Linepraatsjes

Renovatie droge Haven

20 mei 2022

De droge Haven is aan renovatie toe. Door het ontbreken van enig infrastructureel onderhoud gedurende afgelopen 24 jaar, is de staat van de damwandconstructie en de asfaltwegbedekking slecht. Ook hebben bewoners overlast door overstromingen. Dorpsbelang heeft input gevraagd voor een Dorpsvisie betreffende renovatie en toekomst van de Droge Haven in Reduzum, van zowel hun werkgroep Romtlike Saken, als van de Havenbewoners.
Bekijk hier de Dorpsvisie.

Stekjeskast

19 mei 2022

Aan de Overijselsestraatweg 18 (naast fietspad Legedyk) staat sinds kort een stekjeskast/plantenkast. Stekjes in de kast zijn gratis mee te nemen. De bewoonster Jildou snoeit een plant die te groot zijn geworden voor in huis. Het gaat om wisselende plantjes. Bij alle stekjes staat om welke plant het gaat. Mocht je op zoek zijn naar iets specifieks of meer stekjes willen van een bepaalde plant, zoek dan even contact met de eigenaar. Heb jij leuke plantentips of stekjes voor hun, dan kan je ze hier ook inzetten.

Ballonvaren vanuit Reduzum

18 mei 2022

Donderdag 2 juni stijgt er (bij goed weer) een ballon op vanaf het sportveld. Tijdens de ballonvaart ervaart u het landschap op een “bjusterbaarlike” manier. Vergezichten over alles wat ons mooie Friese land te bieden heeft: bossen, landerijen, water en dorpen.
Wil je deze unieke ervaring eens meemaken, dan kun je contact opnemen met de ‘vluchtleider’ Hendrik Zijlstra Master Gorterstrjitte 4 of 06-15524441. De kosten zijn €160, p.p.

Lêste skoalledei juf Marina

17 mei 2022

Hjoed wie dan de lêste skoaldei fan juf Marina, nei 29 jier wurksum west te hawwen yn it ûnderwiis. Mei in bakfyts waard se troch juf Janet fan hûs helle. Mei allegear feestlikheden waard it foar juf Marina en de bern in gesellige dei. Nei skoaltiid, wie der foar de âlders gelegenheid om juf Marina 'de hân te skodzjen ' en ôfskied fan har te nimmen.

Eelke & Anne partij

16 mei 2022

Kommende snein, 22 maaie, stiet de Eelke & Anne keatspartij op it programma foar senioaren en jonges/famkes. Start om 13.00. Wês derby! En jou jim op foar tongersdei 19 maaie 19.30 by Piet Brouwer. Dizze wedstriid wurdt sponsore troch Electra Reduzum.

Kaphûs Fair

16 mei 2022

Op zaterdag 21 mei organiseert Kaphûs een Fair. U kunt hier alles ontdekken op het gebied van Beauty, Wellness en Lifestyle. Je kunt er van alles ervaren, doen, leren, proeven en kopen. In de kapsalon kun je terecht voor een heerlijke ontspannen Wellness behandeling: je haar wordt gewassen, er komt een masker op maat in, je krijgt een hoofdhuidmassage en het haar wordt mooi geföhnd en/of gestyled. Dit voor slechts € 9,95. Kom je gezellig langs? De toegang is gratis. De fair is in en rondom Kaphûs, van 13.00 - 18.00 uur. Kijk hier voor meer nieuws over de deelnemers aan de fair.

Bachkonsert Theo Jellema yn Friens

15 mei 2022

Stedsorganist Theo Jellema spilet sneon 21 maaie yn Friens o.s. it tredde konsert yn de rige 'Trije jier Bach'. De searje bestiet út 24 oargelkonserten dy't, ferdield oer trije jier plakfine sille yn in pear Ljouwerter tsjerken en yn in tweintichtal doarptsjerken dy't ta de gemeente Ljouwert hearre. De tagong is fergees, in lytse frijwillige bydrage nei ôfrin wurdt op priis steld. Mear ynformaasje stiet yn dizze link.

It ûntmanteljen fan de wynmûne

14 mei 2022

Nei twa dagen tarieding is woansdei de wynmûne lang om let demontearre. It demontearjen kinne we jim fia in timelaps no sjen litte. Oer de stân fan saken omtrint de bou fan de nije wynmûne sille we jim regelmjittich op 'e hichte hâlde.

Wa hat de kaai?

13 mei 2022

Yn de Prinsetún stiet in prachtige boekekast. In soad minsken hawwe hjir wille fan. Mar no mist de kaai. Is der ien dy't dizze miskien sjoen hat, der sit in stielen kabel oan......

Eksamens sette útein

12 mei 2022

Soanen, dochters, buorfamkes en buorjonkjes, foar harren binne hjoed de eineksamens begûn. De redaksje wol elkenien in soad sterkte winskje. En wa wit kin heal juny by al dizze bern de flagge út.

Binne jim slagge, mail it nei redactie@reduzum.com dan sette we jimme op ús spesjale side.
Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie