Jaarvergadering kaatsen

Kaatsvereniging Jan Reitsma
Secretariaat: Joke Eenenaam
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook


Uitnodiging Jaarvergadering kaatsvereniging Jan Reitsma 2017

Datum: Woensdag 5 april
Aanvang: 19.30 uur in de kantine

Programma: 19.30 uur jaarvergadering Stichting Vrienden KV Jan Reitsma                                          20.00 uur jaarvergadering KV Jan Reitsma

Agenda: jaarvergadering stichting vrienden KV Jan Reitsma:

 1. Opening
 2. Ingkomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering
 4. Jaarverslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Agenda jaarvergadering KV Jan Reitsma 2017

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen:
 3. Notulen vorige jaarvergadering
 4. Seizoen 2016
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Contributie/Inleggeld
 8. Bestuurszaken: Aftredend en niet herkiesbaar: Janet Bokma. Aftredend en herkiesbaar: Joke van Eenenaam
 9. Wedstrijdagenda
 10. Jeugdzaken en trainingen
 11. Verslag sponsorcommissie
 12. Kaatsmuur
 13. KNKB zaken en federatie zaken
 14. Rondvraag

 

Verslag jaarvergadering St.Vrienden van KV Jan Reitsma 2016

Aanwezig: Sjouke vd Leij (voorzitter), Hendrika Touber, Piet Brouwer, Joke Eenemaam, Hans Brinksma, Germ v. Essen ,Willem Heeringa, Loeki Kooistra , Joh.Zijlstra, Jan Jorna, Eerde Adema,Sandra Jorna, Oeltsje Velstra Rein Fluitman, Ane Jan Anema (penningmeester), Germ Boersma, Janet Bokma (secretaris)

Afmeldingen: Marco Zijlstra, Sjoerd Hofstee, Hans Brinksma

 

 1. Opening:

Er zijn 123 donateurs.

 1. Ingekomen stukken\mededelingen:

Geen.

 1. Notulen vorige jaarvergadering:

Geen opmerkingen

 1. Jaarverslag penningmeester:

Donateurs- niet alle leden hebben betaald (diegene zonder incasso  Weer langs de deuren- nieuwe donateurs vragen .Nog steeds lage rente . St.Vrienden geld wordt vaak gebruikt voor jeugd, kaatsballen etc. Ane bedankt.

 1. Verslag kascommissie:

Andre: 7 donateurs hebben nog niet betaald – uitzoeken wie? Boekhouding ziet er goed uit- keurig. Bedankt hiervoor en de nieuwe kascommissie: Jelle Roorda en Willem Heeringa. Reserve: Andre Zijlstra.

 1. Contributie:

Dat is 6 euro, blijft gelijk.

 1. Rondvraag:

Geen.

 1. Sluiting:

20.00 uur sluit Sjouke de vergadering.

 

 

Notulen jaarvergadering 2016 KV Jan Reitsma

Afmelding: Sandra Jorna.

 1. Opening:

Sjouke opent de vergadering om 20.05 uur.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen:

166 leden en 125 KNKB leden. Gemeente vraagt ook om hoeveel leden we hebben.

 1. Notulen vorige jaarvergadering:

Damestraining – wordt aangewerkt.

Kunstballen- zijn bij Hans

Vergoeding/compensatie voor kort seizoen 2015? Eventueel op het financieel overzicht van volgend jaar zichtbaar.

 1. Seizoen 2015:

Na juni niet meer op veld. Extra strjittekeatsen/ op de Terp Doarpspartij/ Merkepartij – helaas was het weer slecht.

Jaarverslag- Joke vertelt over de doelstelling- regelement

 • Externe en interne contacten – contactpersoon
 • Regelement PC opzetten
 • Vertrouwenspersoon
 • Digitaliseren opgave is definitief
 • Subsidies/vergunning/kaatsmuur.
 1. Jaarverslag penningmeester:

Debiteuren- staan nog enkele rekeningen open op 31/12

Sponsorbijdrage- Dit keer uitgesplitst in Jeugd, Ledepartijen, shirts, programmaboekje en overig. Dit jaar ook shirts gekocht.

 1. Verslag kascommissie:

Andre en Willem H bedanken Ane. Alles is prima voorelkaar. Ziet er keurig uit.

 1. Contributie:

18 april bijeenkomst gemeente Leeuwarden- gaat o.a.over de kosten veldgebruike. Zaal gaat elk jaar 3% elk jaar omhoog. WOZ is 800 euro,- sportstichting. Jeugd blijft 20 euro en 25 senioren. Gezonde vereniging. Volgend seizoen bekijken – verhoging van 2,50?

 1. Bestuurszaken:

Piet wordt herkozen. Dit voor 3 jaar. Bedankt Piet. Ane is geen bestuurslid, maar wel commissielid -penningmeester.

 1. Wedstrijdagenda-:

23 opening clinic – Peter T(Puur Passie) en jeugdcommissie.

27 april koningskaatsen- jeugd s’óchtends en senioren s’middags. 3 x Rabobankkeatsen voor de jeugd en op Pinksterzondag strjittekeatsen.

 1. Jeugdzaken:

Willem F en Afke en Andre Z. Joke is contactpersoon. Meer structuur, meer trainingen en betere. Leerbedrijf – Cios benaderen- volgend seizoen. Ook vragen op school of er een paar keer kaatstrainingen kunnen worden gegeven. Ook afd.parturen krijgen extra trainingen – Puur Passie en TC bepaalt de afd. parturen

 1. Federatie/KNKB:

Vanavond ook jaarvergadering federatie. Willem Fopma gaat daar heen. Schema komt in het kaatsboekje.

KNKB :

AV 31 maart in Franeker – Sjouke, Ane en Piet gaan erheen.

 1. Verslag sponsorcommissie:

Met dank aan de sponsors natuurlijk die weer meedoen. Vd Werf 2 jaar/ Tichelaar 3 jaar/ Ronald Talsma 3 jaar. Dit is weer verlengd..

 1. Kaatsmuur:

Vergoeding- Rabobank, mienskipfonds etc, Vergunning aangevraagd. Bouw gaat los in maart. 1 zijde te bespelen. In de pauze is Simon Minnesma te gast. Hij vertelt over het muurkaatsen. Hij adviseert veel kaatspartijtjes te organiseren. Je kan ook dubbellen en bij de opslag kan je alleen punten maken. De spelregels staan wel op het internet. Simon uitnodigen bij de opening!!

 1. Rondvraag:

Kunstgrasveld: mogen we daar op kaatsen? Ja dat mag, maar niet met voetbalschoenen.

Kledinggeld – 12,50 huur voor shirts etc. Komt dit wel binnen op onze rekening?

Muziekinstallatie- Boxen – geluidscommissie vragen van doarpsbelang.

Bij de KNKB aankaarten – niet in 1 keer bovenslaan – is al eerder gevraagd, maar nooit gedemonstreerd. Of misschien zelf organiseren? Donderdag a.s. bij de bond aankaarten.

Kaatskanon? Die werkt. Kan gewoon gebruikt worden.

Arie bedankt alle vrijwilligers, die veel werk verzetten.

Andre meldt dat de samenwerking tussen jeudgdbestuur en bestuur nu veel beter gaat.

Poeisz aktie munten inleveren kan nog tot vrijdag!!!

 

 1. Sluiting:

Sjouke sluit de vergadering om 22.35 en wenst een ieder een fijn kaatsseizoen.