Vrouwen van Nu nijs

vrouwen-van-nu-logoContactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei

 


Vrouwen van NU!

Op woansdeitemiddei 10 oktober siet it Lokaal moai fol foar de lêzing fan fysiotherapeute Addie Abbing mei as titel ‘De blaas de baas’, in ûnderwerp dat in protte froulju wol oanspruts.

Addie fertelde op luchtige wize hoe ’t alles wurket, en de froulju koene fiele wêr’t de ferskate spieren sitte. Der waard benammen oefene mei de saneamde bekkenbodemspier. De froulje hawwe har tige fermakke by dizze bysûndere lêzing.

Foar de earste jûnsgearkomste ha wy Jantsje Oost útnoege.

Yn it programma ‘Ivich jout de see it sân werom’ nimt sy ús, oan ‘e hân fan gedichten en wandkleden, mei op in stikje fan de libbenswei. Emoasjes wurde hjirby fongen yn poëzij. Alles mei elkoar soarget dit foar in boeiend en ynspirearjend gehiel.

Dus 9 novimber, 19.45 oere nei it Lokaal!

Haak aan bij de Haak-in
Naar aanleiding van het project de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld, is er in 2016 door de Vrouwen van Nu een Haak-In opgestart.
Vorig jaar zijn er door een groot aantal dames voor dit project thuis Granny Squares gehaakt. Hier zijn ondertussen zes dekens van gemaakt. Maar er is ook een ‘toverbaldeken’ gaan rouleren door het dorp. Iedereen die wilde kon daar aan mee haken. Deze deken is nu zo goed als af. Er is een 2e  ‘toverbaldeken’ opgestart en ook hier wordt inmiddels door enkele dorpsgenoten  enthousiast verder aan gehaakt.

Wil je hier aan meedoen of wil je misschien leren haken, haak dan aan.
Elke 2e dinsdagochtend van de maand komen we tijdens de wintermaanden in huiskamer verband bij elkaar. Voor meer info kun je bellen tel 602506.
Of kom 14 november gezellig langs op Buorren 4 bij Wilma.

Lekker!!
Op 17 oktober ha 19 froulju nei de workshop: “ In trije gangen menu foar de kryst in protte wurk?” west. Dizze workshop waard jûn troch Dick Noteboom fan Natuurtuin ’t Hummelhûs yn  Aldehoarne.

Yn de grutte seal fan de deiopfang ’t Hummelhûs stie alles klear en waarden we ûntfongen mei kofje, thee en lekkere koeken. Dick hie help ynroppen fan Bobby, de nije chefkok fan hotel Oostergo.

Dick lei út wat de falkûlen binne by de tarieding fan in krystmiel: te folle dwaan moatte, sadat je gjin tiid hawwe foar de besite; tefolle gerjochten meitsje, dy’t je noch nea earder makke hawwe.

Hy hie in trije gangenmenu gearstald mei allegearre sûne yngrediënten, biologyske griente, biologysk fleis. Mei de mooglikheid om fan te foaren al ferskate gerochtsjes klear te meitsjen, dy’t dan bygelyks allinne noch mar efkes yn de oven opwaarme wurde moatte.
Ek ried Dick oan om de gasten by it meitsjen te belûken. Nei in koarte beskriuwing koe eltsenien oan it wurk. Net mei in fêst resept: der waard in protte oerlitten oan de fantasije fan de froulju. As it te dreech waard, koe de help ynroppen wurde fan Bobby en Dick.

Nei in oere wiene de measte gerjochtsjes klear en hie Dick syn frou foar ús hearlike biologyske wyn en biologyske fruchtesappen ynskonken.

Doe koe it priuwen begjinne: in hearlike garnalecocktail, humus fan Dik Trom-earten mei soere chips, twa kleuren paprikasop, in rôltsje fan filet mei pesto en ham mei derby in grientegarnituur fan allegear bysûndere griente sa as ivige moes, palmkoal, Rimoresqo ( in soarte fan blomkoal)

It neigesetsje wie tige nijsgjirrich: lekkere kwark yn in lyts blompotsje mei dêr oer krommen fan Oreokoekjes, wat liket op modder. En deryn in tûkje munt. Krekt in plantsje, mar lekker!!!!

De útlis en tips fan Dick en Bobby en it entûsjasme wermei sy it brûken fan biologyske produkten oanriede, tegearre mei de ferwennerij troch Dick syn frou, hawwe der foar soarge, dat it in tige slagge en learsume jûn west hat.

Recept: Paprikasoep met twee kleuren:
Maak de soep in twee pannetjes. Maak een basis paprikasoep: snij paprika in stukjes, op kleur, dus bv rood in ene pan, groen in andere, voeg ui, prei, knoflook, water, kruiden naar wens en een bouillonblokje toe. Kook alles 20 minuten en maak het fijn met een blender. Maak dan twee verschillende smaken, bv pittig en een beetje zoet. Dit kan bv. door aan de pittige variant blauwe kaas toe te voegen, en aan de zoete banaan en kokos. Schenk de dikste soep eerst in een kom, en daarna voorzichtig de andere in het midden en probeer dara een ster van te maken. Eet smakelijk!

Der kinne noch in pear minsken by de folgjende workshops:
Lytse klaaifiguerkes om op te hingjen as mobyl, raamhinger of foar yn de krystbeam.
Sneon 18 novimber
Under lieding fan Baukje de Vries yn it Mantgumer Húske moarns om 10 oere of middeis 2 oere.
Kosten € 15,00 glasuerd  € 18,00

Krystblomskikke: we meitsje in krystbeamke

Tongersdei 11 desimber
Yn de kantine ûnder lieding fan Mariska Bijl. Begjintiid 19 oere.
Kosten € 25,-

Opjaan foar dizze workshops kin by Blyke Vellinga. Email: eskeblom@hetnet.nl

Fol is fol. Net leden betelje € 2,50 ekstra

Dus, ook voor niet leden: Wie zin heeft om kleine kerstfiguurtjes te maken om op te hangen als mobiel, raamhanger of in de kerstboom is welkom (na opgave) op 18 november.
En diegene die zelf een kerstboompje wil maken is na opgave welkom op 11 december.

Nijsbrief oktober 2017


Net mei de pinne op it papier, mar mei de hannen yn it hier! Sa stie de skriuwgroep der foar by de start fan it nije programmajier fan de VvN.

We sieten sûnder dosinte en der hiene ek in pear skriuwsters opsein. Dêrom waard besletten foarlopich mar even te stopjen oan’t der immen kaam dy’t ûs út de need helpe koe. En dy persoan kaam der, troch tadwaan fan ús warbere Tryntsje Hemstra. Sy rekke yn petear mei Afke Toren út Grou, dy’t folle ûnderfining hat op it mêd fan skriuwen en toaniel. Foar Afke wie it gjin beswier dat ús groepke mar út fjouwer minsken bestie: Tryntsje, Tietsje, Anneke en Froukje. Sy woe ús noch wol wat fierder op wei helpe mei ús literêre prestaasjes. En dat docht se op in orizjinele en boartlike wize. Sa feroarje fjouwer froede froulju samar yn moardners, meunsters en minnaressen en libje se troch elkoars ferhalen even yn in oare wrâld. En dat is spannend en ûntspannend tagelyk, want der wurd tidens sa’n les hiel wat ôflake.

Dus froulju,(ek as je gjin lid binne)  as jim nijsgjirrich binne nei jim eigen skriuwtalinten, kom dan ris lâns. Oanmelde kin by: Tietsje Rodenburg   til.  601947  of Froukje Popma   til.  601091

LOL is los!

De Damestaart