Programma Vrouwen van Nu


OFDIELINGSJUNEN 2018-2019

Sneon 15 septimber        Ynfomerk (fan 3 – 6 oere)

Tongersdei 4 oktober        De hulphond

woansdei 7 novimber      Het levensdocument

Tongersdei 13 desimber  Desimberjûn

Freed 4 jannewaris         Nijjiersbyienkomst

Tiisdei 22 jannewaris       Jiergearkomste

Tiisdei 12 febrewaris       Autisme

Tongersdei 7 maart         Deputearre Poepjes

Freed 5 april                  Filmjûn

   De jûns bijienkomsten beginne om 19.45

 


Data workshops

Moandei 24 septimber -Workshop Pompoenen is op 24 septimber yn de kantine en wurdt fersoarge troch Jacoba Workshops (bekind fan Koffietijd, sjoch Jacoba Workshops op Youtube of de website www.jacobaworkshops.nl)

In hiele moaie gelegenheid om te learen hoe’t je in skitterende ôfbylding yn in pompen snije kinne. Opjaan kin oant sneon , 22 septimber, 18.00 oere by Gieneke Jonkman Tel: 0515520955
Tongersdei 22 novimber Kefir workshop
Riekje Korf sil fertelle oer de foardielen fan Kefir. Dernei silli we oan de slach om sels kefir te meitsjen. Jûns om 19.30 oere yn it Lokaal yn Reduzum.
Kosten €10,00 (ynkl matriaal)                                

 

Freed 30 novimber   Workshop Kerstgroep in klei.
Under lieding fan Matsen Osinga fan it Keramiekatelier yn Ljouwert in krystgroep meitsje fan klaai. We begjinne om 10.30 oere.Kosten €70, ynkl. hearlike lunch, krystgroepenthee/kofje

 

Moandei 17 desimber Workshop Kryststjêr
Mei Gineke Jonkman sille we Kryststjerren meitsje yn it Lokaal yn Reduzum. Begjintiid 19.30 oere. Kosten €7.-

 

Woansdei 23 jannewaris     Sjongmiddei
Under lieding fan Klaske Deinum sille we wer meielkoar sjonge.Middeis om 13.30 oere yn it lokaal.

 

Moandei 25 febrewaris       Bonbons meitsje
Mei help fan Marten Boonstra út Akkrum sille we bonbons meitsje by Bakkery Boonstra yn Akkrum. Jûns om 19.30 oere. Kosten €20,-

 

Tiisdei 26 maart    Workshop Handlettering
Bianca te Braake fan it Artateljee sil ús weiwiis meitsje yn handlettering yn it Lokaal yn Reduzum.
Jûns om 19.30 oere. Kosten 17,50 (ynkl matriaal).

 

Freed 26 april  Workshop Wynpriuwen
Hens Janssen út Eagum fan Aqua Vino sil ús ferskate winen priuwe litte. Jûns om 8 oere yn it lokaal. Kosten € 16,00(ynkl. hapkes)