Try-out tige slagge

Justerjûn wie de try-out fan de revu “Reduzum on Ice.” Sneon en snein hat de jubilearjende iisklup noch in hiel programma. En snein kinne jo op de radio by Omrop Fryslân harkje nei wat de einen op de Redúster iisbaan dogge.