Linepraatsjes

Halloweenfeest in QlubbRED

22 oktober 2021

Vrijdag 29 oktober organiseert QlubbRED een Halloween party! 👻🎃 Iedereen van groep 6, 7, 8 en klas 1, 2, 3 is welkom! Trek je meest spooky outfit aan en wie weet win jij een leuke prijs.
Entree: €2.

Word jij ook collectant voor Alzheimer Nederland!

21 oktober 2021

Alzheimer Nederland organiseert dit jaar van 7 t/m 13 november een collecteweek. Dan halen vrijwillige collectanten geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers
Ingrid van Loenen uit Grou zoekt een contactpersoon maar vooral ook collectanten in Reduzum voor de organisatie van de collecteweek voor Alzheimer Nederland. Ze heeft nu 5 collectanten. Voor meer info en of opgave kun je terecht bij Ingrid, inkgridloen@gmail.com of tel: 0612037887

Silke & Miss Dee on IBBY Honour List

20 oktober 2021

Baukje Wytsma and her (trilingual) youth book Silke & Miss Dee, is nominated for the IBBY Honour List. The book tells a beautiful story about a friendship between a girl and an older English lady from the village, with illustrations by Carla van der Heijde.
The books on the new Honour List are going all over the world. So everyone can have a meet and greet with Silke & Miss Dee.
IBBY Honour List (ibby-nederland.nl)

Binnenkort: Toere & Loere

19 oktober 2021

Tijdens het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 november, 10.00 - 16.00 uur⁣, zetten 6 enthousiaste kleinschalige ondernemers hun deuren voor u open. ⁣Het betreft een diversiteit aan locaties, waardoor er voor ieder wat wils is. De deelnemers zijn: Blom & Sa ByLies - Gau, by Alie thús - Wytgaard, De Strunskuorre No5 - Hilaard, Iel en mear - Reduzum, Op de Him - Jorwert, Het Rustpunt - Reduzum. Achter schermen is iedereen met veel enthousiasme druk bezig met de voorbereidingen. Meer info binnenkort in de Linepraat, Facebook of via de site.

Hjerst aktiviteiten by Vrouwen van Nu

18 oktober 2021

Yn augustus wie der al in lytse warming-up fan it nije seizoen, blommen plôkje by Jehannes en Els, bakje kofje of tee mei wat lekkers en fansels, efkes byprate. Foar de kommende tiid wurde der aktiviteiten organisearre op meardere
tiden. Oan de froulju wurdt frege om harren op te jaan, mei de tiid/dei wannear’t se komme wolle.
Sa kin de organisaasje foarkomme dat it Lokaal te fol wurdt.

Kopy foar Linepraat

17 oktober 2021

De Linepraatredaksje sil wer los! Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept dat jim graach diele wolle, of wolle jim fertelle wat jim de ôfrûne tiid belibbe ha? Klim dan hjoed noch yn de pinne. De kopy fan de Linepraat moat woansdei 20 oktober wer by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt yn it lêst fan de wike dêrop.

Gjin nije kuierpaden

16 oktober 2021

De wurkgroep Romtlike Saken hat probearre om “âlde” kuierpaden yn en om Reduzum, sa as dy beskreaun stean yn in boekje, wer as kuierpad te iepenjen. Dizze kuierpaden rinne oer partikulier eigendom en binne net tagonklik foar kuierders. De eigeners fan dizze grûn binne bang foar oerlêst. Tink oan hûnestront en ôffal. Dit kin skealik wêze foar greidefee. Foarlopich gjin nije kuierpaden yn en om Reduzum.

In lekker miel

15 oktober 2021

Hester Renia is sûnt in pear wike dwaande mei in foto kursus. Nei in oantal lessen hat se in foto fan de roazestrûken naam, om’t der in rûp op siet. ‘Doe’t ik de foto nommen hie, bliken der mear bistjes op te sitten, as allinne de rûp. Hy hat de middei fan syn libben hân en syn búkje lekker fol iten', sa fertelt se. Doe't de National Geography in fotowedstriid útskrean luts se de stoute skuon oan en stjoerde de foto yn. It wie in ferrassing, dat har foto foldie oan alle easken dy’t steld waarden! ‘Allinne it feit al, dat ik mei dwaan mei, is al in ear’. Wa wit sjogge we dizze foto nochris werom yn it blêd fan National Geography.

CHECK UW SPAM!

14 oktober 2021

De komende dagen wordt de eerste nieuwsbrief van de coöperatie Doarpsmûne e.o U.A verstuurd vanuit het e-mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl. Het bestuur van de doarpsmûne loopt er tegenaan dat veel mailtjes niet kunnen worden bezorgd (veelal Outlook/hotmail e-mailadressen)
Tip: Houd u spam en postvak ‘ongewenste mail’ in de gaten en verplaats de mail naar de inbox. Het kan verkeren dat de mail meerdere keren is verstuurd. Excuses voor het ongemak.

Nea byt hat byt!

13 oktober 2021

Alle jierren giet der in groep mannen mei-elkoar te fiskjen. Oan de ein fan de dei komme se mei de bút en in soad sterke ferhalen werom. Fiskerslatyn fan de boppeste planke dus. In ferslach fan in dei te fiskjen mei Nea Byt.
Zo. 24 oktober

Do. 28 oktober

Vr. 29 oktober

Za. 30 oktoberHa jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie