Programma Vrouwen van Nu


OFDIELINGSJUNEN 2018-2019

Freed 4 jannewaris         Nijjiersbyienkomst

Woansdei 23 jannewaris       Jiergearkomste

Tiisdei 12 febrewaris       Autisme

Tongersdei 7 maart         Deputearre Poepjes

Freed 5 april                  Filmjûn

   De jûns bijienkomsten beginne om 19.45


Data workshops

Woansdei 6 februwaris     Sjongmiddei
Under lieding fan Klaske Deinum sille we wer meielkoar sjonge.Middeis om 13.30 oere yn it lokaal.

Moandei 25 febrewaris       Bonbons meitsje
Mei help fan Marten Boonstra út Akkrum sille we bonbons meitsje by Bakkery Boonstra yn Akkrum. Jûns om 19.30 oere. Kosten €20,-

Tiisdei 26 maart    Workshop Handlettering
Bianca te Braake fan it Artateljee sil ús weiwiis meitsje yn handlettering yn it Lokaal yn Reduzum.
Jûns om 19.30 oere. Kosten 17,50 (ynkl matriaal).

Freed 26 april  Workshop Wynpriuwen
Hens Janssen út Eagum fan Aqua Vino sil ús ferskate winen priuwe litte. Jûns om 8 oere yn it lokaal. Kosten € 16,00(ynkl. hapkes)