De lêste skoalledei fan master Piter

It is pas kertier oer sânen as de bern fan groep 7 en 8 op skoalle komme. Se binne allegear ferklaaid. Mei-inoar sille se master Piter fan hûs helje om op skoalle it moarnsbrochje te iten. Sjoch mar.