Kuorbalnijs

Katalanen, âld izer en ôfslúting seizoen
Yn Reduzum is altyd wat te dwaan rûnom kuorbal. Bûtenlânske gasten, aksjes en feestjes bin samar in pear. En dan ha we noch gewoan alle kuorbalwedstriden op ús smûke fjlid.

Katalanen
Yn it peaske wykein hie Reduzum wer de jeugdploeg fan de Katalanen oer de flier. Dat wie dizze kear foar it earst echte World Championship ûnder 19. Ljouwert hie de ear om dit organisearjen.
De fêste adressen mar ek in pear nije gesinnen yn Reduzum ha ûnderdak jûn oan alle Katalanen. Dat wie wer super! Fan de Katalanen wiene der 10 hjir foar it earst. De earste wedstryd op freed wie tsjin Nederlân. Ondanks de oanmoedigings fan de Redústers en in protte Katalaanske âlders dy’t meikommen wienen, koenen de Katalanen dit krekt net winne 😉. De rest fan de wedstiden gong better. Freed te jûn hat de jeugd iten by de gastgesinnen en noch efkes balle mei ús jeugd en by elkoar sitten op it sportfjild. Sneons ha de Katalanen fan Hong Kong China wûn, oan it ein fan de dei ferlearen se fan Malaysia. De sneon te jûns ha we mei de Katalaanske spilers en gesinnen yn de kantine iten. Ek de âlders fan de Katalanen wienen derby. Sa wie it tige gesellich mei elkoar en ha we hearlik iten fan alle gerjochten dy’t frijwilligers fan de club brochten.
Op de lêste dei fan it toernooi moasten de Katalanen wer tsjin Malaysia. It wie in spannende lyk opgeande wedstryd. It slagge de Katalanen krekt net om te winnen. Se binne eindige op it 10e plak fan de 12 dielnimmers. Se krigen in grut applaus fan de Redúster fans en Katalaanske âlders. Nei in prachtige groepsfoto oan it ein fan de dei, binne spilers en âlders wer ôfsetten nei Schiphol. We hienen tige aardige Katalaanske gasten oer de flier yn it peaske wykein. De coaches ha ús betanke foar harren noflike ferbliuw yn Reduzum en hoopje ús folgjend jier wer te sjen. Wa wit😉!

Ofsluting fjildseizoen 16 juny o.s.
Op snein 16 juny spilet it twadde fan K.V. Mid-Fryslân har lêste wedstryd op it fjlid. Us aktiviteitenkommisje sil der foar soargje dat we wer in gesellige en lekkere ofsluting mei elkoar ha op it fjild fan Reduzum nei dizze wedstryd. Jim komme dochs ek?!
Op 15 juny spilet MF1 har lêste wedstryd op it fjlid yn Reduzum. Omdat in protte oare teams dan tagelyk ek harren lêste wedstryd ha en hjir net by wêze kinne is keazen om op snein de ôfsluting te dwaan.

Bekerfinale 18 juny
Troch de winst fan MF 1 op AVO, stiet Mid-Fryslân op 18 juny yn’e bekerfinale!! Tsjinstander is LDODK. De wedstryd wurdt yn Emmen spile.

Ald izer aksje 22 juny
Op 22 juny o.s. tusken 8.30-12.00 oere komme we by de doarren del yn de trije doarpen Reduzum, Friens en Ideard om jo âld izer op te heljen.  K.V. Mid-Fryslân hellet ek yn Grou, Akkrum en Warten it âld izer op. Dit hat de foarige kear in tige moai bedrach op smiten (hast €5000,-). It soe prachtich wêze as dit wer slagget want de feriening kin dit goed brûke!