Baas boppe baas

Lykas Piet hat Klaas Hofstra op âldjiersdei noch efkes te snoekjen west. Hy wist net, oft er no nei it karbydsjitten ta soe of dôchs noch in middei te snoekfiskjen; no, it is it lêste wurden, mei as resultaat in mûnster fan in snoek fan 110 sm.