Linepraatsjes

Sinteklaas yntocht

29 november 2021

Sinteklaas is alwer in skoftke yn ús lân, en die ek ús doarpen oan.
De filmpyt gong der efteroan en de editpyt knipte en plakte en soarge foar in muzikale toan.
Sint bringt freed in besite oan de bern fan de groepen 1 oant en mei 5.
Se ha grif de kribels al yn harren liif.
De bern fan groep 6, 7 en 8 hawwe lotsjes lutsen 
en keapje foar inoar in kadootsje mei surprize en gedicht, sa as ôfsprutsen.

De laatste boer op Tjerksma State van Tsienzerbuorren

28 november 2021

Jacob Cornelis Nijdam was nog maar 27 jaar toen hij in 1877, na nog geen 5 jaar boer te zijn geweest besloot te gaan rentenieren. De boerenzoon Jacob Nijdam werd in 1849 te Haskerdijken geboren. Hij trouwde in april 1873 met de 20-jarige wees Rigtje Postma en kort daarna vertrokken ze naar Roordahuizum.
Symen Schoustra, historicus van Jirnsum, zocht alles uit en maakte er een mooi verhaal van.

Kaphûs wensboom

27 november 2021
De hele maand december, net als vorig jaar, kun je in de kapsalon een sterretje in de wensboom hangen met de naam van iemand die volgens jou een verwenmoment verdient in 2022! Schrijf op de ster jouw naam, eventueel waarom, en de naam van de persoon die het verdient. Op kerstavond 24 december zullen de kapsters van Kaphûs weer 5 sterren uitzoeken.

Krystbeammeferkeap

26 november 2021

It binne de tsjustere dagen foar krysttiid. Tiid om it yn hûs gesellich te meitsjen. Hovenier Taco Velstra giet moarn los mei de ferkeap fan krystbeammen. Der binne ferskate soarten te keap. De beammen kinne ek besoarge wurde.
Iepeningstiden: moandei oant freed: fan 13:00 oere oant 18:00 oere.
Sneons: 9:00 oere oant 17.00 oere.

Bijdrage uit Hilverdafonds

25 november 2021

Vóór 15 januari 2022 kan er bij het bestuur van Doarpsbelang Reduzum een aanvraag ingediend worden om in aanmerking te komen voor het geld van het Hilverdafonds  2022. Het gaat om een bedrag van 600 euro. De aanvraag met beschrijving van het plan kan verstuurd worden naar: doarpsbelang@reduzum.com. Uiteraard gaat het om Redúster projecten.

Op tiid op bêd

24 november 2021

Elk jier gean de mannen fan biljertferiening DWEI mei elkoar in wykein nei Skylge. Freed 12 novimber wie it wer safier. Healwei ienen kaam de tongersdeitejûnsploech byinoar yn ’e kroech om kofje, om dêrnei ôf te setten nei Harns. Fierstente betiid wienen se dêr, dat sadwaande moasten se earst in bierke probearje yn ’e wachthal.

De reinbôge

23 november 2021

Guon dagen, mei sinne en út en troch in buike, leverje moaie reinbôgen op oan de himel.
Dizze foto, fan de Legedyk ôf, is makke trôch Gea Couperus.

Letterfretters

22 november 2021

De puzzelpyt hie foar de yntocht in plan en gie mei de letterpyt yn petear
Tegearre gongen se oan de slach,  se krigen it klear
De weiwijspyt gong op 'e fyts mei it spul troch de buorren
hy rêde it op sûnder kleanskuorren.
Sneon hawwe in soad grutte en lytse minsken om de letters socht
In gepuzel, hulplinen freegje, alles waard besocht
Nei in soad harsenskrabje, komt der no nijs
it wurd dat socht waard is Pietenparadijs!

Samen uit eten

21 november 2021
Elke laatste woensdag van de maand is er gezamenlijk eten in het Lokaal aan Ayttawei, waar genoten wordt van de kookkunsten van deelnemers of van gast-koks. Door de nieuwe maatregels ligt het tijdelijk stil. Eén keer per jaar gaat de groep uit eten. Door een bijdrage van doarpsbelang gingen ze in oktober naar Het Theehuis in Grou Het was erg gezellig en er werd druk over en weer gepraat en gelachen. Het eten heeft zich goed laten smaken en de tijd vlóóg om….
yntocht (2)
IMG-20211120-WA0019
IMG-20211120-WA0017
IMG-20211120-WA0018
previous arrow
next arrow

Sinteklaas makket rûnrit

20 november 2021

In soad grutte en lytse bern fannemoarn yn de strjitten.
Sinteklaas soe hjoed komme, de huzen wiene ferlitten.
Gjin yntocht by de haven, mar in rûnrit mei hynder en wein,
sa hie de aktiviteitekommisje útlein.
De bern krigen snobbersguod en pipernuten
se meie ek de skoech opsette en op syk nei letters efter de ruten.
Zo. 5 december

Zo. 12 december

Di. 14 december

Wo. 15 december


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie