Rommelmerk 9 juny 2018

Mar: op moandei 4 juny fanôf 19.00 oere komme we del om alles op te heljen ! !

Al jo dûbele guod, te folle fan it selde, wy helje it graach op en besykje it op sneon 9 juny te ferkeapjen foar de kuorbalferiening Mid-Fryslân/Jansma Burdaard.

Klean, skuon, boeken, elektrysk ark, jo âlde fyts, al jo túnark, lyts guod, meubels, gerdinen, betink it mar, alles is mooglik.

 

Mar : fan rotsoai ha wy gjin ferlet, dit litte wy stean!!!!

Stikken en smoarch guod, soks heart yn de grize kontener en dy kin op tongersdei by de dyk.

 

Wy dogge in berop op de leden en âlders fan leden, mar ha ferlet fan noch mear hulp, dus……………..

 

  • Wa wol ús op op moandei 4 juny helpe by it opheljen en skiftsjen?
  • Wa wol ús op tiisdei 5 juny, woansdei 6 juny en tongersdei 7 juny helpe by it skiftsjen?
  • Wy hawwe ferlet fan minsken ( seker 80 man/frou nedich) by de ferkeap op sneon 9 juny. Wa wol ús helpe?
  • Wolle jo in cake bakke?

 

ROMMELMARKT 9 JUNI  2018

 

Maar, op maandag 4 juni komen we langs om alles op te halen!!!

Alles wat u dubbel hebt, teveel van dezelfde spullen,  graag halen we het op en proberen dit op zaterdag 9 juni voor de korfbalvereniging Mid-Frysllân/Jansma Burdaard te verkopen.

Kleding, schoenen, electrische apparaten, uw oude fiets, uw tuingereedschap, servies, meubels, gordijnen, alles is mogelijk.

 

Maar: rotzooi willen we niet, dit laten we staan!! Spullen, die kapot en smerig zijn, horen in de grijze container of naar de stort.

 

Wij vragen leden en ouders van leden om mee te helpen, maar willen ook  een beroep op u doen, dus……..
–      Wie wil ons op maandag 4 juni helpen, bij het ophalen en het sorteren?

  • Wie wil ons op dinsdag 5 juni, op woensdag 6 juni en op donderdag 7 juni helpen bij het sorteren?
  • Wie wil op zaterdag 9 juni (in ieder geval 80 man/vrouw nodig) helpen bij de verkoop?
  • Wie wil er voor ons een cake bakkken?

 

Wy hoopje op goed waar en in goede ferkeap!

Ut namme fan de rommelmerkkommisje,

Geeske Smorenburg (602164 of geeskesmorenburg@hotmail.com)