Fisk foar Piter

Master Piter krige hjoed foar it lêst as master in fiskje. Eartiids wie it gewoan, mar hjoed mei de hiele klas foar de fiskkarre foldie it him wer tige skoan.