De tradysje fan kuorbalferieniging Stânfries

De lêste moanne fan it jier stiet bol fan de tradysjes. It begjint mei it skoech opsetten en einiget mei fjoerwurk en oaljekoeken. Mar kuorbalferieniging Stânfries hat yn de krystfakânsje ek sa syn tradysjes. Sa giet de jeugd elts jier te swimmen en is der skutjassen foar de âlderen.