Linepraatsjes

De tribunes fan Fier

24 mei 2022

De tariedingen foar it iepenloft spul de Godlike Komeedzje binne yn folle gong. De spilers binne al sûnt de winter oan it oefenjen. Juster koe de bouploech oan de bak. Jeroen, Hylke, Binne, Rijk, Tabe, Teun, Abe, Remmelt, Jelle en Koos hawwe drok dwaande west om de tribune by de tsjerke fan Friens op te bouwen. Hawwe jim al kaarten besteld? Jim sitplak is yn elts gefal klear!!

ps Wisten jim dat de tribunes ek te hier binne!

Legen oud papier containers

23 mei 2022

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Jeu de pelote

22 mei 2022

Kommende tiisdei, 24 maaie, stiet yn Reduzum om 19.00 in kreaker by it Jeu de Pelote op it programma! It team fan Reduzum nimt it thús op tsjin Jellum-Bears II. Team Reduzum wurdt foarme troch: Johannes G. Brinksma; Wytse Erik Tijssen; Alfred Postma; Pieter Roorda; Sjoerd de Boer en Willem Fopma. Dizze mannen kinne grif wol wat stipe brûke...
Boppedat is it Jeu de Pelote ek in aardige keatsfoarm om nei te sjen. Mis it dus net en wês der takom tiisdei by: 19.00 op it sportfjild.

Ofskied fan de âlde wynmûne

22 mei 2022

Lêstendeis wie der in offisjeel barren, by it ôfskied fan de âlde wynmûne. De âlde bestjoersleden fan 28 jier lyn waarden mei blommen en kado's en moaie wurden yn 't sintsje setten. Bartle de Leeuw en Henk Vellinga lutsen tegearre de stekker der út….

Kaartferkeap en ferlotting iepenloftspul Godlike Komeedzje 2.0

21 mei 2022

De posters binne klear en hjir en dêr al te sjen. Godlike Komeedzje 2.0 wurdt in prachtich iepenloftspul! Keapje gau jim kaarten foardat se op binne! Dat kin fia de webside www.theatergroepfier.nl.  
Op 'e Versmarkt fan 3 juny is in ferlotting: eltse klant kin in bryfke ynfolje mei namme en telefoannûmer. De organisaasje fan Fier ferlottet dan twa frijkaarten!

Renovatie droge Haven

20 mei 2022

De droge Haven is aan renovatie toe. Door het ontbreken van enig infrastructureel onderhoud gedurende afgelopen 24 jaar, is de staat van de damwandconstructie en de asfaltwegbedekking slecht. Ook hebben bewoners overlast door overstromingen. Dorpsbelang heeft input gevraagd voor een Dorpsvisie betreffende renovatie en toekomst van de Droge Haven in Reduzum, van zowel hun werkgroep Romtlike Saken, als van de Havenbewoners.
Bekijk hier de Dorpsvisie.

Stekjeskast

19 mei 2022

Aan de Overijselsestraatweg 18 (naast fietspad Legedyk) staat sinds kort een stekjeskast/plantenkast. Stekjes in de kast zijn gratis mee te nemen. De bewoonster Jildou snoeit een plant die te groot zijn geworden voor in huis. Het gaat om wisselende plantjes. Bij alle stekjes staat om welke plant het gaat. Mocht je op zoek zijn naar iets specifieks of meer stekjes willen van een bepaalde plant, zoek dan even contact met de eigenaar. Heb jij leuke plantentips of stekjes voor hun, dan kan je ze hier ook inzetten.

Ballonvaren vanuit Reduzum

18 mei 2022

Donderdag 2 juni stijgt er (bij goed weer) een ballon op vanaf het sportveld. Tijdens de ballonvaart ervaart u het landschap op een “bjusterbaarlike” manier. Vergezichten over alles wat ons mooie Friese land te bieden heeft: bossen, landerijen, water en dorpen.
Wil je deze unieke ervaring eens meemaken, dan kun je contact opnemen met de ‘vluchtleider’ Hendrik Zijlstra Master Gorterstrjitte 4 of 06-15524441. De kosten zijn €160, p.p.

Lêste skoalledei juf Marina

17 mei 2022

Hjoed wie dan de lêste skoaldei fan juf Marina, nei 29 jier wurksum west te hawwen yn it ûnderwiis. Mei in bakfyts waard se troch juf Janet fan hûs helle. Mei allegear feestlikheden waard it foar juf Marina en de bern in gesellige dei. Nei skoaltiid, wie der foar de âlders gelegenheid om juf Marina 'de hân te skodzjen ' en ôfskied fan har te nimmen.

Eelke & Anne partij

16 mei 2022

Kommende snein, 22 maaie, stiet de Eelke & Anne keatspartij op it programma foar senioaren en jonges/famkes. Start om 13.00. Wês derby! En jou jim op foar tongersdei 19 maaie 19.30 by Piet Brouwer. Dizze wedstriid wurdt sponsore troch Electra Reduzum.
Di. 24 mei

Wo. 25 mei

Vr. 27 mei

Zo. 29 mei


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie