Programma Vrouwen van Nu


 


Freed 26 april  Workshop Wynpriuwen
Hens Janssen út Eagum fan Aqua Vino sil ús ferskate winen priuwe litte. Jûns om 8 oere yn it lokaal. Kosten € 16,00(ynkl. hapkes)

Mei de fyts der op út

13/05. fiering 100 jierrich jubileum Vrouwen van Nu Reduzum e.o., start 13.00 oere. Opjaan

3/06. We begjinne om 13.00 oere by de Welp yn Reduzum.

4/07. hiele dei fytse fanút Reduzum, fuort om 9.30 oere.

5/08. dizze kear mei de fytsen efterop de auto’s. We begjinne om 13.00 oere by de Welp yn Reduzum.

9/09. We begjinne om 13.00 oere by de Welp yn Reduzum.

De tún yn
Woansdei 15/5, Yn it ramt fan it 100 jierrich jubileum Vrouwen van Nu, reiske nei De Kruidhof, Schoolstraat 29B  yn Bûtenpost.

Tongersdei 27/6, Tún fam. de Ruiter, Hegedyk 6,  Gorredyk.

Tiisdei 23/7, Tún Frouke v.d.Zee, Konkelswei 1, Easterbierrum.

Freed 23/8, Tún de Rike Ierde fan de fam. Zwanenburg, Efterwei 9 yn de Rottevalle.

Moandei 14/10, 25 jierrich jubileum Túnklup, in jûn foar alle leden fan de Vrouwen van Nu yn de Sportkantine fan Reduzum,  meitsje wy gebak û.l.f. Jeanet Wagenaar; foar bliide fûgels.