Linepraatsjes

Auck Jilles

27 februari 2020

Leaf lyts jonkje,
sa eigen en unyk.
Wy binne sa bliid mei dy,
wat makkesto ús ryk!

Sybren Jouke

26 februari 2020

Op myn teantsjes
sjoch ik oer de râne fan de widze.
Dach leaf lyts broerke,
ik fyn dy leaf!

Karaoke Night yn Friens

25 februari 2020

Kommende sneon is der in Karaoke night yn it Lokaeltsje fan Friens.
Wolle jimme meidwaan? Opjaan foar de Karaoke graach uterlik foar woansdei 26 febrewaris 12.00 yn ferbân mei de hier fan ynstallaasje…
Tinke je dat je komme sille, dan gau opjaan…!!!!

Heech wetter

24 februari 2020

De stoarm en de oanhâldende reinbuien fan de lêste dagen soarget rûn om ús hinne foar oerlêst. Sa is it wetter yn de haven sa heech, dat steigers en it paad derom hinne no ûnder wetter stean. Ek it Swin nimt mear romte yn as oars. Op ferskate terrasflonders kinne se de fuotten net droech hâlde.

Lammertiid

23 februari 2020

Dit wykein binne yn Friens de skiep op it droege helle. Ynkoarten begjint hjir en by oare (hobby)boeren de lammerij. De skiep kinne no earst noch moai opdroegje. Foar dat it ôflamjen begjint wurde se ek noch skeard.

Wapendropping kuiertocht

22 februari 2020

Op 2 mei is er een speciale wandeltocht van De Deelen naar Wirdum. In het herdenkingsjaar 2020 van 75 jaar bevrijding is deze tocht voor jong en oud een bijzondere en unieke gelegenheid om de Tweede Wereldoorlog te ‘beleven’. Op de verschillende locaties kunnen de deelnemers de gebeurtenissen die gespeeld en uitgebeeld worden, mee maken. In Idaard speelt de toneelvereniging de Vriendenkring mee in een beleefmoment.

Boekenkast wordt vervangen

21 februari 2020

De boekenkast bij de kerk is aan een opknapbeurt toe. De boeken die er nu in zitten worden nat. Daarom is de kast nu verwijderd. Er komt een nieuwe terug op de oorspronkelijke plek in de Prinsetún.
Zodat iedereen straks zittend op het bankje in de zon fijn een boek kan uitkiezen en lezen.

Silke & Miss Dee

20 februari 2020

Skriuwster Baukje Wytsma hat in (trije talich) jeugdboek, Silke & Miss Dee skreaun. In prachtich ferhaal oer in freonskip tusken in famke en in âldere Ingelske dame út it doarp, mei moaie illustraasjes fan Carla van der Heijde.
Foar it skriuwen fan dit boek hat se û.o. op skoalle meidraait yn de Ingelske les. Ek de Redúster barchjes Pieter en Nel spylje hjir in lytse rol yn. It boek is krekt út en te ferkrijen by ferskate boekwinkels en webshops.

Warmte-camera speurt naar isolatie lekken

19 februari 2020

Nu het buiten koud is, wil je het binnen graag warm houden. Met behulp van een thermo-scan kun je in beeld brengen waar je huis isolatie-lekken heeft en dus warmte verliest. De wynmûnegroep is in het bezit van een warmtecamera. Hiermee kan uw huis van binnen en van buiten worden gescand voor eventuele warmtelekken.
Een scan kost €50,- inclusief foto’s. Aanmelden kan bij Electra of bij de wynmûnegroep

Strooien bij gladheid

18 februari 2020

De gemeente strooit de DS Bangmastrjitte, de Terp, Legedyk (incl. fietspad) bij gladheid niet! Het zijn geen doorgaande routes zoals de Haedstrjitte.Voor bewoners van het het Swinlân is bij de brug van it Pypke een bak met zout geplaats. Bewoners zullen hier bij gladheid zelf strooien.
Meer nieuws van Doarpsbelang

Vr. 28 februari

Zo. 1 maart

Wo. 4 maart

Zo. 8 maart


Uitgelicht

DOARPSARGYF
Bewaren
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie