Linepraatsjes

Als je haar maar goed zit…

30 maart 2020

De kapsalon is dicht. Maar Klaske en haar team zitten niet stil. Want is uw shampoo of stylingcreme op? Bestel dan nu. Koop een product, en ontvang een tegoedbon. Deze mag je verzilveren voor een behandeling en/of product als Kaphûs weer open is. Het wordt gratis thuis bezorgd. 1 product=tegoedbon €5,- .2 producten=tegoedbon €7,50. 3 producten=tegoedbon €10,- ect. En wie is volgens jou straks wel toe aan een metamorfose! En waarom? Bel 0566 602196 of mail

De filmstjerren fan groep 4

29 maart 2020

Dizze moanne begûn de TDS mei it tema: Lichaam-gezonde voeding/leven. Groep 4 hie it idee betocht om in libdub te meitsjen.Tegearre mei de heit fan Fimme, Frederik van Dijk, waard der in hiel draaiboek yn mekoar set. De earste opnames wiene al makke doe’t plots de skoalle ticht moast. Tiid om ‘de echte take’ te meitsjen wie der spitichgenôch net. Mar Frederik hat der kreatyf mei oan ‘e slach west en der dochs iets moais fan makke. Genietsje jimme allegear fan it moaie risseltaat. Klik op de link and….ENJOY!:

We gaan op…berenjacht!

28 maart 2020

Wie goed rondkijkt tijdens zijn of haar wandeling, (we mogen gelukkig nog steeds naar buiten voor een ommetje) heeft het misschien al opgemerkt: her en der zitten knuffelberen voor het raam. Dit fenomeen is overgewaaid uit Australië en België en is geïnspireerd op het prentenboek Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen en Helen Oxenbury. Ook in het dorp zitten er steeds meer beren voor het raam om gespot te worden.

Gurbe mist syn boarters maatsjes

27 maart 2020

Allinich puzzelje, allinich bûten boartsje.Wat is it dochs stil by de Bernewrâld en it Sutelplak. Oh sa spitich dat Gurbe net boartsje kin mei alle bern fan de Bernewrâld. De liedsters ha foar alle bern in map fol nifelwurkjes klear makke en rûn brocht, om witte te litten dat sy de bern misse! Hooplik komme de bern gau wer by Gurbe te boartsjen.

Himmelwike

26 maart 2020

Officieel begint vandaag de Himmelwike , de bedoeling was dat de kinderen van de TDS op vrijdag 3 april zouden gaan himmeljen. Nu zij dat niet in schoolverband kunnen doen, kan de zorg voor de natuur wel doorgaan. Dus als er nu een wandelingetje gemaakt wordt, neem dan een plasticzak mee, kom je rotzooi tegen ruim het dan op. Zorg er wel voor dat je handschoenen aan doet en thuis heel goed gaat handen wassen.

Denk om elkaar in deze dagen

26 maart 2020

Sommige inwoners moeten gedwongen thuisblijven of mogen geen bezoek ontvangen in de huidige coronacrisis. Veel mensen raken daardoor steeds verder geïsoleerd. Hou oog voor een ander en help elkaar waar het kan. Hoe fijn is het dat sommige dorpsbewoners met een kaartje, een belletje, tekeningen of zomaar een pannenkoek deze mensen een hart onder de riem wil steken.

Gespot

25 maart 2020

Dizze wize ûle nimt it der hjoed lekker fan.
Hy ûntflechte syn skûlplak en siet noflik op de hage te sinnebaaie

TV en filmbylden socht

25 maart 2020

Guon âlderen fan jim witte it miskien noch wol, de filmopnamen en tv útstjoering fan Gewest tot Gewest. Dit wie yn april 2001. Wa hat hjir noch video opnames fan?
It argyf en de redaksje soene hjir hiel wiis mei weze.
Mar ek oar film materiaal is wolkom.

Digitaal ûnderwiis

24 maart 2020

De twadde wike fan thússtúdzje is út ein set. Masters en juffen hawwe foarige wike drok dwaande west mei digitaal skoallemateriaal,en de bern kinne hjir no oan de slach mei har skoalwurk. Alle dagen krije de bern digitaal in deitaak. Der in ‘ruil’-momint op skoalle foar har lêsboeken. Wa net lid is fan Dbieb, der binne harkboeken beskikber op: http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

Lekker ite!

23 maart 2020

Troch Coronavirus moast kafee bar de Welp foarige wike, lykas oare hoarekasaken per direkt sluten. Lokkich binne de regels oanpast, en kinne je wol patat en snackjes bestelle en ôfhelje of besoargje litte.
Foar kommende woansdei hat Jeroen lekkere makaroni op it menu stean. Dus wolle jimme dit woansdei ek ite, graach op ‘e tiid bestelle

Ma. 30 maart

Di. 31 maart

Wo. 1 april

Do. 2 april


Uitgelicht

Slagerij SixmaBewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie