Kaatsagenda 2019

Kaatsvereniging Jan Reitsma
Secretariaat: Joke Eenenaam
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebookagenda kaatsen
datum aanvang evenement
26-mrt 20:00 Jierfergadering KV Jan Reitsma
27-apr 13:00 Keningskeatsen
26-mei 13:00 Eelke en Anne partij
1-jun 10:00 KNKB dames Hoofdklasse & Meisjes A en B
9-jun 13:00 Strjittekeatsen
23-jun 13:00 Ledenwedstrijd mei Wytgaard
5-jul 21:00 Nachtkeatsen
4-aug 13:00 Muorre keats toernoai
29-aug 13:00 Familje keatsen
1-sep 10:00 KNKB Merke 1e klas partij Mannen  & Dames
8-sep 13:00 Pearkekeatsen
15-sep 13:00 Teatsen
agenda kaatsen jeugdwestrijden in Reduzum
? ? Iepening seizoen foar de jeugd
27-apr 10:00 Keningskeatsen
12-mei 10:00 ledenwedstriid jeugd mei Wytgaard
18-mei 13:00 Federaasje wedstriid del
9-jun 10:00 strjittekeatsen
4-aug 10:00 Muorre keats toernoai
14-sep 13:00 Frije Federaasje