Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei


Cipier
Hij was in de wieg gelegd voor cipier, tierelierelier
Hij was in de wieg gelegd voor cipier, tierelierelier
Zijn rammelaar was een sleutelbos
Hij speelde altijd diefje zonder verlos
En at water en brood met plezier
Tierelierelier

De Cipier (vertelt over zijn (on)macht)

Miskien binne der froulju dy’t dit ferske noch kinne en der oan tinke moasten doe’t se yn it programmaboekje it ûnderwerp fan de earste jûn stean seachen. Want dêr giet it oer op ús gearkomste op moandei 7 oktober om 19.45 oere yn it lokaal.
Ferhalen út de earste hân fan in âld oppasser.  In jûn wêrop wy meinommen wurde yn de wrâld fan it finzenislibben.

De Sutelaksje komt werom!

Troch Boeken fan Fryslân binne wy, as Vrouwen van Nu, frege om de pleatslike Sutelaksje te organisearjen yn Reduzum, jim witte wol mei in kroade mei Fryske boeken by de doarren del, lykas dat earder op allerhande plakken yn de provinsje barde. Dat hat jierren stil stien, mar boppesteande  organisaasje wol graach besykje dat wer nij libben yn te blazen.

Wy kinne dit net allinnich en freegje dêrom jim help. En as der minsken út Friens, Idaerd en Aegum binne dy’t helpe wolle, kin der dêr fansels ek sutele wurde.

Hoe sjocht de aksje der út?

Folderje, in boekekream op de Versmarkt op 6 septimber, ferkeap op 10 septimber hûs oan hûs mei de kroade en in boekekream op de Ynfomiddei fan de Vrouwen van Nu yn it Lokaal op 14 septimber.

Wat moat der dus barre en wêr soene wy help by brûke kinne?

Der moatte folders rûn brocht wurde op 3, 4 of 5 septimber yn Reduzum, Friens en Idaerd.

Der moatte minsken yn de kream oan de slach op 6 septimber (fan 2 – 5 oere of in diel fan de middei)

Der moatte boeken ferkocht wurden op tiisdei 10 septimber fan 18-00-20.30 oere.


De fraach is dus: wa wol helpe en wêr mei? En wa hat in kroade beskikber dy’t brûkt wurde kin? Mei elkoar moat dit dochs slagje?!

Wolle en kinne jim helpe, jou jim dan op: mail giestmei@gmail.com

Omdat wy net alle minsken berikke kinne mei de ferkeap, ha wy dus besletten om ek in kream op de Versmarkt yn te rjochtsjen.

De wike nei de merke kinne jim de folder wêr’t de boeken op steane yn de bus ferwachtsje.

Dizze list sil ek op Reduzum.com te finen wêze, mar hjir sjogge jim der al in pear:


De froulju fan no wiene ûnderweis,
Nei Ljouwert foar in lúkse boatreis.
Mei sierlike huodsjes op’e kop,
Giene se yn Ljouwert it wetter op.

De cruise gie oer de Dokkumer Ie,
Sa’t matroas Marjolein út’e doeken die.
Sa’n fjirtich froulju byinoar, dat gie der omwei,
Se keakelen wat ôf, in hinnehok wie der neat by.

Mar as Rjimke ferskes spile op har akkordeon,
Dan song elk út folle boarst mei yn’e  salon.
Ek Baukje har feestliet lei goed yn’t gehoar,
We foarmen mei-inoar in prachtich koar.

By in cruise heart fansels ek in “high tea”,
Dy’t út alderhande lekkere hapkes bestie.
Fan hertich oan’t swiet, it koe wier net better,
De “Gaasterland” sakke hieltyd djipper yn’t wetter.

Sa koersten we op Dokkum oan, mar dêr gie it mis,
De brêge wie ticht, foar de skipper in grutte hindernis.
Hy moast efterút farre, omdat er gjin plak om te kearen wie,
No die lykwols bliken dat er syn mantsje wol stie,

Fakkundich en op oanwizingen fan syn frou,
Brocht er ús feilich werom nei de stêd fan de Aldehou.
Underweis namen we ek noch in pear ferstekkelingen mei,
Twa âlde wyfkes, dy kamen alhiel út Amearika wei,

Se fertelden ús hoe it dêr om en ta gie,
En fan beppe Berber dy’t sa ûnwennich wie.
It die bliken dat se net mei lege hannen kaam wiene,
Mar sân flachjes meinamen, dêr’t de froulju noch ferlet fan hiene

Yn Ljouwert wie ús moaie reis foarby.
De ôfsluting fan de Vrouwen fan Nu feesterij.
Mar wat ha we it op ús reiskes gesellich hân,
Sa meielkoar op paad jout in waarme bân.

No even rêst, dat is wolfertsjinne,
En dan fol moed oan in nij programma begjinne!
Froukje Popma

Besjoch de foto’s fan alle trije útstapkes


FEESTLIET 100 JIER  Vrouwen van Nu REDUZUM e.o. 

(op de wize fan:  It feintsje fan Menaam)

Dit jier dat is ús jier
de flagge kin no op de toer
wy binn’ in hechte klup
en bliuwe sterk en stoer

Hoera-ja-ha
want wy bestean al 100 jier
‘t is prachtich, earlik wier
wy feeste mei plesier.

Us fytske komt fan stâl
wy sjeze troch de hikkedaam
wy stekke fiks fan wâl
sá bliuwe wy jongfaam

Ha-ha-no -ja
want wy bestean al 100 jier
in wûnder, earlik wier
wy fytse mei plesier.

Wy gean sa graach op stap
nei  al dy jûnen yn ’t Lokaal
wy leare wer wat nijs
en komme op ferhaal

Ja –ha- no-sa
want wy bestean al 100 jier
gesellich, earlik wier
wy harkje mei plesier.

 

Us freonskip stiet foarop
wy hawwe wille mei elkoar
wy prate fleurichop
en binn’der foar de oar.

Ha-ha-ja-ja
want wy bestean al 100 jier
bysûnder, earlik wier
wy glimme fan plesier.

 

Kom allegear mar mei
hjoed is it feest, hjoed bliuwt it feest
de hiele lange dei
de ein is der foar wei.

 

Hoera-ja-ha
want wy bestean al 100 jier
Reduzum, earlik wier
wy klappe fan plesier!

Baukje Wytsma