Lyts leed

Wat in stoarm, mar lokkich wie der gjin grutte skea. Utsein dit jiskefet. Nei dat de jiske-auto him lege hie, stie der dér yn waar en wyn oan ‘e dyk. Ien grutte wynstjit en hy waaide oer de dyk sa yn de sleat.