Linepraatsjes

EK vriendinnen arrangement

12 juni 2021

Hoe werkt deze actie: Maak afzonderlijk van elkaar een afspraak bij Massagepraktijk Shanika. Neem de high tea at home, gemaakt door Frederika`s taarten, na afloop direct mee naar huis. En geniet thuis samen van de high tea en voetbalwedstrijd.
Je kan ook alleen langskomen voor een behandeling en thuis genieten van de high tea met je partner of gezin. Met wie ga jij deze high tea doen? De gebakjes voor 2 personen kosten € 15,00 incl. verschillende smaken thee. Let op: de high tea kan iedere keer net iets anders zijn. Graag 48 uur van te voren reserveren bij Shanika

Slagge en no fierder

11 juni 2021

Kom fierder gie by de trije doarpen del om elkenien op te sykjen dy't slagge is foar de eksamens. Benijd wa't dit binne en wat se hjirnei dwaan sille? Besjoch dan gau de fideo.

De sinnefertsjustering

10 juni 2021

Hjoed wie der wer wat bysûnders yn de loft te sjen. De moanne en de sinne dy't tagelyk te sjen wiene en wêrby de moanne foar de sinne kaam en sa 'hapkes' út de sinne naam. In fertsjustering!  Mei in spesjale bril koest der nei sjen, mar ek mei de spesjaal makke stellaazje fan amateur stjerrekundige Fetze Tigchelaar. Hy kaam op skoalle om de bern dit sjen te litten en der oer te fertellen. It wie allegearre hiel nijsgjirrich! Sa koene de bern tagelyk de fertsjustering sjen.

Slagge!!!!

10 juni 2021

In spannende tiid fan wachtsjen op ‘e eksamenútslach is foar de learlingen efter de rêch. Hjoed krije se te hearren oft se slagge binne of net. Reduzum.com lokwinsket elkenien dy’t slagge is foar harren eksamens.
Bist slagge en stiest noch net op ús list?? Mail it mar troch!

In lekkere skoaltún

9 juni 2021

It hie noch al wat fuotten yn de ierde, mar de skoaltún is klear. Nei alle tariedingen koene foarige wike lang om let de plantsjes deryn set wurden. Guon âlden ha west om te helpen en en de bern ha tige harren bêst dien om mei te helpen... En it sjocht der no fantastysk út! Fansels moatte de bern no eltse dei wetter jaan mei dit waarme waar en dan hoopje we dat de ytbere plantsjes en krûden it goed dwaan sille.

Oranje toernoai

8 juni 2021

Der is alwer allegear drokte op de tennisbaan. Ofrûne snein hiene de senioaren al in toernoai, wat in grut sukses wie.
Kommend wykein is der foar de jeugd in Oranje toernoai. De bern meie mei freonen yn it oranje in baltsje opslaan. It brûst op tennisbaan!

Eelke & Anne ledenpartij

7 juni 2021

Het is zover; de kaatsvereniging kan ook voor senioren in 2021 de 1e ledenpartij van het seizoen uitschrijven! Op zondag 13 juni om 13.00 wordt de Eelke & Anne-ledenpartij gekaatst. Alle seniorenleden; man/vrouw oud/jong: meld je aan en beleef het mee. Opgeven kan bij Piet Brouwer (06 15949055) tot donderdag 10 juni 19.30. Deze wedstrijd wordt gesponsord door Bakker Transport.

Reduzum Doarpsmûne
Idaerd doarpsmûne
Leden doarpsmûne
previous arrow
next arrow

Ledenmeters voor de doarpsmûne

6 juni 2021

Na maanden hard werken zijn de vergunningen binnen, alle procedures doorlopen en de subsidie aanvraag ingediend. Met de toekenning van de subsidieaanvraag is het mogelijk om als coöperatie jaarlijks ongeveer 25.000 euro in de Mienskip en het verenigingsleven te investeren. Echter om maximaal te kunnen profiteren is het nodig dat ieder huishouden lid wordt van deze coöperatie en zo kan meebeslissen aan welke doelen de opbrengst kan worden toegekend. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt om die leden bij elkaar te krijgen.

Opgeven voor online stemmen

5 juni 2021

22 april 2021 was de algemene ledenvergadering van Doarpsbelang Reduzum. Tijdens deze vergadering zouden we stemmen inzake de aanpassing van de statuten. Echter hiervoor waren onvoldoende leden tegenwoordig conform artikel 21 lid 3 van de statuten. Daarom komt er 14 juni 2021 om 20.00 uur een 2e algemene ledenvergadering om over dit onderwerp te stemmen. Gelieve voor 7 juni een email te sturen om mee te doen aan de stemming naar doarpsbelang@reduzum.com. Na aanmelding zal een link worden verstuurd om mee te stemmen

196386563_1134700583697856_2979298629928907198_n
195930592_1134700293697885_154888724987306529_n
195505982_1134700260364555_5466117006423948636_n
194852893_1134700477031200_2204622868163079503_n
previous arrow
next arrow

Feest mei Juf Klaske en Tomke

4 juni 2021

It wie juster feest by de pjutten yn Reduzum! It wie Juf Klaske har jierdei en fan hjoed ôf giet se mei pensjoen! Dûbel feest dus. Dizze moarn stie yn it teken fan Tomke! It tomke draaioargel kaam del en Riemkje Pitstra spile de foarstelling 'ien nachtsje sliepe'. Tomke wie der sels ek op de peuteropvang De Earste Wjukslach. In tige slagge moarn!

Aantal leden (energie) coöperatie:

280/550
Klik hier voor meer informatie
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie