Jeu de Pelote

K.V. “Onder Ons” Easterlittens Uitslagen: www.kvonderons.nl
19e Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote

 

3 Prizen: Waardebonnen (totale waarde 1000 Euro) en Eretekens
Oant de finale 8 “spel” (is in earst) út en maximaal 1 oere spylje op dagen as der trije wedstriden binne
Yn de finale is 10 “spel” út. (der ôf is der ôf)
                                       Wedstriid oersjoch
Moandei 19 juni 1 uur of 8 spel = út voorronde
A 18:30 it Plein Hartwerd Grou
B 19:30 it Plein Dronrijp Bitgum
C 20:30 it Plein Reduzum Sexbierum
Tiisdei 20 juni
D 18:30 it Plein Witmarsum Makkum
E 19:30 it Plein Winsum Weidum
F 20:30 it Plein Reahus Deinum
Woansdei 21 juni
G 18:30 it Plein Mantgum Bolsward
H 19:30 it Plein Jorwert Wjelsryp
I 20:30 it Plein Baard Lollum-Waaksens
Tongersdei 22 juni
J 18:30 it Plein Wieuwerd Heerenveen
K 19:30 it Plein Spannum Tjerwerd
1 uur of 8 spel = út 1e omloop
L 20:30 it Plein Winnaar A Winnaar H
Freed 23 juni
M 18:30 it Plein Leeuwarden Winnaar C
N 19:30 it Plein Winnaar I Winnaar D
Moandei 26 juni
O 18:30 it Plein Winnaar K Easterein
P 19:30 it Plein Winnaar E Winnaar G
Q 20:30 it Plein Winnaar B Winnaar F
Tiisdei 27 juni
R 18:30 it Plein Winnaar J Easterlittens
S 19:30 it Plein Franeker Wommels
1 uur of 8 spel = út 2e omloop
T 20:30 it Plein Winnaar L Winnaar M
Woansdei 28 juni
U 18:30 it Plein Winnaar N Winnaar O
V 19:30 it Plein Winnaar P Winnaar Q
W 20:30 it Plein Winnaar R Winnaar S
Tongerdei 29 juni 8 spel = út ½ finale
X 19:30 it Plein Winnaar T Winnaar U
Y ± 20:45 it Plein Winnaar V Winnaar W
Freed 30 juni 10 spel = út finale
Z 19:30 it Plein Winnaar X Winnaar Y
Hoofdsponsor KV Onder Ons: Herbergh “Het Wapen van Friesland”