Linepraatsjes

Kopy foar Linepraat

19 oktober 2020

De linepraatredaksje sil wer los! Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept wat jim graach diele wolle as wolle jim fertelle hoe’t jim dizze tiid belibje? Klim dan hjoed noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 21 oktober wer by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt yn it lêst fan de wike der op. Mooglik op in oare dei as jim went binne.

Speur wille op it Houtstek

18 oktober 2020

Gjin sportwedstriid ôrûne sneon mar ta beslút fan de hjerstfekânsje dochs wat bernefertier yn It Houtstek.  Finn en Svenja, organisearden in speurtocht mei opdrachten foar de jongste bern fan de strjitte.
Mei foar elts in protte wille, wie it in great súkses!

Wie verdient een gouden grijper?

17 oktober 2020

De gemeente Leeuwarden organiseert voor het negende jaar op rij de uitreiking van de Gouden Grijpers. Deze prijs is voor de echte toppers die zich vrijwillig inzetten tegen zwerfafval. Dus, ken jij zo'n held💪? Nomineer hem of haar met daarbij een korte motivatie, en mail jouw nominatie naar schoon@leeuwarden.nl Nomineren kan t/m 1 november.

Lekker ite mei Jeroen en Lutske

16 oktober 2020

It kafee is foar de kommende wiken ticht. Mar jim kinne noch wol wat lekkers ite. Neist de lekkere lunch broadsjes op freeds hawwe Jeroen en Lutske mear maaltiden.
Bestelle: dogge jim telefoanysk. 0566 601541 of app naar 06 57676586. Jim kinne ôfhelje of de bestelling bringe litte.
Besoargje kin fan 7 kilometer fanôf Café bar De Welp

Langer comfortabel in eigen woning blijven met de verzilverlening

15 oktober 2020

De gemeente Leeuwarden biedt vanaf 29 september 2020 de verzilverlening aan. Met behulp van de verzilverlening kunnen inwoners van 57 jaar of ouder hun woning naar eigen smaak aanpassen om er veilig en comfortabel te kunnen blijven wonen. Denk aan aanpassingen in de badkamer, slaapkamer op de begaande grond, of aanpassingen voor de toegankelijkheid van de woning of tuin. De verzilverlening is een prachtig instrument voor hen om in hun woning te investeren.

It gelok fan Fryslan

14 oktober 2020

💛🍀Nei oanlieding fan de lêste parsekonferinsje hat Tryater besletten om It gelok fan Fryslân yn Reduzum, Kollum en Winaam net troch gean te litten. Hoewol’t It gelok coronaproof is en de oardel meter ôfstân tusken minsken garandearre wurde kin, hat it ‘ferbod op eveneminten’ ‘beheining fan kontaktmominten’ en ‘sa min mooglik reizgje’ de trochslach foar dit beslút jûn. Elkenien dy’t al in tagongskaart hie, krijt dêr berjocht oer. Tryater fynt it tige spitich, mar we gean op syk nei de mooglikheid om It gelok fan Fryslân yn dizze trije doarpen troch te skowen nei de maitiid.

Verhuur materiaal

13 oktober 2020

Een aantal verenigingen en organisaties hebben in loop van jaren materiaal aangeschaft dat ook door derden gebruikt en gehuurd kan worden. Tribunes, marktkramen, verlichting, geluidsapparatuur enz.
Heeft jullie organisatie materiaal, dat door anderen kan worden gehuurd, geef dit door via redactie@reduzum.com

Oud papier ophalen

12 oktober 2020

Wilt u, als woensdag het oud papier wordt opgehaald, er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Interview Doarpswurk

11 oktober 2020

Fetze Tigchelaar en Koos Wieling zijn geïnterviewd door Doarpswurk over de totstandkoming van ons nieuwe masterplan en de werkgroepenstructuur van Doarpsbelang..
U kunt het interview hier lezen.

Faye Marga

10 oktober 2020

If you have to fight then fight for something
When you fall in love, don't love for nothing
If I'm not around, just know I'm always coming home for you
I know that you're strong, just like your mother
Everytime you smile, my walls they crumble
Even when it hurts 'cause I can't stay
I'm always with you Faye
'Çoone-Faye'


Wo. 21 oktober

Zo. 25 oktober

Zo. 1 november


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie