Linepraatsjes

Happy Stones Reduzum

27 januari 2021

Der is al in ferskaat oan stiennen beskildere en op 'e swalk; in gouden, in Sutelplak stien, Sels Sc Heerenveen en Cambuur hawwe har eigen stien. Mar nei oanlieding fan dit filmke fan LEO Middelsé tv  kinne jim no ek op syk nei de spesjale LEO Middelsé tv  stien. Hawwe jimme dizze fûn? Stjoer dan in foto nei redactie@leomiddelse.nl

Op paad mei Pier

26 januari 2021

Famke Smit is yn desimber nei Reduzum ferhuze. In soad klasgenoaten hat se noch net moete en wêr die allegearre wenje, wit se ek noch net, om't skoalle sluten is troch de lockdown. Mar Pier Zijlstra wist dêr wol wat op. Hy helle Famke fannemiddei nei skoaltiid op foar in rûnlieding troch it doarp. Famke fynt it hjir lekker restich, en je kinne hjir moai butenboartsje.

Fietsen stallen bushalte Trije Romers

25 januari 2021

Dorpsgenoten die hun fiets bij de bushalte stallen wordt gevraagd om hun fiets niét in of voor het monument te plaatsen. Het monument is niet bedoeld als fietsenstalling. Het geeft bovendien een zeer rommelige aanblik. Voor de fietsen zijn nieuwe beugels geplaatst aan de zuidzijde van het monument naast de haag bij het grasveld. Aan de gemeente is gevraagd het aantal beugels nog uit te breiden.

Nieuwe picknicktafel

24 januari 2021

Op het grasveld aan de Trije Romers heeft Doarpbelang een nieuwe picknicktafel aangeschaft. De oude had het begeven.
De firma Krekt op Maat van de Tsienzerbuorren heeft er een mooi en stevig exemplaar voor gemaakt.
Het blijkt dat dit plekje, bij de entree van ons dorp, geregeld wordt gebruikt door (fiets) toeristen.

Lopende zaken Meldpunt

23 januari 2021

Om beter te laten zien welke meldingen binnenkomen bij het meldpunt, wat de stand van zaken van een melding is én om dubbele meldingen te voorkomen staat er een lijst met meldpuntzaken op de site. Deze zal regelmatig worden geactualiseerd. Heeft u iets gezien dat aandacht nodig heeft, kijk dan eerst in deze lijst of er al een melding is gedaan. Hier kunt u zien hoe u een nieuwe melding door kunt geven: www.reduzum.com/reduzum/meldpunt/ 

Sterren gaan stralen

22 januari 2021

Om het 5-jarig jubileum van Kaphûs positief af te sluiten stond er in december een "wensboom" in de kapsalon. Iedereen kon daar een kaartje in hangen met de naam erop van diegene die wel een geluksmomentje verdiende in 2021! Op kerstavond zijn er 5 sterren uitgezocht:
Hillie Hofstra, Froukje Popma, Geesje Smorenburg, Yfke Terpstra en Karin Hof (Akkrum).
Deze dames krijgen (als Kaphûs weer open is) een heerlijk persoonlijk verwenmomentje!

Kom fierder!

21 januari 2021

Yn Kom Fierder! dizze kear Tsjeard de Vries. Hij is 'fan' fan GMC.
We sjogge by him yn it hok. We komme der fanalles tsjin en we moetsje Black Betty.

Bushalte Haniastate opgeheven

20 januari 2021

Per 1 januari is de bushalte Haniastate opgeheven (ook wel halte Tolhuis genoemd). Er waren desgevraagd geen bezwaren ingediend. Voor ons dorp zijn er nog twee bushaltes: bij de Trije Romers en ter hoogte van de Snitserhoek, nabij het tankstation.

Wisten jim dat?!

19 januari 2021

Us wenplak Reduzum in totale oerflakte hat fan 723 hektare, wêrfan 716 lân en 8 wetter. Reduzum sa’n 526 unike adressen telt. Der 460 húshâldings binne en der yn totaal wol 479 wenningen. Der wol 605 auto’s omride en 105 bedriuwsfêstigingen binne. Al dizze sifers en feiten jimme hjir fine

Skriuw it op…..

18 januari 2021

Ha jimme dat ek wolris...
Hersenspinsels, of deistige saken dy't je dwaande hâlde, je kinne der wol in ferhaal fan skriuwe. Miskien wolle jimme it wol diele.
Mail dit dan of oare kopy foar woansde 20 jannewaris nei de Linepraat.


Do. 4 februari

Zo. 7 februari

Ma. 8 februari

Wo. 17 februari


Uitgelicht


Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie