Heech wetter yn de haven

It liket of de einen op it wetter rinne, mar troch de stoarm fan juster stean de steigers no ûnder wetter. De wetterstân is no grif boppe normaal NAP. Nettsjinsteande dat inkele kelders fol wetter stean, is dykbewaking hjir lokkich net nedich.