Slachtemarathon

slachteKommisje Reduzum 2016
Site: www.slachtemarathon.nl

 

 


De 5e slachtemarathon is 4 juni 2016
Dit jier giet de tocht fan Easterbierrum nei Raerd.
De slachtedyk hat in lengte fan mear as 42 km.
Oan de slachte lizze mear as 24 doarpen.
De slachtemarathon is in etalaazje fan de keunst en kultuur fan Fryslân.

De slachtekommisje fan Reduzum hat de soarch fan it dykfak fan Raerd nei Easterwierrum

 

Germ van Essen g.vanessen1@hetnet.nl Foarsitter en kontaktpersoan
Binne Sjonger b.sjonger@hetnet.nl  Dykfakmaster
Henk Korf h.korf1@upcmail.nl Ferkearskommisaris en catering
Piter Renia p.renia@planet.nl  Kulturele saken

 

 

HoutPost