Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmeiNijsbrief maart 2019


Nijsbrief febrewaris 2019

Op woansdei 23 jannewaris waard ús jiergearkomste hâlden. De tafels stiene foar dizze gelegenheid opsteld yn in U-foarm mei yn it midden in soarte fan `bestjoerstafel’. De leden fan de Denktank wiene der klear foar. It seach der gesellich út en it Lokaal rûn al rillegau fol, der moasten noch flink wat stuollen by foardat elkenien teplak siet.

Foardat de gearkomste begong, waarden al sa’n 25 flachjes ynlevere foar de feest-flaggenline, dy´t troch de leden makke wurde sil yn it kader fan ús 100 jierrich bestean. It stribjen is om sels hûndert (of mear) flachjes te meitsjen yn dit feestlike jier fan ús ôfdieling.

Oan it begjin fan de gearkomste koene de leden earst wat oer harren ûntwerp foar it eigen spesifike flachje fertelle. De fariaasje yn oanpak en materiaal wie wer grut en ferrassend. Der wiene kreative ideeën betocht, it fariearde fan in flachje fan in broekje fan ien fan de bern oant in flachje mei it getal 100, makke fan in pypke jern en twa naaimasinespoeltsjes. Der sille grif noch in hiele protte nije ûntwerpen folgje.

Laten we even eindeloos dromen, over wat niet is en nog kan komen

Mei dizze rigel iepene Els de gearkomste. Dêrnei kaam al gau it jierferslach fan Tsjeppy oan bar. Altyd in feest om te hearren hoe´t sy elkenien wer op har hiel eigen meinimmende wize hearre lit wat wy allegear by de ein hân hawwe yn it ôfrûne jier. Nei in pear oanfullings waard it ferslach goedkard.

Ek it finansjeel ferslach, makke troch Wietske, waard goedkard. Der wie sels in bytsje jild oerbleaun dit jier! De kaskommisje wie och sa tefreden. Swaantsje waard betanke. Afke docht dit wurk nochris takom jier, tegearre mei Riekje. Afra is ús nije reserve.

By it foarútsjen nei 2019 oppere Els in oantal alternative mooglikheden oer wat wy miskien wol fan doel binne yn 2019: plastyske yngrepen, in nije heup, elektrysk riden, in speltakulêre fakânsjebestimming of in opromsesje mei help fan de metoade fan opromgoeroe Marie Kondo?

Mar alle gekheid op in stokje. De allerbelangrykste fraach wie fansels:

Sjogge jim út nei it 100-jierrich jubileumfeest?

Dêrby fertelde Els dat wy der nei stribje dat by dit feest safolle mooglik leden aktyf meidwaan kinne,
ek de leden dy’t wy net sa faak (mear) sjogge.

Us útgongspunt is: Meielkoar binne wy 100 wurden en meielkoar wolle wy dat fiere!

Dêrnei wie it tiid foar it omtinken fan de jubilarissen, mar leafst 4 froulju dit jier!
Janne Bokma is 60 jier lid, sûnt 1959, it jier fan de earste Daf en de songfestivalhit ‘Een beetje’ van Teddy Scholten.
Baukje Boersma, Hendrika Tigchelaar en Atsje Zijlstra binne 50 jier lid, sûnt 1969 dus, it jier dat Neil Amstrong foet op de moanne sette en De Lauwerszee feroaret yn Lauwersmeer.
Spitichernôch wiene de jubilearjende froulju der net alle fjouwer, mar gelokkich wie Hendrika wol oanwêzich. De oare dames krije de felisitaasje en wat dêr by heart thús besoarge.

Tidens it omfreegjen waard Els ferrast mei de saneamde Damestaart, de taart foar leden dy’t har op wat foar wize dan ek o sa ynsette foar ús feriening! Swaantje naam it wurd en sette Els, motor fan de Vrouwen van Nu, yn it sintsje. Se docht dit wurk fansels net allinnich, mar ek yn oerlis mei oare leden fan de Denktank en net te ferjitten yn gearwurking mei in grutte rûnte oan entûsjaste en aktive leden. Els regelt en betinkt lykwols in protte en docht altyd fan alles en noch wat wol ‘even’ mei in mear as gewoane enerzjy. Ut namme fan alle leden waard sy foar har ynset betanke. Els wie der efkes stil fan en fertelde dat sy it graach docht, benammen as der goed gearwurke wurdt. Dat jout har in soad positive enerzjy.

Nei it skoft wie it wurd oan Marije de Groot út Ljouwert.
Marije is oefenterapeut Cesar. Sy lei om te begjinnen wat út oer de wize fan wurkjen by dizze terapy. Der wurdt sjoen nei it hiele bewegingsbyld fan de pasjint, men giet by de behanneling benammen op syk nei in belangryk útgongspunt: de oarsaak fan de klacht. Hoe kinne wy better bewege om klachten foar te kommen. De behanneling is der op rjochte dat de klacht tenei foar langere tiid, of foar altyd, ferdwynt. Oefenterapeuten wurkje safolle mooglik handsfree. Troch it dwaan fan spesifike oefeningen dy’t pasjinten oanrikt krije om effektiver te bewegen, moat de klacht oer gean kinne.

As Marije begjint te praten, oer ferkearde hâlding en beweging, gean in tal minsken yn it Lokaal al gau efkes moai rjochtop sitten. Grappich om te sjen dat de ynstruksjes oankomme, mar hoe gau ferfalle wy wer yn âlde gewoantes? Ek dat wie efkes letter wer by de oandachtige taharkers te sjen.

Tiid foar in pear oefeningen dus! Under lieding fan Marije gong elkenien goed sitten, stean, op twa fuotten stean (net hingje yn de heup), op ien foet stean en waard der om de balâns socht. De oefeningen lykje allegear frij logysk en fanselssprekkend en net sa spektakulêr, mar as guon fêste beweginggewoantes in bytsje oars dien wurde, kriget it lichem ynienen op in hiele natuerlike wize in soad mear oefening om fitter en soepeler te bliuwen.
Oan de ein fan de jûn fertelde Marije noch wat oer har spesjalisaasje, as ‘kinderoefentherapeute’ en it belang fan bewegen foar bern.
Marije waard betanke foar de entûsjaste en heldere útlis fan har wurk mei in boekenbon.

Oan de ein fan de jûn kaam fansels, foar elk dy’t dêr noch efkes sin oan hie, de tredde helte. Der wie dan ek noch in lang en gesellich neipetear mei in wyntsje, in frisje en wat knabbeltsjes. Doe koe, neidat alles wer mei elkoar oprêden wie, de doar fan it Lokaal wer op slot en stapte elkenien wer de kâlde winternacht yn, op wei nei hûs.LOL is los!

De Damestaart