Kaatsnieuws

Kaatsvereniging Jan Reitsma
Secretariaat: Joke Eenenaam
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook

Uitnodiging Jaarvergadering kaatsvereniging Jan Reitsma 2019

Datum:                  Dinsdag 26 maart 2019

Aanvang:               19:30 uur in de kantine

Programma:     19:30 uur Jaarvergadering Stichting Vrienden KV Jan Reitsma

20:00 uur Jaarvergadering KV Jan Reitsma


Agenda Stichting Vrienden KV Jan Reitsma

1        Opening

2        Ingekomen stukken en mededelingen

3        Verslag vorige jaarvergadering 2018

4        Jaarverslag penningmeester

5        Verslag kascommissie benoeming nieuwe kascommissie

6        Rondvraag

7        Sluiting


Agenda Kaatsvereniging Jan Reitsma

1        Opening

2        Ingekomen stukken en mededelingen

3        Verslag vorige jaarvergadering 2018

4        Seizoen 2018

5        Jaarverslag penningmeester

6        Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

7        Rookbeleid

8        Bestuurszaken HB, Aftredend en niet herkiesbaar:
Joke van Eenenaam en Piet Brouwer

Kandidaten: Willem Fopma en Andreas Moos

9        Wedstrijdagenda

10      Jeugdcommissie

11      Verslag sponsorcommissie

12      Trainingen, kaatsmuur, competitie

13      KNKB zaken en federatie zaken

14      Rondvraag

15      Sluiting vergadering

16      Alle Jan Anema vertelt over zijn ervaringen rond de winst op de PC van 2017


Notulen stichting vrienden KV Jan Reitsma

27 maart 2018

Aanwezig:

Sjouke van der Ley (aftredend voorzitter), Joke van Eenenaam (secretarieel), Janna Bokma (aftredend bestuurslid), Piet Brouwer, Frank Koopmans, Wilco Haarsma (aftredend bestuurslid), Klasine Huistra, Ane Anema (penningmeester), Sjoerd hofstee, Jan Jorna, Sandra Jorna, Jelle Roorda, Johannes Zijlstra, Myja Zijlstra, Rein Fluitman, Doetie Heeringa, Annie van Dijk, Oeltsje Veltstra en Johannes Roorda.

Afwezig met kennisgeving:

Loekie Kooistra, Afke Kuipers, André Zijlstra, Ronald Talsma en Auke Huistra.

 1. Opening
 • Sjouke opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.
 1. Ingekomen stukken / mededelingen.
 • In 2018 zijn er 117 donateurs.
 1. Notulen
 • We zijn ook dit jaar niet langs de deuren geweest om donateurs te vragen.
 • Boekhouding ziet er in 2018 weer top uit.
 • Verslag ziet er goed uit, duidelijk.
 • Nieuwe kascommissie : Rein fluitman en André Zijlstra. Reserve: Sandra
 • Blijft ook in 2018 €6.-
 • Jan Jorna krijgt nog steeds post van stichting vrienden.
 • Wat gebeurd er eigenlijk met het geld van de stichting vrienden?
 • Nieuwe palen voor de boven.
 • Nieuwe 100 meter lijn.
 • 8x 19 meter lijnen.
 • Telegrafen worden gestraald en opnieuw geschilderd.
 • Nieuwe kaatsproppen.
 1. Sjouke sluit de vergadering om 19.50 uur.

Notulen jaarvergadering KV Jan Reitsma.

27 maart 2018

Aanwezig:

Sjouke van der Ley (aftredend voorzitter), Joke van Eenenaam (secretarieel), Janna Bokma (aftredend bestuurslid), Piet Brouwer, Frank Koopmans, Wilco Haarsma (aftredend bestuurslid), Klasine Huistra, Ane Anema (penningmeester), Sjoerd hofstee, Jan Jorna, Sandra Jorna, Jelle Roorda, Johannes Zijlstra, Myja Zijlstra, Rein Fluitman, Doetie Heeringa, Annie van Dijk, Oeltsje Veltstra, Johannes Roorda, Hans Brinksma, Jarig-Jan Boersma en Willem Fopma.

Afwezig met kennisgeving:

Loekie Kooistra, Afke Kuipers, André Zijlstra, Ronald Talsma en Auke Huistra.

 1. Opening
 • Sjouke opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 • In 2018 hebben we 123 bij de KNKB ingeschreven leden.
 • Elk lid krijgt de “Keats” toegestuurd. Dit boekje was eerst een abonnement maar wordt nu naar elk lid van de KNKB gestuurd.
 • Gemeente Leeuwarden wil graag kleedkamers in het beheer hebben. Hier wordt nog steeds druk over gespeculeerd.
 • KNKB bied veel cursussen aan. Voor trainers en clubscheidsrechters. Als iemand belang heeft kunnen jullie je daarvoor opgeven op de KNKB-site of bij Joke van Eenenaam.
 1. Vorige vergadering.
 • De kaatsballen liggen in 2018 weer bij Sjouke vd Ley.
 • We zoeken een Facebook beheerder ivm vele werk.
 • Anne Baukje Bloem gaat in 2018 bij ons stage lopen.
 • Het bestuur van de sportstichting krijgt een andere vorm.
 • Dagelijks bestuur ( alle voorzitters van elke club ).
 • Opstal commissie.
 • Horeca commissie.
 • Veld commissie.
 • Denktank commissie.
 • School heeft er 4 schoolkaats lessen opzitten. Positieve reacties en zelfs al een aantal aanmeldingen voor de trainingen in 2018.
 • Willem gaat een plan maken voor het in één keer incasseren van:
 • Contributie
 • Competitie inleg
 • Wedstrijd inleg
 1. Seizoen 2017.
 • Joke heeft weer een overzichtelijk jaarverslag gemaakt.
 • €500.- opgehaald met de snert actie.
 • €1100.- van tsjerkefûns.
 1. Jaarverslag penningmeester.
 • We zijn een gezonde vereniging.
 • Er staan nog 3 nota’s open op 31-12-2017. Onderhand is er al 1 betaald.
 1. Verslag kascommissie.
 • Mooi overzichtelijk verslag.
 • Jelle Roorda en Rein Fluitman bedankt.
 • Rein Fluitman en André Zijlstra vormen de kascommissie 2018.
 • Sandra Jorna is reserve.
 • De contributie gaat in 2018 met €2.50.- omhoog bij de senioren.
 • Zo blijft het kaatsen voor de jeugd toegankelijk.
 • De verhoging heeft te maken met de stijgende kosten bij de gemeente en bij de KNKB.
 • Wilco Haarsma, Sjouke van der Ley en Janna Bokma gaan dit jaar het kaats bestuur verlaten. Sjouke blijft overigens nog wel aanwezig op de achtergrond.
 • Afke Kuipers heeft het jeugdbestuur verlaten.
 • Janneke Tyssen komt in het jeugdbestuur.
 • Sjoerd Hofstee wordt voorzitter en Frank Koopmans en Klasine Huistra nemen een plek in het hoofdbestuur.
 1. Wedstrijd agenda
 • De opening van het seizoen is verschoven van 21 april naar 15 april.
 • Het is niet duidelijk welke categorie bij welke wedstrijd mee mag doen (vooral bij de ledenpartijen van de senioren).
 • De KNKB-partij van 8 Juli word verschoven naar 12 augustus ivm Oeds fan Fierwei.
 • Dit jaar geen dorpspartij maar familiekaatsen.
 • De datum voor de frije federaasje partij wordt nog bepaald in de loop van het seizoen.
 • De trainingen liepen goed, veel enthousiaste kinderen.
 • Er waren een hele boel “nieuwe” kabouters afgelopen jaar. We hopen ze dit jaar ook weer terug te zien.
 • De training tijden blijven lastig. Er zijn zoveel sporten en dit overlapt elkaar gauw.
 • De jeugd heeft tijdens de federatie partij erg veel prijzen mee naar reduzum genomen. Toppers.
 • We zoeken nog een trainer voor de welpen voor 2018!!!
 • Stichting Score gaat training geven op de woensdag middag in reduzum. Voor de welpen en pupillen. De training tijden zijn: 14.30 tot 15.30 en 15.30 tot 16.30.
 1. Verslag sponsorcommissie.
 • Alle sponsoren voor 2018 zijn rond.
 • De damestraining willen we graag door laten gaan. We proberen het dit jaar op de vrijdagavond om 18.30 uur tot 19.15 uur.
 • Ook het competitiekaatsen ( mannen en vrouwen ) wordt verschoven naar de vrijdagavond. We hopen op vele kaatsers en na de tijd kan de kantine nog even open voor een klein borreltje.
 • 15 aanwezig
 • 30 start.
 1. KNKB zaken
 • Sjoerd en Willem F zijn naar de jaarvergadering van de KNKB geweest. Er waren geen nieuwe spannende dingen.
 • Federaasje Mid-Fryslan wil graag nieuwe bestuursleden.
 • Sjoerd Hofstee heeft erg veel zin om te starten als voorzitter van KV Jan Reitsma.
 • Sjouke sluit de vergadering om 22.25 uur. Allen bedankt voor jullie komst en op naar een sportief kaatsseizoen.