Linepraatsjes

Slagge!!!!

4 juni 2020

In spannende tiid fan wachtsjen op ‘e eksamenútslach is foar de learlingen efter de rêch. Hjoed krije se te hearren oft se slagge binne of net. Reduzum.com lokwinsket elkenien dy’t slagge is foar harren examens.
Bist slagge en stiest noch net op ús list?? Mail it mar troch!

Nieuwe medicijnen bezorgers

3 juni 2020

Zoals u inmiddels weet stopt familie van der Leij per 4 juli met het bezorgen van de medicatie voor de huisartsen in Wijtgaard. Marga Hafma zal het stokje overnemen. Voor u zal er weinig veranderen, behalve een nieuwe gezicht aan de deur.
Mocht u tijdens de bezorgronde niet thuis zijn, dan kunt u de medicatie bij Marga thuis (de Terp 20) ophalen.

Lekker op it terras

2 juni 2020

Sûnt juster is de hoareka nei in lang skoft wer iepen. Sa ek de koffiehuis de Blauwe tent.
Jimme kinne hjir wer terjochte foar in lekker miel waarm iten, kofje mei wat lekkers, in lekkere ijsko  en wat al net mear.
Yn de moanne juny, july en augustus binne se wykeins fan 11.00 oant 17.00 oere iepen.

Kerk open op 7 juni

1 juni 2020

Op 7 juni opent de Vincentiuskerk weer de deuren. Tot aan de zomer vakantie zullen er drie diensten worden gehouden en alle drie in de kerk in Reduzum. De kerk is groot genoeg om iedereen een veilige plek te kunnen geven. Er is een protocol opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. Kom op tijd, er wordt in de banken aangegeven welke plekken beschikbaar zijn. Het koffiedrinken na afloop wordt geschrapt tot in ieder geval na de zomervakantie.

Doe en no

31 mei 2020

Us omjouwing wêr yn we wenje en libje is yn hûndert jier al aardich feroare. Oan de hân fan foto’s, filmkes en ferhalen wolle we jimme alle moannen sjen litte hoe de omjouwing feroare is.

F2 sealkampioen

30 mei 2020

Der bin in oantal kuorbalploechjes yn de seal dy’t de Jeugdkommisje útroppen hawwe as kampioen omdat se dúdlik boppe oan stiene. De F2 wie der ien fan. Justerjûn binne se yn it sintsje setten troch de jeugdkommisje, mei de âlders Coronaproof bûten de hekken. Se krigen in medalje en in iisko en sille sadree it wer mei, mei it team noch nei de Mac Donalds.

Wetterskip Fryslân verbetert kering langs It Swin

29 mei 2020

Ten oosten van Reduzum brengt Wetterskip Fryslân 800 meter kering weer op hoogte. Ook wordt de kering verstevigd en verbeterd. Uit de zes jaarlijkse hoogtetoets van het waterschap blijkt namelijk dat gedeelten van de kering niet meer voldoen aan de eisen. De werkzaamheden starten woensdag 3 juni en zijn uiterlijk half juni klaar

Kangoeroes binne los

28 mei 2020

De kangoeroes fan Reduzum binne ek starten.
Se wiene allegear sa bliid dat de kangoeroeklup wer begongen wie, ek al wie it bûten.

Afscheid nemen in Coronatijd

27 mei 2020

Veel van wat we gewend zijn kan niet meer. Ineens moeten we op een andere manier afscheid nemen, de teleurstelling is groot, de onzekerheid nog groter. Niet iedereen die je erbij wilt hebben kan erbij zijn. Je mag geen hand geven om te condoleren of een arm om iemand heen slaan en een knuffel is al helemaal uit den boze.
Wat kan er nog wel? Langzaamaan vinden we ons weg hierin en worden we creatiever in het persoonlijk maken van het afscheid.

Ik jou de pinne troch

26 mei 2020

No’t der dizze moanne wer net in Linepraat útkomt, komt de kopij foar de rubryk ‘Ik jou de pinne troch’ op ‘e webside.
Dizze moanne is dat Albert Bouwstra dy’t mei syn hushâlding oan de Master Gorterstrjitte 23 wennet.

Zo. 7 juni

Za. 13 juni

Zo. 14 juni

Zo. 21 juni


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie