra. Sy rekke yn petear mei Afke Toren út Grou, dy’t folle ûnderfining hat op it mêd fan skriuwen en toaniel. Foar Afke wie it gjin beswier dat ús groepke mar út fjouwer minsken bestie: Tryntsje, Tietsje, Anneke en Froukje. Sy woe ús noch wol wat fierder op wei helpe mei ús literêre prestaasjes. En dat docht se op in orizjinele en boartlike wize. Sa feroarje fjouwer froede froulju samar yn moardners, meunsters en minnaressen en libje se troch elkoars ferhalen even yn in oare wrâld. En dat is spannend en ûntspannend tagelyk, want der wurd tidens sa’n les hiel wat ôflake.

Dus froulju,(ek as je gjin lid binne)  as jim nijsgjirrich binne nei jim eigen skriuwtalinten, kom dan ris lâns. Oanmelde kin by: Tietsje Rodenburg   til.  601947  of Froukje Popma   til.  601091

LOL is los!

De Damestaart