Linepraatsjes

Young Solar Challenge

5 juli 2020

Maandag 6 juli gaat de De Young Solar Challenge van start. Dit project voor middelbare scholieren van 14 tot en met 17 jaar begint morgen aan een ‘testrace’ langs de 11 steden. Jannes Thomas Koopmans gaat als piloot met Team Lely V uit Leeuwarden van het Leeuwarder Lyceum / OSG Piter Jelles de elfstedentocht varen. Maandagochtend start om 10.40 de eerste etappe, Leeuwarden- Sloten. Bekijk de link hoe u de boten kunt volgen

Masterplan Reduzum online

4 juli 2020

De digitale masterplan presentatie, is nu online. Het filmpje is net als het masterplan zelf, gemaakt door Redústers. Het heeft prachtige beelden van ons dorp en korte interviews met onder meer enkele inwoners die bij het maken van het nieuwe plan betrokken waren. Dit filmpje is nu zien via youtube.com/reduzumonline. Het masterplan wordt daarna huis-aan-huis verspreid in Reduzum en hier gepubliceerd.

Kom mee naar buiten

3 juli 2020

Voor de campagne ‘Kom mee naar buiten’ heeft bv SPORT fiets- en wandelpuzzeltochten uitgezet in de gemeente Leeuwarden. De routes kunt u downloaden via de link hieronder en middels fietsknooppunten en wandelknooppunten volgen. De fiets- en wandelroutes hebben geen begin- en eindpunt. Op ieder punt op de route kunt u instappen.
Kom mee fietsen, wandelen en puzzelen!

Lêste skoaldei

2 juli 2020

Juster wie der in grut útswaai barren foar de bern fan groep 8. Om in oer as seis sette der in rige auto’s fanôf Blauwe tinte útein. Mei plysje foarop makken se in útswaai rit troch de doarpen. Moarn is foar de bern alwer de lêste skoaldei. Der is in spultsjesmoarn foar harren organisearre. De skoalfakânsje is fan 4 jul 2020 o/m 16 aug.

Hawaï party

1 juli 2020

Freed is der wer in leuk feestje foar de bern út groep 7 en 8 en de 1e en 2e klas fan it foargeset ûnderwiis.
Nim jim swimklean mei foar de leukste wetterspultsjes en buikschuifbaan.

Bushalte Haniastate vervalt

30 juni 2020

In Reduzum kunnen bewoners gebruik maken van 2 bushaltes, halte Hania state en de Trije Romers. Volgens de gegevens van Arriva wordt de halte Stania State beperkt gebruikt. Daarom is het voornemen om deze halte te laten vervallen. Bij de Trije Romers zou dan nette voorziening komen voor het stallen van de fiets. Om de bushalte te kunnen opheffen moet de gemeente Leeuwarden een Verkeersbesluit nemen.

Oars as oars, groep 8 swaait út

29 juni 2020

Woansdei 1 juli mei yn it hiel it doarp de flach út. Groep 8 sil dan in feestelike oars as oars lêste skoalledei hawwe. Oerdei giet elk fan de leerlingen mei eigen âlders yn de auto in dei op ‘e swalk. Jûns folget in ‘útswaai’ rûnrit troch de doarpen. Wernei der noch in feestelike premiere is fan hun sels makke film en picknick.

Masterplan Reduzum

28 juni 2020

Sneon 4 july om 15.00 oere is it safier. Dan wurdt fia youtube.com/reduzumonline it masterplan digitaal presintearre mei in bysûnder filmke.
Fanôf 15.00 sille in oantal doarpsbewenners op spesjale wize it masterplan by jo oan hûs bringe.

It gelok fan Fryslân

28 juni 2020

Ha jim de side al út de Linepraat helle? Opskreaun wêrtroch asto út de skroeven rekkest, wat dyn lyts gelok is! De Tryater geloksbrievebus stiet fan ôf moandei o/m tongersdei by skoalle. Freed en sneon past Marjan de Jager fan Iel en Mear der op wêrnei it snein rjochting kafee bar de Welp kuiert. We bin benijd nei jimme gelok, doch foaral jim kaarten yn de bus!

Maximale snelheid 30 km/u in het hele dorp

27 juni 2020

“Niet aan gedacht” of “ Je gaat zomaar te hard” is wat je hoort als je praat over te hard rijden in ons dorp. En een plotseling overstekend kind dan? En het geluid of trillingen van een bestelwagen met aanhanger op snelheid?Om blijvend aandacht te vestigen op maximaal 30 km/u vraagt de verkeerswerkgroep eerst alle bewoners van Haedstrjitte en Ayttawei  om een sticker aan te (laten)brengen op de zijkant van hun beide afvalcontainers. Doet u ook mee?

Zo. 5 juli

Za. 11 juli

Zo. 12 juli

Di. 11 augustus


UitgelichtBewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie